Sprawy ZUS-owskie.

 

Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za miesiące: III, IV, V 2004 r., wyliczone od kwoty 1.366,10 zł. (60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w IV kwartale 2003 r. wynoszącego 2.276,84 zł) nie mogą być niższe od:

 

·        emerytalna - 19,52%         - 266,66 zł.

·        rentowa                 -      13%         - 177,59 zł.

·        chorobowa            -   2,45%         -   33,47 zł. (dobrowolna);

·        wypadkowa           -   1,93%         -   26,37 zł. (do 9 ubezpieczonych).

Razem:  504,09 zł

 

Składka zdrowotna za miesiące: III, IV, V 2004 r., wyliczona od kwoty 1.861,44 zł.

(75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2003 r. w sektorze przedsiębiorstw  wraz z wypłatami z zysku wynoszącego 2.481,92 zł), wynosi 8,25% tj. 153,57 zł., odliczyć od podatku można 7,75%, tj. 144,26 zł.

 

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45%, tj. 33,47 zł.

 

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w 2004 r. wynosi 68.700,00 zł. (MP Nr 58/2003r.)

 

Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące: III, IV, V 2004 r. wyliczone od

kwoty 2276,84 zł. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w IV kwartale  

2003 r. nie może być niższe od:

 

·           I rok nauki          4%      -   91,07 zł;

·         II rok nauki          5%      - 113,84 zł;

·        III rok nauki          6%      - 136,61 zł.

 

Najniższe wynagrodzenie za pracę od 01 stycznia 2004 r. wynosi  824,00 zł (brutto).

 

Fundusz Socjalny lub premia  urlopowa w 2004 r.  wyliczone od kwoty 1855,15 zł. (za II półrocze 2003 r.) wynosi 37,5% tj.

·        na pełny etat                    695,68 zł.

·        na ¾  etatu                       521,76 zł.

·        na ½ etatu                        347,84 zł.

·        na ¼ etatu                        173,92 zł.

 

Natomiast premia urlopowa dla uczniów młodocianych wynosi:

·           I rok nauki          5%      -   92,76 zł.

·         II rok nauki          6%      - 111,31 zł;

·        III rok nauki          7%      - 129,86 zł.

 

Przypominamy, że premia urlopowa, może być wypłacona w przypadku, gdy pracownik (uczeń) przebywa na urlopie wypoczynkowym nieprzerwanie, co najmniej 14 dni.

Premię urlopową wypłacić można w zakładach zatrudniających mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast zakłady zatrudniające, co najmniej 20 pracowników mogą utworzyć fundusz socjalny. Zakłady, które nie zamierzają wypłacić premii urlopowej lub tworzyć funduszu socjalnego winne niezwłocznie powiadomić o tym pracowników (w zasadzie do końca stycznia każdego roku).

 

 

NOWE KODY I NOWE DRUKI DO ZUS, SKŁADKA ZDROWOTNA

Nowe kody i druki ZUS

W Dz. U. Nr 1 z 2004 r. poz. 3 opublikowano rozporządzenie MG,PIPS z 30.12.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i korygujących. Wchodzi ono w życie z dniem ogłoszenia tj. od 8 stycznia 2004 r.

 

W nowych przepisach dokonano nowe kody tytułu ubezpieczenia min. dotyczące duchownych, funkcjonariuszy, żołnierzy, sędziów i prokuratorów.

W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA zmieniono treść rubryki 3 w dziale III w miejsce „czy płatnik posiada status zakładu pracy chronionej....”wprowadzono wniosek pracodawcy o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne....”. Rubryka ta obecnie nie może być pusta. W rozporządzeniu wprowadzono kody wniosku dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne. W przypadku płatnika składek nieuprawnionego lub niewnioskującego o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne – kod, który należy umieścić w deklaracji wynosi „0”. Dla pozostałych płatników, którzy występują o dofinansowanie składek z tego tytułu wprowadzono kody: „1”, „2” i „3” – wnioski płatników składek o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne ze środków PFRON i budżetu państwa przysługującego na podstawie art. 25 ust. 2, 3 i 3a ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Przypomina się, że płatnicy składek mają obowiązek przekazania do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ (wg siedziby płatnika) zestawienia o składkach na ubezpieczenia zdrowotne pobranych z uwzględnieniem obniżenia określonego w art. 25 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy). Zestawienie to należy przekazywać:

·        w formie elektronicznej – w przypadku płatników rozliczających składki za więcej niż 5 pracowników. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym dotyczy to płatników, którzy zastosowali ograniczenie poboru składki zdrowotnej do wysokości podatku w stosunku, do co najmniej 5 osób.

