I.                   Sprawy ZUS - owskie

 

1.      Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za miesiące: III, IV, V ’2006 r.

      wyliczone od kwoty 1.517,17 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w IV

      kwartale2005 r. wynoszącego 2.528,62 zł) wynoszą nie mniej, niż:

 

·         emerytalna     - 19,52%         - 296,15 zł;

·         rentowa          -      13%         - 197,23 zł;

·         chorobowa     -   2,45%         -   37,17 zł (dobrowolna);

·         wypadkowa    -   1,93%         -   29,28 zł (do 9 ubezpieczonych).

                                                                       Razem:  559,83 zł

           

2.      Składka zdrowotna za miesiące: III, IV, V’2006 wyliczona od kwoty 2.002,91 zł (75%

      przeciętnego  wynagrodzenia w IV kwartale 2005 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami

      z zysku wynoszącego 2.670,54 zł) wynosi 8,75%, tj. 175,25 zł, odliczyć można 7,75%, tj. 155,23 zł.

 

3.      Składka na Fundusz Pracy w miesiącach: III, IV, V’2006 r. wynosić będzie 2,45%, tj. 37,17 zł.

 

4.      Limit przychodównie powodujących zmniejszenia emerytury w 2005 r. wynosi 19.814,50 zł, zaś

      powodujących zmniejszenie o 24% kwoty bazowej – 36.797,40 zł.

 

Powyższe limity nie obowiązują osób, które ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Jeżeli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą to dla celów zawieszenia lub zmniejszenia emerytury przyjmuje się nie faktyczny, a zadeklarowany przychód wynoszący 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Jednocześnie informujemy,  że osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego obowiązane są do 28 lutego 2006 r. zawiadomić ZUS o osiągniętych przychodach w 2005 r. (osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie o zadeklarowanych przychodach). Natomiast limit przychodów nie powodujących zmniejszenia emerytury od 01.03.2006 r. wynosi 1770,10 zł.

 

5.      Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

      w 2006 r. wynosi 73.560,00 zł.

 

6.      Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 267 poz.

      2260 z 2005 r. i nr 12 z 2006 r.) podnoszą dodatek do zasiłku rodzinnego do 1.000,00 zł ,

      jeżeli miesięczny  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504,00 zł , a na dziecko

      niepełnosprawne 583,00 zł.

      Natomiast wszystkie matki otrzymają jednorazową zapomogę, także w wysokości 1.000,00 zł.

      Wniosek o jednorazową zapomogę należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 m-cy od urodzenia dziecka.

     

7.      Informujemy, że zdaniem ZUS właściciele jednoosobowych firm przez 50 lat powinni

      przechowywać w „domowym archiwum” wszelkie dowody wpłat ZUS, bo chociaż nie jest to

      obowiązek ustawowy bankowa dokumentacja w razie sporu może okazać się niewystarczająca, 

      gdyż banki przechowują tego typu dokumentację tylko przez 5 lat.

 

8.      Kwota bazowa do wyliczenia emerytury od 01 marca 2006 r. wynosi 1.977,20 zł.

 

9.      Zmiany w zasadach i trybie wystawiania zaświadczeń lekarskich (Dz. U. Nr 1, poz. 3 w 2006 r.)

      weszły w życie w dniu 17 stycznia 2006 r. i polegają w szczególności na tym, że zgodnie z

      rozporządzeniem: lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer i felczer, oprócz dotychczasowego trybu

      może wystawić zwolnienie lekarskie nie później niż 4 dni po dniu badania, jeżeli bezpośrednio po 

      nim przypadają dni wolne od pracy lub badanie jest przeprowadzane podczas wcześniejszego

      zwolnienia. Oznacza to na przykład, że jeśli chory przyjdzie na badanie w piątek wieczorem, to

      lekarz  może wystawić zwolnienie w poniedziałek, aby nie wliczać do zwolnienia dni weekendu.

