1. SPRAWY PODATKOWE


 1. Kasy rejestrujące

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 273, poz. 2706) obowiązek rejestrowania obrotów za pomocą kas rejestrujących:


Ponadto do 31 grudnia 2005 r. zwolniono z obowiązku ewidencjonowania kas:

 1. podatników karty podatkowej z tytułu działalności wykonywanej bez zatrudnienia pracowników z wyjątkiem małżonka, m. in. w zakresie: witrażownictwa, usług krawieckich, cerowania i naprawy odzieży, szewstwa (usługi), ślusarstwa, kotlarstwa, mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku zrzeczenia się karty podatkowej albo utraty prawa do niej, bądź przekroczenia stanu zatrudnienia podatnicy tracą prawo do zwolnienia po upływie 2 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia obrotu 40.000 zł.

 2. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-39 Załącznika do powołanego na wstępie Rozporządzenia Ministra Finansów, w tym m. in.: usługi wynajmowania nieruchomości na własny rachunek – PKWiU 70.2, usługi w zakresie edukacji PKWiU 80, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. Powyższe zwolnienie straci moc z dniem 01 września 2005 r., jeżeli w okresie I półrocza 2005 r. udział obrotów z ww. działalności w obrotach ogółem na rzecz ludności był równy lub niższy niż 70%.


Nadal z obowiązku rejestrowania obrotów zwolnione będzie świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 1. każde świadczenie usługi jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są dane identyfikujące odbiorcę;

 2. liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług w 2004 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20, a ponadto:Jednocześnie informujemy, że:

Zgodnie z art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach mogą odliczyć od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku VAT). Nie więcej niż 2.500,- zł. Powyższe odliczenie może być dokonane w rozliczeniu podatku VAT za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za miesiące następne z tym, że kwota odliczenia nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej kwoty, która jednak nie może przekroczyć równowartości 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem, jeżeli podatnik składa deklaracje miesięczne (w sytuacji, gdy podatnik składa deklaracje kwartalne – 50%). Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, która nadto winna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 04 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948).


Natomiast podatnicy, wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT lub zwolnione z tego podatku z powodu nie przekroczenia obrotu 10 tys. Euro (w 2004 r. 43.800,- zł), mogą otrzymać jak już zaznaczono zwrot 50% kwoty wydatkowanej na zakup kasy (bez VAT) nie więcej jak 2.500,- zł. Zwrotu dokonuje Urząd Skarbowy w terminie 25 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek bankowy podatnika, przy czym wniosek ten powinien zawierać imię i nazwisko, dane adresowe oraz numer NIP.


Do ww. wniosku należy dołączyć:

 1. dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy;

 2. oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę;

 3. informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.


Ponadto informujemy, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy:

 1. w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania, lub

 2. nie dokonują w obowiązujących terminach zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis;

 3. zaprzestaną działalności;

 4. nastąpi otwarcie likwidacji;

 5. ogłoszona zostanie upadłość;

 6. dokonają odliczenia z tytułu zakupu kasy z naruszeniem przepisów rozporządzenia.


REJESTRACJA SPRZEDAŻY W KASIE FISKALNEJ

W związku z tym, że od 1 maja br. wielu podatników zobligowanych zostało do wprowadzenia kas fiskalnych, w związku z tym należy wiedzieć że: w kasie fiskalnej rejestrujemy tylko sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.


W myśl art. 19 ust. 11 ustawy o podatku VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej zapłaty. W przypadku otrzymania przez podatnika zaliczki powstaje więc obowiązek podatkowy, a co za tym idzie – można mówić o obrocie wynikającym z takiej czynności oraz podatku należnym. Dlatego też, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury, a zobowiązany jest do posiadania kasy fiskalnej, powinien ująć taką transakcję w ewidencji obrotu i kwot podatku należnego prowadzonej z zastosowaniem kasy fiskalnej.

Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Faktury wystawiają jednak na żądanie tych osób. W sytuacji gdy sprzedaż została zaewidencjonowania w kasie fiskalnej i po pewnym czasie klient zażąda wystawienia faktury, wówczas należy bezwzględnie zażądać od niego okazania paragonu, wydanego mu podczas rejestracji transakcji w kasie fiskalnej.

