„ŻÓŁTY TELEFON” – 94-94 – specjalna oferta dla firm zrzeszonych

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie podpisał umowę  korporacyjną z firmą YELLOWTEL POLSKA Sp. z o.o. ul. Gizów 6,  na rok 2004. „Żółty Telefon”  udostępnia Klientom dokładne informacje telefoniczne o szerokiej gamie produktów i usług, umieszczonych w bazie danych. Ta specjalna linia jest odpowiedzią na rosnące wymagania klientów i menadżerów. Żółty Telefon ułatwia dostęp do informacji. Dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu operator błyskawicznie odnajduje produkt lub usługę, której właśnie szuka klient. Operatorzy kierują klienta do firmy, która umieściła w Żółtym Telefonie informację o swoim produkcie. Centrala „Żółtego Telefonu” jest czynna całą dobę, siedem dni w tygodniu.

 

Umowa oferuje firmom zrzeszonym w Cechu pakiet usług „Żółtego TELEFONU” na okres 12 miesięcy za jedyne – 120,00 zł netto.

 

W skład pakietu wchodzi:

- całodobowy serwis telefoniczny

- prosta w obsłudze wyszukiwarka internetowa

- możliwość wybrania dowolnej ilości słów kluczowych opisujących działalność  Państwa

  Firmy

- bezpośrednie połączenie osoby dzwoniącej do Żółtego Telefonu z Państwa Firmą

- specjalna ekspozycja Państwa Firmy w internetowej wyszukiwarce Żółtego Telefonu

- natychmiastowa aktualizacja danych przez fax, e-mail

- przesyłanie raportów dotyczących ilości skierowanych klientów do Państwa  Firmy

- bezpośredni link do Państwa strony www ze strony www.9494.pl

- bezpośredni link do Państwa skrzynki e-mail ze strony www.9494.pl

Dlaczego twoja firma powinna zamieścić informacje w Żółtym Telefonie?  Ponieważ ma on dla ciebie klientów!

Podpisanie umowy: zgłoszenia do biura Cechu – wzór umowy w załączeniu

 

Przypominamy Państwu o możliwości skorzystania z porad specjalistów w Cechu:

1. specjalisty z dziedziny BHP :

   w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 15.00 -16.00

 

2. Radcy Prawnego – w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00.

    miedzy innymi indywidualne  wskazówki i porady w rozliczeniach rocznych PIT

 

 

 

Kurs BHP i P.Poż. – okresowy dla pracodawców

 

Cech organizuje kurs BHP i P.Poż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm)

zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207)

Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 6 lat

Koszt szkolenia 140,00 zł (2 spotkania ) dla grupy 20 osobowej.

Zgłoszenia prosimy kierować do biura Cechu do końca stycznia 2004 r.

 

 

             I.       SPRAWY PODATKOWE

 

 

  1. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) i polegają w szczególności na:

 

·        wprowadzeniu od 01 stycznia 2004 r. możliwości wyboru między dotychczasowym opodatkowaniem wg skali podatkowej 19, 30 i 40 % a liniową stawką wynoszącą 19% z tym, że:

-         19% liniowy podatek nie będzie mógł być stosowany przez podatników, samodzielnie rozpoczynających działalność lub w formie spółki nie mającej osobowości prawnej (np. cywilna, jawna, partnerska), zamierzających wykonywać działalność na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, tj. takich, którzy zatrudniali ich w 2003 r. lub zatrudnią w 2004 r.;

-         powyższe ograniczenie będzie miało zastosowanie również wtedy, gdy co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności spółki;

-         ponadto, gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów lub usług na rzecz byłego pracodawcy, traci prawo do opodatkowania 19% stawką podatku liniowego i będzie musiał płacić podatek wg progresywnej stawki 19, 30 i 40%;

-         ww. stawka będzie miała także zastosowanie do rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego;

-         w przypadku przejścia na 19% podatek liniowy nie będzie możliwe korzystanie z ulg, ani też wspólne opodatkowanie z małżonkiem, ani dla matek samotnie wychowujących dzieci, co w przypadku niektórych przedsiębiorców oznaczać może konieczność zapłacenia wyższego podatku niż wg obecnej ustawy;

