Dziś jest:                   • Dodaj do ulubionych                  Startuj z motoryzacja.home.pl  
MENU
AKTUALNOŚCI
REKLAMA


 

 • STRONA GŁÓWNA

 • CECH

 • 60 LAT CECHU

 • WIZYTÓWKI WARSZTÓW

 • KONTAKT

 • ARCHIWUM

 • SZKOLENIA NOWE

 • GIEŁDA OFERT PRACY

 • BHP DLA WARSZTATÓW

 • OCHRONA ŹRODOWISKA

 • POLSKI WARSZTAT

 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHPARTNERZY

motofocus
www.electric-taxi.pl

PRASA
 


Serwis Motoryzacyjny


Vademecum ubezpieczeń
29.11.2018 | AKTUALNOŹCI

OMRT przeciwko zmianom w usługach w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego, złożony jako inicjatywa ustawodawcza Senatu. Cztery organizacje reprezentujące branżę serwisowania pojazdów w Polsce zrzeszone w Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Radzie Technicznej wystosowały do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP Andrzeja Szlachty pismo ze stanowiskiem w sprawie zaproponowanych zmian.

Proponowana ustawa w znacznym stopniu ograniczać będzie zbiorowe interesy ubezpieczonych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Pierwotnym założeniem tego procedowanego od połowy roku projektu było uregulowanie działalności tzw. kancelarii odszkodowawczych, między innymi poprzez ograniczenie ich promocji w obiektach służby zdrowia. W ostatniej chwili przed podjęciem uchwały o skierowaniu ustawy do Sejmu, na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu z nieznanych przyczyn, w projekcie ustawy całkowicie zmieniony został zapis art. 9 który otrzymał brzmienie Nie można przenieść wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych na doradcę lub osobę trzecią.

Zawarcie w tym przepisie sformułowania „lub osobę trzecią” oznacza pełny zakaz cesji jakiejkolwiek wierzytelności przez ubezpieczonych. I dotyczy on także możliwości cesji takich wierzytelności na warsztaty likwidujące szkody komunikacyjne bezgotówkową metodą serwisową. Efektem takiego zapisu będzie praktyczne pozbawienie takich klientów należnych im praw w dochodzeniu swoich roszczeń wobec zakładów ubezpieczeniowych. Do tej pory obroną praw klientów w zakresie powszechnej praktyki zaniżania wartości odszkodowania zajmowały się serwisy naprawcze, wykonujące usługę naprawy pojazdu dla klienta, przyjmując na siebie cesję roszczeń klienta. Po wprowadzeniu opisanej wyżej zmiany prawa, klient nie będzie już mógł przenieść swojej wierzytelności i będzie musiał samodzielnie toczyć spory sądowe z ubezpieczycielem o ewentualne zaniżenie odszkodowania.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym stanowiskiem OMRT.

29.11.2018 | AKTUALNOŹCI

Pracodawcy apelują do Prezydenta RP o przywrócenie rangi dialogu społecznego

W dniu 28 listopada przedstawiciele reprezentacyjnych organizacji pracodawców - Business Center Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP oraz Związku Rzemiosła Polskiego - zwrócili się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z apelem o podjęcie konkretnych kroków w celu przywrócenia odpowiedniej rangi i efektywności dialogowi społecznemu.

Jak zauważają pracodawcy, Rada Dialogu Społecznego nie spełnia większości pokładanych w niej oczekiwań. Mimo zmian systemowych: powoływania ministrów konstytucyjnych do składu Rady, większościowego głosowania stronami, obowiązku konsultowania z Radą aktów prawnych, strategii i dokumentów rządowych, rotacyjnego przewodniczenia pracom Rady i wielu innych

uzgodnionych i przyjętych w ustawie rozwiązań, w praktyce oddziaływanie RDS jest znikome. Wielu uczestników dialogu społecznego po stronie rządowej traktuje go jako rzadko respektowany uciążliwy obowiązek ustawowy, a nie realne narzędzie wypracowania porozumień w kluczowych sprawach. Trójstronność Rady powinna przejawiać się w trójstronności stanowisk i uchwał.

Tymczasem dominują stanowiska dwustronne pracodawców i pracobiorców, bez udziału strony rządowej. Nieliczne podjęte uchwały trójstronne dotyczą spraw organizacyjnych i proceduralnych.

Dialog społeczny jest pragmatycznym narzędziem działania dla dobra całego społeczeństwa. Trwanie obecnego stanu rzeczy będzie miało bardzo negatywne i trudne do przewidzenia skutki dla pokoju społecznego i rozwoju Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem listu

24.10.2018 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 22.11.2018 r. - szkolenie nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 22.11.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:

24.10.2018 | AKTUALNOŚCI

Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej

Polska Izba Motoryzacji od 1 września 2018 roku realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projekt pn. Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

CEL PROJEKTU

Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodowych w branży motoryzacyjnej: diagnostyka i mechanika pojazdowa oraz blacharstwo i lakiernictwo samochodowe.

Więcej

24.09.2018 | AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna – strona internetowa

Została uruchomiona strona internetowa OMRT.

Na stronie znajdą Państwo przede wszystkim treść rekomendacji i komunikatów Rady: www.omrt.org.pl

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład, której wchodzi Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Rzemiosła Polskiego i Związek Dealerów Samochodów.

21.09.2018 | AKTUALNOŚCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 16.10.2018 r. - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 16.10.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:

05.09.2018 | AKTUALNOŹCI

Bezpłatne seminarium: Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT? I jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego?

12 czerwca Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład, której wchodzi Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Rzemiosła Polskiego i Związek Dealerów Samochodów przyjęła pierwsze cztery rekomendacje techniczne dotyczące zasad napraw blacharsko lakierniczych w procesie likwidacji i rozliczenia szkód komunikacyjnych. Serwisy blacharsko-lakiernicze powoli rozpoczynają wdrażanie tych rekomendacji w swojej pracy i kalkulacjach szkód. Zgodnie z przewidywaniami, działania te napotykają jednak na opór ze strony większości towarzystw ubezpieczeniowych. Ale trzeba cierpliwie robić swoje. Krok po kroku. Miesiąc po miesiącu. Dlatego ….

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna zaprasza na seminarium:

Jak praktycznie zastosować rekomendacje techniczne OMRT? I jak ich wdrożenie wpłynie na rentowność Twojego serwisu blacharsko-lakierniczego?