W przypadku wystawienia faktury po uprzednim zarejestrowaniu transakcji w kasie fiskalnej, podatnik ma obowiązek dołączenia paragonu do kopii faktury. Bez paragonu wystawienie faktury jest niemożliwe.


Nie należy natomiast z faktem żądania przez podatnika wystawienia faktury łączyć terminu 7-dniowego, w którym istnieje obowiązek wystawienia faktury. Dotyczy on jedynie przypadku, gdy powstał obowiązek podatkowy, nie została zaś jeszcze wystawiona faktura, a sprzedaż nie została zarejestrowana w kasie fiskalnej.


 1. WYPŁATA WYNAGRODZENIA – A DEKLARACJA PIT-4


Od 1 stycznia 2005 r. zmieniły się przepisy dotyczące zaliczania w koszty wynagrodzeń wypłacanych zatrudnionym pracownikom. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym zarówno od osób fizycznych jak i prawnych – kosztem danego miesiąca są tylko wynagrodzenia wypłacone w danym miesiącu.


Pociąga to za sobą określone konsekwencje w zakresie informacji wykazywanych w składanych do urzędu skarbowego – deklaracjach PIT-4 za dany miesiąc. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o pdof płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują do urzędu skarbowego deklaracje PIT-4 w których wykazują kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych w danym miesiącu.

Jeśli więc podatnik zatrudniający np. 3 pracowników wypłacił w danym miesiącu wynagrodzenie dla 2-ch pracowników, a trzeciemu w kolejnym miesiącu – w deklaracji PIT-4 wykazuje jedynie pobrane zaliczki od wypłat dokonanych 2-m pracownikom. Zaliczkę pobraną od wynagrodzenia wypłaconego trzeciemu pracownikowi uwzględnia się w kolejnym miesiącu tj. w miesiącu wypłaty wynagrodzenia. Jeśli w danym miesiącu nie dokonano żadnych wypłat pracownikom, nie składa się deklaracji PIT-4.


 1. Podatek od nieruchomości w 2005 r. (MP Nr 46, poz. 794 z 2004 r.) wynosi za 1 m2 powierzchni rocznie:


Informujemy, że nadal nie uległy zmianie przepisy nakładające obowiązek podatku od nieruchomości przez wynajmujących lokale od gminy (Skarbu Państwa).


 1. Odsetki ustawowe od dnia 10 stycznia 2005 r. wynoszą 13,5% w stosunku rocznym (Dz. U. Nr 3, poz. 16 z 2005 r.), zaś odsetki od zaległości podatkowych od dnia 26 sierpnia 2004 r. wynoszą 16% w stosunku rocznym.


 1. Sprawy ZUS-owskie


 1. Komisje lekarskie zostały wprowadzone na mocy nowelizacji Ustawy o emeryturach i rentach (Dz. U. Nr 121, poz. 1264 z 2004 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 273, poz. 2711) i od 01 stycznia 2005 r. będą rozpatrywać sprzeciw ubezpieczonych od orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników ZUS. Sprzeciw winien być wniesiony w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia za pośrednictwem jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Komisje lekarskie w składzie 3-osobowym oceniają zdolność do pracy na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu badania lekarskiego. Natomiast, jeżeli dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia Komisja może wydać orzeczenie bez przeprowadzania badania lekarskiego. Nowelizacja wprowadza również możliwość przeprowadzenia ww. badania w miejscu pobytu osoby w stosunku, do której ma wydać orzeczenie, jeżeli stan zdrowia stwierdzony w zaświadczeniu lekarskim uniemożliwia osobiste stawienie się na badanie i tylko za jej zgodą. Od negatywnej decyzji Komisji można odwołać się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.


 1. Przypominamy, że w terminie do 31 stycznia 2005 r. ZUS IWA za 2004 r. powinni byli złożyć płatnicy składek, którzy:


Liczbę ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego oblicza się dzieląc sumę ubezpieczonych, którzy podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2004 r. przez 12.


Ponadto informujemy, że jeżeli dokumenty do ZUS były przekazywane elektronicznie, w tej też formie należało złożyć formularz IWA. Analogicznie odnosi się to do formy papierowej.