-         warunkami skorzystania z ww. opodatkowania jest złożenie w Urzędzie Skarbowym, wg miejsca zamieszkania, pisemnego oświadczenia o jego wyborze w terminie do 20 stycznia 2004 r., a gdy ktoś zaczyna działalność w trakcie roku, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tejże działalności (nie później, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu);

-         jeżeli ktoś prowadzi działalność indywidualną i jednocześnie jest wspólnikiem w spółce osobowej (np. cywilnej, jawnej, partnerskiej), to jego dochody zarówno z działalności indywidualnej jak i z udziału w spółce będą objęte 19% stawką, bez względu na to jaki sposób rozliczenia wybrali pozostali wspólnicy tej spółki;

-         jednocześnie dochodów z tak opodatkowanej działalności gospodarczej nie będzie się łączyć z dochodami z innych źródeł  (np. z pracy, z emerytury, z renty), które będą opodatkowane na zasadach dotychczasowych (19, 30 i 40%);

-         ponadto dochody z działalności gospodarczej (19%), nie będą wpływać na wysokość stawki podatkowej z tych innych źródeł;

-         od dochodu będzie można odliczać jedynie składki ZUS za siebie i osoby współpracujące,  a także stratę, natomiast od podatku – składkę zdrowotną do wysokości 7,75%;

-         niekorzystnym skutkiem wyboru podatku liniowego jest niemożność skorzystania także z ulg mieszkaniowych przysługujących w ramach tzw. praw nabytych, a także tych, do których podatnik nabył prawo, ale nie znalazły one pokrycia w dochodach przed 2004 r.;

-         przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy, będą składali odrębne zeznanie obejmujące tylko dochody z działalności gospodarczej, niezależnie od zeznania podatkowego z dochodów otrzymywanych z innych źródeł.

 

 

Jednocześnie informujemy, że w 2004 r. skala podatkowa nie uległa zmianie i przedstawia się następująco:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych                         ponad                      do   

Podatek wynosi

                          37.024,- zł

19% minus 530,08 zł

                          37.024,- zł         74.048,- zł

6.504,48 zł + 30% nadwyżki ponad 37.024,- zł

74.048,- zł            

17.611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74.048,- zł

 

Z powyższej skali wynika, że w 2004 r. opodatkowaniu będą podlegały dochody powyżej 2.789,89 zł, zaś kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wynosi 44,17 zł.

 

Ponadto w 2004 r.:

 

·        zniesiono 20% zryczałtowany podatek od tzw. drobnych zleceń;

·        zmniejszono kwotę zaliczki od wszystkich umów zlecenia i o dzieło z 20% do 19% (koszty uzyskania wynoszą nadal 20% lub 50%);

·        koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą:

-         dla pracujących na jednym etacie 102,25 zł miesięcznie i 1.227,00 zł rocznie;

-         dla wieloetatowców – maksymalnie 1.840,77 zł rocznie;

-         dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania 127,82 zł miesięcznie i 1.533,84 zł rocznie;

-         dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców – maksymalnie 2.300,94 zł rocznie;

-         dla osób powołanych do zarządów, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych 102,25 zł miesięcznie, a gdy dochody są z więcej niż jednego źródła – maksimum 1.840,77 zł rocznie.

·        zlikwidowano ulgi: na dojazdy dzieci do szkół zamiejscowych, na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe, na zakup pomocy i przyrządów naukowych oraz programów komputerowych, na składki na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa;

·        ustawa zmniejsza do 350,- zł wysokość odliczeń z tytułu darowizn;

·        wprowadza też 19% podatek od zysków giełdowych;

·        zmniejsza z obecnych 20% do 19% podatek od zysków z oszczędności, np. z odsetek od lokat bankowych, czy też oszczędności.

 

Z innych uregulowań wymienić należy:

 

·        pozostawienie możliwości odliczenia od podatku ulgi odsetkowej (na spłatę kredytów mieszkaniowych);

·        zrezygnowano, w odniesieniu do kupujących mieszkanie od developera czy spółdzielni mieszkaniowej, z warunku zakończenia inwestycji w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym otrzymały one pozwolenie na budowę;

·        wprowadzono nową ulgę, polegającą na pomniejszeniu podatku nie więcej jak o 1% z tytułu wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego;

·        pozostawiono, ale tylko w latach 2004 i 2005, ulgę na remont i modernizację w granicach limitu ustalonego na 3 letni okres 2003 ÷ 2005, wynoszącego:

