1948-2008 – jubileusz 60-lecia

 

 

 

 CECH  RZEMIOSŁ

  MOTORYZACYJNYCH

W WARSZAWIE

 

KOMUNIKAT

 

 


 

 

 

 

www.motoryzacja.home.pl

 

00-252 Warszawa, ul. Podwale 11

 

Tel./fax: /0 22/ 635-04-64   0 608 502 875;      e-mail: cech@motoryzacja.home.pl

 

 

 

Warszawa, luty 2008 r.

 

 

 1948-2008 – JUBILEUSZ 60-lecia Cechu

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

W 2008 r. przypada Jubileusz 60-Lecia Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie - powołanego do życia w roku 1948 z inicjatywy działających w tamtym czasie rzemieślników – ślusarzy samochodowych oraz wulkanizatorów, najstarszej organizacji motoryzacyjnej w Polsce.

Z okazji rocznicy powstania naszej Organizacji Zarząd Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zamierza podjąć inicjatywę upamiętniającą to ważne dla polskiego rzemiosła wydarzenie.

 

20 września 2008 r. zostaną zorganizowane uroczyste obchody Jubileuszu, które przypomną bogate karty historii polskiego rzemiosła motoryzacyjnego, dzisiejsze oblicze środowiska, jego osiągnięcia, możliwości i potrzeby.

 

Mamy nadzieję, że zorganizowane uroczystości 60-lecia przyczynią się do dalszej integracji środowiska rzemieślniczego w Polsce oraz popularyzacji branży motoryzacyjnej.

 

Chcielibyśmy - przy pomocy Szanownych Państwa - przygotować i wydać publikację pod nazwą "Historia Warszawskiego Rzemiosła Motoryzacyjnego", obrazującą genezę powstania, tradycje, rozwój - ale także potencjał i możliwości naszej organizacji i przedsiębiorców działających w niej.

Apeluję do Państwa gorąco o poparcie naszej inicjatywy oraz czynne włączenie się do jej realizacji poprzez udostępnienie będących w posiadaniu rzemieślników archiwaliów i innych materiałów mogących przyczynić się do uświetnienia "Historii".

W "Historii" znajdzie się również miejsce na prezentacje gospodarcze indywidualnych rzemieślników, promocję ofert, a także prezentacje zainteresowanych firm i organizacji wspierających firmy motoryzacyjne.

 

Wierząc głęboko, iż dzięki Państwa aktywnej pomocy "Historia" stanie się nie tylko ważnym elementem obchodów naszego Jubileuszu, lecz także znaczącą publikacją, interesującą zarówno rzemieślników, jak też inne środowiska związane z gospodarką w Polsce.

        

pozostaję z poważaniem

w imieniu Zarządu Cechu


JANUSZ ZDORT 
Starszy Cechu

 

 

 

 

I. SPRAWY PODATKOWE

 

1. KASY REJESTRUJĄCE

Kasy fiskalne – opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245 poz. 1807). Obowiązuje ono w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Przepisy nie wprowadzają zmian do obecnie obowiązujących. Nie objęto obowiązkiem stosowania kas nowych grup podatników. Utrzymano dotychczasowe limity do stosowania kas tj. 40 tys. zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą i 20 tys. dla rozpoczynających.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 W sprawie kas rejestrujących, zgodnie z którym przedłużono dotychczas obowiązujące zasady w zakresie obowiązku stosowania kas do dnia 30 czerwca 2008 r., a mianowicie:

·         Od dnia 01.01.08 r. do 30.06.08 r. obowiązek stosowania kas będą mieli generalnie podatnicy, których przychody na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2007 r. przekroczyły 40.000,- zł i którzy przed dniem 01 stycznia 2008 r. nie byli zobowiązani do prowadzenia kas  niezależnie od obrotów w 2007 r.