 1. Limit rocznego obliczenia podstawy wymiaru składek ZUS w 2005 r. wynosi 72.690,- zł (MP Nr 54, poz. 910 z 2004 r.).


 1. Zmiany w zasadach przyznawania i wypłaty zasiłków chorobowych zostały wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 71 z 2005 r.) i wejdą w życie z dniem 08 lutego 2005 r.


Polegają one w szczególności na tym, że:
Jednocześnie informujemy, że zasiłki chorobowe, do których prawo powstało przed 08 lutego 2005 r. przysługują w wysokości i na warunkach dotychczasowych za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Zasada ta ma również odpowiednie zastosowanie do świadczenia rehabilitacyjnego, macierzyńskiego i opiekuńczego.


 1. Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za miesiące III, IV, V’2005 r. wyliczone od kwoty: 1.443,28 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w IV kw. 2004 r. wynoszącego: 2.405,46 zł) nie mogą być niższe od kwoty:


Razem: 532,58 zł


Składka zdrowotna za miesiące: III, IV, V’2005 r. wyliczona od kwoty: 1.910,99 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku wynoszącego w IV kw. 2004 r.: 2.547,99 zł) wynosi 8,5%, tj.: 162,43 zł, odliczyć od podatku można 7,75%, tj.: 148,10 zł.


Składka na Fundusz Pracy za miesiące: III, IV, V’2005 r. wynosi 2,45%, tj.: 35,36 zł.


6. Składka zdrowotna

Zgodnie z art. 82 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia (od 01 stycznia 2005 r. – 849,- zł miesięcznie), w przypadku, gdy osoba ta:

 1. opłaca podatek w formie karty podatkowej lub

 2. uzyskuje przychody z prowadzonej działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub książki przychodów i rozchodów nie przekraczające 50% najniższej emerytury (aktualnie stanowi to: 281,29 zł).


 1. Limit dochodów nie powodujących zmniejszenia emerytury od 01 marca 2005 r. wynosi: 1.683,90 zł.


 1. Kwota bazowa do wyliczenia emerytury od 01 marca 2005 r. wynosi: 1.903,03 zł.


 1. Zasiłek pogrzebowy od 01 marca 2005 r. wynosi: 4.810,92 zł.


 1. Fundusz socjalny lub premia urlopowa w 2005 r. wyliczone od kwoty 1.955,32 zł (za 2004 r.) wynosi 37,5%, tj.:


Natomiast dla uczniów młodocianych wynosi:Przypomina się, że Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający mniejszą liczbę pracowników mogą tworzyć Fundusz na zasadach określonych w przepisach lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego tj. w wysokości - 733,25 zł. Świadczenie urlopowe wypłaca się raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłaty dokonuje się w nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.


Pracodawcy, którzy nie są zobowiązani do tworzenia Funduszu mogą również zrezygnować z wypłacania premii urlopowej, np. ze względu na trudną sytuację finansową firmy. Informacja w tej sprawie powinna być znana zatrudnionym pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego.


 1. Sprawy uczniowskie


 1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące: III, IV, V’2005 r. wyliczone od kwoty: 2.405,46 zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w IV kwartale 2004 r.) nie może być niższe od:Minimalne wynagrodzenie pracowników wynosi: 849,- zł z tym, że w I roku pracy zawodowej można wypłacić 80% a w drugim – 90% tegoż wynagrodzenia (w tym przypadku do stażu pracy nie liczy się okresu nauki zawodu).


 1. Sprawy kwalifikacji osób szkolących uczniów młodocianych (Dz. U. Nr 192, poz. 1875).


Informujemy, iż ostatecznie przesądzono, że za równorzędny z posiadaniem tytułu mistrza w zawodzie uznaje się:


Zwracamy zatem uwagę na to, że osoby, które mają tylko ukończone technikum fryzjerskie (bez świadectwa dojrzałości) nie spełniają wymogu posiadania kwalifikacji zawodowych i winny przystąpić do egzaminu mistrzowskiego, którego najbliższy termin przypada na: 15 marca 2005 r. (część pisemna) i 17 marca 2005 r. (część ustna).