-         dla lokali mieszkalnych 4.725,- zł (wydatek 24.868,42 zł);

-         dla budynków mieszkalnych oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej – 5.670,- zł (wydatek 29.842,10 zł);

-         jeżeli jednocześnie remontuje się i modernizuje instalację gazową, urządzenia eksplozymetryczne lub urządzenia gazowe - 945,- zł (wydatek 4.973,68 zł). Minimalna kwota wydatków na remont i modernizację wynosi 567,- zł, a dla skorzystania z ulgi w 2004 i 2005 r. nie jest konieczne poniesienie wydatków na ten cel w 2003 r.

·        jeżeli chodzi o tzw. dużą ulgę mieszkaniową, w tym na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, to kontynuujący inwestycje sprzed 2002 r. zachowają prawo do odliczeń do 2004 r.;

·        pozostawiono zwolnienia od podatku świadczeń rzeczowych dla pracowników do wysokości nie przekraczającej rocznie 380,- zł, ale z wyłączeniem: bonów, talonów oraz innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi;

·        wyjeżdżający za granicę i uzyskujący tam dochody z pracy albo stypendium, będą zobowiązani pomniejszać je o równowartość diet zagranicznych, za każdy dzień, w którym wykonywana była praca, ale – co jest nowością – maksymalnie za 30 dni w roku;

·        mimo, że zwolnione od podatku są nadal diety i inne należności za podróże służbowe, zniknie zwolnienie dotyczące tzw. ryczałtów samochodowych na jazdy lokalne;

·        w zasadzie likwidacji ulegnie od 01 stycznia 2004 r. ulga uczniowska z tym, że:

-         nadal będzie ona przysługiwała tym podatnikom, którzy zawrą stosowne umowy z uczniami lub szkołami do 31 grudnia 2003 r.;

-         Prawo do obniżenia podatku o kwotę ulgi zachowają podatnicy, którzy już nabyli, bądź nabędą prawo do ulgi przed 31 grudnia 2003 r., ale nie zdążyli jej wykorzystać ze względu na niski podatek. Także wnioski o przyznanie ulgi złożone jeszcze w tym roku, lecz nie rozpatrzone przez Urzędy Skarbowe będą załatwiane w 2004 r. na dotychczasowych zasadach.

 

Podatek VAT

 

Przypominamy, że obowiązek opłacania podatku VAT w 2004 r. będą mieli podatnicy, których przychód w 2003 r. (bez VAT) przekroczył 45.700,- (10 tys. Euro przeliczone wg kursu z dnia 01 października 2003 r., tj. 4,5685 zł – Tabela kursów Nr 191/A/NBP/2003 po zaokrągleniu do 100 zł).

 

Podatek ten będą zobowiązani także opłacać podatnicy, którzy w trakcie 2004 r. przekroczą ww. obrót (oczywiście od nadwyżki ponad kwoty 45.700 zł).

 

Ponadto, zgodnie z Rozp. Min. Fin. (Dz. U. Nr 152, poz. 1476) od 01 września 2003 r. wprowadzono nowe wzory zgłoszenia rejestracyjnego VAT, wzoru potwierdzenia zgłoszenia oraz wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

 

Jednocześnie określono, że tymczasowym numerem identyfikacji podatkowej jest dla osób fizycznych będących podatnikami VAT:

-         numer ewidencyjny PESEL;

-         dla pozostałych podatników podatku VAT – REGON.

 

1.      Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2004 r. będzie obowiązywać podatników, których przychód (bez VAT) w 2003 r. nie przekroczył 3.714.800,- zł (800 tys. Euro przeliczone wg kursu z dnia 30 września 2003 r., tj. 4,6435 zł - Tabela kursów Nr 190/A/NBP/2003).

 

2.      Ryczałt ewidencjonowany – limit przychodów uprawniający do tej formy opodatkowania na 2004 r. wynosi 1.142.125,- zł (250 tys. Euro przeliczone wg kursu z dnia 01 października 2003 r., tj. 4,5685 zł – Tabela Kursów z dnia 01 października 2003 r.).

 

3.      Odsetki od zaległości podatkowych od 26 czerwca 2003 r. wynoszą 13,5% w stosunku rocznym, zaś odsetki ustawowe od 25 września 2003 r. wynoszą 12,25%.

