I. SPRAWY ZUS-owskie

 

1. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ZA MARZEC-MAJ 2007 R.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących  minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 1597,51 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia za IV kw. ubr. – 2662,51 zł).

 

W związku z tym składka w okresie III, IV, V ‘ 2007 r. nie może być niższa niż:

 

             587,41 zł   RAZEM

 

2. Składka zdrowotna w  miesiącach: III, IV, V ‘ 2007 r. wyliczona od kwoty 2.116,88 zł

   (75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2006 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz z

   wypłatami z zysku wynoszącego 2.822,51 zł) wynosi 9 % tj. 190,52 zł natomiast odliczyć

   można 7,75 % tj. 164,06 zł.

 

3. Składka na Fundusz Pracy - za okres  III, IV, V ‘ 2007 r. wynosić będzie 2,45 %, tj. 39,14

    zł.

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miesiącach: III,

    IV,V’2007r. wynosi 0,10 %.

5. Limit przychodów niepowodujących zmniejszenia emerytury od 01 marca 2007 r. wynosi

    1.863,80 zł.

6. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i

    rentowe w 2007 r. wynosi 78.480,00 zł (MP Nr 90, poz. 951 z 2006 r.).

7. Przypominamy, że zdaniem ZUS właściciele jednoosobowych firm przez 50 lat

     powinni przechowywać w „domowym archiwum” wszelkie dowody wpłat ZUS, bo chociaż nie

     jest obowiązek ustawowy bankowa dokumentacja w razie sporu może okazać się

     niewystarczająca, gdyż banki przechowują tego typu dokumentację tylko przez 5 lat.

 

II. WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ZA MARZEC-

     MAJ 2007 R.

 

W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w IV kw. ubr. do  2662,51 zł - wzrasta również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu. Wynosi ono:

 

         w   I roku nauki - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia -   106,50 zł 

         w  II roku nauki - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia -   133,13 zł

         w III roku nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia -   159,75 zł

 

 

PRACA  dla uczniów i pracowników w warsztatach samochodowych –

oferty o wolnych miejscach znajdziesz -

 

na stronie:      www.motoryzacja.home.pl

 


III.   Prawo Pracy, ODPIS na FUNDUSZ SOCJANY I BHP

 

1. Wymiar czasu pracy

W nowym roku zmienił się obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy w przyjętych okresach rozliczeniowych. Chodzi tu o ramy czasowe, w jakich pracownik może świadczyć pracę w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego (nominał czasu pracy).

Nominały czasu pracy w 2007 r.:

 

 

 

Miesiąc

Dni

Godziny

Styczeń

22

176

Luty

20

160

Marzec

22

176

Kwiecień

20

160

Maj

21

168

Czerwiec

20

160

Lipiec

22

176

Sierpień

22

176

Wrzesień

20

160

Październik

23

184

Listopad

21

168

Grudzień

19

152

Łącznie:

252

2016

 

 

2. ODPISY NA FUNDUSZ SOCJALNY W 2007 ROKU

Zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym  Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. nr 70  poz. 335 z 1996 r. z pózn. zm.) pracodawcy, którzy mają obowiązek tworzenia funduszu ustalają wysokość odpisu na jednego pracownika - biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w całym roku lub w II półroczu w zależności od tego, które wynagrodzenie jest korzystniejsze.

 

W 2006 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło – 2059,92 zł, a w II półroczu – 2.145,59 zł. W związku z tym do ustalenia wysokości odpisu na 2007 r. przyjmuje się wynagrodzenie wyższe tj. z II półrocza – 2.145,59 zł.

 

Odpis podstawowy w 2007 r. wyniesie więc:

 

1. Na jednego zatrudnionego pracownika 37,5% ww. wynagrodzenia tj. – 804,60 zł

2. Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 50%

   wynagrodzenia tj. – 1072,80 zł

3. Na jednego pracownika młodocianego:

         • w   I roku nauki (5%) tj. -  107,28 zł

         • w  II roku nauki (6%) tj. – 128,74 zł

         • w III roku nauki (7%) tj. – 150,19 zł.