      Może też, jak do tej pory wystawić zwolnienie w piątek. Dla potwierdzenia pobytu ubezpieczonego

   w szpitalu, jeżeli pacjent nie otrzyma zwolnienia lekarskiego w dniu wypisu, lekarz może wystawić

   zaświadczenie w terminie późniejszym. Gdy ubezpieczony ma więcej niż jednego płatnika zasiłku,

   lekarz dla każdego z nich wystawia zwolnienie lekarskie. Jeżeli w czasie badania chory nie poda

   lekarzowi wszystkich płatników, lekarz może wystawić dla kolejnego płatnika zasiłku zaświadczenie

   potwierdzające wcześniej orzeczoną niezdolność do pracy dla innego płatnika, w terminie

   późniejszym. Przepisy rozporządzenia odnoszą się do zaświadczeń wystawionych po 16  stycznia

   2006 r.

 

10.  Najniższa emerytura od  01.03.2006 r. wynosi 597,46 zł.

 

11.  Dodatek pielęgnacyjny od 01.03.2006 r.  wynosi 153,19 zł.

 

12.   Zasiłek pogrzebowy od 01.03.2006 r. wynosi 5.057,24 zł.

 

II.                 Wymiar czasu pracy

 

W nowym roku zmienił się obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy w przyjętych okresach rozliczeniowych. Chodzi tu o ramy czasowe, w jakich pracownik może świadczyć pracę w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego (nominał czasu pracy).

 

Nominały czasu pracy w 2006 r.:

 

Miesiąc

Dni

Godziny

Styczeń

22

176

Luty

20

160

Marzec

23

184

Kwiecień

19

152

Maj

22

176

Czerwiec

21

168

Lipiec

21

168

Sierpień

22

176

Wrzesień

21

168

Październik

22

176

Listopad

20

160

Grudzień

20

160

Łącznie:

253

2024

 

III.              Fundusz socjalny i premia urlopowa w 2006 r.

 

Fundusz socjalny lub premia urlopowa w 2006 r., wyliczone od kwoty 2.038,00 zł (za II półrocze 2005 r.) wynosi 37,5%, tj.:

 

·         na pełny etat              - 764,25 zł

·         na ¾ etatu                  - 573,19 zł

·         na ½ etatu                  - 382,13 zł

·         na ¼ etatu                  - 191,06 zł

 

Natomiast dla uczniów młodocianych wynosi:

 

·         w I roku    5%  -           101,90 zł

·         w II roku   6%  -           122,28 zł

·         w III roku  7%  -           142,66 zł

 

Przypominamy jednocześnie, że premia urlopowa może być wypłacona, gdy pracownik (uczeń) przebywa na urlopie nieprzerwanie co najmniej 14 dni.

 

Premię urlopową można wypłacać w zakładach zatrudniających mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast zakłady zatrudniające co najmniej 20 pracowników mogą utworzyć fundusz socjalny. Jednocześnie informujemy, że zakłady, które nie zamierzają wypłacać premii urlopowej lub tworzyć funduszu socjalnego winny powiadomić o tym pracowników (do końca miesiąca stycznia każdego roku).

 

IV.             Sprawy uczniowskie

 

1.      Zasady i warunki przyznawania dofinansowania lub ulg podatkowych z tytułu wyszkolenia ucznia młodocianego określone zostały w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 145, poz. 1532 z 2004 r.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 53, poz. 472 z 2005 r.).