Program seminarium

1. Technologiczne i organizacyjne podstawy rekomendacji OMRT
2. Jak zastosować rekomendacji OMRT w programach kalkulacyjnych – porady praktyczne
3. My już wdrażamy – case study serwisu, który stosuje już w kosztorysach rekomendacje OMRT
4. Indywidualny wskaźnik odchylenia tzw. kodu 51 dla każdego serwisu. Jak to zrobić? –
5. Jak obronić zastosowanie rekomendacji OMRT i indywidualnego kodu 51 w kosztorysach – droga prawna .
6. Dyskusja z udziałem członków OMRT, towarzystw ubezpieczeniowych i uczestników seminarium

REKOMENDACJE OMRT

Seminarium odbędzie się w dniu 27 września w godz. 11.00 – 15.00, w Warszawie, ul. Miodowa 14 (siedziba Związku Rzemiosła Polskiego), w Sala im. Kilińskiego

Udział w seminarium jest bezpłatny. Należy się jedynie zarejestrować wysyłając nazwiska uczestników i nazwę firmy na adres: cech@motoryzacja.home.pl lub biuro@pim.pl

________________________________________________________________________________
Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna. Do reaktywacji, po kilkunastu latach przerwy w działaniu, Ogólnopolskiej Rady Technicznej (obecnie Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej.) doszło we wrześniu 2017 roku. Inicjatorami reaktywacji Rady były: Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów i Związek Rzemiosła Polskiego.. Głównym zadaniem Rady jest wypracowanie zasad i merytoryczna kontrola nad systemami i wskaźnikami do wyceny szkód komunikacyjnych, tak aby polski rynek likwidacji szkód był w stanie zachować standardy techniczne napraw oraz realne i zgodne z rzeczywistością zasady wyceny kosztów przy likwidacji szkód komunikacyjnych.03.09.2018 | AKTUALNOŹCI

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie wysokości wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2019 r.

W nawiązaniu do pisma z 21 sierpnia 2018 r. skierowanego do Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2019 roku, Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny kolejnemu podniesieniu płacy minimalnej.

Link do stanowiska


Premier Mateusz Morawiecki gościem Wielkopolskiego Rzemiosła

27 lipca 2018 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Pan Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami środowiska rzemieślniczego z regionu Wielkopolski. W spotkaniu wzięli także udział wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, posłowie - miedzy innymi Tadeusz Dziuba i Joanna Lichocka, europoseł Ryszard Czarnecki.

Szef rządu wyraził nadzieje związane z ustanowioną niedawno Konstytucją dla Biznesu. Zapowiedział także zmiany, które mają obowiązywać już od 1 stycznia 2019 roku . Podatek CIT obniżony zostanie z 15 do 9 % i zmienione zostaną zasady wyliczania obowiązkowej składki ZUS, która będzie odtąd naliczana proporcjonalnie do wysokości obrotów.

Premiera zaniepokoił fakt, że głos polskich przedsiębiorców nie jest wystarczająco silny w Brukseli, w Europie i na świecie. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje w fakcie, iż przedsiębiorcy zrzeszają się w zbyt wielu stowarzyszeniach.

W dalszej części spotkania Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Pan Jerzy Bartnik przypomniał, że środowisko rzemieślnicze niepokoją plany dotyczące oświaty zawodowej. Prezes podkreślał, że rzemiosło rozumie potrzebę zmian, ale nie mogą one być rewolucyjne i zaburzać sprawdzonego system egzaminowania przez izby rzemieślnicze.

Problemy nurtujące środowisko rzemiosła wielkopolskiego zostały zawarte w pisemnym stanowisku, które zostało przekazane na ręce Premiera.

Stanowsiko WIR przekazane premierowi

Relacja ze spotkania

03.08.2018 | AKTUALNOŹCI

Wystąpienie Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego do Premiera Mateusza Morawieckiego

‾…Od wielu lat przedstawiciele branży motoryzacyjnej wnoszą o wprowadzenie przepisów obligujących ubezpieczycieli do dokonywania likwidacji szkód komunikacyjnych wyłącznie w oparciu o faktury VAT, wystawiane przez wykonawców naprawy pojazdów. Uważają, że tylko udokumentowanie naprawy fakturą VAT powinno być podstawą wypłaty odszkodowania.

Przedsiębiorcy reprezentujący branżę napraw motoryzacyjnych sygnalizują, że Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wprowadzone do stosowania z dniem 1 kwietnia 2015 r., w żadnym stopniu nie ograniczyły szarej strefy w wykonawstwie napraw powypadkowych oraz nie przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a wręcz przeciwnie odnotowywana jest większa liczba wypadków drogowych. Coraz częściej statystyki policji podają, że przyczyną zdarzeń komunikacyjnych był zły stan techniczny pojazdu, nieprawidłowo zamontowane części zamienne, naprawa niezgodna z technologią, złej jakości części, a także pochodzące z rynku wtórnego części użyte do naprawy pojazdów w szarej strefie…

wystąpienie Premier Morawiecki

24.07.2018 | AKTUALNOŹCI

Interpelacja poselska do Pani Minister Finansów w sprawie odbudowania zaufania do instytucji działających na rynku ubezpieczeń

Do Pani Minister Finansów w dniu 11 lipca 2018 roku, wpłynęła interpelacja (nr 23847) w sprawie odbudowania zaufania do instytucji działających na rynku ubezpieczeń. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski, Krzysztof Maciejewski.

TREŹĆ INTERPELACJI (nr 23847):

Szanowna Pani Minister!

W obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych, sytuacja w dalszym ciągu jest wysoce niezadowalająca, o czym sygnalizują nasi wyborcy.

Z informacji jakie do nas napływają wynika, że w dalszym ciągu wyliczane wysokości kosztów napraw uszkodzonych pojazdów znacznie odbiegają od niezbędnych do prawidłowej naprawy pojazdu, czyli zgodnej z technologią producenta.

Naszym zdaniem, należałoby ograniczyć nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń. Ograniczenie tych nieprawidłowości mogłoby spowodować wdrożenie w życie opracowanych przez KNF w tym zakresie zaleceń wynikających z dokumentu ‾Wytyczne dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych w dniu 16 grudnia 2014 r.※. Według licznych zapewnień KNF, to na dzień 31 marca 2015 r. wyznaczono termin ich wdrożenia (zaimplementowania). Należy zatem rozumieć, że od 1 kwietnia 2015 r. ‾wytyczne※ winny być stosowane.

Od dnia wdrożenia ‾wytycznych※ do dzisiaj upłynęło ponad 3 lata, a poszkodowani sygnalizują nie tylko brak efektów poprawy w likwidacji szkód a wręcz jej pogorszenie.