 

Pracodawcy mający obowiązek tworzenia funduszu socjalnego (tj. zatrudniający powyżej 20 pracowników) – do końca maja br. muszą odprowadzić na konto funduszu 75% wysokości odpisu ustalonego na bieżący rok. Pozostałą część muszą wpłacić na konto do 30 września br.

 

Pracodawcy, którzy nie tworzą funduszu socjalnego, ale wypłacają swoim pracownikom świadczenie urlopowe muszą pamiętać, że jego wysokość nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego uzależnionego od warunków pracy tj. w przypadku pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy - 804,60 zł lub 1072,80 zł,  jeśli pracownik zatrudniony jest w szczególnych warunkach.

Świadczenie nie zależy od stażu zakładowego. Każdy pracownik, który w danym roku kalendarzowym korzystał z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, nabywa prawo do świadczenia urlopowego. Oczywiście, pod warunkiem że jego pracodawca jest objęty obowiązkiem wypłaty takich świadczeń. Nie ma znaczenia, czy pracownik przepracował w zakładzie pełny rok kalendarzowy czy jedynie część roku. Wysokość świadczenia urlopowego pracownika nie jest uzależniona od zakładowego stażu pracy.

Mniejsze świadczenie tylko dla niepełnoetatowca. Proporcjonalne zmniejszenie świadczenia urlopowego następuje jedynie, gdy pracownik jest zatrudniony na część etatu. Zatem nawet pracownik zatrudniony w połowie roku kalendarzowego, ale na cały etat, nabędzie prawo do świadczenia urlopowego w pełnej wysokości. Oczywiście, pod warunkiem że udzielony mu urlop obejmie 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Przypominamy, że pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników i w związku z tym nie ma obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, musi wypłacać świadczenie urlopowe. Może się jednak z tego obowiązku zwolnić, jeśli do końca stycznia danego roku kalendarzowego poinformuje pracowników o niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Pracodawca sam też może określić wysokość świadczenia urlopowego w swojej firmie. Ustawa o zfśs określa tylko górną granicę świadczenia urlopowego - nie może ono być wyższe niż równowartość wysokości danego odpisu podstawowego na zfśs. Podstawa prawna: art. 3 ust. 3-5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994 r. nr 43, poz. 163, ze zm.).

3. Nowe kwoty odszkodowań wypadkowych

Jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy z tytułu uszczerbku na zdrowiu od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r.  wynoszą:

Uwaga!  Przypominamy, że od 13 grudnia 2006 r. obowiązują nowe zasady prowadzenia postępowania powypadkowego (rozporządzenie Rady Ministrów z 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy - Dz.U. z 2006 r. nr 215, poz. 1582).

Warto też wiedzieć, że: Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 1 września 2006 r. (SK 14/05; Dz.U. z 2006 r. nr 164 poz. 1166) uznał art. 442 § 1 zdanie 2 Kodeksu cywilnego za niezgodny z Konstytucją. Zgodnie z tym przepisem żądanie rekompensaty za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przedawnia się z upływem 10 lat od chwili zdarzenia, które spowodowało powyższe skutki. Według Trybunału Konstytucyjnego okres przedawnienia należy liczyć nie od chwili samego wypadku, ale od momentu wyjścia na jaw jego skutków (np. pogorszenia się stanu zdrowia poszkodowanego). Gdyż następstwa wypadków lub innych zdarzeń (np. wywołujących choroby zawodowe) niejednokrotnie ujawniają się grubo po ww. okresie 10 lat. W związku z tym ustawą z 16 lutego 2007 r. uchylono art. 442 Kodeksu cywilnego i wprowadzono art. 442 (1) Kodeksu cywilnego, według którego okres przedawnienia roszczeń wypadkowych za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia jest nadal liczony od momentu wypadku, ale został wydłużony do 20 lat. Zmiana wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.  Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 marca 2007 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. z 2007 r. nr 18, poz. 218).