 

Przypominamy, że osoby, które zawarły umowę o naukę zawodu z młodocianym powinny zawiadomić o tym Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego  oraz MazowieckąIzbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 01-048 Warszawa ul. Smocza 27. Jeżeli chodzi o ulgi za wyszkolenie uczniów, to w przypadku umów zawartych przed 01.01.2004 r. należy je składać nadal w urzędzie skarbowym według siedziby zakładu. Natomiast wnioski o dofinansowanie z tytułu kształcenia uczniów, z którymi umowy zostały zawarte po 01.01.2004 r. należy składać do Wójta (burmistrza, Prezydenta Miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia z tym, że w przypadku miasta Warszawa będzie to Urząd M.ST. Warszawy, Biuro Edukacji ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa lub osobiście w sekretariacie pokój nr 7. Tam też należy składać zawiadomienie o zawarciu umowy z uczniami z terenu Warszawy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy umowa o naukę zawodu została spisana z jednym pracodawcą przed 01.01.2004 r. i rozwiązana przyczyn od niego niezależnych, a umowa na dokończenie nauki zawodu została spisana po 01.01.2004 r., to pierwszy pracodawca składa wniosek

o przyznanie ulgi podatkowej w swoim Urzędzie Skarbowym, zaś pracodawca, który zawarł umowę na dokończenie nauki składa wniosek o dofinansowanie do Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta ( w Warszawie jak już wyżej podano do Biura Edukacji, Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7).

 

Ponieważ  wnioski o dofinansowanie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 3 m-cy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia bardzo prosimy, aby w celu realnego dochowania terminu dokumenty do egzaminu czeladniczego były składane w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie ul. Smocza 27 na dwa miesiące przed ukończeniem nauki zawodu.

 

 Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopie:

·         dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne;

·         umowę o naukę zawodu lub na dokończenie nauki;

·         dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu czeladniczego.

 

Przykładowy wzór zawiadomienia o zawarciu umowy o naukę zawodu z uczniem zamieszkującym na terenie Warszawy:

 

(pieczątka zakładu)                                                               Warszawa, dnia ……………….………….

 

                                                                                              Biuro Edukacji

                                                                                              Urzędu m. st. Warszawy

                                                                                              ul. Górskiego 7

                                                                                              00-033 Warszawa

 

                                                        ZAWIADOMIENIE

 

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu …………………. została zawarta umowa o pracę w celu nauki w zawodzie ................................ z uczniem …………………………. zamieszkałym ...................., na okres od dnia ………….. do dnia …………………

                                                                       (pieczątka zakładu i podpis właściciela)

(pieczątka zakładu)                                       Warszawa, dnia ……………….………….

 

                                                                                              Mazowiecka Izba Rzemiosła I                                                                                                                  Przedsiębiorczości

                                                                                              ul. Smocza 27

                                                                                              01-048 Warszawa

                                                        ZAWIADOMIENIE

 

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu …………………. została zawarta umowa o pracę w celu nauki w zawodzie ................................z uczniem …………………………. zamieszkałym ....................na okres od dnia ………….. do dnia …………………

 

                                                                                              (pieczątka zakładu i podpis właściciela

                                                                      

2.      Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące: III, IV, V’2006 r. wyliczone od kwoty

      2.528,62 zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w IV kwartale 2005 r.) nie może

      być niższe od:

 

 

3.      Przypominamy, że minimalne wynagrodzenie pracowników od dnia 1 stycznia 2006 r. wynosi:

      899,10 zł z tym, że w I roku pracy zawodowej można wypłacić 80% tegoż wynagrodzenia, tj.

      719,28 zł, a w drugim – 100% (w tym przypadku do stażu pracy nie liczy się okresu nauki zawodu).

 

V.               Sprawy podatkowe

 

1.      Podatek dochodowy w 2006 r.

 

      Przypominamy, żezgodnie z Dz. U. Nr 229, poz. 1952 i 1954 z 2005 r. wysokość ulgi

      uczniowskiej od 01 stycznia 2006 r., do której podatnik nabył prawo wg dotychczas

      obowiązujących zasad wynosi w 2006 r.:

 

 

2.      Podatek VAT w 2006 r.

 

      Przypominamy, że podatek VAT w 2006 r. są obowiązani płacić podatnicy, których przychód (bez

      VAT) w 2005 r. przekroczył 39.200,00 zł. Obowiązek ten ciąży również na podatnikach, którzy obrót

      ten przekroczą w trakcie 2006 r., przy czym ww. podatek należy płacić dopiero od nadwyżki ponad

      tę kwotę.