·        w formie papierowej – w przypadku pozostałych płatników.

 

Zgodnie u uchwałą Nr 153/2003 z dnia 25.07.2003 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia zestawienia te należy przekazywać do wojewódzkich oddziałów NFZ na ściśle określonych przez zarząd NFZ drukach. Pliki do przekazu elektronicznego oraz wzór druku papierowego (stanowiące załączniki do uchwały) są do pobrania na stronach internetowych adres: www.nfz.gov.pl  w katalogu „uchwały zarządu”.

 

RYCZAŁTY SAMOCHODOWE A SKŁADKI ZUS

W Dz.U. Nr 14 z 2004 r poz. 124  opublikowano rozporządzenie MG,PIPS w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Z nowych przepisów wynika, że ryczałty za samochody za samochody służbowe i prywatne używane do celów służbowych nie są wliczone do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Przepis obowiązuje od 01.01.2004 r.

 

W myśl wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 10.02.2004 r. wypłacane pracownikowi świadczenie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, dotyczącej zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych będzie przychodem ze stosunku pracy, a nie przychodem z innych źródeł. Zatem pracodawca  -  dla celów podatkowych – świadczenie wynikające z tej umowy (ryczałt) sumuje z innymi dochodami ze stosunku pracy wypłaconymi pracownikowi w danym miesiącu i od łącznej kwoty pobiera zaliczkę, stosując zasady określone w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Ponadto – zgodnie ze wspomnianym wyżej rozporządzeniem - do podstawy wymiaru składek nie będzie się wliczało min.:

·        wartości świadczeń rzeczowych oraz ekwiwalenty za te świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej obuwia własnego zamiast roboczego, wartości bonów, talonów, kuponów i innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, jeśli pracodawca nie ma możliwości ich wydawania.

·        Odszkodowań otrzymanych od pracodawcy za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy,

·        Wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie do 190,00 zł.

·        Diet i innych należności z tytułu podróży służbowej pracownika. Należy zwrócić uwagę, że diety i inne należności z tytułu podróży służbowej wypłacane innym osobom niż pracownik (np. zleceniobiorcom, członkom zarządów i rad nadzorczych, menadżerom) wchodzą do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

 

Limit dochodów nie powodujących zmniejszenia emerytury lub renty od 01 marca 2004 roku wynosi 1.593,80 zł.

 

Kwota bazowa, od której wyliczana jest emerytura wynosi od 01marca 2004 r. 1829,24 zł.

 

Dieta za czas podróży służbowej od 01 marca 2004 r. wynosić będzie 21,00 zł., Ryczałt za nocleg - 31,50 zł.

 

Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych wynosi 0,4894 zł. do 900 cm3 i 0,7846 powyżej 900 cm3

 

 

Informujemy wszystkich członków cechu, że został zmieniony nr konta bankowego

NOWY NR KONTA: 751060 0076 0000 4010 5000 4466

Dotychczasowy Nr konta bankowego: 11101053-401050004466  będzie aktualny do czerwca 2004 r.

 

 

 

 

www.motoryzacja.home.pl               cech@motoryzacja.home.p

 

 AUTOonline Sp.z o.o.  w Warszawie, Al. Krakowska 2 prowadzi od roku 2003 internetową giełdę uszkodzonych pojazdów. /www.autoonline.pl/

Zainteresowane firmy przystąpieniem do programu AUTOonline na preferencyjnych warunkach cenowych proszone są o kontakt z biurem Cechu. Każda firma otrzyma swój własny klucz ID do wejścia na giełdę, co umożliwi składanie ofert z własnego komputera /minimalne wymagania techniczne do korzystania z giełdy pozostałości Autoonline to komputer z dostępem do Internetu oraz oprogramowanie udostępnione przez AUTOonline, które działa na zasadzie   popularnych systemów operacyjnych Windows. Za korzystanie z giełdy pozostałości wnoszone są opłaty. W zależności od ilości chętnych firm Cech podpisze na preferencyjnych warunkach umowę korporacyjną z AUTOonline. Firmy nie będą obciążone opłatą za przyłączenie do systemu, a jedynie opłatami za bezpośrednie składanie ofert kupna.