 

IV. PODATEK DOCHODOWY I VAT

 

1. ZEZNANIA W ZAKRESIE PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN

W Dz.U. Nr 246 poz. 1800 opublikowano rozporządzenie MF z 18.12.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 

Rozporządzenie jest konsekwencją zmian w przepisach ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn wprowadzonych od 1.01.2007 r. W związku z nowymi regulacjami rozszerzającymi zakres ustawy o nabycie majątku tytułem nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności, zaistniała konieczność dostosowania wzoru zeznania podatkowego do przyjętych zmian. Zmiany w formularzu zeznania są także konsekwencją zniesienia solidarnego obowiązku podatkowego z tytułu podatków od darowizny.

 

Zgodnie z treścią rozporządzenia, w przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników (z wyjątkiem nabycia tytułem zasiedzenia), mogą oni złożyć wspólne zeznanie podatkowe wraz z informacją o pozostałych podatnikach.

 

Aktualne wzory zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) oraz informacji o pozostałych podatnikach (SD-3/A) stanowią załącznik do  ww.  rozporządzenia. Jednakże w razie nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny przed 1 stycznia 2007 r. należy złożyć zeznanie według wzoru obowiązującego do dnia 31.12.2006 r.

 

2. ZMIANY W PRZEPISACH VAT – NA SKUTEK ROZSZERZENIA UE

W Dz.U. nr 245 poz. 2784 opublikowano rozporządzenie MF z 22.12.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT – weszło w życie 1 stycznia 2007 r.

 

Nowe przepisy są spowodowane przystąpieniem od 1.01.br. nowych państw członkowskich do UE (Republika Bułgarii i Rumunia). W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania towarów (zarówno w państwie przywozu jak i w państwie wywozu), konieczne było wprowadzenie przepisów przejściowych w odniesieniu do transakcji realizowanych z  nowymi państwami członkowskimi.

 

I tak w & 41g rozporządzenia wprowadzono przepisy przejściowe dotyczące tych czynności podlegających opodatkowaniu, które zostały dokonane przed 1.01.2007 r. i są związane z wywozem towarów z terytorium Polski na terytorium nowego państwa członkowskiego, do których to transakcji miałyby zastosowanie przepisy dotyczące eksportu towarów. Uregulowania te dotyczą wywozu towarów objętych procedurą wywozu przed 1 stycznia br., ale które wyjadą (wyjechały) z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty dopiero po 31 grudnia 2006 r.

W tej sytuacji wywóz ten nie może być uznany za eksport, gdyż zgodnie z ustawą o VAT eksport dotyczy tylko wywozu towarów do krajów trzecich, czyli poza terytorium UE. Konieczne było zatem przyjęcie uregulowań umożliwiających zastosowanie do tych dostaw stawki VAT 0% pod warunkiem posiadania przez podatnika stosownych dokumentów.

 

Przepisy przejściowe dotyczą także & 41h odnośnie sytuacji, gdy  podatnik pobrał przed 1 stycznia br. zaliczkę z tytułu eksportu towarów, a wywóz następuje dopiero po 1 stycznia br., & 41i – dotyczący sytuacji gdy towary zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium nowego państwa członkowskiego na terytorium Polski przed 1 stycznia br. i w tym dniu pozostawały w dalszym ciągu na terytorium Polski objęte procedurą tranzytu lub były czasowo składowane i & 41j – dotyczącego importu rzeczy osobistego użytku, gdy zostały one przywiezione z terytorium nowego państwa członkowskiego na terytorium Polski

przed 1 maja 2004 r.  i w dniu  1 stycznia br. pozostawały na terytorium Polski objęte procedurą odprawy czasowej.

 

3. USTAWA O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH –ZMIANY OD 1 STYCZNIA

    2007 R.

Zmiany do ustawy zostały opublikowane w Dz.U. Dz.U. Nr 249 poz. 1828 – ustawa z 7.12.2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

 

Podatek od nieruchomości – zmiany w zakresie tego podatku to przede wszystkim doprecyzowanie przepisów w zakresie wyłączeń oraz zwolnień z opodatkowania, w tym min.:

• do katalogu wyłączeń z opodatkowania dodano grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi (nowy pkt 2a w art. 2 ust. 3)

• uściślono w art. 2 ust. 3 pkt 2, że z wyłączenia od podatku korzystają grunty pod powierzchniowymi wodami płynącymi

• doprecyzowano brzmienie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy tak, aby wyłączeniu z opodatkowania podlegały grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych,

• doprecyzowano brzmienie art. 4 ust. 5 i 6 oraz art. 6 ust. 2 ustawy określających odpowiednio zasady ustalania wartości rynkowej budowli i ich części od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych oraz termin powstania obowiązku podatkowego w przypadku nowo wybudowanych budynków i budowli.

 

4. Podatek od środków transportu

• od 1 stycznia 2008 r. nie będą podlegać temu podatkowi samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony.

• od 1 stycznia 2008 r. maksymalna stawka podatku od samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wynosić ma 676,20 zł

• doprecyzowano w art. 9 na kim ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportu. Co do zasady ciąży on na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Przy czym od 1.01.2008 r. jak właścicieli będzie się traktować również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które jest zarejestrowany środek transportowy oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

• doprecyzowano powstanie obowiązku podatkowego w przypadku pierwszej rejestracji pojazdu (art. 9 ust. 4 i 4a), wygaśnięcia tego obowiązku w przypadku upływu terminu powierzenia pojazdu (art. 9 ust. 5) oraz zasady płatności tego podatku. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami raty tego podatku są obecnie proporcjonalne zamiast równych.

 

5. ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ A ZWROT PODATKU VAT

Wiele urzędów skarbowych kwestionuje zasadność zwrotu podatku VAT w przypadku likwidacji firmy i zamknięcia rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wyrok WSA może skończy te spory, a na pewno będzie pomocny dla podatników, którym tego zwrotu odmówiono.

 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30.10.2006 r. III S.A./Wa 1631/06 (niezaskarżony, lecz nie stwierdzono jeszcze prawomocności).

 

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy o VAT podatnik nie traci prawa do zwrotu podatku w przypadku zamknięcia rachunku bankowego związanego ze zlikwidowaną działalnością gospodarczą, jeśli był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w chwili składania deklaracji z wykazanym zwrotem bezpośrednim i nabył prawo do tego zwrotu.

W dniu 5.04.2005 r. podatnik złożył korektę deklaracji podatkowej VAT7 za styczeń 2005 r. z wykazaną różnicą podatku do zwrotu na rachunek bankowy. Termin zwrotu części kwoty określił na 180 dni (tj. 3 października 2005 r.), a pozostałej kwoty – na 60 dni (tj. do 6.06.2005 r.).

Podatnik złożył również zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 informujące o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej z dniem 16.05.2005 r., w którym podał numer osobistego rachunku bankowego. Rachunek bankowy, służący tej działalności zamknął z dniem 1.06.2005 r.. W związku z powyższym zwrócił się o zwrot podatku na rachunek osobisty.

 

Organy podatkowe odmówiły zwrotu różnicy podatku, uznając, że mógł on nastąpić jedynie na rachunek bankowy założony dla prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się z takim stanowiskiem, wskazując, że zwrot nadwyżki podatku VAT jest fundamentalnym czynnikiem zapewniającym zachowanie zasady neutralności systemu VAT. Ustalenie warunków zwrotu nie może doprowadzić do jej podważenia poprzez zmuszanie podatnika do ponoszenia całości lub części ciężaru tego podatku.

 

 

Nie można, w ocenie Sądu, interpretować art. 87 ust. 2 ustawy o VAT w oderwaniu od treści art. 87 ust. 1 tejże ustawy. Przepis ten ustanawia prawo do zwrotu podatku przy wystąpieniu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Art. 87 ust. 2 ustawy o VAT określa między innymi techniczny sposób przekazania nadwyżki podatku naliczonego, wskazując rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju, podanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach.

