INFORMACJE CECHU

 

Giełda Producentów i Dystrybutorów Części MotoryzacyjnychI.

 

 

           Zapraszamy na Giełdę

22 czerwca 2004r.  od godz. 830  do 1730

    w Centrum Gastronomicznym Baccar przy  ul. Jagiellońskiej 73 w Warszawie   (wjazd na parking od ul. Jagiellońska 71)

Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych  organizuje w Warszawie jednodniową Giełdę, która ma spełnić funkcję tanich jednodniowych targów części motoryzacyjnych, dla producentów, dystrybutorów,  hurtowni, właścicieli sklepów i warsztatów oraz  firm zagranicznych poszukujących dostawców.   Na Giełdzie  swoje wyroby zaprezentuje około 70 –ciu  producentów części, ale rezerwujemy kilka stanowisk dla firm kupujących części.

Szczegółowe informacje o giełdzie można znaleźć na stronie www.spcm.org.pl

Dla odwiedzających Giełdę wstęp jest bezpłatny !

 

 

 

Obsługa likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle nowych przepisów regulujących rynek ubezpieczeń w Polsce –  praktyczne warsztaty dla serwisów motoryzacyjnych

                        NOWY Program 1-dniowego szkolenia w godz. 10.00 – 17.00

               22 czerwiec 2004 r.     lub   1 lipec 2004 r.

1.   Przygotowanie merytoryczne pracownika serwisu mające na celu odpowiednie ukierunkowanie

      działań Klienta w kontaktach z towarzystwem ubezpieczeń.

2.   Główne zasady aktów prawnych regulujących zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeniowych.

3.   Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczeń autocasco wybranych towarzystw 

      ubezpieczeniowych w świetle nowych zasad kształtowania założeń warunków ogólnych.

4.   Rozliczanie szkód komunikacyjnych metodą szkody całkowitej, jako efekt kalkulacji opłacalności

      naprawy w przypadku szkody z tytułu OC i AC

5.   Stawka za rbg, jako narzędzie generowania zysku w działalności warsztatu naprawczego

 

Warsztaty poprowadzi znany ekspert do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych - autor książki  „Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych” –Pan ANDRZEJ MAKOWSKI

Koszt szkolenia 100,00 zł brutto -obejmuje: 7 godzin wykładów, materiały szkoleniowe ze wzorami pism, lunch, przerwy kawowe.  Uczestnik szkolenia otrzymuje „Zaświadczenie o Ukończeniu Szkolenia”.

Szczegóły na stronie www.motoryzacja.home.pl

 

 

  Miło nam poinformować o powstaniu grupy zainteresowanych warsztatów samochodowych w ramach organizowanej przez Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie  -   sieci POLSKI WARSZTAT.

Koszt uczestnictwa w pierwszym roku wynosi 400,00 zł netto. Firma otrzymuje w ramach opłaty – certyfikat Polskiego Warsztatu , szyld zewnętrzny z logo Sieci do wyboru o wymiarach: 1/    100 cm x 200 cm lub 2/  70 cm x 100 cm, pakiet materiałów reklamowych, w tym: książki gwarancyjne, karta obsługi, zlecenie  naprawy,  wspólny  marketing.

Pierwsze spotkanie uczestników sieci odbędzie się w dniu 3 czerwca br.  o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej ZDZ w Warszawie ul. Podwale 13 – I piętro.

 

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU –     17 czerwiec 2004 r.    – program w załączeniu

INFORMACJE  EKONOMICZNE

 

 

I.                   Sprawy ZUS-owskie

 

1.      Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za miesiące: VI, VII, VIII 2004 r., wyliczone od kwoty 1.399,30 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w

      I kwartale 2004 r. wynoszącego 2.332,17 zł) nie mogą być niższe od:

 

·         emerytalna           - 19,52%         - 273,14 zł

·         rentowa                -      13%         - 181,91 zł

·         chorobowa           -   2,45%         -   34,28 zł (dobrowolna);

·         wypadkowa          -   1,93%         -   27,01 zł (do 9 ubezpieczonych).

        Razem:     516,34 zł

 

Składka zdrowotna za miesiące: VI, VII, VIII 2004 r. wyliczona od kwoty 1.782,47 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2004 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku wynoszącego 2.376,63 zł) wynosi 8,25%, tj. 147,05 zł, odliczyć od podatku można 7,75%, tj. 138,14 zł. Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45%, tj. 34,28 zł.