 

3.      Zasady zwrotu podatku VAT za materiały budowlane zostały określone w Dz. U. Nr 177, poz.

      1468 z 2005 r. i dotyczą one osób fizycznych, które dokonały zakupu ww. materiałów  

      przeznaczonych na: budowę, nadbudowę, rozbudowę, przebudowę lub remont budynku 

      mieszkalnego, ale nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Celem

      wprowadzonych rozwiązań jest zrekompensowanie podwyżki podatku VAT na materiały budowlane

      z 7% do 22%, która nastąpiła 01 maja 2004 r. z tym, że zwrot dotyczy wydatków, które zostaną

      udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi w okresie od 01 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.

      i tylko na te materiały, na które od 01 maja 2004 r. zwiększono stawkę VAT, zaś kwotę zwrotu

      podatnik będzie musiał obliczyć sam. Ponadto ustalono, że:

 

·         dla osób inwestujących w nową substancję mieszkaniową, wymagającą pozwolenia na budowę – górny limit odliczenia wynosi 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku, przyjmowanej na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor wystąpi o zwrot [wg wstępnych obliczeń będzie to kwota (2.528,- zł x 70 m2) x 12,295% = 21.757,23 zł – kwota 2.528,- zł to cena 1 m2 powierzchni użytkowej za III kwartał 2005 r.];

·         dla remontujących i wykonujących roboty nie wymagające pozwolenia na budowę – górny limit

      odliczenia wynosi 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 powierzchni i ceny 1 m2, tj. 7.552,91 zł

      (2.528,- zł x 30 m2) x 9,959%.

 

      Oczywiście są to górne limity, bowiem zwrotowi podlegać będzie tylko 68,18% kwoty podatku VAT

       wynikającej z faktur.

 

      Dla tych, którzy w 2004 lub 2005 r. korzystali z dużej ulgi budowlanej lub też ulgi remontowej, zwrot

      podatku będzie niższy i nie może przekroczyć 55,23% podatku VAT zapłaconego w cenie

       materiałów budowlanych. W tym przypadku niższe będą również górne limity zwrotu, i tak:

 

·         przy inwestycjach wymagających pozwolenia na budowę – górny limit odliczenia nie może

      przekroczyć 9,95% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni i ceny 1 m2 powierzchni do

      wyliczenia premii gwarancyjnej;

·         przy robotach niewymagających pozwolenia – nie większy niż 9,95% kwoty stanowiącej iloczyn 30

      m2 powierzchni i ceny 1 m2 powierzchni do wyliczenia premii gwarancyjnej.

 

      Ponadto informujemy, że:

 

·         limity są wspólne dla obojga małżonków i nie ma w tym przypadku znaczenia, czy między

      małżonkami istnieje wspólność czy też rozdzielność majątkowa;

·         osoba ubiegająca się o zwrot w przypadku budowy, musi posiadać prawo do dysponowania 

      nieruchomością w rozumieniu prawa budowlanego (tytuł prawny wynikający z prawa własności,

      użytkowania wieczystego, zarządu nieruchomością) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego

      lub lokalu mieszkalnego – w przypadku remontu budynku lub lokalu mieszkalnego (akt własności,

      przydział lokalu, umowa najmu, użyczenia);

·         zwrot podatku będzie następował na wniosek podatnika, który winien go złożyć w Urzędzie

      Skarbowym na piśmie, nie później niż przed upływem 6 miesięcy od zakończenia inwestycji z tym,

      że osoby, które zakończyły inwestycję przed 01 stycznia 2006 r. muszą złożyć wniosek najpóźniej

      do 30 czerwca 206 r. Do wniosku należy dołączyć:

·         kopię pozwolenia na budowę – w przypadku, gdy było ono wymagane;

·         kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, gdy pozwolenie nie jest wymagane;

·         kopie faktur, dokumentujące poniesione wydatki na materiały budowlane, wystawione na imię

      i nazwisko osoby ubiegającej się o zwrot (lub na współmałżonka).