Jedna z wypowiedzi przedstawiciela Polskiej Izby Ubezpieczeń /Puls Biznesu, 26.04.2018 r./ potwierdza dokładnie tę sytuację. Otóż w 2015 roku spraw o odszkodowania trafiających do wydziałów sądów cywilnych było 46,7 tys. natomiast w 2016 było 61,8 tys. To jest wzrost o ponad 30%.

Potwierdzeniem opisywanego stanu są liczne wyroki sądów a na dowód przytaczamy wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt II CNP 43//17.

Rzeczywiste i powszechne wdrożenie ‾wytycznych※ doprowadziłoby do stopniowego likwidowania niezadowolenia poszkodowanych, odciążenia sądów i poprawiło stan techniczny pojazdów po naprawie.

Niedopuszczalnym, naszym zdaniem, jest aby w naszym kraju, który jest poważnym członkiem Unii Europejskiej, poszkodowany był zmuszony dochodzić należnego mu odszkodowania na drodze sądowej.

Pani Minister!

Jakie działania podejmie Pani dla zlikwidowania patologicznej sytuacji, która istnieje obecnie? Podjęte przez Panią działania powinny, naszym zdaniem, mieć na względzie odbudowę zaufania do instytucji działających na rynku ubezpieczeń, który jest ważnym składnikiem rynku finansowego w kraju.

Z poważaniem

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=15244E04

Interpelacja jest jednym z efektów działań Polskiej Izby Motoryzacji/Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych jest członkiem PIM/, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód komunikacyjnych.

16.07.2018 | AKTUALNOŹCI

Seminarium: ‾Techniczne i organizacyjne możliwości stosowania w Polsce modelu indywidualnych odchyleń indeksu 100 koszyka materiałów lakierniczych AZT※

27 czerwca (środa) w Warszawie miało miejsce spotkanie (w formie seminarium) przedstawicieli środowisk: serwisów blacharsko – lakierniczych, rzeczoznawców, towarzystw ubezpieczeniowych, importerów i dystrybutorów lakierów, firm z narzędziami kalkulacyjnymi, etc. z firmą Allianz Zentrum für Technik Gmbh (AZT).

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy trzech organizacji branżowych: Polskiej Izby Motoryzacji, Związku Dealerów Samochodów oraz Związku Rzemiosła Polskiego. Obecna była przedstawicielka Rzecznika Finansowego. Zabrakło jednak Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), do których zaproszenia zostały rozesłane. PIU odmówiła jednak udziału w seminarium, natomiast ze strony UOKiK odpowiedzi nie otrzymaliśmy. W seminarium udział wzięło ponad 50 osób.

Z prezentacjami wystąpili:
Roman Kantorski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji, który usystematyzował prawie dwuletnie działania Izby w obszarze korespondencji, spotkań z AZT i innymi graczami rynku, w tym urzędami (m.in. UOKiK).Wiecej zał.

10.07.2018 | AKTUALNOŹCI

Komunikat nr 1 - Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej

12 czerwca Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna w skład, której wchodzi Polska Izba Motoryzacji, Związek Rzemiosła Polskiego /Cech uczestniczy w pracach obu organizacji/, Związek Dealerów Samochodów i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, przyjęła pierwsze cztery rekomendacje techniczne dotyczące zasad napraw blacharsko lakierniczych w procesie likwidacji i rozliczenia szkód komunikacyjnych.

REKOMENDACJE OMRT – komunikat nr 1

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zwraca się do wszystkich członków i zainteresowanych serwisów i dealerów o rozpowszechnianie tego dokumentu oraz rekomenduje jego stosowanie w codziennych procesach napraw i rozliczania szkód komunikacyjnych.

Do reaktywacji, po kilkunastu latach przerwy w działaniu, Ogólnopolskiej Rady Technicznej (obecnie Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej.) doszło we wrześniu 2017 roku. Inicjatorami reaktywacji Rady były: Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów i Związek Rzemiosła Polskiego. Głównym zadaniem Rady jest wypracowanie zasad i merytoryczna kontrola nad systemami i wskaźnikami do wyceny szkód komunikacyjnych, tak aby polski rynek likwidacji szkód był w stanie zachować standardy techniczne napraw oraz realne i zgodne z rzeczywistością zasady wyceny kosztów przy likwidacji szkód komunikacyjnych.

25.06.2018 | AKTUALNOŹCI

Stanowisko Kongresu Rzemiosła Polskiego dot. egzaminu czeladniczego

Przedstawiamy Stanowisko Kongresu Rzemiosła Polskiego, w sprawie egzaminu czeladniczego, jako integralnej części przygotowania zawodowego w rzemiośle, którego głównym adresatem jest Premier Mateusz Morawiecki.

Dokument jest formą sprzeciwu i wyrażenia zaniepokojenia środowiska rzemiosła próbą rozbicia egzaminu czeladniczego na dwóch organizatorów: Izby Rzemieślnicze i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE). W opinii Kongresu forsowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zmiana polegająca na oddaniu części egzaminu czeladniczego do realizacji przez OKE stworzy precedens, który w przyszłości doprowadzi do wypaczenia lub wręcz likwidacji egzaminów czeladniczych. Rzemiosło przestrzega przed nieodwracalnymi skutkami społecznymi i gospodarczymi tak mocno kontrowersyjnych rozwiązań.

Kongres opowiada sie za: Wycofaniem z pomysłu nadania OKE statusu współorganizatora egzaminu czeladniczego; Pozostawieniem egzaminu w całości w gestii komisji egzaminacyjnych powoływanych przez izby rzemieślnicze; Wprowadzeniem obowiązkowego udziału w składach komisji rzemieślniczych egzaminatora OKE, jako przedstawiciela jednostek egzaminacyjnych nadzorowanych przez resort edukacji; Powierzeniem komisjom egzaminacyjnym w rzemiośle przeprowadzania w formule on-line części pisemnej etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego; Usprawnieniem Systemu Informacji Oświatowej.

Kongres Rzemiosła Polskiego zwraca się do polityków, rządu i8 samorządu terytorialnego, do działaczy społecznych, instytucji rynku pracy i innych interesariuszy z apelem o racjonalne i pragmatyczne podejście do zmian w kształceniu zawodowym na etapie: projektowania, konsultowania i wdrażania nowych rozwiązań.

Stanowisko Kongresu w sprawie egzaminu czeladniczego

25.06.2018 | AKTUALNOŹCI

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

W dniu 14 czerwca br. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie w 70 roku funkcjonowania organizacji.