 

2.      Zasiłek rodzinny

 

Przypominamy, że od 01 maja 2004 r. prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje wówczas, gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie w 2002 r. nie przekroczył 504,00 zł netto, a w przypadku posiadania dziecka niepełnosprawnego 583,00 zł netto i wynosi:

 

·         43,00 zł - na pierwsze i drugie dziecko;

·         53,00 zł - na trzecie dziecko;

·         66,00 zł – na czwarte i kolejne dziecko.

 

3.      Składki ZUS za osoby przebywające na urlopie wychowawczym od 01 maja 2004 roku

 

Od 01 maja 2004 r. zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) pracodawca będzie zobowiązany do sporządzania raportów składkowych dla osób przebywających na urlopach wychowawczych zarówno tym, którym wypłaca zasiłek wychowawczy jak i tym, którym dotychczas zasiłek wypłacał ZUS. Począwszy od raportów za maj br. pracodawca musi składać zarówno raport ZUS RSA z kodem 01 10 xx z kodem przerwy 121 czy 122, jak również raport składkowy ZUS RCA z kodem 12 11 xx. Fizycznie płatnik w dalszym ciągu nie będzie za ww. płacić składek, ale musi je wykazać w dokumentach rozliczeniowych. Podstawę wymiaru dla składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne stanowić będzie od 01 maja br. kwota w wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, tj.: 420,00 zł.

 

Podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie zmniejsza się proporcjonalnie, tak jak przy ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym. Czyli – bez względu na długość urlopu wychowawczego podczas miesiąca – składkę te trzeba obliczyć od pełnej podstawy.

 

4.      Podstawa naliczania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami w sprawie podstawy wymiaru składki na FP i FGŚP informujemy, że:

 

·         Składki na FP i FGŚP ustala się od sumy wypłacanych pracownikom wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a nie od wynagrodzenia poszczególnych pracowników.

·         W przypadku naliczania składek na FP i FGŚP nie stosuje się ograniczenia w postaci rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tym samym składki na oba fundusze płatnik zobowiązany jest odprowadzać pomimo tego, że za danego ubezpieczonego ze względu na przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek nie musi odprowadzać już składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 z późn. zm.) i Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z późn. zm.).

 

Jednocześnie przypominamy, że składki na Fundusz Pracy obowiązani są odprowadzać pracodawcy w stosunku m. in. do pracowników, zleceniobiorców – jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe tych osób wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

 

II.                  Wynagrodzenia uczniowskie

 

1.      Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące: VI, VII, VIII 2004 r. wyliczone od kwoty 2.332,17 zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2004 r.) nie może być niższe od:

 

·         w   I roku nauki zawodu - 4%      -   93,29 zł

·         w  II roku nauki zawodu - 5%      - 116,61 zł

·         w III roku nauki zawodu - 6%      - 139,93 zł.

 

Minimalne wynagrodzenie pracowników wynosi nadal 824,00 zł, z tym, że w I roku pracy można wypłacić 80% tej kwoty, a w II – 90% tego wynagrodzenia. Do stażu pracy nie wlicza się okresu nauki zawodu.

 

III.              Podatek VAT

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DOTYCZĄCE PODATKU VAT

 

1. Od 1 maja 2004 r. zmieniają się zasady odliczania podatku VAT od nabywanych

samochodów oraz umów leasingu.  Wielkość odliczenia w przypadku nabycia samochodu jest uzależniona od jego ładowności. Sposób jej obliczania określony jest w art. 86 ust. 3 ustawy. W przypadku samochodów osobowych lub innych pojazdów samochodowych o ładowności mniejszej niż określona według wzoru:

 

    =    357 kg   +    n    x    68 kg

gdzie:

 

– oznacza dopuszczalną ładowność.

n – oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy.

 

Odliczeniu podlegać może nie więcej niż 50% kwoty podatku VAT wykazanego w fakturze,  nie więcej jednak niż 5.000 zł.

 

Zatem przy samochodzie 4-osobowym (łącznie z kierowcą) dopuszczalna ładowność wyniesie 629 kg, tj. 357 + (4x68 kg), przy 5-osobowym 697 kg.

 

Zasada ta dotyczyć będzie również umów leasingu – z tym że suma odliczeń w całym okresie użytkowania samochodu nie może przekroczyć kwoty 5000 zł. Zasada ta nie znajdzie zastosowania do samochodów będących przedmiotem leasingu jeśli umowy zawarte zostały przed dniem wejścia w życie nowej ustawy o VAT oraz pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do 14 maja br.

 

2. Podatnicy, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych muszą dokonać zgłoszenia

rejestracyjnego na potrzeby unijnego VAT. Dla uzyskania tej rejestracji należy złożyć formularz VAT-R/UE łącznie ze zgłoszeniem VAT-R (rejestracyjnym lub aktualizacyjnym). Podatnik będzie zarejestrowanym podatnikiem gdy otrzyma VAT-5UE czyli potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE. Dopiero więc po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji podatnik będzie mógł w transakcjach z kontrahentami z UE posługiwać się szczególną identyfikacją – PL wraz z NIP.

 

3. Dla podatników rozliczających się z podatku kwartalnie zmieniono, ale tylko w tym roku

okres rozliczeniowy. Pierwszy kwartał obejmuje miesiące od stycznia do kwietnia, zaś drugi od maja do czerwca. Pozostałe kwartały pozostają już bez zmian (art. 161 ustawy).

 

4. Podatnicy, którzy  zarejestrowali się jako płatnicy podatku VAT i w okresie ostatnich

sześciu miesięcy składali deklaracje podatkowe VAT, choćby np. przez okres 2 czy 3 miesięcy, zostaną automatycznie zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Natomiast w pozostałych przypadkach podatnicy  będą z urzędu zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni z podatku VAT.

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODATKU VAT PO 1 MAJA

 

1.         Od 1 maja br. zwiększa się katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.  W  myśl dotychczasowych przepisów opodatkowaniu podlegała „sprzedaż towarów i świadczenie usług”  w nowych min. „ odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług” – które jest pojęciem szerszym. W przypadku sprzedaży towarów musi bowiem nastąpić przeniesienie prawa własności. Natomiast w przypadku dostawy towarów wystarczające dla uznania, iż czynność podlega opodatkowaniu, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Od  1 maja obrotem będzie także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

 

2.         Przepisy ustawy nie ustanawiają jednego miejsca, które byłoby uznane za miejsce dostawy towarów. Jest ono zróżnicowane w zależności od samego charakteru dostawy. Podstawową zasadą jest opodatkowanie towarów transportowanych w związku z dokonywana dostawą w miejscu, gdzie rozpoczyna się transport, czyli w miejscu, gdzie towary znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu lub w miejscu początkowym wysyłki towaru do nabywcy. Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, gdy dostarczane towary są montowane lub instalowane przez dostawcę lub w jego imieniu. W tym przypadku za miejsce dostawy uznaje się miejsce, gdzie towar jest montowany, a opodatkowanie następuje w kraju dokonywania instalacji (montażu).

Jeśli towar nie jest transportowany – miejscem dokonania dostawy jest miejsce, gdzie towar znajduje się w chwili dokonywania dostawy.

W przypadku dostawy usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, w przypadku jej braku miejsce stałego zamieszkania. Ustawodawca przewidział jednak wiele wyjątków od tej reguły.

 

3.         Generalnie nie zmieniają się dane które musi zawierać faktura VAT oraz zasady ich wystawiania. Nowością jest to, że faktury sprzedaży nie muszą zawierać podpisu jej wystawcy i odbiorcy. Nie zmieniają się również zasady wystawiania not korygujących. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w dalszym ciągu do kopii faktury należy dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż. Faktury wystawione w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego NBP na dzień wystawienia faktury z tym, że kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze.

Wystawiając faktury VAT na sprzedaż towarów czy usług opodatkowanych stawką niższą niż 22% lub zwolnionych z podatku na  fakturze należy podawać symbol PKWiU, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku np. dla usług budowlanych mieszkaniowych - podstawa prawna:  „art.  146 ust. 1 ustawy VAT”.

 

4.         Od 1 maja br. przyjęcie każdej zaliczki bez względu na jej wysokość (a nie tak jak dotychczas w wysokości co najmniej 50% ceny) rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT. Oznacza to, że trzeba w tym przypadku wystawić fakturę VAT – najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zaliczki.

 

5.         Moment wystawiania faktury min. w przypadku usług budowlanych i transportowych – pozostał bez zmian. Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zaliczki. Jeśli nie pobiera się zaliczki – faktura nie może być wystawiona wcześniej i nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi np. usług wykonana w dniu 30.04 – data wystawienia faktury 30.05.

W przypadku usług budowlanych – utrzymano 7% stawkę VAT do 31 grudnia 2007 r. jedynie w stosunku do robót budowlano montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Pozostałe usługi budowlane opodatkowane są 22% stawką podatku VAT (np. szpitale, szkoły, przedszkola).

 

6.         Do dnia 31.12.2005 r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do świadczenia usług min. w zakresie napraw obuwia i innych artykułów skórzanych, napraw odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego, napraw rowerów.

 

7.         Od 1 maja br. nie przysługuje odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów, których ładowność jest mniejsza niż wyliczona według wzoru podanego w art. 86 ustawy np.: dla 4 miejsc łącznie z kierowcą – 629 kg a dla 5 miejsc łącznie z kierowcą -  697 kg.

