I.   SPRAWY   PODATKOWE.

 

1.      Obowiązki podatkowe związane z zakończeniem 2004 r.

 

Obowiązek ten dotyczy zarówno opłacających podatek wg skali podatkowej (19, 30, 40%) jak i 19% podatek liniowy;

-          zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika o opłacaniu podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego z tym, że jeżeli do 20 stycznia 2005 r. podatnik nie zgłosi likwidacji działalności lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania uważa się, że nadal prowadzi działalność w formie ryczałtu ewidencjonowanego;   

-          złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego wg siedziby zakładu o zastosowaniu opodatkowania w formie karty podatkowej na 2005 r., chyba że karta podatkowa była opłacana w 2004 r.

-          złożyć oświadczenie o wyborze 19% podatku liniowego na 2005 r., chyba że podatek w tej formie był opłacany w 2004 r.

Odstąpiono natomiast od obowiązku powiadomienia Urzędu Skarbowego o założeniu księgi przychodów i rozchodów przez prowadzących działalność gospodarczą, przy czym podejmujący działalność w trakcie roku podatkowego będą zobowiązani zawiadomić Urząd Skarbowy o założeniu księgi w ciągu 20 dni od jej założenia. Obowiązek zawiadomienia w tym terminie mają ci, którzy w 2004 r. opłacają ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową w 2004 r. tj. do 20 stycznia 2005 r.;              

-          pracodawcy, którzy nie dokonują rocznego rozliczenia pracownika na druku PIT-40, sporządzają informację o wysokości osiągniętych przychodów i pobranych zaliczkach na druku PIT-11/8B (skreślając oznaczenie „8B”) – nowy druk.

Natomiast jeżeli przychody uzyskiwane są wyłącznie z umów zlecenia, o dzieło, praw autorskich, informację sporządza się na druku PIT-11/8B ale wówczas skreśla się oznaczenie „PIT-11”. Za rok 2004 obowiązywać będzie bowiem jeden druk PIT-11/8B.

Powyższe informacje o osiągniętych przychodach w 2004 r. oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy a także składek ZUS i składek zdrowotnych należy sporządzić w 3 egzemplarzach i w tym samym terminie przesłać 1 egzemplarz do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania a drugi egzemplarz wręczyć pracownikowi; 

-          pracownicy, którzy nie rozliczają się samodzielnie i złożyli oświadczenie na druku PIT-12 należy dokonać rocznego rozliczenia podatku na druku PIT-40 (nowy druk);

 

PIT-36 - wypełniają podatnicy, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy a także ci, którzy oprócz ww. dochodów osiągają równocześnie dochody z emerytury, renty bądź ze stosunku pracy rozliczający się wspólnie z dzieckiem samotnie wychowywanym;

 

PIT-36L – wypełniają podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym z tym, że jeżeli osiągają również dochody z innych źródeł np. z pracy, emerytury, z zysków kapitałowych to te dodatkowe dochody będą rozliczane odrębnie za pomocą PIT-37 lub PIT-38 i tak:

 

PIT-37 – wypełniają podatnicy, których źródłem dochodu była umowa o pracę, emerytura lub renta.

 

PIT-38 – jest zeznaniem o wysokości osiągniętego przychodu z zysków kapitałowych tj. między innymi z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, objęcia udziałów w spółkach nie mających osobowości prawnej.

 

Do zeznań podatkowych (PIT-28,  PIT-36, PIT-37) będą obowiązywać następujące załączniki:

 

PIT-D  – odliczenia mieszkaniowe.

 

PIT-0  - dotyczy odliczeń od dochodu z tytułu darowizn wydatków na cele rehabilitacyjne, a od podatku ulgi uczniowskiej.

 

PIT-M – wykazuje się w nim dochody małoletnich dzieci, podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców (z najmu dzierżawy, renty rodzinnej).

 

PIT-2K – składają odliczający odsetki z tytułu spłaty kredytu mieszkaniowego.

 

PIT-B – stanowi załącznik do PIT-36 i PIT-36L o wysokości dochodu lub straty z działalności gospodarczej.

 

2.  Rozliczenie podatku dochodowego za 2004r.

 

Informujemy, że w 2004 r. skala podatkowa przedstawia się następująco:

 

Podstawa obliczenia podatku  w złotych                                 ponad                                 do

Podatek wynosi

                                 37.024,- zł

19% minus 530,08 zł

37.024,- zł                74.048,- zł

6.504,48 zł + 30% nadwyżki ponad 37.024,- zł

74.048,- zł            

17.611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74.048,- zł

 

Z powyższej skali wynika, że w 2004 r. opodatkowaniu podlegają dochody powyżej 2.789,89 zł, zaś kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wynosi 44,17 zł.

Przypominamy, że w 2004 r.:

·         zniesiono 20% zryczałtowany podatek od tzw. drobnych zleceń;

·         zmniejszono kwotę zaliczki od wszystkich umów zlecenia i o dzieło z 20% do 19% (koszty uzyskania wynosiły nadal 20% lub 50%);

·         koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynosiły:

-          dla pracujących na jednym etacie 102,25 zł miesięcznie i 1.227,00 zł rocznie;

-          dla wieloetatowców – maksymalnie 1.840,77 zł rocznie;

-          dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania 127,82 zł miesięcznie i 1.533,84 zł rocznie;

-          dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców – maksymalnie 2.300,94 zł rocznie;

-          dla osób powołanych do zarządów, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych 102,25 zł miesięcznie, a gdy dochody są z więcej niż jednego źródła – maksimum 1.840,77 zł rocznie.