 

2. INFORMACJA PIT-11

 

Nastąpiła zmiana oznaczenia formularzy z PIt-11/8B na PIT-11. W informacji tej nadal wykazujemy zarówno dochody ze stosunku pracy jak i umów zlecenia i o dzieło. Jeżeli chodzi o uczniów młodocianych to nawet w przypadku, gdy nie występuje dochód z uwagi na to, że koszty uzyskania są wyższe od przychodu należy również wystawić PIT-11, ponieważ uczeń może mieć jeszcze dodatkowe źródło dochodu i zobowiązany jest wówczas rozliczyć się z obu źródeł.

Przypominamy, że PIT-11 sporządzić należy w 3 egz. I w terminie do 28.02.2008 r. – 1 egz. Przesłać urzędowi skarbowemu wg miejsca zamieszkania podatnika, 1 egz. wręczyć pracownikowi (uczniowi), 1 egz. pozostawić w aktach zakładu.

 

3. ULGA PODATKOWA NA DZIECI

 

Jak już informowaliśmy w poprzednim komunikacie wprowadzona w 2007 r. ulga podatkowa w wysokości 1145,08 zł przysługuje na każde dziecko do lat 18 oraz uczące lub studiujące do lat 25, o ile nie osiągają innych dochodów /poza rentą rodzinną, dochodami zwolnionymi od podatku/ a bez względu na wiek, jeżeli na dziecko przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Ponieważ niektórych pracowników, którzy do 10 stycznia 2008 r. złożyli oświadczenia na druku PIT 12 pracodawcy rozliczają pracodawcy rozliczają na formularzu PIT-40, mogą zaistnieć sytuacje, że pracownik zechce, aby przy rozliczeniu rocznym uwzględnić przysługującą mu ulgę na dzieci. W takim przypadku samo oświadczenie na druku PIT-12 nie jest wystarczające i pracodawca zobowiązany jest uwzględnić ww. ulgę, jeżeli w terminie do 10 stycznia 2008 r. pracownik złożył dodatkowe oświadczenie /nie ma urzędowych druków/, w którym wykazał: liczę dzieci, na które przysługuje  odliczenie, kwotę odliczenia, obliczoną jako iloczyn wychowywanych dzieci i kwotę 1145,08 zł, a także oświadczył, że spełnia warunki ulgi.

Jeżeli takiego oświadczenia nie złożył nie traci prawa do ulgi, ale musi sam rozliczyć się składając stosowne zeznanie (PIT-37). Zaznaczamy, że ww. ulga nie przysługuje  opłacającym ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową.

 

4. WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W Monitorze Polskim nr 99 poz. 1078 z 2007 r. ukazał się wykaz organizacji pożytku publicznego na rzecz, których może być przekazane 1 % naszego podatku - zgodnie z art. 45

 

ust. 5c ustawy o pdof. Warunkiem jest wypełnienie wniosku zamieszczonego w zeznaniu rocznym za 2007 r. na podstawie, którego urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji stosowną kwotę. We wniosku należy także podać nr Krajowego Rejestru Sądowego ww. organizacji.

Podatnik który przekazuje 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, będzie mógł w PIT dopisać cel na jaki mają trafić pieniądze.  Jeśli wpłaty na rzecz organizacji dokona sam podatnik, nie będzie mógł odliczyć jej w zeznaniu. Z możliwości przekazania 1 % podatku mogą skorzystać nie tylko opłacający podatek wg skali podatkowej, ale również podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, z akcji, papierów wartościowych.

 

5. OBNIŻENIE STAWEK NA ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE do 7 % zostało wprowadzone mocy Rop. Min. Fin. Z 24.12.2007 r. /Dz. U. nr 249, poz.1861/ i obejmuje:

- wykonywanie robót budowlano-montażowych oraz remontów konserwacyjnych dotyczących: budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /PKOB/ w dziale 11 lub ich części z wyjątkiem lokali użytkowych; - lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12; obiektów sklasyfikowanych w PKOB w klasie ex 1264 /chodzi tutaj wyłącznie o budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarska i pielęgniarską dla ludzi starszych i niepełnosprawnych/.