Dokonano podsumowania pracy Zarządu za kolejny rok działalności. W zebraniu uczestniczył Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła Edward Połaski i Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski.

Walne Zgromadzenie członków nadało tytuł Honorowego Członka Cechu zasłużonemu kol. ANTONIEMU JANUSZEWSKIEMU za osobiste zaangażowanie w działalność Cechu. Walne Zgromadzenie przyjęło m.in. sprawozdanie Zarządu za rok 2017,
w tym jego część finansową i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium za rok ubiegły. Walne Zgromadzenie przyjęło także kierunki i plan działań Cechu na kolejny rok08.06.2018 | AKTUALNOŹCI

Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Zaproszenie
Zarząd Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza Członków na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 17.30 I termin, II termin o godz. 18.00 w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie ul. Smocza 27.

Porządek obrad

08.06.2018 | AKTUALNOŹCI

Związek Rzemiosła Polskiego: Egzaminy w rzemiośle zagrożone.

5 czerwca w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się trzecia tura rozmów przedstawicieli środowiska rzemiosła z kierownictwem resortu na temat zmian w systemie kształcenia zawodowego, a szczególnie w kontekście przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Co prawda projekt ustawy jeszcze nie ujrzał światła dzienniego, jednak sygnały o zamierzeniach resortu edukacji właśnie w zakresie dotyczącym egzaminowania wywołały żywą reakcję środowiska rzemiosła. Największy niepokój budzi pomysł podziału egzaminu czeladniczego dla uczniów szkół zawodowych (w tym także rzemieślniczych) na dwóch organizatorów: Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) i Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych, oraz uzależnienie wypłaty pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia, od zdania przez absolwenta egzaminu teoretycznego w OKE.

W opinii środowiska rzemiosła to dość zaskakujące rozwiązanie, nie znajdujące odzwierciedlenia w innych systemach potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Niestety, po raz kolejny uczestnikom rozmów ze strony rzemiosła nie udało sie uzyskać odpowiedzi na pytanie po co i komu ma służyć ta zmiana?

Egzaminy czeladnicze przeprowadzane w całości przez komisje egzaminacyjne powoływane w izbach rzemieślniczych bazują na sprawdzonych, solidnych podstawach organizacyjnych. Rzemiosło zawsze, pomimo różnych zawirowań w szkolnictwie zawodowym, będących nierzadko efektem nieprzemyślanych reform, kształciło dualnie, nie dopuściło do zaprzepaszczenia nauczania zawodu. I pomimo tak dużego zaangażowania w segment oświaty zawodowej rzemiosło wciąż musi upominać się o właściwe miejsce i rolę swoich organizacji w życiu społecznym, gospodarczym i stanowionego prawa.

Podział egzaminu na dwóch organizatorów, a w dalszej perspektywie może całkowite „przejęcie” uczniów rzemiosła przez OKE, zaburzy charakter szkoły rzemieślniczej i jej oferty do uczniów oraz rodziców. Trudno racjonalnie wytłumaczyć dlaczego szkoła zarządzana w strukturach rzemiosła ma prowadzić do uzyskania kwalifikacji innych niż świadectwo czeladnicze. Charakterystyką rzemieślniczych szkół zawodowych jest nauka teoretyczna w szkole, praktyczna w procesie pracy kończąca się egzaminem czeladniczym, przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Te trzy elementy tworzą nierozerwalną całość.

Autorzy, projektowane zmiany tłumaczą m.in. brakiem informacji o egzaminach czeladniczych i mistrzowskich. Argument zaskakuje, tym bardziej, że raporty w tym zakresie są co roku przygotowywane i upubliczniane przez ZRP a w regionach przez izby rzemieślnicze. Problem tkwi w tym, że od blisko sześciu lat System Informacji Oświatowej (tzw. nowy) nie pozwala izbom rzemieślniczym na wprowadzanie do systemu informacji nt. egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Dlaczego? Na to pytanie też nie udało się uzyskać odpowiedzi.

Rzemiosło od lat dopomina się usprawnienia funkcjonalności SIO, co pozwoli na pełną transparentność danych o egzaminach, do których przystępują uczniowie zasadniczych szkół zawodowych / szkół branżowych I stopnia. Z ostatnich zapowiedzi resortu wynika, że w IV kwartale ta kwestia zostanie uregulowana. Dla organizacji rzemieślniczych to ważna deklaracja, ponieważ funkcjonalność SIO ma fundamentalne znaczenia dla rzetelności obrazu nt. liczby osób, które faktycznie zdały czeladniczy egzamin w rzemiośle i egzamin potwierdzający kwalifikacje w OKE. Wprowadzenie do SIO danych pokaże, że oficjalny wskaźnik przystępowalności do egzaminów czeladniczych absolwentów rzemieślniczej nauki zawodu wynosi ok. 95%, co zdecydowanie zmieni obraz kształcenia zawodowego na korzyść rzemiosła. Brak w SIO danych liczbowych z rzemiosła zafałszowuje oficjalne statystyki przez nieujmowanie w nich grupy około 30 tysięcy osób, które w danym roku przystąpiły do egzaminu.

Rzemiosło jest otwarte na zmiany, środowisko przedstawiło resortowi propozycje, które z założenia mają wprowadzać modyfikacje jakościowe a nie rozwiązywać jedynie doraźne problemy określonych instytucji. Już dziś widocznym wsadem merytorycznym Związku Rzemiosła Polskiego w podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i egzaminowania są prace prowadzone nad tworzeniem banku zadań egzaminacyjnych oraz egzaminu on-line dla czeladników i mistrzów, w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowa Jakość egzaminów w rzemiośle”.

W rozmowach ze strony Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczyli: Jan Gogolewski - Prezes, Jan Klimek- z-ca Prezesa ZRP, Edyta Doboszyńska - Dyrektor Generalny ZRP, Jolanta Kosakowska - dyr. Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, Dariusz Gobis - dyr. Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Źrednich Przedsiębiorstw w Gdańsku, Magdalena Zabłocka dyr. Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Piotr Krzyżaniak – dyr. Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Maryla Barczak-Ostojska - ekspert Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Źredniej Przedsiębiorczo w Katowicach, Elżbieta Kosacka - dyr. Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie (od 1 09.2018 organem prowadzącym szkołę jest Małopolska Izba Rzemieślnicza w Krakowie). Gospodarzem spotkania była sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek.