·         zlikwidowano ulgi: na dojazdy dzieci do szkół zamiejscowych, na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe, na zakup pomocy i przyrządów naukowych oraz programów komputerowych, na składki na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa;

·         zmniejszono do 350,- zł wysokość odliczeń z tytułu darowizn;

·         wprowadzono też 19% podatek od zysków giełdowych;

·         zmniejszono z obecnych 20% do 19% podatek od zysków z oszczędności, np. z odsetek od lokat bankowych, czy też oszczędności.

 

Ponadto w 2004 r.:

·         pozostawiono możliwość odliczenia od podatku ulgi odsetkowej (na spłatę kredytów mieszkaniowych);

·         zrezygnowano, w odniesieniu do kupujących mieszkanie od developera czy spółdzielni mieszkaniowej, z warunku zakończenia inwestycji w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym otrzymały one pozwolenie na budowę;

·         wprowadzono nową ulgę, polegającą na pomniejszeniu podatku nie więcej jak o 1% z tytułu wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego;

·         pozostawiono, ale tylko w latach 2004 i 2005, ulgę na remont i modernizację w granicach limitu ustalonego na 3 letni okres 2003 ÷ 2005, wynoszącego:

-          dla lokali mieszkalnych 4.725,- zł (wydatek 24.868,42 zł);

-          dla budynków mieszkalnych oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej – 5.670,- zł (wydatek 29.842,10 zł);

-          jeżeli jednocześnie remontuje się i modernizuje instalację gazową, urządzenia eksplozymetryczne lub urządzenia gazowe - 945,- zł (wydatek 4.973,68 zł). Minimalna kwota wydatków na remont i modernizację wynosi 567,- zł, a dla skorzystania z ulgi w 2004 i 2005 r. nie jest konieczne poniesienie wydatków na ten cel w 2003 r.

·         jeżeli chodzi o tzw. dużą ulgę mieszkaniową, w tym na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, to kontynuujący inwestycje sprzed 2002 r. zachowują prawo do odliczeń do 2004 r.;

·         pozostawiono zwolnienia od podatku świadczeń rzeczowych dla pracowników do wysokości nie przekraczającej rocznie 380,- zł, ale z wyłączeniem: bonów, talonów oraz innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi;

·         w zasadzie likwidacji uległa od 01 stycznia 2004 r. ulga uczniowska z tym, że:

-          nadal będzie ona przysługiwała tym podatnikom, którzy zawarli stosowne umowy z uczniami lub szkołami do 31 grudnia 2003 r. i rozpoczęli naukę najpóźniej w roku szkolnym 2003/2004.

-          prawo do obniżenia podatku o kwotę ulgi zachowają podatnicy, którzy już nabyli, prawo do ulgi przed 31 grudnia 2003 r., ale nie zdążyli jej wykorzystać ze względu na niski podatek.

 

Informujemy, że zgodnie z Dz. U. Nr 203/2003r. poz. 1972 wysokość ulgi uczniowskiej od 01 stycznia 2004 r., do której podatnik nabył prawo wg dotychczas obowiązujących zasad wynosiła:

-          przy szkoleniu do 24 miesięcy  4 587,36 zł;

-          przy szkoleniu ponad 24 miesiące7 645,60 zł.

Natomiast ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia jednego pracownika w 2005r. wyniesie/Dz. U. Nr 253, poz 2529z 2004 r./:

-          przy szkoleniu do 24 miesięcy – 4 734,16 zł

-          przy szkoleniu ponad 24 miesiące – 7 890,26 zł

 

·         pozostawiono ulgę na rehabilitację osób niepełnosprawnych odliczaną od dochodu (przychodu w ryczałcie ewidencjonowanym) w tym na:

-          opłacanie przewodników dla osób niewidomych z I i II grupą inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – 2 280 zł,

-          używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub własności podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną I lub II grupy inwalidztwa albo dziecko do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne – 2 280 zł,

-          utrzymanie psów przewodników przez osoby niewidome – 2 280 zł,

-          na leki dla osób niepełnosprawnych w wysokości różnicy między poniesionym wydatkiem a kwotą 100 zł  miesięcznie.

 

Niezależnie od powyższego przypominamy, że podatnicy opodatkowani 19% stawką podatku liniowego nie mogą korzystać z ulg, ani wspólnego rozliczenia z małżonkiem ani dla matek samotnie wychowujących dzieci z tym, że od dochodu będzie można odliczać ZUS za siebie i osoby współpracujące, a od podatku – składkę zdrowotną w wysokości 7,75%. Natomiast dochodów tych nie łączy się z dochodami z innych źródeł.

 

 3. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2005 r.

     zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 263 z 2004 r.)

 

Zgodnie z powołaną wyżej ustawą  skala  podatkowa  w  2005 r.  przedstawia się

następująco:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych                         ponad                      do

Podatek wynosi

                               37.024,00 zł

 

19% minus 530,08 zł

 

  37.024,00 zł         74.048,00 zł

 

   6.504,48 zł + 30% nadwyżki ponad 37.024,00 zł

 

  74.048,00 zł       600.000,00 zł

 

 17.611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74.048,00 zł

 

600.000,00 zł            

227992,48 zł + 50% nadwyżki ponad 600 000,00 zł

 

 

 

Z powyższej skali wynika, że w 2005 r. opodatkowaniu będą nadal podlegały dochody  powyżej 2.789,89 zł, zaś kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wyniesie 44,17 zł

 

Informujemy ponadto, że w 2005 r. (nadal tak jak w 2004 r.)

·         zaliczka od umów zlecenia i o dzieło wynosi 19%, a koszty uzyskania 20% lub 50%

·         koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą:

-          dla pracujących na jednym etacie 102,25 zł miesięcznie i 1 227,00 zł rocznie

-          dla wieloetatowców – maksymalnie 1 840,77 zł rocznie

-          dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania 127,82 zł miesięcznie i 1 533,84 rocznie

-          dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców – maksymalnie  2 300,94 zł rocznie

-          dla osób powołanych do zarządów, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych  102,25 zł miesięcznie, a gdy dochody są z więcej niż z jednego źródła – maksimum 1 840,77 zł rocznie.

Przechodząc do szczegółowego omówienia zmian w podatku dochodowym w 2005r. należy zaznaczyć, że polegają one  w szczególności na:

·         niemożności zaliczenia w ciężar kosztów firmy niewypłaconych wynagrodzeń, nieopłacalnych składek na ubezpieczenie społeczne w części w jakiej finansowanie ich obciąża pracodawcę jako płatnika, a także nieopłaconych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

·         natomiast korzystną zmianą jest możliwość odliczenia od dochodu wydatków (potwierdzonych fakturą VAT) z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł;

·         ponadto podatnicy, którzy stracili małżonka w trakcie roku podatkowego, bądź gdy zmarł on w roku następnym ale przed złożeniem zeznania będą mogli skorzystać z preferencyjnego (wspólnego) opodatkowania i to już za 2004 r.

·         zwiększeniu uległ limit odliczeń od dochodu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego z 350 zł do 6% dochodu podatnika z tym że:

-          w zeznaniu rocznym (za 2005 rok) trzeba będzie wykorzystać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikacje obdarowanego w szczególności jego nazwę i adres;

-          wysokość darowizny winna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu;

·         odliczenie wpłat na organizację pożytku publicznego w wysokości 1% należnego podatku dochodowego wykazanego w zeznaniu rocznym będzie obejmowało wpłaty dokonane od 1 maja do 31 grudnia roku podatkowego oraz od dnia 1 stycznia do dnia złożenia zeznania. Na mocy przepisów przejściowych będzie można odliczyć również za 2004r. wydatki poniesione na rzecz organizacji pożytku publicznego od 01.05.2004 r. do 30.04.2005 r. (do wysokości 1% podatku należnego za 2004 r.);

·         dochody z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze z majątku niemającego związku z prowadzeniem firmy od 2005 r. będą mogły być opodatkowane według ryczałtu ewidencjonowanego - bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i formę opodatkowania;

·         odsetki od lokat zagranicznych opodatkowane będą tak samo jak lokaty krajowe tj. 19%, a nie jak dotychczas wg skali podatkowej

·         uregulowano również kwestie związane z roczną korektą VAT środków trwałych wynikającą  z art. 91 ustawy o podatku VAT. W związku z wprowadzonymi przepisami art. 14 ust. 2 pkt.7 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie potrzeby w wyniku dokonanej korekty powiększania lub zmniejszania wartości początkowej środków trwałych podlegających amortyzacji. Zatem przychodem z działalności gospodarczej będzie kwota podatku VAT nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji w tej części w jakiej dokonana została korekta powodująca zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT. Takie same zasady stosuje się odpowiednio w razie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o VAT.

 

4. Zryczałtowany podatek od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne   (Dz. U. Nr 202, poz. 1958 z 2003 r.)

Informujemy, że ryczałt ewidencjonowany w 2005 r. będą mogli opłacać podatnicy, których przychody bez VAT w 2004 r. nie przekroczyły 1.094.675,- zł.

Natomiast z możliwości kwartalnego rozliczania się z ryczałtu będą mogli skorzystać podatnicy, których przychód (bez VAT) w 2004r. wyniósł 114 212,50 zł (25 000 EURO).

Z opodatkowania stawką 8,5% w formie ryczałtu, od umowy z najmu, dzierżawy będą mogli skorzystać w 2005 r. podatnicy, których przychód w 2004 r. z tego tytułu nie przekroczył 17 514,80 zł (4 000 EURO).

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły opłacać osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych, a także jawnych z tym, że obecnie wspólnikami spółek jawnych nie muszą być wyłącznie osoby prowadzące wolny zawód.

 

Utrzymano w dalszym ciągu zasadę zgodnie, z którą osoby wykonujące wolne zawody mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, tj. lekarze, pielęgniarki, tłumacze, udzielanie korepetycji, o ile działalność nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

 

Natomiast stawki ryczałtu nie uległy zmianie i tak:

 

·         17% stawką ryczałtu ewidencjonowanego są objęte usługi wymienione w załączniku Nr 2 do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, a w szczególności : pośrednictwo w sprzedaży pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, motocykli i części do nich, pośrednictwo w handlu hurtowym, usługi parkingowe, wynajmu samochodów i pozostałych środków transportu;

·         8,5% ryczałt dotyczy przychodów;

-          z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;

-          z umów najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, dotyczące składników związanych z działalnością gospodarczą oraz otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku, związanych z działalnością gospodarczą;

-          z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów z materiałów powierzonych przez zamawiającego;

-          z umów najmu, podnajmu, dzierżawy przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, o ile wielkość przychodu w roku podatkowym nie przekracza 4.000,- Euro (od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie tej kwoty podatek wynosi 20%).