 

6. DOFINANSOWANIE Z TYTUŁU WYSZKOLENIA UCZNIÓW MŁODOCIANYCH

 

W związku ze zgłaszanymi przez członków wątpliwościami wyjaśniamy, że w świetle art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. nr 217, poz. 1588 z 2006 r. kwota dofinansowania z tytułu wyszkolenia ucznia młodocianego jest zwolniona z podatku dochodowego. Jednocześnie informujemy, że niektóre urzędy skarbowe stosowały zasadę, że po otrzymaniu dofinansowania należy  dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów poprzez ich zmniejszenie /dotyczy to prowadzących podatkowa księgę przychodów i rozchodów/.

Przeciwko takim praktykom zaprotestował Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie z dnia 6.12.2007 r. L.dz. NP-3/43/2007 skierowanym do Min. Finansów argumentując, że jeżeli wydatki finansowane dotacja nie mogłyby zostać uznane za koszty uzyskania przychodów oznaczałoby to faktyczne  pomniejszenie dotacji co najmniej  1/5  i warunek,  iż kwota dotacji nie może być niższa od ulgi podatkowej za wyszkolenie ucznia nie zostałby zachowany. Po otrzymaniu odpowiedzi w ww. sprawie poinformujemy Państwa o jej wynikach.

 

II.  SPRAWY ZUS-wskie

 

1. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA MARZEC, KWIECIEŃ, MAJ  2008 R.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących  minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 1739,90 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia za IV kw. 2007r. – 2899,83 zł).

W związku z tym składka za marzec, kwiecień i maj 2008 r. nie może być niższa ni:

 

517,97 zł   RAZEM

 

2. Składka zdrowotna w  miesiącach:  III, IV i V‘ 2008 r. wyliczona od kwoty 2328,80 zł  (75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2007 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz  z wypłatami z zysku wynoszącego 3105,06 zł) wynosi 9 % tj. 209,59 zł zł,  natomiast odliczyć  można 7,75 % tj. 180.48 zł.

 

3. Składka na Fundusz Pracy - za okres III, IV,V‘2008 r. wynosić będzie 2,45% tj. 42,63 zł.

 

 

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miesiącach: III, IV

    i V‘ 2008 r. wynosi 0,10 %.

 

 

 

 

5. Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą  

    w  PFRON – w zakresie refundacji składek ZUS – emerytalnej   i rentowej

 

Przypomina się , że od 1 stycznia 2008 r./Dz. U. nr 240, poz. 1754 – Rop. Min. Pracy i Pol. Społ. Z 13.12.2007 r./ osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są opłacać pełne składki ZUS tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe dobrowolne. Składki emerytalne i rentowe będą refundowane przez PFRON pod warunkiem, że  ww. osoby dokonają rejestracji w PFRON i będą terminowo  opłacać składki.

 

Warunki ubiegania się o refundację:

Aby móc ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą powinny:

·         prowadzić działalność gospod. w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodar.

·         posiadać orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnospraw.

·         terminowo opłacać składki ZUS w całości

 

Rejestracja:

Rejestracja dokonywana jest przez Biuro Funduszu na podstawie zgłoszeń dokonywanych osobiście lub za pośrednictwem poczty w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 13. Rejestracji należy dokonać na 30 dni przed dniem złożenia pierwszego wniosku o wypłatę refundacji.

 

Dokumenty wymagane przy wstępnej rejestracji w PFRON:

·         formularz zgłoszeniowy

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

·         zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON; kopię decyzji o nadaniu NIP

·         kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem

·         oświadczenie o sposobie wymiany dokumentacji wnioskodawcy z PFRON (papierowo lub w formie elektronicznej)

 

Termin, rodzaj oraz forma składania dokumentów do Funduszu

Wniosek o wypłatę refundacji za dany miesiąc (dokument główny) Wn-U  część I

oraz załącznik – INF-U-G – miesięczna informacja osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą .