CECH  RZEMIOSŁ

MOTORYZACYJNYCH

W WARSZAWIE

KOMUNIKAT

 

 

www.motoryzacja.home.pl

 

00-252 Warszawa, ul. Podwale 11

Tel./fax: /0 22/ 635-04-64     0 608 502 875

e-mail: cech@motoryzacja.home.pl

 

 

Warszawa, luty  2007 r

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy ankiety. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet w celu zaktualizowania i  uzupełnienia Państwa danych teleadresowych w bazie firm oraz  na stronie internetowej Cechu. Na stronie internetowej zostanie zmodyfikowana baza firm członkowskich tak, aby był łatwiejszy system wyszukiwania poszczególnych usług wykonywanych przez Państwa firmy.

 

GIEŁDA OFERT PRACY

Również na stronie internetowej będziecie Państwo mieli możliwość zamieszczenia ogłoszeń o wolnych miejscach pracy – giełda ofert – zgłoszenia prosimy nadsyłać według załączonego wzoru.

Zasady współpracy: oferty pracy dla uczniów i pracowników są zamieszczane bezpłatnie; zamieszczenie oferty nastąpi po przesłaniu wypełnionej ankiety;  Cech nie bierze odpowiedzialności prawnej za pośredniczenie w Giełdzie ofert;  każda oferta będzie zamieszczona w serwisie www na okres ważności oferty wpisanej w ankiecie, natomiast jednorazowo zamieszczona w biuletynie elektronicznym i papierowym.

 

Oferta na zakup grupowy oleju  MOBIL:

Proponujemy Państwu zakup  olejów Mobil według specyfikacji poniższej w firmie członkowskiej Cechu - KAVIS BATOR Sj. zajmującej się sprzedażą części i akcesoriów.

Firmy zainteresowane grupowym zakupem oleju Mobil  prosimy o zgłoszenie się do biura Cechu – następnie prześlemy listę firm członkowskich Cechu- firmie KAVIS BATOR.

 

KAVIS BATOR SPÓŁKA JAWNA

 

 

 

00-168 WARSZAWA, UL.KARMELICKA 21

 

 

Tel. (022) 831-72-12, FAX: (022) 635-90-76

 

 

E-mail: INFO@KAVIS.PL

 

 

 

OFERTA HANDLOWA

OLEJ SILNIKOWY

Opakowanie w litrach

Cena brutto dla Cechu

MOBIL 1

 

5W50

1

35,00

MOBIL 1

 

5W50

4

134,00

MOBIL 1

 

5W50

60

1 814,00

MOBIL 1

 

0W40

1

36,00

MOBIL 1

 

0W40

4

137,00

MOBIL

SUPER S

10W40

1

23,00

MOBIL

SUPER S

10W40

4

83,00

MOBIL

SUPER M

15W40

1

19,00

MOBIL

SUPER M

15W40

4

64,00

MOBIL 1

TURBO DIESEL

0W40

1

36,00

MOBIL 1

TURBO DIESEL

0W40

4

141,00

MOBIL

SUPER S TURBO DIESEL

10W40

1

23,00

MOBIL

SUPER S TURBO DIESEL

10W40

4

88,00

MOBIL

SUPER M DIESEL

15W40

1

19,00

MOBIL

SUPER M DIESEL

15W40

4

65,00

BEZPŁATNA DOSTAWA PRZY ZAKUPIE MINIMUM 400,00 ZŁ BRUTTO

I. OCHRONA ŚODOWISKA i BHP

1.Ważne dla produkujących i używających farby, lakiery oraz preparaty do odnawiania       pojazdów

Minister Gospodarki wydał nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 72). Rop. weszło w życie 24 stycznia 2007 r. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia obowiązku ograniczania emisji lotnych związków organicznych przez określenie dopuszczalnych wartości maksymalnych ich zawartości w:

  1. farbach i lakierach, przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych do celów dekoracyjnych, funkcjonalnych i ochronnych, z wyłączeniem farb i lakierów w aerozolu,
  2. preparatów do odnawiania pojazdów, przeznaczonych do malowania pojazdów lub ich elementów, preparatów stosowanych do częściowych napraw, konserwacji i dekoracji pojazdów poza instalacjami produkcyjnymi.

Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości lotnych związków organicznych w farbach i lakierach oraz preparatach do odnawiania pojazdów oraz terminy obowiązywania tych wartości są określone w załączniku do rozporządzenia.
Produkty, które nie spełniają wymagań zawartych w załączniku, wyprodukowane do dnia:
- 1 stycznia 2007 r., mogą być wprowadzone do obrotu do dnia 1 stycznia 2008 r.,
- 1 stycznia 2010 r., mogą być wprowadzone do obrotu do dnia 1 stycznia 2011 r.

 

2.  Nowy program pomocowy w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre   inwestycje w  ochronie środowiska

1 stycznia 2007 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22. 12. 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795). Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.

Program dotyczy inwestycji:

-    służących dostosowaniu istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik,

-   służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,

-    służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw,

-   .dotyczących gospodarki odpadami.

 

3. Od 1 stycznia 2007 roku obowiązują nowe wzory dokumentów potwierdzających odzysk i recykling

Wzór dokumentów oraz szczegółowe zasady ich wystawiania ustala rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19. 12. 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. Nr 247, poz. 1816). Wzór dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk określa załącznik 1, natomiast wzór dokumentu potwierdzającego recykling – załącznik 2.

Każdy dokument składa się z trzech egzemplarzy oznaczonych literami:

-    A – przeznaczony jest dla przedsiębiorcy lub organizacji przekazujących odpad do odzysku,

-    B – przeznaczony dla prowadzącego odzysk (recykling),

-    C – przeznaczony dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

4. Zmiany w opłatach za demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, przyjmując po 31. 12. 2006 r. pojazd wycofany z eksploatacji, nie może pobierać opłaty od pojazdu spełniającego łącznie następujące warunki:

1)      jest on zarejestrowany na terytorium naszego kraju,

2)      jest on kompletny i nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z tego pojazdu.