 

 

Informujemy, że wysokość ulgi uczniowskiej od 01 stycznia 2004 r., do której podatnik nabył prawo wg dotychczas obowiązujących zasad wynosi:

 

-         przy szkoleniu do 24 miesięcy  4.587,36 zł;

-         przy szkoleniu ponad 24 miesiące7.645,60 zł.

 

Ulgi za wyszkolenie uczniów młodocianych, z którymi umowy zostaną zawarte począwszy od 01 stycznia 2004 r. mają być przyznawane na innych zasadach - w formie dofinansowania.

 

Zmiany w zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zostały dokonane na mocy ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 1958) i wejdą w życie od 01 stycznia 2004 r.

 

Przypominamy, że ryczałt ewidencjonowany będą mogli opłacać podatnicy, których przychody bez VAT w 2003 r. nie przekroczyły 1.142.125,- zł.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły opłacać osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych a także jawnych, z tym że obecnie wspólnikami spółek jawnych nie muszą być wyłącznie osoby prowadzące wolny zawód.

 

Utrzymano zasadę, zgodnie z którą osoby wykonujące wolne zawody mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, tj. lekarze, pielęgniarki, tłumacze, udzielanie korepetycji, o ile działalność nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

 

Natomiast stawki ryczałtu ewidencjonowanego nie uległy zmianie i tak:

 

·        17% stawką ryczałtu ewidencjonowanego są objęte usługi wymienione w załączniku Nr 2 do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, a w szczególności : pośrednictwo w sprzedaży pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, motocykli i części do nich, pośrednictwo w handlu hurtowym, usługi parkingowe, wynajmu samochodów i pozostałych środków transportu;

·        8,5% ryczałt dotyczy przychodów:

-         z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;

-         z umów najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, dotyczące składników związanych z działalnością gospodarczą oraz otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku, związanych z działalnością gospodarczą;

-         z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów z materiałów powierzonych przez zamawiającego;

-         z umów najmu, podnajmu, dzierżawy przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, o ile wielkość przychodu w roku podatkowym nie przekracza 4.000,- Euro (od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie tej kwoty podatek wynosi 20%).

·        5,5% - z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton;

·        3%:

-         z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5%;

-         z działalności usługowej w zakresie handlu;

-         z odsetek na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku  z prowadzoną działalnością, różnic kursowych, otrzymywanych kar umownych;

-         ze sprzedaży składników majątku, wykorzystywanych w działalności gospodarczej pod warunkiem, że ich zbycie następować będzie w okresie     6 lat po ich wycofaniu z działalności. Zasada ta nie będzie dotyczyła składników majątku, których wartość  początkowa jest niższa niż 1.500,- zł.

 

Jeżeli chodzi o przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych, wykorzystywanych w działalności  gospodarczej, to zostanie on opodatkowany 10% ryczałtem, jeżeli odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, chyba że przychód z tego tytułu przeznaczy się na określone cele mieszkaniowe.

 

Jednocześnie przypominamy, że :

 

·        podatnicy, którzy w 2003 r. osiągnęli przychód nie przekraczający 25.000 Euro (114.212,50 zł), zamiast comiesięcznego opłacania ryczałtu, będą mogli go opłacać do 20-go następnego miesiąca po upływie kwartału;

·        jednocześnie ww. podatnicy obowiązani są do 20 stycznia 2004 r., zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania o wyborze tej formy opodatkowania;

·        natomiast podatnicy, którzy w 2003 r. opłacali ryczałt i nadal chcą go opłacać w 2004 r., nie będą musieli w Urzędzie Skarbowym składać oświadczenia w tym względzie;

·        podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku, którzy nie złożą oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, będą uważani za opodatkowanych na zasadach ogólnych;

·        podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym, mają obowiązek sporządzić remanent na dzień 31 grudnia 2003 r.;

·        oprócz prowadzenia ewidencji środków trwałych od 01 stycznia 2004 r. wprowadzono obowiązek zaprowadzenia ewidencji wyposażenia.

 

  1. Karta podatkowa zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada      2003 r. (MP Nr 53, poz. 844) w 2004 r. wynosi miesięcznie w miejscowości o liczbie powyżej 50.000 mieszkańców.