Stanowisko rzemiosła dot. zmian w organizacji egzaminu czeladniczego
Pismo do premiera
Lista do minister MEN
Pismo przewodnie do sieci org. rzemiosła

24.04.2018 | AKTUALNOŹCI

Interpelacja (nr 21317) w sprawie ograniczenia zaniżania odszkodowań za szkody komunikacyjne

Interpelacja jest jednym z działań organizacji motoryzacyjnych, których celem jest unormowanie zasad funkcjonujących na rynku likwidacji szkód komunikacyjnych. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski, Krzysztof Maciejewski.

„ Szanowna Pani Minister!

Podczas mojej terenowej pracy poselskiej otrzymuję wiele sygnałów niezadowolenia z tytułu nierzetelnej obsługi szkód komunikacyjnych. Najczęściej dotyczy to zaniżonego odszkodowania.

Wskazanym byłoby, moim zdaniem, rozważenie możliwości zmiany przepisów, które pozwoliłyby na zmniejszenie liczby pozwów sądowych w zakresie dotychczas zaniżanych odszkodowań oraz skrócenie czasu likwidacji szkody a przez to zmniejszenie kosztów sądowych, które podnoszą średni czas likwidacji szkody komunikacyjnej.

Zapoznając się z tym zagadnieniem stwierdziłem, że zakłady ubezpieczeń powszechnie stosują różne sposoby, aby wyliczyć odszkodowanie w możliwie najniższej wysokości i nie biorą pod uwagę faktu, że za wypłacone odszkodowanie nie można w sposób rzetelny, tj. zgodny z technologią naprawy producenta pojazdu, naprawić uszkodzony pojazd.

W trybie odwołania od ustalonego odszkodowania wiele spraw trafia do sądów.

Z posiadanych informacji wynika, że spraw sądowych przybywa i rosną koszty zakładów ubezpieczeń z tytułu niekorzystnych dla nich orzeczeń sądów.

Z danych zawartych w opracowaniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce (Warszawa, listopad 2016 r.) wynika, że koszty sądowe dla danych z roku 2015 oszacowano na poziomie przekraczającym 480 milionów zł i jest to ponad dwukrotnie więcej aniżeli w roku 2014, w którym koszty te wynosiły ok. 233,5 miliona zł.

Koszty sądowe ponoszone przez zakłady ubezpieczeń podnoszą średni koszt likwidacji szkody komunikacyjnej..(…)”. Pełna treść w załączniku.

Interpelacja nr. 21317

18.04.2018 | AKTUALNOŹCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 07.06.2018 r. – szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 07.06.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:
29.03.2018 | AKTUALNOŹCI

02.03.2018 | AKTUALNOŹCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 11.04.2018 r. - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 11.04.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:

02.03.2018 | AKTUALNOŹCI

Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna

W dniu 21 lutego 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie OMRT. Powołano 11-osobowy Zespół Techniczny OMRT w tym w składzie, którego z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego weszły następujące osoby: Andrzej Domagała (ZRP), Józef Starczała (ZRP), Jerzy Łęczycki (ZRP/Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie) oraz Polskiej Izby Motoryzacji Wojciech Tupajka (PIM), Andrzej Walewski (PIM), Marcin Kozyra (PIM). Zadaniem Zespołu Technicznego będzie opracowanie rekomendacji technicznych w tematach:
 1. Geometria kół
  W rekomendacji należy uregulować:
  - zakres i warunki sprawdzenia i regulacji geometrii przy każdorazowym uszkodzeniu opony lub felgi niezależnie od rodzaju uszkodzenia, zwłaszcza jeśli uszkodzenie powstało dynamicznie.
  - zakres i warunki powtarzania czynności wykonywania geometrii podczas poszczególnych wymian elementów zawieszenia.
 2. Normalia.
  W rekomendacji należy uregulować:
  - zakres i warunki uznawania poszczególnych elementów napraw jako normaliów lub jako części zamiennych
  - zakres i warunki uznawania jako normaliów produktów skrawających, tnących, szlifujących, maskujących i zabezpieczających
 3. Mycie i przygotowanie samochodów do wydania.
  W rekomendacji należy uregulować:
  - zakres i warunki mycia pojazdów przed i po naprawie lakierniczej
  - zakres i warunki przygotowania samochodu do wydania w tym mycia samochodu, polerowania oraz jazdy próbnej po naprawie wymagającej sprawdzenia właściwości trakcyjnych samochodu.
 4. Obsługa merytoryczna oraz techniczna szkód
  W rekomendacji należy uregulować:
  - zakres i warunki obsługi informatycznej i dokumentacyjnej szkód w tym w szczególności obsługi platformy Audanet, wykonywania kosztorysów
 5. Montaż i pasowanie części zamiennych w jakości innej niż OS oraz Q
  W rekomendacji należy uregulować:
  - konieczność poniesienia większych nakładów czasu na wymianę oraz pasowanie elementów
 6. Cieniowanie elementów przyległych po naprawieniu
  W rekomendacji należy uregulować:
  -Sposób i techniki cieniowania
Rekomendacje będą gotowe do końca czerwca 2018. Następnie rolą OMRT będzie wdrożenie przygotowanych rekomendacji w życie przy rozliczaniu napraw szkód komunikacyjnych i kalkulacjach napraw powypadkowych.
Ogólnopolska Motoryzacyjna Rada Techniczna (OMRT) została powołana w październiku 2017 roku przez cztery organizacje motoryzacyjne: Polska Izbę Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów i Związek Rzemiosła Polskiego i niezależni rzeczoznawcy. Celem Rady jest stworzenie płaszczyzny stałego nadzoru nad realizacją standardów, norm technologicznych i materiałowych w procesach napraw blacharsko-lakierniczych oraz systemach kalkulacji i likwidacji szkód, a także rozwiązywanie problemów i usuwanie wątpliwości związanych z realizacją standardów, norm technologicznych i materiałowych w procesach napraw blacharsko-lakierniczych oraz systemach kalkulacji i likwidacji szkód.

16.02.2018 | AKTUALNOŹCI

Jak przygotować się do RODO?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało dl małych i średnich przedsiębiorców prosty i przyjazny przewodnik po RODO. Poradnik pomoże sprawnie poruszać się po meandrach nowego prawa ochrony danych osobowych, które będzie obowiązywać już od 25 maja 2018 roku.

Dowiecie się z niego
 1. jakie obowiązki będą mieli przedsiębiorcy,
 2. co zmieni się w sposobie ochrony danych osobowych,
 3. jak przygotować firmę do stosowania nowych przepisów
Atutem przewodnika przygotowanego są krótkie podrozdziały, podsumowująca sekcja pytań oraz wiele praktycznych przykładów mówiących o tym, jak w praktyce dostosować firmę do nowych przepisów.