Pojazdem kompletnym jest pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy i jego masa jest nie mniejsza niż 90% masy pojazdu.  Nadal natomiast będzie on mógł pobierać opłatę, jeżeli przyjmowany pojazd jest niekompletny. Opłata, tak jak dotychczas, nie może przekraczać wysokości 10 zł za 1 kg brakującej masy pojazdu.

 

5. Rosną opłaty za korzystanie ze środowiska bez pozwolenia.

 Przypominamy, że podmioty, które korzystają ze środowiska bez wymaganego pozwolenia na:

-  wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,

-  pobór wód,

-  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

od 1. stycznia 2007 r. będą ponosić opłaty za korzystanie ze środowiska podwyższone o 200%.

 

Natomiast od 2009 roku opłaty te będą podwyższone o 500%.

Podstawa prawna: art. 276 ust. 1 i art. 292 ustawy z dnia 27. 04. 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 18. 05. 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954).

 

6. BHP – wypadki przy pracy

 

W Dz.U. Nr 215 poz. 1582 z 2006 r  Wprowadzono zmiany dotyczące ustaleń okoliczności  i przyczyn wypadków przy pracy. Jako zmiany wprowadzono ustalony skład zespołu powypadkowego a więc konieczną obecność pracownika służby BHP w komisji oraz cytuję:

            A) Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.";

            B)„Do protokołu powypadkowego dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, a także odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego oraz uwagi i zastrzeżenia, o których mowa w § 10 ust. 2 i 4 stanowiące integralną część protokołu.".

            C)Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych.

            Rejestr wypadków przy pracy zawiera: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, datę przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, liczbę dni niezdolności do pracy oraz inne informacje, nie będące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego.".

 

II. SPRAWY PODATKOWE

 

1. Kasy rejestrujące

Zgodnie z Rozporz. Min. z 22.12.2006 r. /Dz. U. Nr 243, poz. 1767 z 2006 r./ do dnia 30.06.2007 r. przedłużono dotychczas obowiązujące zasady w zakresie obowiązku stosowania kas rejestrujących, a mianowicie:

 

Natomiast do 30.06.2007 r. zwolnienie z obowiązku rejestrowania obrotów za pomocą kas przysługiwać będzie:

     rachunek, usługi w zakresie edukacji, jeżeli w 2006 r. udział obrotów z tej sprzedaży

    w  obrotach ogółem podatnika był wyższy niż 70 %;

 

Ponadto przypominamy, że od 01.09.2006 r. bez względu na wysokość obrotów na rzecz ww. osób fizycznych kasy fiskalne winni stosować podatnicy przy dostawie:

 

2. Podatek od nieruchomości w 2007 r. zgodnie z Uchwałą  Nr LXXXIV/2832/2006

    Rady m.st Warszawy z 26.10.2006 r. wynosi m. in. za 1m2:

      - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

       lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu lub

       usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 – 18,43 zł.

      - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków lub ich części

       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,31 zł

      - mieszkalnych – 0,51 zł

 

Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2007 r. w wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r./ drogi wewnętrzne m. innymi osiedlowe, do obiektów używanych przez przedsiębiorców będą podlegać podatkowi wg stawek przewidzianych od budowli.

 

3. Zmiany w opłacie skarbowej

zostały wprowadzone od 01.01.2007 r. na mocy ustawy z 16.11.2006 r. /Dz. U. Nr 225,

   poz. 1635 z 2006 r./  i polegają w szczególności na:

     opłacie skarbowej, nie później jednak niż do 31.12.2006 r. mogą wnieść opłatę na

     wcześniejszych zasadach, a więc znakami opłaty skarbowej;

      - wniosków, podań i załączników (tych, za które do 31.12.2006 r. płaciło się 5 zł oraz

        dodatkowo 0,50 zł za każdy załącznik)

      - od weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela

      - decyzji umarzających postępowanie wydane w postępowaniu odwoławczym lub trybie

       szczególnym, a także przyznających dodatek mieszkaniowy (przy czym za pozostałe

        decyzje administracyjne wydane na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego             trzeba będzie zapłacić 10,- zł, w tym np. za wydanie  decyzji w sprawie prawa jazdy           oraz wtórnika prawa jazdy

      -potwierdzających nadanie nr NIP podatnikowi, który już się nim posługuję – 21,-              zł;

      - potwierdzających, że dany podatnik jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT lub

        zwolniony z tego podatku – 21,- zł;

      - stwierdzających, że podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego –

       21,- zł;

      - że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej

        działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie

       środowiska – 105,- zł;

      - potwierdzające identyfikację danego podmiotu na potrzeby transakcji

        wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium

        kraju (VAT UE) – 20,- zł;

      - wydanie duplikatu decyzji o nadaniu NIP – 15,- zł;

      - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości – od         każdego egzemplarza – 21,- zł;

      - poświadczenie własnoręczności podpisu – 9,- zł.

Natomiast w dalszym ciągu będą podlegać opłacie skarbowej (i wzrosną) opłaty za:

 

NOWOŚCIĄ jest wprowadzenie od 01.01.2007 r. opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jego wypisu, odpisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, a nie za udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Zatem opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa, które nie są składane w postaci dokumentu, ale udzielane przez stronę do protokołu z rozprawy. Jednocześnie podwyższono wysokość opłaty z tego tytułu z 15,- zł do 17,- zł.