·         zwrot podatku i jego kwotę określa Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty

      złożenia wniosku, a w ciągu 25 dni od daty wydania ww. decyzji kwota VAT winna zostać zwrócona

      podatnikowi;

·         kwoty zwróconego podatku VAT są zwolnione z podatku dochodowego.

 

      W celu ułatwienia składania wniosków o częściowy zwrot VAT za materiały budowlane na stronie

      internetowej Ministerstwa Finansów został opublikowany wzór takiego wniosku, tj. VZM-1

      (www.mf.gov.pl) dostępny także w Urzędach Skarbowych. Nie jest to druk urzędowy i wniosek

      można napisać również samemu. Podstawą do zwolnienia wniosku z opłaty skarbowej jest § 9 ust.

      1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty

      skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty, na który należy powołać się we wniosku.

 

Wykaz materiałów budowlanych z tytułu, których przysługuje zwrot VAT zawiera załącznik do obwieszczenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu i Budownictwa Nr 1, poz. 1 z 2006 r. (do wglądu w Biurze Cechu – zawiera bowiem 170 pozycji).

 

4.      Podatek od nieruchomości w 2006 r.

 

W Monitorze Polskim Nr 68, poz. 956 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości na 2006 r. wynosi min.:

·         od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni

      (w 2005 r. – 0,66 zł);

·         od budynków lub ich części:

      a/  mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni (w 2005 r. – 0,54 zł);

      b/  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich

      części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,43 zł od 1 m2 powierzchni w ( 2005

      r. – 17,98 zł).

 

5.      Zmiany w właściwości organów podatkowych w województwie mazowieckim od

       01 stycznia 2006 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 31 października 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. Nr 231, poz. 1963) z dniem 01 stycznia 2006 r. w województwie mazowieckim nastąpiła zmiana właściwości i siedziby Naczelnika II Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście oraz został utworzony III Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście. Naczelnik II Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 15 – o terytorialnym zasięgu działania, obejmującym obszar całego kraju - będzie właściwy w sprawach: obsługi wszystkich podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zadań wynikających z zakresu szczególnej procedury rozliczania podatku VAT usług elektronicznych, zwrotu podatku VAT m. in. przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, instytucjom Wspólnot Europejskich posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium Polski, uprawnionym podmiotom zagranicznym nieposiadającym siedziby, miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski nie zarejestrowanym na potrzeby podatku VAT na terytorium Polski. Naczelnik III Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z siedzibą w Warszawie ul. Lindleya 14, będzie właściwy rzeczowo i miejscowo w zakresie posiadanym przez dotychczasowego Naczelnika II Urzędu Skarbowego dla podmiotów posiadających siedzibę bądź miejsce zamieszkania w kraju, którzy dotąd rozliczali się w II Urzędzie Skarbowym a także, obejmie dotychczasowych podatników i płatników zagranicznych rozliczających się w II Urzędzie Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Ponadto informujemy, że zmianie uległa siedziba Urzędu Skarbowego Warszawa Praga. Obecnie Urząd ten mieści się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 15.

 

6.      Kodeks karny skarbowy

 

W Dz. U. Nr 178, poz. 1479 z 2005 r. opublikowano nowelizację kodeksu karnego skarbowego. Przepisy te weszły w życie od 17 grudnia 2005 r. Znowelizowany kodeks przewiduje podwyższenie kar pozbawienia wolności dla nieuczciwych podatników oraz wydłużenie okresu przedawnienia dla przestępstw skarbowych.