Poniżej link do poradnik:
Poradnik RODO

Źródło: www.mpit.gov.pl

15.02.2018 | AKTUALNOŹCI

Interpelacje poselskie do Ministra Finansów:

1. Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód Komunikacyjnych. 29 grudnia 2017 r., do ministra finansów wpłynęła interpelacja (nr. 18371) w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski.
W interpelacji posłowie wskazują m.in. na fakt, że zasady likwidacji szkód komunikacyjnych podane w wytycznych KNF nie mają mocy nakazu, a jedynie są wskazaniami (wytyczne/zalecenia) i nie są wdrażane przez zakłady ubezpieczeń. Dodatkowo zwracają uwagę na samowolne praktyki stosowane przez firmy ubezpieczeniowe.
Interpelacja jest jednym z efektów działań organizacji motoryzacyjnych , której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód Komunikacyjnych.
Pełna treść interpelacji 18371 w zał.
Odpowiedź na interpelację 18731


2. Interpelacja w sprawie umożliwienia klientowi ubiegającemu się o odszkodowanie z OC zwrócenia się do niezależnego rzeczoznawcy. W dniu 5 lutego 20018 roku, do ministra finansów wpłynęła interpelacja (nr 19205) w sprawie umożliwienia klientowi ubiegającemu się o odszkodowanie z OC zwrócenia się do niezależnego rzeczoznawcy. Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski, Krzysztof Maciejewski, Adam Ołdakowski.
Interpelacja jest jednym z efektów działań organizacji motoryzacyjnych, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód komunikacyjnych.

3. Interpelacja ws. wysokich składek OC dla pojazdów z napędem LPG. Posłanka Mirosława Nykiel skierowała do ministra finansów interpelację w sprawie wysokich składek OC dla posiadaczy pojazdów z napędem LPG. Jak wskazała, po polskich drogach porusza się aż 14,6% pojazdów zasilanych gazem, które uznawane jest za paliwo ekologiczne w porównaniu do ropy czy benzyny. Natomiast towarzystwa ubezpieczeń w przypadku takich pojazdów szacują wyższe składki ubezpieczeń OC ppm.
W związku z tym posłanka zadała następujące pytania:
1. Dlaczego ceny składek OC posiadaczy samochodów z napędem gazowym są wyższe niż w przypadku benzyny czy ropy?
2. Dlaczego ministerstwo w walce o ograniczenie smogu nie zaproponuje dofinansowań do wymiany instalacji LPG?
Odpowiedź na interpelację nr 18774 jest dostępna do pobrania w zał.

12.02.2018 | AKTUALNOŹCI

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.
Więcej….

15.01.2018 | AKTUALNOŹCI

Noworoczne spotkanie środowiska rzemieślniczego w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

W dniu 11 stycznia 2018 r. w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowo- noworoczne.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Rafał Markowski, Pan Marek Borowski, Marszałek na Sejm RP, Senator RP, Pan Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, członkowie Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Starsi Cechów Rzemieślniczych, Dyrektorzy i Kierownicy Biur Cechów, Członkowie Komisji Egzaminacyjnych Izby, rzemieślnicy.

Na ręce Pana Prezesa E. Tomasza Połaskiego wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od: Pani Joanny Fabisiak, Poseł na Sejm RP, Pana Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy i Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Gospodarz spotkania, Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pan Edward Tomasz Połaski przywitał wszystkich zgromadzonych i stwierdził, że tradycją środowiska rzemieślniczego są coroczne spotkania z okazji Źwiąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

„Spotkania te szczególnie kultywujemy, gdyż są one okazją nie tylko do spotkania się w gronie bliskich, ale przede wszystkim okazją do integracji naszego środowiska. Integracji, której obecnie tak nam brakuje. Podkreślił znaczenie rzemiosła i skonstatował, że dzisiejsze rzemiosło przeżywa trudny okres i że nie każdy zakład radzi sobie z nowymi wyzwaniami i sytuacją gospodarczą.” – powiedział Prezes E. Tomasz Połaski.

Następnie Prezes E.T. Połaski złożył życzenia wszystkim gościom, rzemieślnikom, przedsiębiorcom, ich rodzinom, pracownikom organizacji rzemieślniczych i firm MSP życząc pomyślności, radości, pokoju spełnienia marzeń oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Życzył także, aby w Nowym 2018 roku szczęście i pomyślność nigdy nie opuszczała, a wiara dodawała sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.

Ksiądz Biskup Rafał Markowski, zwrócił uwagę na rolę rzemiosła w życiu codziennym. Błogosławiąc opłatek, życzył wszystkim gościom wytrwałości i dalszego rozwoju.02.01.2018 | AKTUALNOŹCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 08.02.2018 r. – szkolenie – nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 08.02.2018 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:
20.12.2017 | AKTUALNOŹCI

17.12.2017 | AKTUALNOŹCI

Spotkanie Wigilijne Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Zgodnie z wieloletnią tradycją 15 grudnia 2017 r. zorganizowano spotkanie Wigilijne członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Spotkanie to zaszczycili swą obecnością rzemieślnicy naszej organizacji oraz przedstawiciele samorządu gospodarczego – Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie – Edward Tomasz Połaski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski. Starszy Cechu Janusz Zdort złożył wszystkim rzemieślnikom, seniorom życzenia świąteczno-noworoczne, po czym goście składali sobie osobiste życzenia dzieląc się tradycyjnie opłatkiem. Wspaniały koncert kolęd w wykonaniu wszystkich gości wprowadził zebranych w świąteczny nastrój.21.11.2017 | AKTUALNOŹCI

Kary za cofanie liczników w autach projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych autach. W myśl projektowanych przepisów za każde takie działanie będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia – zarówno dla zlecającego oszustwo, jak i wykonawcy. Taka sama kara będzie grozić także wtedy, gdy właściciel samochodu nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów faktu wymiany całego licznika na nowy – podaje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Stacje kontroli pojazdów już teraz muszą przekazywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców stan licznika odczytany podczas obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdów. Po zmianie przepisów stacje będą przekazywać do centralnej ewidencji także informację o wymianie licznika i jego przebiegu w chwili odczytu przez diagnostę.

Projekt przewiduje ponadto, że przy każdej kontroli Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa i służby celne będą miały obowiązek spisywania aktualnego stanu licznika kontrolowanego samochodu. Dane trafią do centralnej ewidencji pojazdów.