 

 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne

0

 482

1

1003

2

1394

3

1905

 

mycie smarowanie samochodów i motocykli

 

 

 

 

0

 311

1

585

2

819

3

1040

4

1155

5

1349

 

 

 

 

Usługi parkingowe

 

(Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.)

o liczbie stanowisk

stawka

 

do 140

5 złotych od każdego stanowiska

powyżej 140 do 180

700 zł.+ 7,50 od każdego stanowiska powyżej 140

powyżej 180

1000 zł. + 8,90 zł. od każdego stanowiska powyżej 180

 

 

 

Usługi wulkanizatorskie

(z wyjątkiem bieżnikowania opon)

0

358

1

616

2

898

3

1062

 

Ponadto przypominamy, że :

 

·        podatnicy, którzy opłacali kartę podatkową w 2003 r. mogą ją opłacać w 2004 r. bez konieczności składania odrębnego wniosku;

·        do 31 stycznia 2004 r. należy sporządzić informację na druku PIT-16A o wysokości zapłaconej składki zdrowotnej w 2003 r. i wysokości dokonanych odliczeń od podatku;

·        nadal aktualny jest przepis umożliwiający do 31 grudnia 2005 r. zwiększenie stanu zatrudnienia nie więcej niż o 3 pracowników, bez utraty warunków do opłacania karty podatkowej.

 

  1. Podatek od nieruchomości w 2004 r. (MP Nr 51, poz. 804 z 2003 r.) wynosi za 1m2 powierzchni rocznie:

 

·        od budynków mieszkalnych – 0,52 zł;

·        od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,42 zł;

·        od budowli – 2% wartości;

·        od pozostałych budynków – 5,82 zł;

·        od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,63 zł;

·        od pozostałych gruntów – 0,31 zł.

 

Informujemy, że nie uległy zmianie przepisy ustawy nakładające obowiązek opłacania podatku od nieruchomości przez wynajmujących lokale od gminy (Skarbu Państwa).

 

  1. Nowe zasady zwolnień grupowych zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. (DZ. U. Nr 90, poz. 844) i wejdą w życie z dniem     01 stycznia 2004 r.

 

·        Przede wszystkim należy podkreślić, że odprawy z tytułu zwolnień grupowych będą nadal przysługiwały tylko pracownikom zakładów zatrudniających co najmniej 20 osób;

·        Ponadto ustawę stosuje się do pojedynczego rozwiązywania umowy o pracę, jeżeli jego jedynym powodem są przyczyny dotyczące pracodawcy (ekonomiczne, organizacyjne, produkcyjne, technologiczne, likwidacja zakładu);

·        Natomiast zmniejszenie stanu zatrudnienia przestaje być koniecznym warunkiem zwolnień z tzw. przyczyn ekonomicznych i wypłacenia odprawy, bowiem pracodawca likwidując czyjś etat będzie mógł w to miejsce przyjąć kogoś innego;

·        Prawo do odprawy będzie przysługiwało, także :

-         w przypadku, gdy pracownik jest równocześnie zatrudniony w innym zakładzie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy lub w kilku zakładach – łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy;

-         rozpoczynającemu oraz prowadzącemu działalność gospodarczą na własny rachunek;

-         pobierającemu emeryturę lub rentę.

·        Wysokość odprawy jest uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

-         jednomiesięczne wynagrodzenie – przy stażu krótszym niż 2 lata;

-         dwumiesięczne wynagrodzenie – przy stażu od 2 do 8 lat;

-         trzymiesięczne wynagrodzenie – przy zatrudnieniu powyżej 8 lat.

 

 

  1. Projektowane zmiany w ustawie prawo działalności gospodarczej polegają na:

 

·        zrezygnowaniu ostatecznie z przerejestrowania podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);

·        jeżeli chodzi o spółki cywilne to obowiązek przekształcenia się spółki cywilnej w jawną i zarejestrowania się w KRS w 2004 r. będzie istniał wówczas, gdy przychody spółki bez VAT w dwóch kolejnych latach kalendarzowych (2002 i 2003) osiągnęły wartość równo 800 tys. Euro, co wynika z kolei z nowelizacji kodeksu spółek handlowych – art. 26 § 4.