 

Zgodnie ze zmienionymi przepisami:

 

·         kara pozbawienia wolności za przestępstwa podatkowe będzie trwać najkrócej 5 dni, a najdłużej 5

      lat (dotychczas od 5 dni do 3 lat);

·         kara nadzwyczajnie obostrzona nie będzie mogła przekroczyć 1080 stawek dziennych kary

      grzywny, 18 miesięcy kary ograniczenia wolności albo 10 lat kary pozbawienia wolności

      (dotychczas maksymalny okres pozbawienia wolności wynosił 6 lat);

·         wydłużono z 5 do 10 lat okres przedawnienia w przypadku przestępstw skarbowych zagrożonych

      karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

·         zaostrzono górną granicę kary – z 2 do 3 lat pozbawienia wolności – w przypadku zatajenia

      prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub zatajenia rzeczywistych rozmiarów

      tej działalności, albo gdy podatnik posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego

      podmiotu i przez to naraził podatek na uszczuplenie;

·         z 2 do 3 lat wydłużono górną granicę kary pozbawienia wolności za nieterminowe wpłaty

      pobranego podatku na rachunek Urzędu Skarbowego – przez płatników lub inkasentów.

 

7.      Kasy fiskalne w 2006 r.

      Minister Finansów w dniu 20 lutego 2006 r. podpisał Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących,

      które zostało opublikowane w Dz. U. nr 28, poz. 204 z 2006 r.

      Na mocy tego Rozporządzenia zwolniono z obowiązku instalowania kas fiskalnych podatników,

      którzy rozpoczęli działalność w 2005 r. i w trakcie 2005 r. nie przekroczyli obrotów z działalności na

      rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w wysokości 20 tyś. zł.

      Powyższe zwolnienie obejmuje jednak tylko okres 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r., a także daje

      prawo do odliczenia 50 % ceny zakupu netto kasy tym podatnikom, którzy zakupili kasy mimo, że

      takiego obowiązku nie mieli.

 

      Ponadto na mocy Rop. Min. Fin. z 6.12.2005 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. nr 242, poz.

      2043 z 2005 r.) w dalszym ciągu, ale tylko do 31.03.2006 r. zwolnieni z obowiązku instalowania kas

      są  podatnicy, których obroty w 2005 r. na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności

      gospodarczej nie przekroczyły 40 tyś. zł.

     

      Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że powyższe Rozporządzenie obowiązuje jedynie do

      31.03.2006 r., co oznaczać może, że od 1 kwietnia 2006 r. wszyscy podatnicy, bez względu na

      wysokość obrotów  na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rodzaj

      działalności obowiązani będą do stosowania kas fiskalnych. O ukazaniu się Rozporządzenia

      przedłużającego termin zwolnień z obowiązku instalowania kas poinformujemy bezzwłocznie.

 

8.      W Dz. U. Nr 254 z dnia 23 grudnia 2005 r., poz. 2132 opublikowano Rozporządzenie Ministra

     Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów formularzy identyfikacyjnych (NIP-1,

     NIP-2, NIP-3). Do wyczerpania nakładu, nie dłużej niż do 15 maja 2006 r. mogą być stosowane

    dotychczasowe wzory formularzy.

 

9.      W Dz. U. Nr 246, poz. 2089 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 grudnia

      2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od

      czynności cywilnoprawnych. Rozporządzeniem zmieniono deklarację PCC-1 w sprawie podatku

     od czynności cywilnoprawnych. Do dnia 16 sierpnia 2006 r. podatnicy mogą składać deklaracje na

     dotychczasowych drukach z tym, że wykazane kwoty podstawy opodatkowania i należnego podatku

     należy zaokrąglać do pełnych złotych. Rozporządzenie weszło w życie od 01 stycznia 2006 r.

 

10.   W Dz. U. Nr 257, poz. 2155 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia

      2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń,

      deklaracji i informacji podatkowych, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób

      fizycznych oraz pod poz. 2156 od osób prawnych. Nowe deklaracje zostały zmienione w związku

      ze zmianą ordynacji podatkowej – w zakresie określenia podstawy i wysokości podatku należnego,

      które od dnia 01 stycznia 2006 r. należy zaokrąglać do pełnego złotego.