·         5,5% - z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton;

·         3%:

-          z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5%;

-          z działalności usługowej w zakresie handlu;

-          z odsetek na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku  z prowadzoną działalnością, różnic kursowych, otrzymywanych kar umownych;

-          ze sprzedaży składników majątku, wykorzystywanych w działalności gospodarczej pod warunkiem, że ich zbycie następować będzie w okresie     6 lat po ich wycofaniu z działalności. Zasada ta nie będzie dotyczyła składników majątku, których wartość  początkowa jest niższa niż 1.500,- zł.

 

Jeżeli chodzi o przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych, wykorzystywanych w działalności  gospodarczej, to zostanie on opodatkowany 10% ryczałtem, jeżeli odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, chyba że przychód z tego tytułu przeznaczy się na określone cele mieszkaniowe.

 

Jednocześnie przypominamy, że :

·         podatnicy, którzy w 2004 r. osiągnęli przychód nie przekraczający 25.000 EURO (109.467,50 zł), zamiast comiesięcznego opłacania ryczałtu, będą mogli go opłacać do 20-go następnego miesiąca po upływie kwartału;

·         jednocześnie ww. podatnicy obowiązani są do 20 stycznia 2005 r., zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania o wyborze tej formy opodatkowania;

·         natomiast podatnicy, którzy w 2004 r. opłacali ryczałt i nadal chcą go opłacać w 2005 r., nie będą musieli w Urzędzie Skarbowym składać oświadczenia w tym względzie;

·         podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku, którzy nie złożą oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, będą uważani za opodatkowanych na zasadach ogólnych;

·         podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym, mają obowiązek sporządzić remanent na dzień 31 grudnia 2004 r.;

·         przypominamy, że oprócz prowadzenia ewidencji środków trwałych od 01 stycznia 2004 r. wprowadzono obowiązek zaprowadzenia ewidencji wyposażenia.

 

5. Książkę przychodów i rozchodów  mogą opłacać w 2005 r. podatnicy, których przychód (bez VAT)

    w 2004 r. był niższy niż 3 506 560 zł.

 

6. Księgi handlowe w 2005 r. obowiązani będą zaprowadzić podatnicy, których przychód (bez VAT)

    w 2004 r. wyniósł 3 506 560 zł (równowartość 800 000 EURO x 4,3832 zł – wartość kursu EURO w NBP

    z 30.09.2004 r.)

 

7.  Karta podatkowa zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10.XI.2004 r. (MP Nr 49, poz.

    848) w 2005 r. wynosi miesięcznie:

 

Zabezpieczenie antykorozyjne

0

 497

1

1035

2

1438

3

1965

 

mycie smarowanie samochodów i motocykli

 

 

 

 

0

 320

1

603

2

845

3

1073

4

1191

5

1392

 

 

 

Usługi parkingowe

 

(Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.)

o liczbie stanowisk

stawka

 

do 140

5,20 złotych od każdego stanowiska

powyżej 140 do 180

728 zł.+ 7,70 od każdego stanowiska powyżej 140

powyżej 180

1.036 zł. + 9,20 zł. od każdego stanowiska powyżej 180


 

 

 

Usługi wulkanizatorskie

(z wyjątkiem bieżnikowania opon)

0

369

1

635

2

926

3

                      1095

 

Ponadto przypominamy, że :

·         podatnicy, którzy opłacali kartę podatkową w 2004 r. mogą ją opłacać w 2005 r. bez konieczności składania odrębnego wniosku;

·         do 31 stycznia 2005 r. należy sporządzić informację na druku PIT-16A o wysokości zapłaconej składki zdrowotnej w 2004 r. i wysokości dokonanych odliczeń od podatku;

·         nadal aktualny jest przepis umożliwiający do 31 grudnia 2005 r. zwiększenie stanu zatrudnienia nie więcej niż o 3 pracowników, bez utraty warunków do opłacania karty podatkowej.

 

8.   Podatek  VAT  w  2005 r.

Informujemy, że podatek VAT w 2005 r. będą obowiązani płacić podatnicy,  których przychód (bez VAT) w 2004 r. nie przekroczy 43 800 zł (10 tys. EURO x  4,3787 zł - wartość średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2004 r. po zaokrągleniu do 100 zł).

Obowiązek ten będzie ciążył również na podatnikach, którzy obrót ten przekroczą w trakcie 2005 r. przy czym w/w podatek należy płacić dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Zwracamy przy tym uwagę, że jest to niższy limit niż na 2004 r. wynoszący 45 700 zł. co oznacza,  że po przekroczeniu w roku bieżącym tj. 2004 obrotu 43 800 zł od 1 stycznia 2005 r.  staną się podatnikami VAT.

Niezależnie od powyższego informujemy, że zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT (Dz. Urn Nr 54, poz. 535 z 2004 r.) podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca m-ca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia może ponownie skorzystać ze zwolnienia, o ile wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 10 000 EURO (aktualnie 43 800zł)

 

Wyjaśnienie Min. Fin związane z podatkiem VAT.