Dopuszczalna ładowność i ilość miejsc określona jest na podstawie wyciągu z homologacji. Jeśli dla danego samochodu nie ma homologacji samochód jest w każdym przypadku określany jako osobowy, a więc VAT od paliwa nie podlega odliczeniu. W tym przypadku zakup paliwa jest księgowany w kwocie brutto. Faktury dokumentujące zakup paliwa powinny zawierać numer rejestracyjny samochodu.

Zakaz odliczania podatku VAT dotyczy  również umów leasingu tych samochodów zawartych do dnia obowiązywania nowej ustawy, chyba że umowy te zostaną zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym do 14 maja br.

W dalszym ciągu będzie można odliczać podatek VAT od nabywanych części zamiennych, przeglądów, napraw, wyposażenia dotyczących wszystkich samochodów również osobowych.

 

8.         Od 1 maja przysługuje odliczenie podatku VAT od kupowanych samochodów osobowych w wysokości 50% podatku nie więcej niż 5000 zł. Zasada ta dotyczy  również umów leasingu tych samochodów. Z tym, że odliczenie podatku w wysokości 50% nie więcej niż 5000 zł dotyczy całego okresu na który umowa została zawarta.

 

9.         Zwolnione z podatku jest przekazywanie prezentów o małej wartości i próbek. Prezenty o małej wartości, w myśl ustawy, to – przekazanie jednej osobie w całym roku prezentów o łącznej wartości do 50 zł. Łączna wartość wszystkich przekazanych prezentów (dla różnych kontrahentów) nie może w całym roku przekroczyć 0,125% wartości sprzedaży z poprzedniego roku.

 

10.       W myśl nowych przepisów grunty są towarem podlegającym opodatkowaniu. W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania przy takich transakcjach nie należy wyodrębniać wartości gruntu. Dotychczas, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, grunt nie był towarem, a zatem jego sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu VAT. Taka regulacja ma istotne znaczenie dla wysokości opodatkowania dostawy gruntu, jeżeli z takim gruntem związana jest trwale budowla lub budynek. Ponieważ wartość gruntu powiększy podstawę opodatkowania, w rzeczywistości dostawa gruntu objęta będzie taka samą stawką podatku jak budynek.

 

11.       Istotną zmianę wprowadzono w zakresie odliczania podatku VAT z faktur za media. Od 1 maja podatek naliczony będzie mógł być odliczony w miesiącu w którym przypada termin płatności lub w miesiącu następnym – a nie jak dotychczas tylko w miesiącu w którym przypada termin płatności. Ponadto korekty deklaracji będzie można dokonywać przez 5 lat, a nie rok jak dotychczas.

 

12.       Zmianie uległy druki deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K. Ponadto wprowadzono szereg nowych deklaracji. Nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K zawierają m.in. pozycje w których trzeba wykazać podatek naliczony nie podlegający odliczeniu, od nabywanych paliw, oleju napędowego oraz gazu używanych do samochodów.

 

13.   Wprowadzono inne zasady rozliczeń podatku naliczonego dotyczącego jednocześnie sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej.  W tym przypadku do wyliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną podlegającego odliczeniu będzie przyjmować się współczynnik udziału sprzedaży opodatkowanej w ogólnej sprzedaży z poprzedniego roku (za 2004r. współczynnik z 2003 r.), a całkowite rozliczenie podatku podlegającego odliczeniu dokonywać się będzie jednorazowo za cały rok w styczniu, na podstawie współczynnika z bieżącego roku (2004 r.). W przypadku zakupu środków trwałych ww. rozliczeń będzie dokonywać się przez okres 5 lat, a w przypadku nabywanych nieruchomości – przez okres 10 lat.

 

14. Nowością jest wprowadzenie opodatkowania VAT-em umów zlecenia, agencyjnych i pośrednictwa przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, których wartość w tym roku nie przekroczy 10.000,- EURO pod warunkiem, że:

- wartość sprzedaży w ubiegłym roku (2003) nie przekroczyła również 10.000,- EURO.

- osoby te nie są zarejestrowanym podatnikiem VAT (czynnym) w 2004 r.

- nie zrezygnowali z prawa do zwolnień podmiotowych lub nie utracili do niego prawa w poprzednich latach podatkowych i od daty rezygnacji lub utraty tego prawa nie upłynęły 3 lata.

 

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w Dziale Podatki – dostępne są przepisy wykonawcze do nowej ustawy VAT – zarówno już opublikowane jak i mające się ukazać w dzienniku ustaw (www.mf.gov.pl).

 

IV.      NOWE PRZEPISY O AKCYZIE

 

Od 1 maja br. obowiązują nowe przepisy w zakresie podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Ustawa o podatku akcyzowym (z 23.01.2004 r. Dz.U. nr 29 poz. 257) reguluje kompleksowo problematykę funkcjonowania systemu tego podatku, w tym również zagadnienia związane z oznaczaniem wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.  Jej uchwalenie miało na celu dostosowanie przepisów do prawa wspólnotowego.

Zgodnie z nowymi przepisami opodatkowaniu akcyzą podlega produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ( paliwa silnikowe, oleje opałowe, gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do nowej ustawy), wyprowadzenie tych wyrobów ze składu podatkowego, sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, eksport i import wyrobów akcyzowych oraz nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa.

W nowej ustawie określono m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania akcyzą, właściwość organów podatkowych, terminy płatności akcyzy, zwolnienia podatkowe i organizację obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. Nowe regulacje prawne zawierają również przepisy umożliwiające funkcjonowanie systemu składów podatkowych ( część tych przepisów weszła w życie 1 marca br.). Określają zatem m.in.: warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie takiego składu, procedury zawieszania poboru akcyzy, kwestie związane ze składaniem zabezpieczenia akcyzowego, procedurę przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

 

V.     Umowy o pracę od 1 maja 2004 r.

 

Przypominamy, że od 01 maja 2004 r. wchodzi w życie art. 25.1 Kodeksu Pracy. Stanowi on, że zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli: poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Zasada ta ma zastosowanie do nowych umów na czas określony zawieranych po 01 maja 2004 r. Ponadto nie będzie można przedłużać umów za pomocą aneksów.

 

Pracodawcy, którzy nie są zobowiązani do ustalania regulaminu pracy /zatrudniający do 20 pracowników/ zobowiązani są w terminie do 30 czerwca 2004 r. uzupełnić umowę o pracę o nowe elementy zawarte w załączonej do komunikatu informacji.

 

Dz. U. Nr 230 z dnia 31 grudnia 2003 r. zawiera ważne przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy dotyczące świadectwa pracy, urlopów wypoczynkowych, wychowawczych, prowadzenia akt osobowych i in.

 

VI.     Zawiadomienie o zmianie numeru rachunku bankowego

 

Przypominamy, że od 01 stycznia 2004 r. banki stosują nowy format identyfikacji rachunków bankowych. Terminy zaprzestania stosowania numerów rachunków bankowych nadanych przed wejściem w życie Zarządzeń Prezesa NBP są ustalane indywidualnie przez poszczególne banki. Numery rachunków bankowych w starym formacie przestaną obowiązywać najpóźniej w dniu 01 lipca 2004 r.  

W związku z powyższym podatnicy i płatnicy, którzy wykazali w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym numer rachunku bankowego w starym formacie są zobowiązani do dokonania aktualizacji tych numerów poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

VII.       Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu

 

Na temat refakturowania wielokrotnie wypowiadał się NSA i SN (m. in. wyrok NSA z dnia 25 października 2001 r. Sygn. Akt III S.A. 1466/00, Uchwała SN z dnia 15 października 1998 r. Sygn. Akt III ZP 8/98). Z wyroków tych można wysnuć wniosek, że refakturującego należy traktować tak, jak świadczącego refakturowaną usługę. Konsekwencją takiego podejścia jest uznanie, że w zakresie powstania obowiązku podatkowego refakturujący także powinien być traktowany jako wykonujący usługę. Zgodnie z art. 6 ust. 8b, pkt. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu powyższych usług powstaje z momentem upływu terminu płatności. Oznacza to, że wynajmujący otrzymując fakturę od dostawcy usług może odliczyć wynikający z niej podatek naliczony w miesiącu upływu terminu płatności. Najemca lokalu również odliczy wynikający z refaktury podatek naliczony za media w miesiącu upływu terminu płatności z tym, że terminem tym jest termin ustalony w refakturze.

 

VIII.     Wyroki Sądu

 

1.      Wydatki poniesione na opłacenie czynszu leasingowego w okresie po utracie samochodu, jako pozostające bez wpływu na powstanie przychodu, na podstawie art. 15, ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu (wyrok NSA w Gdańsku z dnia 28 lutego 2001 r. Sygn. Akt I S.A./Gd 1240/98).

2.      Dla celów podatkowych koszty wdrożenia zintegrowanego systemu komputerowego, stanowiącego wartość niematerialną i prawną – jako związane z przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania – powinny zostać zaliczone na podstawie art. 15, ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 października 2001 r. Sygn. Akt III S.A. 1070/00).

 

STARSZY CECHU

/-/ JANUSZ ZDORT