 

11.   Zaokrąglanie zaliczek

 

      Jak już informowaliśmy od 01 stycznia 2006 r. podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki

      za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 50

      groszy pomija się, a te wynoszące więcej niż 50 groszy podwyższa się do pełnych złotych – art. 63

      § 1 ordynacji podatkowej. Ponieważ pod pojęciem podatku ordynacja podatkowa rozumie również

      zaliczki na podatek (art. 3, pkt. 3 lit. b ordynacji) to te zasady zaokrąglania mają zastosowanie

      również do zaliczek. W związku z zaistniałymi wątpliwościami na łamach „Rzeczpospolitej” w

      dodatku „Dobra Firma” z dnia 09 lutego 2006 r. Nr 34 (7328) zostało zamieszczone wyjaśnienie

      Ministerstwa Finansów, że zaliczka na podatek od wynagrodzeń od każdego pracownika powinna

      być zaokrąglona do pełnych złotych. Oznacza to, że w kolumnie d, części C deklaracji PIT-4 należy

      wykazać sumę tak zaokrąglonych zaliczek (a więc w pełnych złotych). Nowe zasady zaokrąglania

      stosować należy począwszy od zaliczek za styczeń 2006 r. (płatne do 20 lutego 2006 r.). Powyższe

      zasady zaokrąglania nie mają zastosowania do kwot podatku VAT wykazywanego w fakturach,

      ponieważ stanowi on element ceny towaru (usługi), a zatem zaokrąglamy je do pełnych groszy

      pomijając końcówki do 0,5 grosza i podwyższając końcówki powyżej 0,5 grosza do 1 grosza - § 9

      ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z

      późniejszymi zmianami).

 

VI.             Sprawy BHP

 

Wchodzą w życie nowe zaostrzone przepisy:

1.                   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego ( Dz. U. Nr 259 poz. 2172 z 2005 r.).

2.                  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173 z 2005 r.).

3.                  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa ( Dz. U. Nr 259 poz. 2170 z 2005 r.).

4.                  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 259 poz. 2171 z 2005 r.).

         

          Przepisy te wymagają od wszystkich pracodawców:

 

·         Stosowania wyłącznie urządzeń posiadających atesty bezpieczeństwa  (dotyczy to także środków ochrony indywidualnej jak kaski, obuwie, szelki i odzież ochronna),

·         atesty muszą być regularnie  kontrolowane co do ważności i jej terminów,

·         maszyny i urządzenia powinny mieć pełna dokumentację techniczną (wszystkie),

 

·         urządzenia elektryczne muszą mieć świadectwa aktualnie ważnych badań ochronnych,

                 

Przypominamy o konieczności dostosowania nazw zawodów i ich nr GUS zgodnie z treścią: –Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265 poz. 2644 z 2004 r.).

 

         S Z K O L E N I A     Z A W O D O W E -   EKSPERCI - PROGRAMY

 

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA   CECHU                tel./ 00 22/  635-04-64

 

 Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy poniedziałek  w godz. 14.00 – 16.00   również w sprawach rozliczeń podatku dochodowego – rozliczeń rocznych PIT

 

Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego –    w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 –16.00

 

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie   występuje  w    imieniu       pracodawców

                           do OHP o refundacje za szkolenie uczniów młodocianych –

                                             przygotowujemy pełną dokumentację

                                   

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców  Zapraszamy właścicieli zakładów na  kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat.   NOWY TERMIN !!!

 

Koszt szkolenia 140,00 zł (termin-  koniec marca 2006 r. ) cena od uczestnika dla grupy 20 osobowej. Zajęcia planujemy w godz. popołudniowych,  w sali wykładowej Cechu na ul. Podwale 11, Warszawa. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.

Zgłoszenia telefoniczne 0 22 635-04-64

 

PROGRAMY RABATOWE DLA CZŁONKÓW –   na  www.motoryzacja.home.pl/Cech/services.htm