 

Z innych zmian wprowadzonych do ustawy prawo działalności gospodarczej wymienić należy możliwość złożenia w Urzędzie Gminy oprócz wniosku rejestracyjnego także wniosku o nadanie nr REGON i NIP.

 

1.      Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki  zawodu (Dz. U. Nr 192, poz. 1875):

 

·        umożliwiono zawieranie umów o naukę zawodu osobom posiadającym dyplom mistrza w zawodzie wąskoprofilowym, który nie występuje w aktualnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a który całkowicie wchodzi w zakres ujętego w klasyfikacji zawodu szerokoprofilowego np. lakiernik pojazdowy - lakiernik

·        jednoznacznie przesądzono, że przez przygotowanie pedagogiczne rozumie się nie tylko przygotowanie wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny obejmujący łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, ale również kurs pedagogiczny ukończony przed 06 stycznia    1993 r.;

·        za równorzędny z posiadaniem tytułu mistrza w zawodzie uznaje się:

-         świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły policealnej lub pomaturalnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

-         świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej 4-letni staż w zawodzie, którego będą nauczać po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

-         świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

-         dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie. którego będą nauczać.

 

2.      Wyjaśnienia związane z wypłatą refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za szkolenie pracowników młodocianych:

 

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy w piśmie z dnia 05 listopada 2003 r. Znak: DRP.II.024-137 (JH) 03 poinformowało, że:

 

·        wprawdzie przepisy Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundacji (Dz. U. Nr 100, poz. 931) nie określają jakiego okresu ma dotyczyć deklaracja pracodawcy w sprawie dalszego zatrudnienia po zakończeniu przygotowania zawodowego, to zdaniem Departamentu wskazane jest zatrudnienie młodocianego przez okres co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu nauki zawodu;

·        do limitu zatrudnienia, od którego zależy wielkość przyznanych refundacji należy zaliczać pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony, a także uczniów młodocianych, z którymi umowy zawarto na czas określony na 3 lata;

·        w świetle powołanych wyjaśnień każdy wniosek pracodawcy w sprawie uzyskania refundacji powinien być rozpatrywany przez Powiatowy Urząd Pracy indywidualnie, a pod uwagę powinny być brane:

-         warunki, jakie posiada pracodawca do prowadzenia przygotowania zawodowego;

-         zgodność prowadzenia przygotowania zawodowego z wykazem zawodów, za które przysługuje refundacja;

-         perspektywy dalszego zatrudnienia u pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego.

 

         II.      Sprawy ZUS-owskie.

 

1.      Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za miesiące:  grudzień 2003 r. oraz I i II.2004 r., wyliczone od kwoty 1.296,01 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale 2003 r. wynoszącego 2.160,02 zł) nie mogą być niższe od:

 

·        emerytalna      - 19,52%      - 252,98 zł;

·        rentowa           -      13%      - 168,48 zł;

·        chorobowa      -   2,45%      -   31,75 zł (dobrowolna);

·        wypadkowa    -   1,93%      -   25,01 zł (do 9 ubezpieczonych).

Razem:  478,22 zł

 

Składka zdrowotna za miesiące: grudzień 2003 r. wynosi 8%, tj. 140,50 zł

za I, II 2004 r. wynosi 8,25%  tj. 144,89 zł.

(60% przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2003 r. w sektorze przedsiębiorstw wynoszącego 1.756,19 zł), odliczyć od podatku można 7,75%, tj. 136,10 zł. Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45%, tj. 31,75 zł

 

Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące: XII 2003 r. oraz I, II 2004 r. wynosi:

 

·           I rok nauki       4%      -   86,40 zł;

·         II rok nauki      5%      - 108,00 zł;

·        III rok nauki      6%      - 129,60 zł.

·        Najniższe wynagrodzenie za pracę od 01 stycznia 2004 r. wynosi  824,00 zł (brutto).

 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób             zawodowych, płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10             ubezpieczonych zobowiązani są w terminie do 31 stycznia 2004 r. do złożenia za rok 2003             informacji niezbędnej do ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe na 2004 r. – druk ZUS     IWA.