 

  1. Opodatkowanie świadczeń socjalnych podatkiem VAT następuje na zasadach ogólnych, nawet jeżeli czynności te w całości finansowane są z funduszu socjalnego.
  2. Natomiast odsetki bankowe wolne są od VAT, bowiem przedsiębiorca lokujący jedynie swoje wolne środki pieniężne poprzez samą czynność wniesienia lokaty nie świadczy usługi w rozumieniu art.8 ust.1 ustawy o VAT, a tylko sam korzysta z usługi banku sklasyfikowanej w PKW i U 65.1 "Usługi pośrednictwa pieniężnego".
  3. Podatek VAT wykazany na fakturze zakupu dokumentującej raty leasingu samochodu osobowego w tej części, która w myśl ustawy o VAT nie stanowi podatku naliczonego może być przez przedsiębiorcę zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego (pismo Min. Fin. z 10.11.2004 r.).
  4. Mimo braku wyciągu ze świadectwa homologacji można odliczyć VAT przy zakupie takich pojazdów, jak: walec drogowy, żuraw samojezdny, dźwig samojezdny, betoniarka, samochód gaśniczy i szambowóz, a także podatek VAT od paliwa do nich.

     Ogólne zasady odliczania VAT naliczonego należy stosować do samochodów bezwzględnie  

      ciężarowych  ze swej istoty (np. powyżej 3,5 tony ładowności) bądź specjalnego przeznaczenia, jeżeli

      z konstrukcji wynika, że pojazd przeznaczony jest wyłącznie do przewozu towarów lub jest pojazdem

      specjalnego  przeznaczenia.

  1. W przypadku, gdy przedmiotem opodatkowania w przypadku likwidacji firmy jest samochód osobowy, przy nabyciu którego podatnikowi przysługiwało prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego (a wiec dotyczy to tylko samochodów osobowych nabytych po 01.05.2004 r.) i samochód ten podatnik przekaże na cele osobiste nie zapłaci podatku VAT ponieważ zgodnie z Rozp. Min. Fin. z 27.04.2004 r. czynność ta jest zwolniona z podatku.

      Natomiast jeżeli ten samochód podatnik wykaże w remanencie likwidacyjnym, wówczas będzie

      musiał go opodatkować, z tym że podstawa opodatkowania będzie w tym przypadku cena nabycia

      samochodu.

     Oznacza to jednak, ze podatnik będzie musiał odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek VAT

     dużo  wyższy niż odliczył.

 

 

9. KOREKTA ROZLICZENIA PODATKU Z TYTUŁU ZAKUPÓW DOTYCZĄCYCH

     SPRZEDAŻY OPODATKOWANEJ I ZWOLNIONEJ ORAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

Podatnicy, u których w 2004 r. wystąpiła sprzedaż opodatkowana i zwolniona z podatku VAT i którzy w związku z tym dokonywali odliczeń podatku naliczonego według ustalonego za 2003 r. wskaźnika proporcji – po zakończeniu 2004 r.  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy o podatku VAT  - zobowiązani są dokonać korekty kwoty podatku odliczonego.

Korekty dotyczącej pozostałych zakupów dokonuje się jednorazowo, zaś środków trwałych w okresie 5 lat a nieruchomości 10 lat.

Korekta dotycząca pozostałych zakupów  polega na:

·         wyliczeniu za zakończony rok całkowitej wartości podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowana i zwolnioną ( w 2004 r. wyjątkowo za okres V-XII),

·         wyliczeniu wskaźnika proporcji wartości sprzedaży dającej prawo do odliczenia podatku do wartości całości sprzedaży podatnika w okresie od maja do grudnia. Należy zwrócić przy tym uwagę, że w mianowniku (czyli w całości sprzedaży) uwzględnia się również obrót zwolniony taki jak np. otrzymane dotacje, subwencje. Ponadto przy ustalaniu proporcji ostatecznej nie stosuje się art. 90 ust. 10 ustawy. Oznacza to, że w sytuacji gdy proporcja ostateczna wyniesie u podatnika 99%, ma on obowiązek dokonać korekty podatku w oparciu o taką właśnie proporcję.

·         wyliczeniu kwoty podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi podlegającego odliczeniu – na podstawie wskaźnika proporcji wyliczonego za 2004 r.

·         ustaleniu różnicy (plus, minus) pomiędzy kwotą podatku odliczonego wstępnie w deklaracjach VAT-7 składanych do urzędu skarbowego za okres od maja do grudnia 2004 r., a kwotą podatku podlegającą odliczeniu  wyliczoną na podstawie wskaźnika proporcji,

·         rozliczenie tej różnicy w deklaracji VAT-7 za styczeń 2005 r. lub I kwartał rozliczeniowy w zależności od przyjętego sposobu rozliczania podatku VAT.

 

Korekty tej nie dokonuje się, jeśli kwota korekty nie przekroczy 0,01% kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie.

10. KOREKTA PODATKU NALICZONEGO DOTYCZACEGO ZAKUPU ŚRODKÓW

     TRWAŁYCH

 

W myśl art. 91 ust. 2 ustawy VAT w przypadku nabycia (wytworzenia) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji – z wyjątkiem tych, które jednorazowo zaliczone zostały do kosztów uzyskania przychodów – korekty kwoty podatku naliczonego podatnik dokonuje w ciągu kolejnych 5 lat, a w przypadku nieruchomości – w ciągu 10 lat, począwszy od roku w którym zostały oddane do użytkowania. Oczywiście korekty dokonują tylko ci podatnicy, którzy zakupili środki trwałe służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.

Roczna korekta w tym przypadku dotyczy 1/5, a w przypadku nieruchomości 1/10 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

 

Podatnik będzie dokonywał korekty podatku odliczonego za 2004 r. przez 5-lat od 2004 do 2008 r.  – zawsze w odniesieniu do kwoty podatku naliczonego przy nabyciu środka trwałego. Roczna korekta odnosi się do 1/5 kwoty podatku naliczonego w stosunku do 1/5 kwoty podatku rzeczywiście odliczonej.

 

Przykład:

·         Załóżmy, że w lipcu 2004 r. podatnik kupił środek trwały służący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, z nabycia którego podatek naliczony wyniósł 1.000 zł. Proporcja za 2003 r.  wyniosła 70%.

·         W lipcu 2004 r. podatnik dokonał rozliczenia wstępnego – odliczył w deklaracji VAT-7 podatek naliczony w wysokości 700 zł (1000 x 70%).

·         W przykładzie  co roku (przez 5 lat) dokonuje się korekty w odniesieniu do kwoty 200 zł (1/5 czyli 0,2 z kwoty 1000 zł) – w stosunku do  1/5 kwoty rzeczywiście odliczonej  tj. 140 zł (1/5 czyli 0,2 z kwoty 700 zł).

·         Faktyczna proporcja za okres V-XII  2004 r. wyniosła 60%.

      W związku z tym  za ten rok podatnikowi przysługuje odliczenie podatku

      naliczonego w wysokości 120 zł (200 zł x 60%).  Zaś 1/5 kwoty rzeczywiście 

      odliczonej wyniosła 140 zł. W związku z tym podatnik musi dokonać

      pomniejszenia za 2004 r. podatku naliczonego w stosunku do rzeczywiście

      odliczonego o 20 zł  (140 – 120 = 20 zł).

·         W 2005 r. proporcja ostateczna wyniosła 80%. Korekta będzie wynosiła (200 zł x 80%) – 140 zł = 20 zł. W ten sposób wyliczana będzie korekta aż do 2008 roku.

W myśl zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – kwota o którą podatnik zmniejszył podatek naliczony podlegający odliczeniu stanowi koszt uzyskania przychodów. W związku z tym o 20 zł należy powiększyć koszty uzyskania przychodów. Jeśli w wyniku korekty zwiększy się kwota VAT do odliczenia, to koszty powinny się zmniejszyć. Ustawodawca przewidział w tym przypadku, że zamiast pomniejszać koszty firmy, podatnik powinien zwiększyć jej przychody. Zasada ta ma zastosowanie jedynie do korekty środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

II.  SPRAWY  ZUS-owskie

 

Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za miesiące:  grudzień 2004 r. oraz I i II.2005 r., wyliczone od kwoty 1.361,96 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale 2004 r. wynoszącego 2.269,93 zł) nie mogą być niższe od:

 

·         emerytalna       - 19,52%          - 265,85 zł;

·         rentowa           -      13%          - 177,05 zł;

·         chorobowa       -   2,45%          -   33,37 zł (dobrowolna);

·         wypadkowa      -   1,93%          -   26,29 zł (do 9 ubezpieczonych).

      Razem:  502,56 zł

 

Składka zdrowotna za miesiące: grudzień 2004 r. wynosi 8,25%, tj. 150,33 zł wyliczona od kwoty 1.822,13 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2004 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku wynoszącego 2 429,50 zł), natomiast za I, II 2005 r. wynosi  8,5%  tj. 154, 88 zł.

 

Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu w 2005 r. (tak jak  i w 2004 r.) od podatku podlega odliczeniu składka zdrowotna w wys. 7,75% podstawy naliczenia tj. za okres XII. 2004 r. oraz I i II.2005 r.  w wysokości - 141,22 zł.   

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45%, tj. 33,37 zł.

 

2. Najniższe /minimalne/ wynagrodzenie miesięczne od 1 stycznia 2005 r. wynosi – 849 zł (brutto).

   Dla osób po raz pierwszy podejmujących pracę wynagrodzenie w pierwszym roku pracy wynosi – 679,20 zł

   i w drugim roku pracy – 764,10 zł.

 

3. Limit dochodów nie powodujących zmniejszenia emerytury od 01 grudnia 2004 r. wynosi 1.589,00 zł. Natomiast roczna kwota przychodu nie powodująca zmniejszenia emerytury lub renty za 2004 r. wynosi 18.976,60 zł, zaś powodująca zawieszenie emerytury 35.241,70 zł. Przychody pomiędzy kwotą 18.976,60 zł a 35.241,70 zł spowodują zmniejszenie emerytury o 24% kwoty bazowej.

      Powyższe ograniczenia nie dotyczą emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).

      Jeżeli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą to nie następuje zmniejszenie emerytury, jeżeli oświadczą, ze przychód z działalności dla celów ZUS nie przekroczył 60% przeciętnego wynagrodzenia w 2004 r.

4.   Wysokość zasiłku pogrzebowego od 01.12.2004 r. wynosi 4 539,86 zł.

5.   Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 144,00 zł.

 

III.  SPRAWY   UCZNIOWSKIE

 

        Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące: XII 2004 r. oraz I, II 2005 r.  wynosi:

·         I rok nauki       4%      -   90,80 zł

·         II rok nauki      5%      - 113,50 zł

·         III rok nauki 6%         - 136,20 zł.

 

IV. ZMIANY W ZASIŁKACH CHOROBOWYCH

 

Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która reguluje zasady przyznawania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w trakcie choroby.