 

 

 

   DLACZEGO TWORZYMY SIEĆ POLSKI WARSZTAT ?

 

W Polsce następuje szereg zmian na rynku usług motoryzacyjnych. Dostosowanie się do nowej sytuacji decyduje o powodzeniu firm związanych z tym rynkiem. Istotne stało się podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia pozycji niezależnego warsztatu. Konieczne jest inwestowanie w wyposażenie warsztatu, podnoszenie kwalifikacji pracowników, ciągłe poszerzanie coraz bardziej zaawansowanej wiedzy technicznej. Nie bez znaczenia jest również rosnąca konkurencja na polskim rynkiem usług motoryzacyjnych spowodowana ekspansją zachodnich sieci serwisowych Dlatego chcemy stworzyć możliwość zorganizowania się polskich warsztatów samochodowych w sieć pod nazwą POLSKI WARSZTAT, która pozwoli przeciwstawić się problemom i zagrożeniom, jakie przed nimi stoją. Nasi klienci obserwują globalizację rynku i coraz większą ekspansję sieci warsztatowych. Jedność i współdziałanie to sposób na skuteczne zagospodarowanie szans rysujących się przed wszystkimi uczestnikami rynku motoryzacyjnego.   Jedną z form, która pozwala na skuteczne opieranie się profesjonalnym sieciom serwisowym, wkraczającym na polski rynek, jest zrzeszenie się w ogólnopolskiej sieci, którą tworzymy. Jednolite szyldy umożliwią Państwu bycie rozpoznawalnym na rynku usług motoryzacyjnych, szeroki zakres działań reklamowych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów, zapewni łatwiejszy dostęp do klienta, stworzy korzystniejsze warunki zakupu materiałów i narzędzi, ułatwi dostęp do informacji technicznej. Sieć POLSKI WARSZTAT, stawia sobie za cel spełnienie tych wymagań i oferuje pełne wsparcie zrzeszonym w ramach sieci warsztatom samochodowym z całej Polski, które zrzeszone są w organizacjach cechowych. Nad projektem patronat objął Związek Rzemiosła Polskiego. Sieć pozwala zachować własną tożsamość firmy i niezależność w działaniach biznesowych. Koszt uczestnictwa w pierwszym roku wynosi 400,00 zł netto, w kolejnych latach będzie niższy. Firma otrzymuje w ramach opłaty – certyfikat, szyld zewnętrzny z logo sieci, flagę /bez masztu/, materiały reklamowe,  wspólny  marketing. Kładziemy nacisk na profesjonalizm i fachowość, dlatego do osiągnięcia sukcesu potrzebujemy solidnych warsztatów gotowych podjąć współpracę z siecią.

                                               
W załączeniu przesyłamy dla zainteresowanych uczestnictwem w sieci ankietę oraz standardy dotyczące zakładu. Prosimy o przesłanie informacji w ciągu 14 dni  na adres Cechu.

 

SPOTKANIE WIELKANOCNE DLA RZEMIEŚLNIKÓW

Corocznym zwyczajem organizujemy uroczyste spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych dla Członków naszego Cechu.

Zapraszamy Państwa do spędzenia wspólnego wieczoru w dniu 2 kwietnia 2004 r. o godz. 19.00 /piątek/. Kolacja odbędzie się w restauracji Cafe Retro ul. Krasińskiego 10  w Warszawie.                          

Koszt uczestnictwa 1 osoby – 90,00 zł.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 marca br.

 

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców             

Zapraszamy właścicieli zakładów na  kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 6 lat.

Koszt szkolenia 140,00 zł (2 spotkania ) dla grupy 20 osobowej. Zajęcia planujemy

w godz. popołudniowych,  w sali wykładowej Cechu na ul. Podwale 11, Warszawa.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.

 

ZMIANY PRZEPISÓW BHP

Pod koniec 2003 r. i na początku  2004 r. ogłoszono szereg istotnych nowych przepisów i zmian w dotychczas funkcjonujących  przepisach dotyczących dziedziny BHP.

Nowości:

1.  Dz. U.  nr 230 z 2003 r. wprowadzono zmiany do treści świadectw pracy.

2. Dz. U. nr 229 poz. 2275 z 2003 r.  ogłoszono ustawę o ogólnym bezpieczeństwie   produktów dotyczy ona napraw samochodów i samych samochodów.

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz. U. Nr 52 poz. 467 z 2003 r.).lakiernictwo.