Stosownie do Rozporządzenia Min. Ed. Nar. i Sportu z dnia 04 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 171 z 2003 r.) wniosek o dopuszczenie do ww. egzaminu składa się w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości Warszawa, ul. Smocza 27 - tel. 838-32-11


Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię świadectwa ukończenia technikum fryzjerskiego;

 2. jedną fotografię;

 3. potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.


Część pisemna polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania z następujących tematów:
Część ustna obejmuje natomiast następujące zagadnienia:KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO W ZAWODACH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki na kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bhp i ppoż., podstawowe zasady ochrony środowiska, przepisy prawa pracy, problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.


Cel kursu: przygotowanie do części pisemnej i etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego pracowników posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum /lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej/.

Cena kursu: 250,00 zł dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/, Termin rozpoczęcia kursu: przybliżony – kwiecień 2005 r. 1. Przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy, w tym sprawy BHP


 1. Ewidencja czasu pracy


Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 214, poz. 1812 z 2002 r.), każdy pracodawca winien prowadzić ewidencję czasu pracy zawierającą:


 1. CO I KIEDY TRZEBA ZROBIĆ PRZYJMUJĄC NOWEGO PRACOWNIKA


Zanim nowy pracownik zajmie swoje stanowisko pracy, pracodawca, aby pozostać w zgodzie z przepisami, musi przeprowadzić swoistą procedurę. Musi mu zapewnić szkolenie bhp, zgłosić do ZUS, zapoznać z przepisami wewnątrzzakładowymi i rozpocząć prowadzenie akt osobowych, w których skład wchodzą liczne dokumenty uzyskane w trakcie trwania stosunku pracy, a także dostarczone przez pracownika jeszcze na etapie procesu rekrutacji.


 1. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego bark przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badania przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Należy w nim określić stanowisko pracy na którym ma być zatrudniony kandydat do pracy, ewentualne informacje o szkodliwych dla zdrowia czynnikach jakie występują lub mogą wystąpić na danym stanowisku. W przypadku niektórych zawodów oprócz badań lekarskich konieczne są tzw. badania psychofizyczne lub sanitarno-epidemiologiczne np. w przypadku pracowników gastronomii czy przemysłu spożywczego.


 1. Zawarcie umowy o pracę. Umowę zawiera się na piśmie, a jeśli nie została zawarta w tej formie, to najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, pracodawca powinien potwierdzić na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.


 1. Określenie zakresu obowiązków. Przepisy kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zaznajomienia nowych pracowników z zakresem ich obowiązków. Pracodawca może to zrobić ustnie lub w formie pisemnej. Przepisy nie określają formy spełnienia tego obowiązku. Jednakże choćby z tzw. względów dowodowych korzystniej jest zakres obowiązków przedstawić pracownikowi w formie pisemnej.


 1. Koniecznym elementem przy zatrudnianiu pracownika jest szkolenie bhp. Bez szkolenia bhp pracownik nie może być dopuszczony do pracy. Fakt odbycia szkolenia i zapoznania się z obowiązującymi w firmie zasadami bhp przed dopuszczeniem do pracy pracownik musi potwierdzić w pisemnym oświadczeniu, które znajdzie się w jego aktach pracowniczych.


 1. Ustawodawca zobowiązuje pracownika do przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku. Aby pracownik mógł rzetelnie wypełniać ten obowiązek, pracodawca musi go z tym regulaminem zapoznać jeszcze przed przystąpieniem pracownika do pracy. Podobnie jak w przypadku bhp, pracownik musi złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią. Oczywiście takiego oświadczenia nie podpisują pracownicy których zatrudniają pracodawcy nie mający obowiązku tworzenia regulaminu pracy.


 1. Od 1 stycznia 2004 r. na pracodawcy ciąży obowiązek informowania pracowników o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości wypowiedzenia umowy. Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy, to informacja przekazana pracownikowi musi być poszerzona o termin i czas wypłaty wynagrodzenia, sposób potwierdzania przybycia do firmy, obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności. Pracownik musi też wiedzieć, kiedy w firmie jest tzw. pora nocna. Wszystkie te informacje należy przekazać pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.


 1. Jeżeli nowy pracownik będzie pracował z wykorzystaniem cennych materiałów (narzędzi), czy będzie miał dostęp do pieniędzy firmy, warto przeprowadzić tzw. powierzenie mienia. Prawidłowe przeprowadzenie tej operacji będzie stanowiło podstawę materialnej odpowiedzialności pracownika za powierzone przez pracodawcę mienie. Zanim pracownik złoży pisemne oświadczenie, w którym przyjmie odpowiedzialność materialna (np. za magazyn) musi zostać przeprowadzona inwentaryzacja. Można też, zamiast pisemnego oświadczenia złożonego przez pracownika, zawrzeć z nim odpowiednią umowę.


Należy również podkreślić, że kodeks pracy wskazuje katalog danych, których można domagać się od kandydata do pracy i nieco szerszy zakres informacji jakich zakład pracy może żądać od już zatrudnionej osoby.


Od kandydata do pracy można domagać się jedynie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli dana osoba zostanie zatrudniona, można dodatkowo wymagać od niej podania danych, których znajomość przez pracodawcę jest konieczna ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy np. imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, numeru PESEL i NIP pracownika.


 1. Zmiany w przepisach dotyczących wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunkach zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z 2004 r.) weszły w życie z dniem 14 grudnia 2004 r. i polegają głównie na:
Jednocześnie informujemy, że:


Ponadto przypominamy, że:


Dla ułatwienia podajemy, że:


Wykaz prac wzbronionych młodocianym Załącznik Nr 1 do cytowanego Rozporządzenia obejmuje:


 1. prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym:

  1. w tym prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów;

  2. prace załadunkowe i wyładunkowe, przy przewożeniu ciężarów środkami transportu;

  3. ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m przedmiotów o masie przekraczającej:

   • przy pracy dorywczej:

    • dla dziewcząt – 14 kg;

    • dla chłopców – 20 kg.

   • przy obciążeniu powtarzalnym:

    • dla dziewcząt – 5 kg;

    • dla chłopców – 8 kg.


 1. prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała:

  1. prace wykonywane w pozycji pochylonej lub w przysiadzie;

  2. prace wykonywane w pozycji leżącej, na boku lub na wznak, w tym w szczególności przy naprawach pojazdów mechanicznych;

  3. prace wykonywane na kolanach, w tym w szczególności przy ręcznym cyklinowaniu podłóg, przy pracach brukarskich i posadzkarskich.


 1. prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu:

  1. prace, przy których mógłby być zagrożony dalszy prawidłowy rozwój psychiczny młodocianych (chodzi tu o prace związane z produkcją, sprzedażą i konsumpcją wyrobów alkoholowych, tytoniowych, prace w szpitalu – naszej branży to nie dotyczy);

  2. prace w warunkach mogących stanowić nadmierne obciążenie psychiczne, np. wymagające odbioru i przetwarzania dużej liczby lub szybko po sobie następujących informacji i podejmowania decyzji mogących spowodować groźne następstwa (dotyczy to głównie automatycznej linii obróbki, automatyka diagnozowania pojazdów).


 1. prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych obejmują:

  1. prace w narażeniu na działanie substancji i preparatów chemicznych, zagrażające bardzo poważnymi, nieodwracalnymi zmianami w stanie zdrowia, mogące powodować uczulenia a w następstwie narażenia drogą oddechową, w kontakcie ze skórą /diesel/;

  2. prace w narażeniu na szkodliwe działania pyłów, spaliny, na hałas, przy nieodpowiednim oświetleniu;

  3. prace, przy których źródłem zakażenia może być chory człowiek (np. krew). I tak śmieci przyczepione do podwozia, w tym resztki padliny.


Przechodząc do omówienia wykazu niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnienie młodocianych w wieku powyżej 16 lat, pragniemy zwrócić uwagę na to, że:


Niezależnie od powyższego informujemy, że nawet w tej samej branży mogą występować różnice ze względu na specyfikę działalności zakładu, w związku z czym niezbędne jest zapoznanie się z treścią rozporządzenia, celem prawidłowego ustalenia wykazu prac wzbronionych młodocianym i wykazu, w którym zezwala się na zatrudnienie młodocianego, jeżeli oczywiście dany zakład zatrudnia takich uczniów.


Podkreślamy jeszcze raz, że obecnie w ustaleniu ww. wykazów winien uczestniczyć lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną.


 1. Szkolenia z zakresu BHP

Informujemy, że z dniem 01 lipca 2005 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Zasadnicze zmiany w zasadach szkolenia w zakresie BHP, polegają w szczególności na:


Wzór karty szkolenia wstępnego ogólnego i stanowiskowego stanowi Załącznik do niniejszego komunikatu.


Szkolenie okresowe – ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie i winno być przeprowadzone:
Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców (kierowników i mistrzów) winno być przeprowadzone po 6 miesiącach, zaś pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, służby bhp, administracyjno-biurowych i innych, których praca wiąże się z narażeniem zdrowia – po 12 miesiącach.

Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania tych prac.


 1. Służby BHP


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 2468) od 01 lipca 2005 r. pracownikiem służby BHP będzie mógł być tylko technik bhp lub osoba po wyższych studiach o kierunku lub specjalności z zakresu bhp, albo osoba po studiach podyplomowych w zakresie bhp.


Osoby nie spełniające ww. wymagań zatrudnione w służbie BHP i wykonujące zadania tej służby w dniu wejścia w życie omawianego Rozporządzenia zachowują prawo do pełnienia tej funkcji przez okres 5 lat. Odpowiedzialność za zatrudnienie osób niespełniających tych wymogów spoczywa na pracodawcy. 1. Wypadki przy pracy


Informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 2298) określono nowy wzór Protokółu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, natomiast w Rozporządzeniu tegoż Ministra z dnia 08 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 269, poz. 2672) zamieszczono nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, którą należy wysłać do GUS w terminie 15 dni od daty wypadku przy pracy.INSTRUKCJE BHP STANOWISKOWE

w biurze Cechu dostępne są dla Państwa nowoopracowane instrukcje bhp stanowiskowe: mechanik pojazdowy, blacharz, obsługi frezarki do metali, obsługi kabiny lakierniczej, obsługi szlifierki mechanicznej, wiertarki, parkingu otwartego, przy elektrycznym spawaniu metali, przy gazowym spawaniu metali, przy ładowaniu akumulatorów, przy pracach wulkanizacyjnych i naprawie ogumienia.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pRacy

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 oraz art. 226 Kp) zobowiązuje pracodawcę do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i jej udokumentowania. Przez ryzyko zawodowe należy rozumieć prawdopodobieństwo występowania niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą.

Takiej oceny ryzyka wymaga Państwowa Inspekcja Pracy podczas każdej kontroli. Cech uprzejmie informuje, że wykonanie oceny ryzyka zawodowego oferuje inspektor bhp. Cena  za wykonanie oceny ryzyka zawodowego wynosi - od 150,00 zł za jedno stanowisko pracy niezależnie od ilości zatrudnionych na tym stanowisku pracowników. Cena zaś za wykonanie oceny ryzyka zawodowego powyżej 5 stanowisk - cena do uzgodnienia. Zainteresowane firmy prosimy zgłaszać się do biura Cechu lub bezpośrednio do inspektora bhp w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 16.00 pod numerem telefonu 635-04-64 lub 0 608 502 875Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców Zapraszamy właścicieli zakładów na kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 6 lat.


Koszt szkolenia 140,00 zł (2 spotkania ) dla grupy 20 osobowej. Zajęcia planujemy

w godz. popołudniowych, w sali wykładowej Cechu na ul. Podwale 11, Warszawa. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT. 1. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej


W związku z zainteresowaniem członków Cechu, dotyczącym pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój własnej działalności gospodarczej informujemy przede wszystkim, że:

 1. pozyskane środki mają służyć nie na bieżącą działalność zakładu, lecz na zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej, usługowej i technologicznej;

 2. zwrot poniesionych wydatków następuje w formie refundacji, co oznacza że najpierw trzeba sfinansować dany projekt w 100%, aby otrzymać 30% dotacji (w Warszawie), w pozostałych regionach od 40÷50%;

 3. pod uwagę brane będą tylko te wydatki, które zostały poniesione najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o pomoc finansową w Regionalnej Instytucji Finansującej udokumentowane fakturami wystawionymi przez wykonawców oraz potwierdzającymi dokonanie płatności;


Pomoc finansowa może być udzielana małym i średnim przedsiębiorcom oraz mikroprzedsiębiorcom (do 10 pracowników) w zakresie inwestycji i doradztwa z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców działalność musi być wykonywana, co najmniej 3 lata lub krócej, ale wówczas musi być oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.


Wydatki na inwestycje są aktualnie realizowane w ramach: Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” Działanie 2.3 i obejmują:


Kwota wsparcia w zakresie inwestycji nie może być niższa niż: 10.000,- zł i nie może przekroczyć: 1.250.000,- zł z tym, że udzielenie wsparcia przekraczającego kwotę: 125.000,- zł uwarunkowane jest sfinansowaniem inwestycji środkami pochodzącymi z kredytu lub z funduszu inwestycyjnego stanowiącymi co najmniej 25% kwoty wsparcia. Ponadto bardzo istotnym warunkiem udzielenia wsparcia w zakresie inwestycji jest zobowiązanie do utrzymania inwestycji, co najmniej 5 lat od jej zakończenia.


Jeżeli chodzi o wydatki na usługi doradcze to obejmują one:


Wielkość wsparcia w zakresie doradztwa nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do zwrotu i nie może być niższa niż 2.500,- zł i nie wyższa niż 250.000,- zł.


Wnioski o udzielenie dotacji składa się w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorców Warszawa, ul. Smocza 27, która ma status RIF dla Mazowsza, w terminach: do 20 maja, 18 sierpnia, 07 listopada 2005 roku.


Wzory wniosków wraz z instrukcją oraz wytyczne, dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie, znajdują się na stronie internetowej PARP, pod adresem: http://www.parp.gov.pl.


Wniosek składa się w 3 egzemplarzach, z których 2 egzemplarze w formie papierowej (maszynowa lub komputerowa) zaś trzeci egzemplarz w formie elektronicznej tj.: na dyskietce lub płycie CD.


Ponadto zwracamy uwagę, że zaświadczenia: o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS i podatków, należy składać w oryginale (bądź kopie poświadczone przez notariusza) natomiast pozostałe załączniki, jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub pełnomocnika, jeżeli został on ustanowiony.


Aby uzyskać dofinansowanie należy uzyskać minimum 51 pkt na 100 możliwych (w zasadzie 100 pkt można uzyskać, gdy zrezygnuje się z części dotacji). Największą ilość punktów można otrzymać za innowacyjność, poprawę BHP, wzmocnienie konkurencyjności na rynku, ISO, ochronę środowiska, wzrost zatrudnienia.


Bardzo istotną rolę zarówno w wypełnieniu wniosku jak i szansach otrzymania dofinansowania odgrywa sporządzenie Biznes Planu – w wersji papierowej i elektronicznej.


Wnioski należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, ponieważ istnieje wówczas możliwość dokonania poprawek i uzupełnień przez Regionalną Instytucję Finansową. Po sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym i pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych wniosek wraz z załącznikami jest przekazywany do PARP, która dokonuje oceny techniczno-ekonomicznej oraz merytorycznej i przesyła protokół z oceny do Ministra Gospodarki i Pracy.


Decyzja o przyznaniu dotacji może zapaść w okresie od 120 dni do 6 miesięcy. Zwracamy uwagę, że projekt będzie sprawdzany przez 5 lat i jeżeli któreś z zadań nie zostanie zrealizowane, można nawet zostać zobowiązanym do zwrócenia dotacji wraz z odsetkami.


Członków Cechu, którzy zamierzają ubiegać się o unijną dotację informujemy, że Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nie tylko pełni funkcję RIF, ale również Punktu Konsultacyjno-Doradczego, w którym można także skorzystać z bezpłatnych konsultacji w ilości 10 godzin rocznie. Posiada również kontakt z innymi jednostkami doradczymi, w tym udzielającymi pomocy w wypełnianiu wniosków, które są niestety bardzo skomplikowane.


Podajemy również numer infolinii: 0-801-406-416, gdzie można uzyskać informacje na temat dotacji unijnych i adres poczty elektronicznej do Pani Ewy Czarneckiej – eksperta w tej dziedzinie, zatrudnionego w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie ul. Smocza 27, e-mail: punktd@fund.org.pl.


Natomiast w sprawie dotacji z Unii Europejskiej na szkolenia, wszelkich wyjaśnień udziela Punkt Konsultacyjno-Doradczy przy Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa ul. Puławska 115a, tel. 843-91-33. 1. Sprawa aktualizacji NIP i REGON

Członków Cechu, którzy otrzymali zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z aktualnymi numerami PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) winni dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w Urzędzie Skarbowym na druku NIP, a także ewentualnie zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Warszawa ul. 1 Sierpnia 21, jeżeli w zaświadczeniu o nadaniu nr REGON mają wpisany inny numer PKD niż obecny.
VII. DOSKONALENIE ZAWODOWE – SZKOLENIAProblemy polityki cen w usługach motoryzacyjnych a w szczególności w procesie likwidacji szkody objętej umową ubezpieczenia w świetle regulacji prawnych rynku ubezpieczeń - PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA FIRM MOTORYZACYJNYCHNOWY Program 1-dniowego szkolenia


5 kwiecieŃ 2005 r. /wtorek/ 1. Polityka kształtowania cen za usługi naprawcze na rynku ubezpieczeń.

 2. Obowiązek odszkodowawczy zakładów ubezpieczeń wynikający z umów OC i AC komunikacyjnego.

 3. Wartość naprawy jako cena za wykonaną usługę przywrócenia pojazdu do stanu z przed szkody.

 4. Systemy kosztorysowania Audatex, Eurotax i inne jako narzędzie do ustalania cen za usługę.

 5. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów:

-zasada naprawienia wyrządzonej szkody w pełnej wysokości

- zagadnienie wyboru przez poszkodowanego sposobu naprawienia szkody.

 1. Umowa ubezpieczenia autocasco:

 2. -znaczenie ogólnych warunków ubezpieczenia w procesie zawierania umowy ubezpieczenia

Autocasco,

-zakres odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń w umowach dobrowolnych

typu Autocasco,

 1. Rola procesu sądowego jako narzędzie skutecznego dochodzenia roszczenia z umowy ubezpieczenia.


Warsztaty poprowadzi znany ekspert do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych - autor książki „Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych” – Pan ANDRZEJ MAKOWSKI


Koszt szkolenia 100,00 zł brutto -obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe ze wzorami pism, lunch, przerwy kawowe. Uczestnik szkolenia otrzymuje „Zaświadczenie o Ukończeniu Szkolenia”. Szczegóły na stronie www.motoryzacja.home.pl lub tel. 635-04-64 , 0 608 502 875
DYŻUR EKSPERTA

Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej - każdy poniedziałek

w godz. 14.00 – 16.00 - również w sprawach rozliczeń podatku dochodowego


Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego – w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 16.00

ZAPRASZAMY po odbiór certyfikatów CECHU na rok 2005 r.


.......................................................

(nazwa pracodawcy (pieczęć))

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO

W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


 1. Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie: …………………………………………………………………………………………………………..

 1. Nazwa komórki organizacyjnej:

…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny przeprowadził w dniu ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

………………………………………………...

(podpis osoby, której udzielono instruktażu) 1

 1. Instruktaż stanowiskowy

 1. Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy …………………………………..

przeprowadził w dniach …………….. r. ………………………………………...

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan (i) …………………………………………….. został (a) dopuszczony (a) do wykonywania pracy na stanowisku ………………………………………………


……………………………………… ……………………………………...

(podpis osoby, której udzielono instruktażu) * (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

 1. ** Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ………………………………..

przeprowadził w dniach …………….. r. ………………………………………...

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan (i) …………………………………………….. został (a) dopuszczony (a) do wykonywania pracy na stanowisku ………………………………………………


……………………………………… ……………………………………...

(podpis osoby, której udzielono instruktażu) * (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)1 Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych prac.

** Wypełniać w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.