 

Zakłada ona min. że zasiłek chorobowy wynosić będzie 182 dni, a w przypadku gruźlicy 270 dni. Zasiłek pobierany od 90 dnia choroby wyniesie 80% podstawy wymiaru, a nie jak dotychczas 100%. W dalszym ciągu prawo do pełnego zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru będą mieć kobiety w ciąży, osoby które ulegną wypadkowi w drodze z pracy lub do pracy, a także osoby których niezdolność do pracy lub niemożność jej wykonywania powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi ich pobrania. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego będzie stanowić wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy, a nie jak dotychczas z 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

 

Nowela przewiduje, że zasiłki chorobowe do których osoby nabyły prawo przed wejściem w życie nowych przepisów, będą wypłacane na warunkach i w wysokości określonych w przepisach dotychczasowych za cały czas nieprzerwanej niezdolności do pracy.

 

V.   KASY   FISKALNE w 2005 r.

 

Z dniem 1 stycznia 2005 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie kas rejestrujących, które zastępuje dotychczasowe rozporządzenie obowiązujące w tej sprawie. Rozporządzenie opublikowano w Dz.U. Nr 273 poz. 2706.

W dalszym ciągu utrzymano w dotychczasowej wysokości próg obrotów obligujący do wprowadzenia kasy fiskalnej:

·         osoby prowadzące działalność gospodarczą będą zobowiązane wprowadzić kasę fiskalną, jeśli ich obroty na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym przekroczyły kwotę 40 tys. zł

·         podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą  w trakcie roku podatkowego będą obowiązane do wprowadzenia kasy, jeśli ich obroty przekroczą 20 tys. zł.

 

Utrzymano – do dnia 31.12.2005 r.- zwolnienie z obowiązku wprowadzenia kas dla  podatników opodatkowanych kartą podatkową, jeśli nie zatrudniają pracowników poza małżonkiem prawie w dotychczasowym zakresie. W stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów obowiązkiem stosowania kas objęto usługi ślusarskie, usługi w zakresie pozłotnictwa, tapicerskie, usługi krawieckie, usługi w zakresie introligatorstwa, usługi w zakresie lakiernictwa, kominiarstwo.

 

Do 31.12.2005 r. utrzymano zwolnienie z obowiązku wprowadzenia kas dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Z załącznika wyłączono  min.:  usługi sprzątania i czyszczenia obiektów, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, czynności wykonywania zdjęć i obróbki fotograficznej oraz inne usługi fotograficzne.

 

Najwcześniejszy termin wprowadzenia kas to – 1 maja 2005 r. Dotyczy on czynności niewymienionych w załączniku do rozporządzenia również usług fryzjerskich i kosmetycznych. Podatnicy, których obroty w ciągu roku przekroczą 40 tys. zł będą zobowiązani do stosowania kas  po upływie 2-ch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie ww. kwoty.

 

W dalszym ciągu podatnikom przysługuje odliczenie z tytułu zakupu i instalacji kasy w wysokości 50% ceny zakupu kasy, nie więcej niż 2500 zł. Odliczenie to przysługuje jeśli podatnik spełni wszystkie warunki określone rozporządzeniem tj.: zainstaluje kasę w przewidzianym w przepisach terminie, zawiadomi urząd skarbowy przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania o liczbie kas i miejscu ich użytkowania.

 

VI.  Stawki   za   użycie   samochodów   do   celów   służbowych  

       18 listopada 2004 r. weszło w życie rozporządzenie określające maksymalne stawki za jeden kilometr   

       przebiegu pojazdów  prywatnych używanych do celów służbowych. Obecnie wynoszą one:

1.       dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3. - 0,4894 zł,

2.       dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3. - 0,7846 zł,

3.       dla motocykla - 0,2161 zł,

4.       dla motoroweru - 0,1297 zł.

Stawki ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych nie będą już, jak do tej pory, automatycznie, wraz z inflacją, podlegać mechanizmom indeksacyjnym. Wynika to z rozporządzenia ministra infrastruktury z 19 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 237, poz. 2376).

VII.    DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

 

W Dz. U. Nr 271 poz. 2686 i 2687 opublikowano zmiany do rozporządzeń MGiP  w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, a także poza granicami kraju. Przepisy te odnoszą się również do pracowników zatrudnionych w innych firmach niż ww.

 

W dalszym ciągu dieta z tytułu podróży służbowej na terenie kraju wynosi 21 zł za dobę podróży. Nie zmieniły się również, w stosunku do obecnie obowiązujących, stawki za 1 km przebiegu prywatnego samochodu używanego przez pracownika w podróży służbowej w wynoszą dla samochodu o pojemności do 900 cm3 – 0,4894 zł, powyżej 900cm3 – 0,7846 zł.

Stawki te oraz dieta z tytułu podróży służbowej, na skutek uchylenia & 9 rozporządzenia – od 1 stycznia 2005 r. nie będą corocznie rewaloryzowane.

 

Odnośnie przepisów dotyczących podróży służbowej poza granicami kraju  - określono również stawki za 1 km przebiegu samochodów prywatnych używanych w  podróży służbowej. Wynoszą one tyle samo, co w podróży krajowej. Również nie będą one corocznie rewaloryzowane.

W zasadzie nie zmieniły się wysokości diet i limity za nocleg w delegacji zagranicznej. Podwyższono diety i limity za nocleg jedynie w podróży służbowej do Chorwacji, Konga, Malty, Maroka, Panamy i Tajlandii. W załączniku do rozporządzenia dodano jedną pozycję – wysokość diety i limit za nocleg do Serbii i Czarnogóry.

Przepisy obu rozporządzeń wchodzą w życie od 1 stycznia 2005 r.

 

VIII.   GÓRNE STAWKI  PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W 2005 r.

 

·         od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,66 zł od 1 m2 powierzchni (w 2004 r – 0,63zł),

·         od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2004 r. – 0,52 zł),

·         od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych i ich części zajętych na prowadzenie działalności - 17,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2004 r. – 17,42 zł),

·         od budowli  -  2% ich wartości

·         od tzw. pozostałych budynków lub ich części (min. będących budynkami garaży wolno stojących)

       -  6,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2004 r. – 5,82 zł),

·         opłata targowa  -  597,86 zł dziennie (w 2004 r. – 579,32 zł).

 

IX. Odsetki

       Odsetki od zaległości podatkowych od 26.08.2004 r. wynoszą 16% w stosunku rocznym, a odsetki

       ustawowe od 25.09.2003 r. – 12,25% w stosunku rocznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI               

              ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838-16-10, fax 838-35-53 email: izbarimp@fund.org.pl

 

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, jako organizacja akredytowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach sieci Krajowego Systemu Usług dla MSP, organizuje szkolenia dla przedsiębiorców zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy dotyczącej pozyskiwania funduszy strukturalnych na rozwój własnej działalności gospodarczej.

 

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniu 9 lutego 2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie Izby, przy ul. Smoczej 27 w Warszawie. Tematyka szkolenia dotyczyć będzie programu:

 

Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3

 

Celem szkolenia, które będzie miało charakter warsztatowy jest dostarczenie uczestnikom jak najlepszej wiedzy praktycznej niezbędnej do prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach w/w programu. Warsztaty poprowadzi ekspert Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (RIF Mazowsze).

 

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 400 PLN brutto i obejmuje materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

Koszt uczestnictwa dla członków spółdzielni rzemieślniczych i cechów zrzeszonych w Mazowieckiej Izbie wynosi 200 PLN brutto i obejmuje materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są do dnia 4 lutego br. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o: formularza zgłoszeniowy w Cechu lub pod telefonem 838-32-11 wew. 107 i 113

 

  -  nowe terminy warsztatów w zależności od liczby zainteresowanych  osób -

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO W ZAWODACH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki na kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bhp i ppoż., podstawowe zasady ochrony środowiska, przepisy prawa pracy, problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Cel kursu: przygotowanie do części pisemnej i etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego pracowników posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum /lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej/.

Cena kursu: 250,00 zł dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/,  Termin rozpoczęcia kursu: przybliżony - kwiecień 2005 r.

 

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców  Zapraszamy właścicieli zakładów na  kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 6 lat.

 

Koszt szkolenia 140,00 zł (2 spotkania ) dla grupy 20 osobowej. Zajęcia planujemy

w godz. popołudniowych,  w sali wykładowej Cechu na ul. Podwale 11, Warszawa. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.

 

 

 

 

 

SPRAWY BHP

 

GAŚNICE

Cech informuje, że w związku z obowiązującymi przepisami UE należy do końca br. wymienić w gaśnicach proszkowych rodzaj proszku gaśniczego. Od 2005 r. obowiązywać będzie stosowanie proszków klasy ABE. Gaśnice o oznakowaniu AB nie powinny być już w 2005 roku stosowane. W/w oznakowanie znajduje się na etykiecie gaśnicy. Brak odpowiedniej gaśnicy może być karany grzywną. Gaśnice AB praktycznie nie nadają się do gaszenia urządzeń pod napięciem. Wszystkie stosowane w warsztatach nowe urządzenia powinny nosić sygnaturę C€. Ważne są również atestacje i kalibracje.

 

INSTRUKCJE BHP STANOWISKOWE

w biurze Cechu dostępne są dla Państwa nowoopracowane instrukcje bhp stanowiskowe: mechanik pojazdowy, blacharz, obsługi frezarki do metali, obsługi kabiny lakierniczej, obsługi szlifierki mechanicznej, wiertarki, parkingu otwartego, przy elektrycznym spawaniu metali, przy gazowym spawaniu metali, przy ładowaniu akumulatorów, przy pracach wulkanizacyjnych i naprawie ogumienia.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pRacy

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 oraz art. 226 Kp) zobowiązuje pracodawcę do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i jej udokumentowania. Przez ryzyko zawodowe należy rozumieć prawdopodobieństwo występowania niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą.

Takiej oceny ryzyka wymaga Państwowa Inspekcja Pracy podczas każdej kontroli. Cech uprzejmie informuje, że wykonanie oceny ryzyka zawodowego oferuje inspektor bhp. Cena  za wykonanie oceny ryzyka zawodowego wynosi - od 150,00 zł za jedno stanowisko pracy niezależnie od ilości zatrudnionych na tym stanowisku pracowników. Cena zaś za wykonanie oceny ryzyka zawodowego powyżej 5 stanowisk - cena do uzgodnienia. Zainteresowane firmy prosimy zgłaszać się do biura Cechu lub bezpośrednio do inspektora bhp w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 16.00 pod numerem telefonu 635-04-64 lub  0 608 502 875

 

DYŻUR  EKSPERTA

 

 Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy poniedziałek

 w godz. 14.00 – 16.00   -   również w sprawach rozliczeń podatku dochodowego

 

Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego –    w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 16.00