Zdaniem Sądu trzeba odróżnić prawo podatnika do zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym od materialno-technicznej czynności zwrotu różnicy podatku. Podatnik, który skorzystał z prawa do obniżenia podatku należnego i w rozliczeniu za dany miesiąc wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku oraz spełnił w danym okresie rozliczeniowym wymagania ustawowe (w tym wymagania w zakresie rejestracji), nabył prawo do zwrotu różnicy podatku należnego. Późniejsze wykreślenie podatnika z rejestru i zmiana rachunku bankowego nie pozbawia go dobrze nabytego prawa.

 

Nie można go także zakwestionować w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wprawdzie nakazuje ona osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą, wskazanie rachunku bankowego, niemniej jednak  z dniem zakończenia działalności i wyrejestrowania z rejestru podatników VAT, podmiot taki nie jest już osobą prowadzącą działalność gospodarczą i nie ma wspomnianego obowiązku. Również art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej mówi o rachunku przedsiębiorcy, nie określając, że ma to być rachunek rozliczeniowy.

Skutkiem tego przedsiębiorca, będący jednocześnie osobą fizyczną, zgodnie z art. 49 ust. 3 i art. 50 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe, może wykorzystywać do dokonywania transakcji również posiadany przez siebie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Jeśli tak, to nie ma przeszkód, aby po jej zakończeniu wskazał ten rachunek do zwrotu podatku.

 

6. KWOTY WYNAGRODZENIA WOLNE OD POTRĄCEŃ W 2007 ROKU

Kwota wynagrodzenia pracownika wolna od potrąceń zmienia się w zależności od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku ze zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia br., które  obecnie wynosi 936,0 zł, zmienia się jednocześnie od 1 stycznia br. kwota wolna od potrąceń.

 

Według art. 87 & 1 Kodeksu Pracy pracownik zatrudniony na cały etat powinien otrzymać:

Minimalne wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

75% minimalnego wynagrodzenia za prace, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

90% minimalnego wynagrodzenia za prace, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 KP.

Pracującemu na niepełny etat  kwoty wolne zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy.

 

Ustalając kwoty wolne od potrąceń w 2007 r. należy od minimalnego wynagrodzenia odjąć sumę składek na ubezpieczenie społeczne wyliczoną od minimalnego wynagrodzenia (wynosi ona – 175,12 zł), oraz dodać zaliczkę na podatek dochodowy (19% bez zaokrąglenia do pełnych złotych).

 

Kwoty wolne od potrąceń w 2007 r. wynoszą więc:

1. dla pracownika który złożył pracodawcy PIT-2 wyliczenie kwoty wolnej (936 zł – (175,17

   zł+76,17 zł)       - 684,71 zł

2. dla pracownika który nie złożył pracodawcy PIT-2 wyliczenie kwoty wolnej (936 zł – (175,12

   zł+123,88 zł)     -  637,00 zł

3. przy potrącaniu zaliczek pieniężnych pracownikowi  75% i pracownik złożył PIT-2 (684,71 zł x

   75%)       -  513,53 zł

4. jeśli pracownik nie złożył PIT-2 (637 zł x 75%)    -  477,75 zł

5. przy potrącaniu kar pieniężnych (90% ) jeśli pracownik złożył PIT-2 (684,71 zł x 90%) –

    616,24 zł

6. jeśli pracownik nie złożył PIT2 (637 zł x 90%)    -   573,30 zł

 

7. NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIA OD NAJBLIŻSZEJ RODZINY W 2007 R.

Do 31 grudnia 2006 r. wartość otrzymanych od najbliższej rodziny świadczeń (np. korzystanie z samochodu, nieruchomości) była  obojętna dla przychodów przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ nie była przychodem z tej działalności.

 

Od 1 stycznia 2007 r. jest inaczej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Od 1 stycznia br. w przepisie tym w miejsce słów „z wyjątkiem...” pojawiają się: „z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125”. Pkt 125 dodany w art. 21 ust. 1 uopdof mówi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn; zwolnienie to nie ma jednak zastosowania do świadczeń otrzymanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

 

Bez względu  na to, kto jest świadczeniodawcą, u przedsiębiorcy zawsze powstanie przychód, z tym że będzie on zwolniony z podatku jeśli pochodzi od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z przepisami w ww. przypadku nie ma przychodu i nie ma podatku. Niby to samo, ale nie do końca.

 

Jak wynika z art. 22 ust. 3 i 3a zarówno według starych jak i nowych przepisów, podatnik który osiąga z działalności gospodarczej dochody (przychody) zarówno podlegające opodatkowaniu, jak i z niego zwolnione – powinien odpowiednio przyporządkować koszty uzyskania przychodów. Jeżeli kosztów tych nie można przyporządkować wprost, ustala się je w proporcji.

Uznanie, że część kosztów dotyczy przychodów wolnych od podatku oznacza, że nie można ich uwzględnić przy wyliczeniu dochodu do opodatkowania.

 

Można twierdzić, że przychody w formie świadczeń od najbliższej rodziny nie generują żadnych kosztów. Można spodziewać się jednak i odmiennego stanowiska urzędów skarbowych.

 

8  Przedsiębiorca może starać się o zasiłek opiekuńczy

Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2007, osoby prowadzące własne firmy będą mogły korzystać ze zwolnienia na chore dziecko. Będą mogły także wystąpić o zasiłek opiekuńczy za okres od 1 września 1999.
Pozbawienie przedsiębiorców prawa do zasiłku opiekuńczego było reliktem przeszłości – ocenia Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.
Związek Rzemiosła Polskiego wystąpił nawet do rzecznika praw obywatelskich, sygnalizując, że właściciele firm są dyskryminowani przez przepisy regulujące m.in. świadczenia z ubezpieczenia społecznego.”

                 

             SZKOLENIA – REKLAMA - OGŁOSZENIA

 

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców  Zapraszamy właścicieli zakładów na  kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat. - NOWY TERMIN !!! – koszt 140,00 zł – faktura  VAT

 

Jak samodzielnie prowadzić  książkę przychodów i rozchodów? warsztaty uzupełniające - Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia do Cechu. Koszt: 100,00 zł brutto. Szkolenie  od  17.30 – ok. 3 godz.

Szkolenie poprowadzi p. Aleksandra Bebelska właścicielka biura rachunkowego.

Zorganizowanie szkolenia uzależnione jest od ilości zgłoszonych uczestników min. 5 osób.

 

REKLAMA  NA STRONIE INTERNETOWEJ CECHU

Chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość zamieszczania reklam w naszym serwisie

internetowym  www. motoryzacja.home.pl. Możemy zaoferować Państwu trzy formy

reklamy.

 

Zapraszamy do przedstawienia Państwa ciekawych ofert, promocji, nietypowych usług. 

 

Banery reklamowe w formacie gif o wielkościach:

1. 150 x 75

     cena netto  50,00 zł za emisje przez 30 dni

2. 150 x 150

    cena netto 70,00  za emisje przez 30 dni

2. 468x60

    cena netto 100,00 zł za emisje przez 30 dni

 

„FUNDUSZE STRUKTURALNE – nowe możliwości pozyskania dotacji na rozwój firmy
w latach 2007-2013”

Szanowni Państwo,

Fundusze strukturalne na najbliższe lata obejmują programy operacyjne krajowe :PO Innowacyjna Gospodarka i PO Kapitał Ludzki oraz Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego.

Prosimy o zgłaszanie do biura Cechu informacji,  na jakie cele jesteście Państwo zainteresowani ubiegać się o unijne dotacje. Uzyskane informacje pozwolą nam przygotować dla Państwa ukierunkowane materiały lub  szkolenia .

 

 

Ogłoszenie

 

Firmy zainteresowane podjęciem współpracy z Zespołem Szkół Samochodowych na ul. Stawki w Warszawie w zakresie przyjęcia na praktyki szkolne uczniów szkół zawodowych i technikum /również jednomiesięczne praktyki w okresie wakacji/ , proszone są o kontakt z biurem Cechu do końca kwietnia br.

 

 

 

W imieniu Zarządu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zwracam się do Państwa o regularne wnoszenie opłat członkowskich- co kwartał, co w znacznym stopniu ułatwi Zarządowi planowanie i realizację zadań statutowych.

 

 

STARSZY CECHU

JANUSZ ZDORT