Opłaty nie wnosi się jednak od następujących pełnomocnictw:

·         poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniających do odbioru dokumentów;

·         udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;

·         wydanych w sprawach karnych, karnych-skarbowych, w sprawach o wykroczenia i cywilnych, w których udzielającemu pełnomocnictwa przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych

Z innych zmian wymienić należy ponadto:

·         obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od 01.01.2007 r./ od zaświadczenia o wpisie lub braku wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 17,- zł oraz 5,- zł za wydanie  przez urząd gminy duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także za potwierdzenie aktualności wpisu;

·         wprowadzenie opłaty skarbowej od każdej zgody wydawanej przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego w wysokości 30,- zł.

 

Jednocześnie informujemy, że opłata za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospod.  nie uległa zmianie  i wynosi 100,- zł, a za zmianę wpisu w tejże ewidencji – 50,- zł.

 

Ponadto informujemy, iż zgodnie z komunikatem Min. Fin. z 27.12.2006 r., wszyscy, którzy kupili znaki opłaty skarbowej za gotówkę nie otrzymają zwrotu pieniędzy.

 

III. SPRAWY ZUS-owskie

 

1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla rencistów prowadzących działalność gospodarczą

    zostało po raz kolejny przesunięte do 30.06.2007 r. /Dz. U. nr 251, poz. 1846 z 2006 r./, a

 

    zatem będą oni zobowiązani do opłacania nadal tylko składki zdrowotnej.

    Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art.82 ust. 2 ustawy o świadczeniach  

    opieki zdrowotnej (Dz. U. 210, poz. 2135 z 2004 r.) z opłacania składki zdrowotnej są

    zwolnieni ci emeryci i renciści, których świadczenia emerytalne lub rentowe (brutto) nie

    przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia (od 01.01.2007 r. wynosi ono 936,- zł brutto)

    pod warunkiem, że:

 

2. Limit przychodów nie powodujących zmniejszenia emerytury lub renty w 2006 r.

    wynosi 20.732,70 zł, zaś limit przychodów nie powodujących zmniejszenia tych świadczeń

    o 24 % kwoty bazowej wynosi 38.503,40 zł.

    W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że:

 

Natomiast żadne limity ani ograniczenia nie obowiązują emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat kobiety lub 65 lat mężczyźni).

 

Ponadto przypominamy, że osoby które nie osiągnęły wieku emerytalnego obowiązane są do 28.02.2007 r. zawiadomić  ZUS o osiągniętych przychodach w 2006 r. /osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie o zadeklarowanych przychodach/.

 

3. Prawo do wcześniejszej emerytury (Dz. U. Nr 121 z 2004 r., poz. 1264) przysługuje jak

    już informowaliśmy, o ile do 31.12.2007 r. zostaną  spełnione następujące warunki:

Ponadto muszą być spełnione następujące warunki:

·         ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę byli pracownikami oraz

·          w okresie 24 m-cy podlegania ubezpieczeniu społecznemu pozostawali w stosunku pracy co najmniej przez 6 m-cy, chyba, że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jeżeli chodzi konkretnie o osoby prowadzące działalność gospodarczą to mogą one skorzystać z wcześniejszej emerytury mimo, że nie legitymują się 6-miesięcznym okresem zatrudnienia przed zgłoszeniem wniosku emerytalnego, o ile były zatrudnione przez cały okres wymagany do nabycia prawa do emerytury na podstawie umowy o pracę tj. odpowiednio 30,20 lat (kobiety) bądź 25 lat (mężczyźni).

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że warunkiem uzyskania wcześniejszej emerytury oprócz wyżej  wymienionych przez osoby urodzone po 31.12.1948 r. a przed 01.01.1969 r. było nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego. Jednak w dniu 12.01.2007 r. Sejm dokonał nowelizacji ustawy o otwartych funduszach emerytalnych (wymaga to jeszcze zatwierdzenia przez Senat, podpisu Prezydenta RP) zgodnie, z którą ww. osoby, które dobrowolnie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego będą mogły przejść na wcześniejszą emeryturę, jeżeli złożą za pośrednictwem ZUS wniosek o przekazanie do budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunku Otwartego Funduszu Emerytalnego. Składki przez lata gromadzone w OFE wraz z wypracowanym zyskiem wpłyną do budżetu państwa, a nie na konto emerytalne. Po wydaniu decyzji o przyznaniu emerytury ZUS wykreśli takiego emeryta z

centralnego rejestru funduszy emerytalnych i zawiadomi o tym odpowiedni fundusz. Z dniem uzyskania prawa do emerytury umowa z funduszem emerytalnym staje się nieważna.

 

4. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2007 r.

   wynosi 78.480,- zł /MP nr 90, poz. 951 z 2006 r./.

 

5. Przypominamy, że do 31.01.2007 r. płatnicy składek, którzy w 2006r. zgłaszali do

   ubezpieczenia wypadkowego średnio w miesiącu co najmniej 10 ubezpieczonych winni przesłać

   do  ZUS informację ZUS IWA.

 

IV. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w 2007 roku bez zmian

     W Dz. U. nr 245, poz. 1780 z 2006  opublikowano rop. RM zmieniające Rozporz. w sprawie

      Polskiej  Klasyfikacji Wyrobów i Usług /PKWiU/. Jego jedynym i zasadniczym postanowieniem

      jest przesunięcie na 31 grudnia 2007 r. terminu rozpoczęcia stosowania PKWiU dla

      wszystkich zastosowań. Kolejny raz został więc utrzymany stan, w którym stosuje się

      równolegle dwie klasyfikacje.

V.NOWE PRZEPISY NA 2007 R.

1. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Skala podatkowa na 2007 r. przedstawia się następująco:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych                         ponad                      do   

Podatek wynosi

                         43.405,- zł

19% minus 572,54 zł

  43.405,- zł       85.528,- zł

    7.674,41 zł + 30% nadwyżki ponad   43.405,- zł

  85.528,- zł    

  20.311,31zł + 40% nadwyżki ponad   85.528,- zł


Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2007 r.

108,50 zł miesięcznie - /kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wyniesie 47,17 zł./– a za rok podatkowy  nie więcej niż 1302 zł  z jednego stosunku pracy oraz nie więcej niż 1953,23 zł za rok w przypadku uzyskiwania przychodów z więcej niż jednego stosunku pracy 135,63 zł miesięcznie – a za rok nie więcej niż 1627,56 zł dla dojeżdżających do pracy z innej miejscowości oraz nie więcej niż 2441,54 zł w przypadku uzyskiwania przychodów z więcej niż jednego stosunku pracy.

2. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych to:

1. Definicja miejsca zamieszkania - do polskiego systemu prawnego wprowadzono definicje zamieszkania dla celów podatkowych (dotychczas w polskim prawie definicja miejsca zamieszkania osoby fizycznej oparta była na art. 25 kodeksu cywilnego). Od 1 stycznia 2007 r. osoba fizyczna będzie miała na terytorium Polski miejsce zamieszkania, jeżeli w Polsce położone będzie centrum jej interesów osobistych lub gospodarczych tzw. ośrodek interesów życiowych lub jeżeli jej pobyt w Polsce będzie trwał dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W tym przypadku powstaje nieograniczony obowiązek podatkowy tzn. całość dochodów opodatkowana jest w Polsce., bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

2Deklaracje od  1 stycznia 2007 r. - nie będzie się składać deklaracji podatkowych min. PIT-5, PIT-5L, PIT-4 w trakcie roku podatkowego. Deklarację PIT-4 (zbiorczą)  za cały rok podatkowy płatnik będzie miał obowiązek złożyć  do 31 stycznia kolejnego roku, albo z końcem okresu prowadzenia działalności.
W takcie roku podatnik będzie wpłacał jedynie zaliczki na podatek dochodowy – w okresach miesięcznych lub kwartalnych (do wyboru). Metodę kwartalną wybrać będą mogli podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą i mali podatnicy tj. ci których przychody nie przekroczą 800 tys. euro brutto za rok poprzedzający (na 2007 rok jest to kwota 3.186.800 zł). Podatnicy którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek – muszą do 20 lutego  złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie o tej metodzie wpłacania zaliczek.

3. Definicja samochodu osobowego - na potrzeby podatku dochodowego wprowadzono definicję samochodu osobowego (taką samą jak w podatku VAT). Nowa definicja dotyczyć będzie samochodów nabytych po 1 stycznia 2007 r. Samochody nieposiadające zaświadczenia ze stacji diagnostycznej iż spełniają warunki samochodów ciężarowych uznawane będą za osobowe, a tym samym dotyczyć ich będzie ograniczenie w zakresie wartości początkowej będącej podstawą amortyzacji (20 tys. euro).

4. Koszty uzyskania - zmieniono definicję kosztów uzyskania przychodu. Obecnie kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przedsiębiorcy nie będą już musieli udowadniać bezpośredniego związku danego wydatku z uzyskaniem przychodu. Wystarczy bowiem w praktyce związek pośredni.

5. Reprezentacja - z kosztów wyłączono wydatki na reprezentację – np. usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów (nie dotyczy to wydatków dla pracowników wynikających z przepisów BHP), napojów  alkoholowych. Znika ograniczenie na reprezentację i reklamę niepubliczną do 0,25% przychodu. W związku z tym od stycznia 2007 r. wszelkie wydatki na reklamę będą kosztem działalności firmy w całości.

6. Dotacje z budżetu państwa  zwolnione z podatku - nie będą kosztem, co do zasady, wydatki finansowane z dochodów (przychodów) zwolnionych z podatku dochodowego, w tym z dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych - otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego objętych nowym zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 129 updf.

7. Wydatki na ochronę zdrowia pracowników - kosztem pracodawcy będą wydatki na ochronę zdrowia pracowników. Dotychczas kosztem były jedynie wydatki wynikające z przepisów Kodeksu Pracy.

8. Potrącalność kosztów – reguła potrącalności kosztów w czasie będzie taka, że koszty bezpośrednie są zaliczane w ciężar kosztów firmy w roku w którym zostały osiągnięte związane z nimi przychody. Koszty pośrednie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Jeśli koszty pośrednie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego – zalicza się w ciężar kosztów firmy proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.  W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania  kosztu. Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą stosować reguły dotyczące księgowania kosztów w czasie, pod warunkiem prowadzenia jej stale, w każdym roku podatkowym, w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

9. Amortyzacja - zlikwidowano 30% amortyzację dla nowych środków trwałych. W to miejsce wprowadzono możliwość zaliczania bezpośrednio w koszty firmy zakupy środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 poza samochodami osobowymi - łącznie w skali roku do wysokości 50 tys.euro (na 2007 r. będzie to kwota 198.500 zł). Ta przyspieszona amortyzacja dotyczy jedynie podatników rozpoczynających działalność gospodarczą oraz tzw. małych podatników – za których uważa się podatnika u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 800 tys.euro. Do limitu jednorazowej amortyzacji o której mowa wyżej nie będzie się wliczać odpisów od środków trwałych których wartość nie przekracza 3.500 zł.

10. Aporty - przedsiębiorca, który uzyska przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część jako aport – musi uwzględnić odpisy amortyzacyjne dokonane przez wnoszącego aport. Ponadto będzie musiał kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez poprzednika.

11. Amortyzacja nieruchomości - przedsiębiorcy nabywający budynki i lokale niemieszkalne będą musieli przy ich amortyzacji uwzględniać okres amortyzacji poprzednika, tj. od 40 lat (taki jest podstawowy okres amortyzacji) odjąć pełną liczbę lat od dnia ich oddania pierwszy raz do używania – przy czym okres amortyzacji u nabywcy nie może być krótszy niż 10lat. Podatnicy, którzy rozpoczęli  amortyzację budynków lub lokali na starych zasadach (pozwalającą na ich amortyzacje w ciągu 10 lat), będą mogli ją kontynuować.

12. Data przychodu - od 1 stycznia 2007 r. data powstania przychodu będzie skorelowana z przepisami o podatku VAT. Za moment powstania przychodu, co do zasady, uważać się będzie dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi – nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

13. Definicja działalności gospodarczej - zmianie uległa definicja działalności gospodarczej. Za działalność gospodarczą uważać się będzie działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową usługową; polegającą na poszukiwaniu, rozprowadzaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

14. Samozatrudnienie - nie będzie uznawało się za pozarolniczą działalność gospodarczą czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: odpowiedzialność wobec osób trzecich za wynik tych czynności ponosi zlecający wykonanie tych czynności, są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego, wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Jeśli wszystkie te warunki zostaną spełnione – urząd skarbowy uzna, że jest to umowa-zlecenie, co oznacza wyższy podatek i składki ZUS. Nowe uregulowanie ogranicza tzw. samozatrudnienie.

15 Ulgi: znika ulga odsetkowa, ale ci którzy korzystają z tej ulgi dotychczas oraz ci którzy uzyskają kredyt mieszkaniowy do końca 2006 r. będą mogli  korzystać z tej ulgi (w ramach praw nabytych) przez 20 lat, zlikwidowano ulgę dla zatrudniających legalnie osoby bezrobotne jako gosposie na podstawie umowy aktywizacyjnej, wprowadzono nową ulgę – ulgę rodzinną odliczaną od podatku. Będą z niej mogli korzystać ci, którzy wychowują dzieci do lat 18 oraz uczące się lub studiujące do lat 25. Ulga wynosi 120 zł na każde dziecko. Ulga będzie również przysługiwała na dziecko które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, a więc na dziecko niepełnosprawne, chore bez względu na jego wiek. Odliczenie dotyczyć będzie obojga rodziców.
Od 2007 r. ulgę w wysokości 1% podatku (wynikająca z zeznania rocznego) na rzecz organizacji pożytku publicznego  będzie przekazywał Urząd Skarbowy na podstawie wniosku podatnika.

16.  Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości.  Do nieruchomości kupionych przed 2007 r. stosować się będzie dotychczasowe zasady opodatkowania – tj. 10% podatek zapłacimy od nieruchomości sprzedanych przed upływem 5 lat od dnia zakupu Jeśli złożymy w Urzędzie Skarbowym oświadczenie że przychód ze sprzedaży w ciągu 2 lat wydatkujemy na cele mieszkaniowe – wówczas przychód ze sprzedaży mieszkania czy domu zwolniony będzie z podatku dochodowego. 
Od 2007 r. z podatku zwolniona będzie sprzedaż mieszkań i domów (nabytych po 1 .01.2007 r.) – w których podatnik był zameldowany na stałe przez co najmniej 12 miesięcy. Warunkiem zwolnienia będzie złożenie, w ciągu 14 dni, oświadczenia w Urzędzie Skarbowym o spełnieniu ww. warunku. W przypadku sprzedaży innych nieruchomości podatek będzie się płacić nie od przychodu, ale od dochodu ze sprzedaży  w wysokości 19%. W dalszym ciągu zwolniona z podatku będzie sprzedaż nieruchomości nabytych po 1.01.2007 r. jeśli ich sprzedaż nastąpi po 5 latach od końca roku w którym zostały nabyte.
Nadal odrębne reguły będą odnosiły się do nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej, z tym że, tak jak dotychczas sprzedaż mieszkań i domów mieszkalnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej będzie opodatkowana tak samo - jak  wykorzystywanych do celów mieszkalnych.

17. Pracujący za granicą – wolna od podatku będzie część przychodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy w wysokości 30% diety (diety dla danego kraju takie jak przy podróżach służbowych pracowników) - za każdy dzień pobytu za granicą,  w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. W rozliczeniu dochodów za 2006 r. podatnik może wybrać: albo nowe przepisy tj. 30% diety za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy  albo 30 diet za cały okres  – w zależności od tego, które rozwiązanie będzie dla niego bardziej korzystne.

18. Różnice kursowe – ustalanie różnic kursowych dla podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów reguluje nowy art. 24c .Zgodnie z nowymi przepisami dodatnie różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody, a ujemne różnice kursowe koszty uzyskania przychodów. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu walut w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe będą mogli ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości pod warunkiem, że w okresie 3 lat sporządzane przez podatnika sprawozdania finansowe będą badane przez uprawnione podmioty, czyli przez biegłych rewidentów. W przypadku wyboru metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, podatnicy będą mieli obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata. O  wyborze  tej metody rozliczeń, podatnicy muszą powiadomić urząd skarbowy. Należy przy tym przepisie pamiętać o tym, że kurs stosowany dla celów podatku VAT może być inny. Przepisy o podatku VAT nakazują bowiem stosować kurs bieżący z dnia wystawienia faktury, jeżeli jest ona wystawiona w terminie. Jeżeli zostaje wystawiona po terminie, należy stosować kurs z dnia powstania obowiązku podatkowego. Oznacza to, że kurs  stosowany dla celów VAT nigdy nie będzie kursem z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

 3. WYŻSZA DIETA ZA DOBĘ PODRÓŻY

MPiPS w rozporządzeniu z 30.11.2006 r. opublikowanym w Dz.U. Nr 227 poz. 1661 – z dniem 1 stycznia br. podwyższył 0 1 zł z 22,0 do 23,0 zł kwoty diet przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Wprowadzono również przepis umożliwiający udzielenie przez pracodawcę na wniosek pracownika zaliczki na niezbędne koszty podróży. Pracownik jest zobowiązany do rozliczenia się z pobranej zaliczki w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik powinien załączyć dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki (nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtem). Jeżeli uzyskanie dokumentu nie będzie możliwe, to pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

VI OBOWIĄZEK PODAWANIA NUMERU NIP

Znowelizowana ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 34 ustawy z 20.08.1997 r. z 2001 Nr 17 poz. 209 z późn. zm.) wprowadza zasadę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2007 r. każdy podmiot wpisany do KRS ma obowiązek umieszczać w oświadczeniach pisemnych skierowanych (w zakresie swojej działalności) do oznaczonych osób i organów następujące dane:

• numer KRS i oznaczenie sądu rejestrowego przechowującego akta tego podmiotu,
• firmę lub nazwę, siedzibę i adres oraz numer NIP.
• oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności.

Niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest grzywną w wysokości do 5000 zł. Grzywna taka może zostać nałożona przez sąd rejestrowy. Obowiązek ujawniania powyższych informacji nie ma jednak zastosowania do oświadczeń pisemnych kierowanych przez spółkę jawną do podmiotów pozostających z nią w stałych stosunkach umownych. Przepisy nie zawierają również wymogu umieszczania danych dotyczących spółki jawnej na jej stronie internetowej.

Niezależnie od tego Kodeks Spółek Handlowych wprowadza (art. 206 i art. 595 & 1 ustawy z 15.09.2000 r. Dz.U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) od 1 stycznia 2007 r. zasadę, zgodnie z którą pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę z o.o. (w formie papierowej oraz elektronicznej), jak również informacje zawarte na stronie internetowej spółki powinny wskazywać:

• firmę spółki, jej siedzibę i adres
• numer KRS i oznaczenie sądu rejestrowego przechowującego akta spółki,
• NIP i wysokość kapitału zakładowego spółki.

Informacje wymagane przez KSH spółka z o.o. jest zobowiązana podawać zawsze i we wszelkiego rodzaju korespondencji, nawet jeśli jest ona kierowana do stałych kontrahentów spółki. Naruszenie powyższych obowiązków wynikających z KSH może rodzić odpowiedzialność członków zarządu spółki, którzy mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 10.000 zł.

Od 1 stycznia br. ww. obowiązek dotyczy również przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z art.16 ustawy z 16.11.2006 r. przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów – numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

VII. DOSTAWA POZA TERYTORIUM KRAJU

W myśl art. 24 ust. 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku VAT w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju - dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku VAT, jest mniejsza lub równa w roku podatkowym od kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 35 tys. euro.

Kwota ta określana jest przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia, w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem MF z 5.12.2006 r. (Dz.U. Nr 230 poz. 1677) wartość sprzedaży wysyłkowej, o której mowa powyżej, uprawniająca do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju w roku 2007 została określona na kwotę – 139 000 zł.


VIII. ZMIANY W PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

1 stycznia br. weszły w życie zmiany do ustawy z 9.09.2000 r. o podatku od
czynności cywilnoprawnych (Dz.U.. Nr 222 poz. 1629).
Zmiany wprowadzone do ustawy to:
• Zniesiono solidarną odpowiedzialność za zapłatę podatku i złożenie deklaracji. Obecnie ustawa wskazuje w art. 4 na której ze stron poszczególnych czynności ciąży obowiązek podatkowy (np. przy umowie sprzedaży – na kupującym, przy umowie pożyczki – na biorącym pożyczkę). Postanowiono także, że obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. Na nich również nałożono obowiązek składania deklaracji.
• Opodatkowaniu nie będą podlegały umowy majątkowe małżeńskie i ustanowienie odpłatnej renty.
• Od 1 stycznia w odniesieniu do spółek kapitałowych zmianą umowy spółki jest: wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczka udzielona spółce przez wspólnika lub akcjonariusza oraz dopłaty. Oznacza to, że obecnie pożyczki udzielone ww. spółce przez wspólnika podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.
• Wprowadzono do ustawy sankcyjną stawkę podatku w wysokości 20%. Przypadki w których ma ona zastosowanie określa art. 7 ust. 5  ustawy.
• Zniesiono zwolnienie od pożyczek udzielonych na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej.
• Rozszerzono katalog czynności opodatkowanych. Opodatkowane są czynności cywilnoprawne, nawet jeśli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub z niego zwolniona,  jeśli będą dotyczyły: umowy sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach; umowy spółki i jej zmiany; umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
• Zwolniono z podatku pożyczki udzielone w formie  pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami  zaliczanymi do I grupy podatkowej pod warunkiem złożenia w terminie 14 dni deklaracji w sprawie podatku PCC właściwemu organowi podatkowemu oraz udokumentowania otrzymania pożyczki (rachunek bankowy, przekaz pocztowy).
• Zwolniono z podatku pożyczki udzielone pomiędzy innymi podmiotami niż bliska rodzina – jeżeli łączna kwota pożyczek otrzymanych w okresie kolejnych 3 lat nie przekracza  5000 zł od jednego podmiotu, a od wielu podmiotów łącznie nie więcej niż 25 tys. zł.

IX. ORDYNACJA PODATKOWA

1 stycznia 2007 r. weszła w życie kolejna duża nowelizacja ordynacji podatkowej (Dz.U. Nr  217 poz. 1590). Część znowelizowanych przepisów wchodzi w życie 1.07.2007 r.
Nowelizacja oprócz zmian o charakterze redakcyjno-technicznym zawiera również wiele bardzo istotnych zmian merytorycznych. Ze względu na szeroki zakres noweli, poniżej przedstawia się jedynie najistotniejsze przepisy:
• Najbardziej istotną zmianą jest nowo dodany rozdział dotyczący wydawania interpretacji podatkowych.  Zmiany w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1.07.2007 r.  Do tego czasu obowiązują przepisy przejściowe w myśl których wnioski o wydanie pisemnych interpretacji w indywidualnych sprawach wniesione przed tą datą podlegają  rozpatrzeniu na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem.  W myśl powołanych przepisów przejściowych interpretacje co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wydanych na podstawie przepisów obowiązujących do 1.07.br  będą wygasały z mocy prawa w razie zmiany przepisów, które były przedmiotem interpretacji. Konsekwencją tego zapisu będzie konieczność śledzenia przez podatników wszelkich zmian w przepisach. Wygaśnięcie interpretacji z mocy prawa skutkować będzie brakiem ochrony i nie będzie miała do niej zastosowania tzw. zasada nieszkodzenia.
• Organem właściwym do wydawania interpretacji w indywidualnych sprawach podatnika do 1 lipca br. jest właściwy organ podatkowy, a od 1 lipca br. Minister Finansów. Minister Finansów będzie mógł w drodze rozporządzenia upoważnić podległe mu organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie odkreślając jednocześnie ich właściwość rzeczową i miejscową.
• Od 1 stycznia br. do dnia  1 lipca br. wnioski składane do właściwych organów o wydanie interpretacji nie podlegają żadnej opłacie. Od 1 lipca br. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podlegał będzie opłacie w wysokości 75 zł. Ulega zmianie również sposób jej obliczania. Gdy podatnik w jednym wniosku poprosi o interpretację kilku stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych – opłatę będzie trzeba uiścić od każdego przedstawionego stanu faktycznego lub  zdarzenia przyszłego.
• Interpretacja powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku organ jej nie wyda, uznaje się, że w sprawie objętej wnioskiem została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Jednak podmioty będące adresatami „milczących interpretacji” muszą się liczyć z tym, że zgodnie z art. 14e ordynacji podatkowej w jego nowym brzmieniu – organ podatkowy będzie mógł zmienić taką interpretację z urzędu, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość. W związku z tym podatnicy ci będą musieli ze szczególną dokładnością śledzić wszelkie zmiany dokonywane w interpretacjach indywidualnych przez organ podatkowy.
• Rozszerzono katalog przypadków, w których zobowiązanie podatkowe wygasa. W myśl nowych przepisów zobowiązanie wygasa wskutek zwolnienia z obowiązku jego zapłaty, jeżeli zobowiązanie to powstało na skutek zastosowania się podatnika do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej uwzględniona, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji ogólnej – miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.
• Wprowadzono zapis w myśl którego pełnomocnik podatnika, płatnika lub inkasenta ma możliwość składania podpisów w imieniu podatnika na deklaracjach – zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
• Wszczęcie kontroli podatkowej może nastąpić po okazaniu legitymacji służbowej także pracownikowi kontrolowanego lub innej osobie wykonującej czynności na rzecz kontrolowanego w miejscu wszczęcia kontroli. Nie wymagana jest więc obecność właściciela zakładu.
• Nowym rozwiązaniem w postępowaniu odwoławczym jest wprowadzenie rozprawy podatkowej. Organ odwoławczy może przeprowadzić rozprawę z urzędu lub na wniosek strony. Przesłanką przeprowadzenia rozprawy z inicjatywy organu jest potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków, biegłych albo w drodze oględzin lub sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez stronę w toku postępowania. Jeżeli rozprawa ma być przeprowadzona na wniosek  podatnika, to musi on we wniosku uzasadnić potrzebę jej przeprowadzenia oraz wyraźnie wskazać, które okoliczności sprawy powinny być wyjaśnione i jakie czynności powinny być wyjaśnione na rozprawie. Organ odwoławczy może odmówić stronie przeprowadzenia rozprawy, jeżeli ma ona dotyczyć wyjaśnienia okoliczności, które nie mają znaczenia dla sprawy albo zostały już potwierdzone innym dowodem. Na postanowienie w tym zakresie stronie służy zażalenie.
• Nowelizacja wprowadziła dyskusyjny zapis zawarty w art. 299b ustawy, który przewiduje, że Minister Finansów będzie mógł wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy skarbowej. Wniosek w tej sprawie złożyć mogą naczelnicy urzędów skarbowych, celnych, dyrektorzy izba skarbowych lub celnych. Ujawnieniu nie mogą ulec informacje chronione na podstawie odrębnych ustaw. Intencją wprowadzenia tego przepisu ma być obrona wizerunku służb skarbowych przed niezasadnymi zarzutami ze trony mediów.

 

                      SZKOLENIA – REKLAMA -

 

 

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców  Zapraszamy właścicieli zakładów na  kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat. - NOWY TERMIN !!! – koszt 140,00 zł – faktura  VAT

 

 

Jak samodzielnie poprowadzić  książkę przychodów i rozchodów?

 warsztaty uzupełniające - Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia do Cechu. Koszt: 100,00 zł brutto. Planowany termin szkolenia 19 luty 2007 r. w godz. od 17.30.

Szkolenie poprowadzi p. Aleksandra Bebelska właścicielka biura rachunkowego.

Zorganizowanie szkolenia uzależnione jest od ilości zgłoszonych uczestników min. 5 osób

 

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO –  zapisy  - wiosna 2007

Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki zawodu, przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami. .Cena kursu: 250,00 zł dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/. Termin rozpoczęcia kursu: uzależniony od ilości zgłoszeń  - marzec 2007 r.

 

REKLAMA  NA STRONIE INTERNETOWEJ CECHU

Chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość zamieszczania reklam w naszym serwisie

internetowym  www. motoryzacja.home.pl. Możemy zaoferować Państwu trzy formy reklamy.