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych ( Dz. U. Nr 98 poz. 898 z 2003 r.).dotyczy sprężarek.

4.  Dz. U. Nr 7 poz. 59  z 2004 r. podano przepisy bhp dotyczące butli z gazami technicznymi    karbidu.

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO W ZAWODACH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki na kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bhp i ppoż., podstawowe zasady ochrony środowiska, przepisy prawa pracy, problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Cel kursu: przygotowanie do części pisemnej i etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego pracowników posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum /lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej/.

Cena kursu: 250,00 zł dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/,  Planowany termin rozpoczęcia kursu: kwiecień 2004 r.

 

„ŻÓŁTY TELEFON” – 94-94 – specjalna oferta dla firm zrzeszonych

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie podpisał umowę  korporacyjną z firmą YELLOWTEL POLSKA Sp. z o.o. ul. Gizów 6,  na rok 2004. „Żółty Telefon”  udostępnia Klientom dokładne informacje telefoniczne o szerokiej gamie produktów i usług, umieszczonych w bazie danych. Ta specjalna linia jest odpowiedzią na rosnące wymagania klientów i menadżerów. Żółty Telefon ułatwia dostęp do informacji. Dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu operator błyskawicznie odnajduje produkt lub usługę, której właśnie szuka klient. Operatorzy kierują klienta do firmy, która umieściła w Żółtym Telefonie informację o swoim produkcie. Centrala „Żółtego Telefonu” jest czynna całą dobę, siedem dni w tygodniu.

 

Umowa oferuje firmom zrzeszonym w Cechu pakiet usług „Żółtego TELEFONU” na okres 12 miesięcy za jedyne – 120,00 zł netto.

 

W skład pakietu wchodzi:

- całodobowy serwis telefoniczny

- prosta w obsłudze wyszukiwarka internetowa

- możliwość wybrania dowolnej ilości słów kluczowych opisujących działalność  Państwa

  Firmy

- bezpośrednie połączenie osoby dzwoniącej do Żółtego Telefonu z Państwa Firmą

- specjalna ekspozycja Państwa Firmy w internetowej wyszukiwarce Żółtego Telefonu

- natychmiastowa aktualizacja danych przez fax, e-mail

- przesyłanie raportów dotyczących ilości skierowanych klientów do Państwa  Firmy

- bezpośredni link do Państwa strony www ze strony www.9494.pl

- bezpośredni link do Państwa skrzynki e-mail ze strony www.9494.pl

Dlaczego twoja firma powinna zamieścić informacje w Żółtym Telefonie?  Ponieważ ma on dla ciebie klientów!

          Podpisanie umowy: zgłoszenia prosimy kierować  do biura Cechu                                       

 

 

 

"Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych" - książka dla każdego.  Nowe wydanie „Vademecum” zawiera interpretacje prawa ubezpieczeniowego, zwłaszcza tych regulacji prawnych, które dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych. Książka napisana przystępnym językiem, pozbawionym zawiłości prawniczych wywodów, wskazuje potencjalnemu ubezpieczonemu jak rozumieć jego prawa i obowiązki, jak bronić się przed konsekwencjami tego, że jest się sprawcą czy poszkodowanym w wypadku samochodowym. „Vademecum” napisane jest w takiej formie, iż każdy znajdzie w nim odpowiedź na interesujące go pytanie. Po każdym rozdziale autor umieścił podsumowanie rozdziału zawierające w punktach to, co na temat opisany w rozdziale powinniśmy zapamiętać. Vademecum w stosunku do poprzedniego wydania zawiera również podstawowe informacje o ubezpieczeniach osobowych i zabezpieczeniu odpowiedzialności sprawcy w zakresie naprawienia szkód osobowych. W „Vademecum” znajdziemy sposób ustalania za pomocą algorytmu matematycznego ubytku wartości handlowej samochodu w przypadku szkód z odpowiedzialności cywilnej sprawcy. W końcowej części Vademecum znajdziemy odpowiedzi na często powtarzające się pytania w ubezpieczeniach komunikacyjnych zawarte w orzeczeniach sądu najwyższego.  /nowa edycja książki już dostępna jest w sprzedaży, między innymi w naszym Cechu  - cena egzemplarza 35,00 zł. Możliwość wysyłki za zaliczeniem pocztowym /koszt około 10, 00 zł/.  

 

www.motoryzacja.home.pl                          e-mail:cech@motoryzacja.home.pl