 

Limit dochodów nie powodujących zmniejszenia emerytury od 01 grudnia 2003 r. wynosi 1.512,10 zł. Natomiast roczna kwota przychodu nie powodująca zmniejszenia emerytury lub renty za 2003 r. wynosi 18.296,40 zł, zaś powodująca zawieszenie emerytury 33.978,70 zł. Przychody pomiędzy kwotą 18.296,40 zł a 33.978,70 zł powodują zmniejszenie emerytury (kobiety – 60 lat i mężczyźni – 65 lat). Jeżeli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą nie następuje zmniejszenie emerytury, jeżeli oświadczają one, że przychód z działalności dla celów ZUS nie przekroczył 60% przeciętnego wynagrodzenia w 2003 r. (dotyczy to osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego).

 

     III.      Zmiany w Kodeksie Pracy

 

Zmiany w kodeksie pracy wynikają z ustawy z 14 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 213/203) i większość z nich wejdzie w życie od 01 stycznia 2004 r., a pozostałe od 01 maja 2004 r.

 

Od 01 stycznia 2004 r. wprowadzono między innymi:

·        ograniczenie dostępu pracodawcy do danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie, od której pracodawca będzie mógł żądać podania tylko:

-         imienia (imion) i nazwiska;

-         imion rodziców;

-         daty urodzenia;

-         miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji);

-         wykształcenia;

-         przebiegu pracy zawodowej;

-         innych danych osobowych oraz imion i nazwisk dzieci pracownika – jeżeli jest to związane ze szczególnymi uprawnieniami wynikającymi z kodeksu pracy lub innych przepisów;

-         nr PESEL.

·        umowa o pracę winna zawierać oprócz określenia stron, rodzaju umowy, daty jej zawarcia, rodzaju pracy (stanowiska), wynagrodzenia za pracę (ewentualnie także składników wynagrodzenia), wymiarze czasu pracy, terminu rozpoczęcia pracy, także potwierdzenie na piśmie w ciągu 7 dni od zawarcia umowy:

-         dobowej i tygodniowej normy czasu pracy;

-         częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę;

-         wymiaru urlopu wypoczynkowego;

-         długości okresu wypowiedzenia, z tym że:

§         jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy (dotyczy to zakładów zatrudniających mniej niż 20 pracowników) dodatkowo musi przedstawić pracownikowi informacje o:

-         porze nocnej;

-         miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia;

-         sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

·        ponadto przewidziano, że każdorazowa zmiana warunków umowy o pracę wymagać będzie formy pisemnej;

·        w umowie o pracę osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy, powinna zostać ustalona dopuszczalna liczba godzin, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku za godziny nadliczbowe.

 

Z innych zmian wymienić należy:

·        niemożność wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudniania umożliwia mu nabycie prawa także do wcześniejszej emerytury;

·        wprowadzenie, a właściwie przywrócenie prawa do wynagrodzenia za każdy dzień niezdolności do pracy, bez względu na okres choroby (krótszy niż 6 dni).

 

Jeżeli chodzi o urlopy wypoczynkowe ustalono, że :

·        minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni roboczych do stażu urlopowego zalicza się szkoły zasadnicze, średnie, wyższe. Urlop wypoczynkowy wynosi 20 dni roboczych po roku pracy i 26 dni roboczych po 10 latach pracy;

·        prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu zawodowym pracownik będzie nabywał z upływem jednego miesiąca pracy, a nie jak obecnie po sześciu miesiącach;

·        wymiar urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy jest proporcjonalny do okresu zatrudnienia (po każdym miesiącu pracy przysługuje 1/12 urlopu należnego po roku pracy;

·        natomiast wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze, np. na ½ etatu będzie ustalany proporcjonalnie, a więc odpowiednio 10 dni po roku pracy i 13 dni po 10 latach pracy;

·        ponadto należy zwrócić uwagę, że urlop wypoczynkowy jest udzielany na cały dzień roboczy na taką ilość godzin. przez jaką pracownik wykonywałby pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (gdy pracuje 8 godzin w danym dniu – na 8 godzin, gdy pracuje 4 godziny -  na 4 godziny);

·        nowe przepisy umożliwiają pracownikowi zatrudnionemu równocześnie w dwóch różnych zakładach pracy, uwzględnienie przy ustalaniu wymiaru urlopu u „dodatkowego” pracodawcy, także okresu zatrudnienia u „podstawowego” pracodawcy, który przypada przed zatrudnieniem u „dodatkowego” pracodawcy;

·        pracownicy sezonowi będą korzystali z urlopu na zasadach i w wymiarze obowiązującym wszystkich pracowników, z zaliczeniem dotychczasowego stażu urlopowego.