Więcej: https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,10038,kary-za-cofanie-licznikow-w-autach.html

18.10.2017 | AKTUALNOŹCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 23.11.2017 – szkolenie – nowy termin

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 23.11.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania:
22.09.2017 | AKTUALNOŹCI

MODEL STOSOWANIA ZWIĘKSZONEJ WARTOŹCI KODU 51 w KALKULACJACH AUDATEX PRZY UŻYWANIU MATERIAŁÓW PREMIUM

Szanowni Państwo

Od września 2016 trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych. Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka, nieautoryzowanych przez producentów samochodów, materiałów lakierniczych linii Spectral/ Novol, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent. Eksperci szacują, że działanie to spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód sięgające 20 procent.

Polska Izba Motoryzacji i Związek Dealerów Samochodów wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego podjęły działania prawne mające na celu zmianę tej niczym nieuzasadnionej decyzji firm AZT Automotive. Jednym z tych działań były naciski na AZT Automotive w celu wyjaśnienia powodów zmian wartości koszyka i wymuszenia cofnięcia zmian składu koszyka.

W ostatnich dniach AZT Automotive wystosowało kolejne pismo, z którego wynika, że AZT proponuje aby w obecnej sytuacji wartość aktualnego koszyka materiałów lakierniczych z udziałem produktów Spectral/Novol traktować w kalkulacjach Audatex jako wskaźnik 100 i w przypadku nieużywania przez serwis lakierniczy produktów linii Spectral/Novol podwyższać ten wskaźnik do rzeczywistej wartości używanych przez serwis materiałów Premium.

Model postępowania przy kalkulacjach Audatex ze zwiększeniem wartości KODU 51:
 1. W trakcie przygotowywania kalkulacji w systemie Audatex tzw. kod nr 51 mający nominalnie zgodnie z koszykiem AZT wartość 100 powinien zostać zwiększony o 21 % czyli do wartości 121. Zwiększenie to odpowiada różnicy pomiędzy obecnym koszykiem AZT z uwzględnieniem materiałów Spectral/Novol, a koszykiem obejmującym jedynie materiały Premium, dopuszczane i autoryzowane przez producentów samochodów. Taka wartość jest zgodna z realnymi cenami w grupie lakierów Premium (AKZO, AXALTA, PPG Refinish, BASF) i usunięciem z „koszyka AZT” lakierów Novol z technologią Spectral.
 2. Wartość powiększenia tego wskaźnika została oparta na wyliczeniach porównawczych firmy DAT Polska Sp. z o.o. pomiędzy metodą AZT i DAT Eurolack. Kalkulacje porównawcze odpowiedź DAT do ZDS
 3. Dodatkowo do tak wykonanej kalkulacji serwis powinien dołączyć:
 4. Oświadczenie, że nie stosuje technologii Spectral/Novol (wzór: oświadczenie Spectral Novol)
 5. Oświadczenie o stosowanej technologii Premium wraz z kopią pierwszej strony umowy z dystrybutorem lakieru marki Premium
 6. Odpowiedź AZT (przetłumaczona)
Nie można wykluczyć, że zastosowanie w sposób masowy opisanego sposobu spowoduje opór i sprzeciw towarzystw ubezpieczeniowych i będą one odmawiać uznania tak przygotowanych kalkulacji.

Pomimo tego ryzyka organizacje motoryzacyjne apelują do serwisów lakierniczych o rozpoczęcie korzystania z opisanego poniżej modelu kalkulacyjnego. Ponadto prosimy o bieżące informowanie o podjętych przez Państwa działaniach i reakcjach firm ubezpieczeniowych na nowy model wykonywania kalkulacji.

Z poważaniem,
Roman Kantorski, Polska Izba Motoryzacji
Andrzej Duch, Związek Rzemiosła Polskiego
Marek Konieczny, Związek Dealerów Samochodów

22.09.2017 | AKTUALNOŹCI

Ogólnopolska Rada Techniczna 12 września wznowiła działania – wspólna inicjatywa organizacji motoryzacyjnych

Po kilkunastu latach przerwy w funkcjonowaniu, reaktywowano działalność Ogólnopolskiej Rady Technicznej. Inicjatorami reaktywacji ORT były organizacje motoryzacyjne Polska Izba Motoryzacji, Związek Dealerów Samochodów, Związek Rzemiosła Polskiego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, rzeczoznawcy niezależni. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali: Andrzej Duch, Józef Starczała, Andrzej Domagała i Jerzy Łęczycki.

Pierwszym i najpilniejszym zadaniem Rady będzie wypracowanie zasad i kontroli nad standardami i wskaźnikami w kalkulacjach szkód komunikacyjnych tak, aby zachować standardy techniczne napraw producentów samochodów i importerów lakierów.
Komunikat ORT podaje : „Organizacje motoryzacyjne reprezentujące rynek dystrybucji i serwisowania pojazdów w Polsce uważają, że sytuacja obecna nie może nadal trwać w takiej formie organizacyjnej i prawnej. Musi zostać uporządkowana, tak aby wskaźniki i wyliczenia na których opiera się system rozliczania i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce były jasne, jednoznaczne i podlegające merytorycznej kontroli. Od września 2016 trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych. Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka materiałów lakierniczych nieautoryzowanych przez producentów samochodów, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent, co spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód. Analizy prawne dokonane przy okazji tego problemu pokazały, że brak jest podstaw prawnych do opierania wyceny szkód komunikacyjnych na polskim rynku na subiektywnych i niejasnych wskaźnikach i wyliczeniach AZT Automotive GmbH, które nie podlegają żadnej kontroli i weryfikacji.”

Organizacje motoryzacyjne uznały, że najlepszym narzędziem do zrealizowania tych celów będzie wznowienie działalności Ogólnopolskiej Rady Technicznej, której działania w latach 1997-2001 ukształtowały i zbudowały europejski system rozliczenia i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób, w tym m.in.: przedstawiciele rzemiosła motoryzacyjnego, czyli serwisów samochodowych oraz rzeczoznawców, dealerów aut, importerów, firm lakierniczych i podmiotów zajmujących się kalkulacją napraw powypadkowych. Spotkanie poświęcone przede wszystkim sprawom organizacyjnym, zasadom funkcjonowania, regulaminowi oraz omówieniu najpilniejszych zagadnień, nad którymi ORT będzie pracować.
Kolejne spotkanie Ogólnopolskiej Rady Technicznej odbędzie się w październiku br.


01.09.2017 | AKTUALNOŹCI

Ogólnopolska Rada Techniczna wznowi swoje działanie 12.09.2017 r.