Zapraszamy do przedstawienia Państwa ciekawych ofert, promocji, nietypowych usług.  

Banery reklamowe w formacie gif o wielkościach:

1. 150 x 75

     cena netto  50,00 zł za emisje przez 30 dni

2. 150 x 150

    cena netto 70,00  za emisje przez 30 dni

2. 468x60

    cena netto 100,00 zł za emisje przez 30 dni

/Dla firm, które zgłoszą się do 15 lutego 2007 r. – dodatkowe 15 dni emisji gratis/

 

 

STARSZY CECHU

JANUSZ ZDORT

 

 

 

 

CECH RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH

w Warszawie

  Rok założenia

1948

00-252 WARSZAWA, ul. PODWALE 11          Tel.:/Fax:  0 22/ 635-04-64

www.motoryzacja.home.pl    e-mail:cech@motoryzacja.home.pl

NIP: 525-13-42-516

 

 


ANKIETA ZGŁOSZENIOWA GIEŁDY OFERT PRACY

dla firm poszukujących uczniów i pracowników

 

 

prosimy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI

 

* W wybraną odpowiedź prosimy wstawić X

 

Imię i nazwisko: .................................................................................

 

Nazwa FIRMY:    .................................................................................

 

Adres:              .................................................................................

 

tel. kontaktowy .................................. e-mail: ....................................

 


Poszukiwany:                * uczeń                                   

 


                                               * pracownik

 

w zawodzie:      .................................................................................

 

wymagania/oczekiwania:

 

.........................................................................................................

 

.........................................................................................................

 

Oferta ważna do:  ...............................................................................

 

Jestem zainteresowany/a/ umieszczeniem mojej oferty w biuletynie elektronicznym

i wersji papierowej oraz na stronie internetowej www.motoryzacja.home.pl Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Umieszczenie ofert jest bezpłatne.

 


         *tak                                                                               *nie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 97 r., Nr 133 poz. 883).

 

.......................................                                ................................................

             Miejscowość, data                                                   Pieczątka i podpis właściciela firmy

  

 

 

 

 

 

 

 

CECH RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH

00-252 Warszawa, ul. Podwale 11;  tel./ fax. 635-04-64;

e-mail:cech @motoryzacja.home .pl       www.motoryzacja.home.pl

 

 
                                                                       KATALOG Usług
                         firm zrzeszonych w CRM w Warszawie 2007

                    /wypełniony formularz należy przesłać faxem do Cechu/

 

 

 

I.   Nazwa firmy.........................................................................................................................

 

II.  Nazwisko i Imię właściciela ...............................................................................................

 

      ...............................................................................................................................................

III. Adres firmy :

      

       kod .............................     miejscowość.................................................................................

 

       ul. ..........................................................................................   nr .......................................

 

      Dzielnica /Gmina/     ............................................................................................................

 

     Telefon : Firmy ............................................    Fax    .......................................................

        

     e-mail: ...........................................                 http://www. ...............................................

 

IV.  Zakres działalności :  

 (właściwe zakreślić)

q       mechanika pojazdowa według marek

.............................................................../wpisać główną lub ASO/

q       mechanika pojazdowa ogólna

q       mechanika pojazdowa – sam. ciężarowe

q       elektromechanika pojazdowa


q       blacharstwo pojazdowe


q       lakiernictwo pojazdowe

q       blacharstwo i lakiernictwo pojazdowe

q       wulkanizatorstwo pojazdowe,

q       inne .............................................................................................................   

V. Dominujące usługiq       akumulatory

q       autoalarmy/immobilizery

q       amortyzatory

q       antykorozyjne zabezpieczenie

q       autokomisy

q       autoradio

q       blokady

q       centralne zamki

q       chłodnice

q       części samochodowe i akcesoria

q       części używane

q       diagnostyka

q       dorabianie kluczyków

q       elektronika samochodowa

q       geometria kół                                                                                             

q       haki holownicze

q       hamulce ABS, ASR

q       instalacje gazowe /firma/ .............................................................

q       klimatyzacje samochodowe

q        Kredyty samochodowe

q       myjnie .............................../automatyczne, ręczne/

q       nauka jazdy

q       opony, sprzedaż

q       obróbka silnika

q       parkingi

q       poduszki powietrzne

q       pomoc drogowa/holowanie/........................................

q       pompy wtryskowe

q       pompy wodne

q       pompy wspomagania

q       przechowywanie opon

q       rozruszniki

q       regeneracja, naprawa części, podzespołów ....................................................

q       Salony samochodowe

q       silniki – obróbka mechaniczna

q       skrzynie biegów – automatyczne

q       skrzynie biegów – manualne

q       spawalnictwo ............................................/aluminium, żeliwo/

q       spawanie tworzyw sztucznych

q       sprzęgła

q       szyby – montaż, naprawa

q       szberdachy

q       stacje kontroli pojazdów

q       tłumiki i układy wydechowe

q       tylne mosty

q       taxi

q       ubezpieczenia

q       układy kierownicze

q       Układ chłodzenia

q       Układ hamulcowy

q       Układ napędowy

q       Układ wydechowy

q       Układ zawieszenia

q       Układy smarowania

q       wały napędowe

q       wulkanizacja, wyważanie kół

q       Wynajem samochodów

q       zawieszenie naprawa

q       zbiorniki paliwa

q       zamki/stacyjki- naprawa

q       zamki - centralne

q       ....................................................

 

q       TAK   (zaznaczyć)

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez  CRM w Warszawie zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na umieszczenie danych w bazie Cechu i przetwarzanie ich w celach marketingowych, promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133 poz. 883 z 97 r.)

 

 

 

 

..................................                      ..................................                                   ...........................

  miejscowość i data                              pieczęć firmowa                                               podpis