 

Najdalej idące zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących czasu pracy, i tak:

·        każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu, niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin;

·        jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt;

·        utrzymując zasadę powszechnej 40 godzinnej przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy wprowadzono od 01 stycznia 2004 r.:

-         możliwość zatrudniania tylko w – weekendy, tj. w piątki, soboty, niedziele i święta na pisemny wniosek pracownika i wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca, przy czym o wymiarze zatrudnienia i dniach pracy decydują strony w umowie o pracę;

-         zastosowanie tzw. skróconego tygodnia pracy, w którym dopuszczalne jest zatrudnienie pracownika krócej niż 5 dni w tygodniu i przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin również w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca;

-         konieczność określenia systemów i rozkładu czasu pracy oraz przyjętych systemów rozliczeniowych w regulaminie, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu – w stosownym obwieszczeniu, a ponadto:

·        w stosunku do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób może być przedłużony dobowy wymiar czasu pracy do 24 godzin, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, który z kolei może zostać przedłużony do trzech miesięcy, z tym zastrzeżeniem  że  po każdym okresie wykonywania pracy przysługuje odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od przysługującego wszystkim pracownikom 35 godzinnego odpoczynku tygodniowego;

·        za pracę w godzinach nadliczbowych uważa się pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy co oznacza, że jeżeli zgodnie z przyjętym systemem czas pracy wynosi np. 10 godzin, pierwszą godziną nadliczbową jest 11 godzina pracy;

·        nadal obowiązuje 150-godzinny roczny limit godzin nadliczbowych, jednak tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

Zmiany dotyczące BHP zostały dokonane głównie w celu dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, a w szczególności w celu wdrożenia Dyrektywy Rady 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększania bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, zwanej dyrektywą ramową, i tak:

 

 

·        zmieniony Art. 226 Kodeksu Pracy zobowiązuje pracodawcę nie tylko do informowania pracowników o ryzyku zawodowym oraz ochrony przed zagrożeniami, lecz także do uprzedniego dokonywania oceny i dokumentowania tego ryzyka oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych;

·        na pracodawcę zatrudniającego do 100 pracowników nałożono obowiązek powierzenia wykonywania zadań z zakresu służby bhp pracownikowi, zatrudnionemu przy innej pracy, a jedynie wyjątkowo przy braku odpowiedniego personelu – specjalistom spoza zakładu pracy;

·        natomiast pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

-         zatrudnia do 10 pracowników, albo

-         zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla którego ustalono nie wyższą niż 3 kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

·        ponadto pracodawca ma obowiązek konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami działań dotyczących:

-         oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku;

-         tworzenia służby bhp oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy;

-         przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;

-         szkolenia pracowników w dziedzinie bhp.

 

Pragniemy poinformować również, że niezależnie od omawianych zmian nowelizacja kodeksu pracy znacznie rozszerzyła obowiązujące już regulacje dotyczące zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe, orientację seksualną oraz wyznanie, a także wprowadziła zakaz mobbingu polegającego na uporczywym i długotrwałym nękaniu mającym na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika.

 

Jednocześnie przewiduje się, że osoba wobec, której naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu lub wobec którego zastosowano mobbing będzie miała prawo do odszkodowania nie niższego niż minimalne wynagrodzenie    (od 01 stycznia 2004 r. – 824,- zł).

 

Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej, tj. od 01 maja 2004 r. wejdą w życie przepisy Kodeksu Pracy, przewidujące, że:

·        trzecia umowa o pracę na czas określony przekształci się w umowę na czas nieokreślony, jeżeli przerwa między nimi była krótsza niż jeden miesiąc, przy czym nie będzie możliwe przedłużanie umów na czas określony za pomocą aneksów;

·        zaczną obowiązywać przepisy:

-         dotyczące warunków zatrudniania pracowników skierowanych do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej;

-         dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wydawania zezwoleń na zatrudnianie dzieci, a także regulujące pracę dzieci;

-         nowelizujące zatrudnianie pracownika narażonego na działanie czynników biologicznych lub rakotwórczych.

 

 

 

 

Warszawa, Styczeń  2004 r.