Od września 2016 r. trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych.
Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka materiałów lakierniczych nieautoryzowanych przez producentów samochodów, wartość koszyka została obniżona o kilkanaście procent, co spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód.
Analizy prawne dokonane przy okazji tego konfliktu pokazały, że brak jest podstaw prawnych do opierania wyceny szkód komunikacyjnych na polskim rynku na subiektywnych i niejasnych wskaźnikach i wyliczeniach AZT Automotive GmbH, które nie podlegają żadnej kontroli i weryfikacji.

Organizacje motoryzacyjne reprezentujące rynek dystrybucji i serwisowania pojazdów w Polsce: Związek Rzemiosła Polskiego/w tym Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie/, Polska Izba Motoryzacji, Związek Dealerów Samochodów uważają, że sytuacja obecna nie może nadal trwać w takiej formie organizacyjnej i prawnej. Sytuacja musi zostać uporządkowana, tak aby wskaźniki i wyliczenia na których opiera się system rozliczania i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce były jasne, jednoznaczne i podlegające merytorycznej kontroli. Organizacje te uznały, że najlepszym narzędziem do zrealizowania tych celów będzie wznowienie działalności Ogólnopolskiej Rady Technicznej, której działania w latach 1997-2001 ukształtowały i zbudowały europejski system rozliczenia i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce.
Informacje z prac ORT będziemy zamieszczać na bieżąco.

30.08.2017 | AKTUALNOŹCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 12.10.2017 - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 12.10.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny - dr Sebastian Sadowski
Do pobrania: źródło: własne

03.07.2017 | AKTUALNOŹCI

Odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

Wybrano 18 skład Zarządu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.
W Pałacu Chodkiewiczów przy ul. Miodowej w dniu 27 czerwca br. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie w 69 roku działalności organizacji, poprzedzone Mszą Źw. w kościele o.o. Kapucynów na ul. Miodowej.

Dokonano podsumowania pracy Zarządu za ostatnią kadencję oraz wyboru nowych władz statutowych. W zebraniu uczestniczył V-ce Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Klimek, który podkreślił, że działania Cechu są spójne z działaniami ZRP oraz Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła Edward Połaski i Prezes Polskiej Izby Motoryzacji Roman Kantorski.

Janusza Zdorta wybrano na Starszego Cechu, będzie to jego piąta kadencja pracy w Zarządzie. W skład Zarządu wybrani zostali: Edward Bębnowicz, Piotr Borkowski, Andrzej Gochna, Sławomir Jakacki, Roman Kantorski, Jerzy Łęczycki, Andrzej Szczęścik, Lech Lipka, Edward Tomasz Połaski, Krzysztof Witowski, Jacek Źwięćkowski, Adam Żółtek.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Waldemar Mrówczyński, członkowie - Andrzej Kokoszczyński, Antoni Januszewski, Andrzej Stępień. Przewodniczącym Sadu Cechowego – Andrzej Sęk, członkami – Jan Przybysz i Sławomir Dąbrowa.

Walne Zgromadzenie członków nadało tytuł Honorowego Członka Cechu zasłużonemu kol. Zenonowi Nojszewskiemu za osobiste zaangażowanie w działalność Cechu. V-ce Prezes ZRP Jan Klimek uhonorował Medalami Związku Rzemiosła zasłużonych działaczy samorządu Platynowym – Janusza Hancke, Złotym – Andrzeja Sęka, Srebrnym – Macieja Fogla, Jana Wasia, Krzysztofa Witowskiego, Adama Żółtka.03.07.2017 | AKTUALNOŹCI

Nowy prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Jan Gogolewski, nowopowołany Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, rzemieślnik, branży cukierniczej, właściciel Fabryki Wyrobów Cukierniczych JAGO w Bydgoszczy. Prezes (także nadal członek zarządu w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości) dziękując za okazane mu zaufanie obiecał, że jego działania będą skoncentrowane na pracach wzmacniających rolę rzemiosła we władzach i w społeczeństwie.
- Będę pracował na rzecz swojego środowiska, nad stworzeniem bardziej przyjaznego klimatu dla prowadzenia mikro i małych firm rzemieślniczych – podkreślił w swoim expose Jan Gogolewski.
– Wspólnie musimy dołożyć starań, aby rozwiązania korzystne dla naszego środowiska znalazły się w projektach legislacyjnych – dodał. Przedstawiciele rzemiosła będą czynnie uczestniczyć w konsultacjach wszelkich nowych aktów prawnych, które dotyczą mikro i MŹP, i muszą mieć wpływ na ich ostateczny kształt. W skład Zarządu ZRP wszedł – Edward Tomasz Połaski – Prezes MIRIP.

www.zrp.pl

31.05.2017 | AKTUALNOŹCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 22.06.2017 – szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 22.06.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny- Sebastian Sadowski
Do pobrania: Źródło: własne

30.05.2017 | AKTUALNOŹCI

"Źwięto Mistrza 2017"

W dniu 3 czerwca br. w stolicy odbędą się uroczyste obchody „Źwięta Mistrza”, organizowane przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Uroczystości rozpoczną się Mszą Źwiętą w Bazylice Archikatedralnej, po której nastąpi uroczysty przemarsz pochodu sformowanego z przedstawicieli polskiego rzemiosła w togach i insygniach oraz przedstawicieli władz samorządowych, którzy w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego złożą wieńce pod pomnikiem Jana Kilińskiego. Następnie w Pałacu Chodkiewiczów - siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń rzemieślniczych, w tym „Szabli Kilińskiego”, przyznanych za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i za działalność społeczną. Uroczystości jubileuszowe zakończą się na dziedzińcu Związku Rzemiosła Polskiego piknikiem z okazji Dnia „Źwięta Mistrza” - wydarzenia organizowanego w celu zademonstrowania przywiązania do tradycji oraz dla podniesienia współcześnie społecznej rangi rzemiosła i znaczenia pozycji Mistrza w zawodzie.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Pan Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy oraz Pan Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

19.04.2017 | AKTUALNOŹCI

Likwidacja szkód komunikacyjnych 24.05.2017 - szkolenie

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie: LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 24.05.2017 r.
 • MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok. 121
 • GODZINY SZKOLENIA: 10.00-16.00
 • PROWADZĄCY SZKOLENIE: Radca Prawny- Sebastian Sadowski
Do pobrania: źródło: własne3 x środowisko

Warszawski Informator Motoryzacyjny 2004/2005
NOWA EDYCJA 2004/ 2005
Wszelkich informacji udziela biuro Cechu

Projekt i realizacja firmy ADED i MCh Delaware. © 2002-2003 Copyright by Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie