I. SPRAWY ZUS

 

1.       Składki  ZUS  za  rzemieślników  i  osoby współpracujące  za  miesiące  VI, VII, VIII` 2005 r. wyliczone od kwoty: 1.449,27 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kw. 2005 r. wynoszącego: 2.415,45zł) nie mogą być niższe od kwoty:

 

·         emerytalna       - 19,52%           - 282,90 zł;

·         rentowa            -      13%          - 188,41 zł;

·         chorobowa        -   2,45%          -    35,51zł; /dobrowolna/

·         wypadkowa       -   1,93%          -   27,97 zł (do 9 ubezpieczonych).

   Razem:      534,79 zł

 

Składka zdrowotna za miesiące: VI, VII, VIII’2005 r. wyliczona od kwoty: 1.818,93 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku wynoszącego w I kw. 2005 r.: 2.425,24 zł) wynosi 8,5%, tj.: 154,61 zł, odliczyć od podatku można 7,75%, tj.: 140,97 zł.

 

Składka na Fundusz Pracy za miesiące: VI, VII, VIII’2005 r. wynosi 2,45%, tj.: 35,51zł.

 

2.       LIMIT DOCHODÓW nie pozwalających na zmniejszenie emerytury wynosić będzie od 1 czerwca 2005 r. - 1.690,90 zł.

 

3.    Komunikat ZUS  z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie nowych usług dostępnych

       w elektronicznym przekazie dokumentów do ZUS od 1 czerwca 2005 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił płatnikom składek nowe usługi związane z przekazywaniem do ZUS dokumentów w formie elektronicznej, tzw. System Dwustronnej Wymiany Informacji (SDWI). W związku z tym wydano specjalny pakiet aktualizujący do programu "Płatnik". Nowy elektroniczny kanał informacyjny ma za zadanie usprawnienie i stopniowe rozszerzanie zakresu wymiany informacji między płatnikami składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 czerwca 2005 r. SDWI zastąpi obecnie istniejący mechanizm przekazywania dokumentów. Oznacza to, że od 1 czerwca br. wszyscy płatnicy składek zobowiązani będą do korzystania z SDWI, ponieważ wykorzystywane dotychczas strony internetowe służące do przekazu elektronicznego zostaną wyłączone. Od tego dnia obowiązującą wersją programu "Płatnik" będzie wersja 6.03.001B.

System Dwustronnej Wymiany Informacji przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo i wydajność przesyłanych do ZUS dokumentów oraz odbioru potwierdzeń i komunikatów. Wprowadzono bowiem technologię szyfrowanego połączenia ze stroną internetową ZUS. Ponadto wprowadzono rejestrację upoważnień dla osób fizycznych lub prawnych (dotyczy to głównie biur rachunkowych), które w imieniu danego płatnika wysyłają dokumenty. Dzięki temu stworzona będzie możliwość wyeliminowania wysyłki dokumentów przez osoby nieuprawnione. Przyjęte rozwiązania informatyczne stanowić będą platformę dla wdrażania nowych usług dla płatników składek w zakresie wymiany informacji poprzez Internet. Jednocześnie zasady i sposób przekazywania dokumentów w SDWI nie różni się w znaczący sposób od dotychczasowych. Więcej informacji na temat SDWI można uzyskać na stronach internetowych serwisu http://e-inspektorat.zus.pl lub dzwoniąc na ogólnopolski numer infolinii ZUS 0-801-410-410, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Koszt połączenia wynosi 0,49 zł brutto.

 

II.  OŚWIATA ZAWODOWA - uczniowie

 

1.         Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące: VI, VII, VIII’2005 r. wyliczone od kwoty: 2.415,45 zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2005 r.) nie może być niższe od:

 

·          I roku nauki zawodu - 4%       -   96,62 zł;

·         w  II roku nauki zawodu - 5%       - 120,77 zł;

·         w III roku nauki zawodu - 6%       - 144,93 zł.

 

 

Minimalne wynagrodzenie pracowników wynosi: 849,- zł z tym, że w I roku pracy zawodowej można wypłacić 80% a w drugim – 90% tegoż wynagrodzenia (w tym przypadku do stażu pracy nie liczy się okresu nauki zawodu).

 

 

 

2. Zmiana Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianycHh

 

Z dniem 1 maja 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. nr 53, póz. 472 z 2005 r.).

 

Zobowiązano pracodawców do poinformowania odpowiednich podmiotów decydujących o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych ponoszonych przez pracodawców o zawarciu z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. O zawarciu umowy, o której mowa, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. Nawet w przypadku zawarcia z młodocianym umowy na czas określony pracodawca również jest zobowiązany do realizacji odpowiedniego programu nauczania.
Zawody, w których odbywa się nauka zawodu oraz czas jej trwania, określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami może odbywać się także w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika, przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.


 

III. ZMIANY W OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI

     ODPADAMI

 

Ustawą z 21 stycznia 2005 r. (DZ.U. Nr 33 poz. 291) Sejm znowelizował ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarki niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

 

Dotychczasowe brzmienie art. 1 ust. 1 ustawy budziło wątpliwości , czy obowiązkami zapewnienia odzysku i recyklingu objęci są także przedsiębiorcy świadczący usługi. Doprecyzowano zatem ten przepis poprzez odwołanie się do pojęcia przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że obecnie nie ma już wątpliwości i obowiązkiem zapewnienia odzysku i recyklingu objęci zostali również usługodawcy, ale tylko ci którzy używają w swojej działalności opakowania.

 

Ustawa odnosi się również do przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia na potrzeby własne. Natomiast nie stosuje się jej przepisów do przedsiębiorców, którzy eksportują lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, które zostały uprzednio wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

 

Kolejna zmiana o jakiej warto wiedzieć wynika z nowego brzmienia art. 11 ustawy. Zarówno przedsiębiorca, jak i organizacja odzysku obowiązani są do prowadzenia ewidencji obejmującej min. informacje o masie lub ilości określonych rodzajów opakowań i produktów wprowadzonych na rynek krajowy. Nowelizacja ustawy nakłada ponadto obowiązek prowadzenia dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling. Prowadzący odzysk lub recykling obowiązany jest wydać te dokumenty na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji przekazujących odpady w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Należy pamiętać, że ewidencję oraz dokumenty należy przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

 

Nowelizacja dotyczy również załączników nr 1-3 do ustawy, określających rodzaje opakowań i produktów objętych obowiązkiem odzysku i recyklingu.

Obowiązek ten dotyczy obecnie nie tylko akumulatorów ołowiowo-kwasowych i niklowo-kadmowych, lecz także niklowo-żelazowych oraz innych akumulatorów elektrycznych dostępnych na rynku. Przepisami ustawy zostały objęte także materiały reklamowe, katalogi handlowe itp. materiały reklamy komercyjnej.

 

Jeśli wysokość łącznej rocznej opłaty produktowej dla opakowań i produktów nie przekracza 50 zł, przedsiębiorca jest zwolniony na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z obowiązku jej wniesienia.

 

Zmiany do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wchodzą w życie 1 kwietnia 2005 r., jedynie przepisy wprowadzające obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu akumulatorów niklowo-żelazowych i innych akumulatorów elektrycznych oraz materiałów reklamowych zaczną obowiązywać od 1.01.2006 r.

 

ZMIANY PRZEPISÓW VAT

 

W dniu 21.04.2005 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku VAT /Dz. U. Nr 90 poz. 756 z 2005 r./ . Nowela  zakłada min.:

ZMIANA PRZEZNACZENIA SAMOCHODU A PODATEK VAT

 

W ostatnim okresie wielu podatników dokonuje zmiany przeznaczenia wcześniej zakupionego samochodu ciężarowego (od którego odliczyli podatek VAT) na samochód osobowy. W związku z tym  pada pytanie, czy w tym przypadku występuje konieczność dokonania korekty podatku VAT naliczonego, odliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego.

 

Co do zasady, okresem rozliczeniowym w podatku VAT jest okres jednego miesiąca lub jednego kwartału. Podatnik dokonując w danym okresie rozliczeniowym zakupów, przy założeniu że służą lub będą służyć prowadzonej działalności gospodarczej, jednocześnie nabywa prawo do odliczenia kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury. W myśl przepisów obowiązujących po 1 maja 2004 r., jak i przed tą datą, prawo do odliczenia podatku przysługuje, co do zasady, w rozliczeniu za okres w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny potwierdzający dokonanie czynności będącej przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT. Podatnik rozstrzyga o przysługującym prawie do odliczenia podatku w zamkniętych okresach rozliczeniowych – miesiącach lub kwartałach.

 

Zakup samochodu ciężarowego jako pojazdu posiadającego homologację samochodu ciężarowego wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej, w całości spełnia warunki konieczne i decydujące o możliwości jego odliczenia w ramach podatku VAT.  Podatnik miał więc w pełni prawo do skorzystania z możliwości jego odliczenia.

 

Zarówno w myśl obowiązujących przepisów ustawy o podatku VAT, jak i ustawy obowiązującej przed 1 maja 2004 r., nie było i nie ma przepisu wskazującego na konieczność dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia zakupionego samochodu z ciężarowego na osobowy. Bowiem o możliwości odliczenia podatku VAT decydowało  odpowiednio wypełnienie lub niewypełnienie w danym okresie rozliczeniowym warunków niezbędnych – warunkujących odliczenie podatku.

 

Oznacza to, że zmiana przez podatnika przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy nie rzutuje na przysługujące w momencie zakupu prawo do odliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   podatku VAT i tym samym nie nakłada na podatnika obowiązku dokonania korekty tego podatku w późniejszym czasie w sytuacji wyżej wskazanej.

 

ZMIANA HOMOLOGACJI A AMORTYZACJA SAMOCHODU

 

Z uwagi na fakt, że zlikwidowane zostały przywileje podatkowe dla aut z kratką (możliwość odliczania VAT przy zakupie paliwa), a ograniczenia dotyczące choćby liczby osób czy prędkości pozostały, to coraz więcej osób zainteresowanych jest usunięciem kratki z pojazdu, czyli przerejestrowaniem samochodu z homologacją ciężarową na samochód osobowy.

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym jest to możliwe, choć obowiązują też pewne ograniczenia. Zmiana homologacji  samochodu z ciężarowej na osobową nie zawsze oznacza jednak, że samochód ten dla celów podatku dochodowego będzie traktowany jak samochód osobowy.

Z uwagi na konstrukcję definicji samochodu osobowego podaną w art. 23 ust. 3a ustawy o pdof (oraz odpowiednio w art. 16 ust. 3a ustawy o pdop) - samochód osobowy to taki, który spełnia łącznie dwa warunki, o których mowa w tych artykułach:

A zatem zmiana homologacji samochodu o ładowności przekraczającej 500 kg z ciężarowej na osobową nie oznacza zmiany kwalifikacji tego pojazdu dla celów podatku dochodowego.

 

Należy pamiętać o tym, że zmiana homologacji jest bardzo istotna w przypadku amortyzacji samochodów. W przypadku samochodów ciężarowych – podstawa do amortyzacji nie podlega ograniczeniom kwotowym. W przypadku zaś samochodów osobowych – do kosztów działalności firmy możemy zaliczyć jedynie odpisy amortyzacyjne od  wartość samochodu nie wyższej niż 20 tys. EURO.

Również opłaty na ubezpieczenie samochodu (OC,AC) w przypadku samochodów ciężarowych kosztem działalności firmy będą w pełnej wysokości, zaś w przypadku samochodów osobowych o wartości przewyższającej 20 tys. EURO  jedynie w części.

 

BHP – zmiany w przepisach

 

Przypominamy, że z dniem 1 lipca br. przestaje obowiązywać dotychczasowy przepis dotyczący szkoleń BHP. Zlikwidowane zostaną szkolenia podstawowe. Zmieniony zostaje czas szkoleń,  ulega on skróceniu zgodnie z treścią –Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z 2004 r.). Zmienia się druk szkoleń wstępnych, wzór druku podano w treści powyższego Rozporządzenia./stanowił załącznik do komunikatu Cechu marzec 2005 r. lub  do odbioru w biurze Cechu/.  Od dnia 1 lipca br. pracownik służby BHP musi mieć ukończone technikum BHP lub studia wyższe kierunkowe albo podyplomowe. Pracujący  bhpowcy tracą swoje uprawnienia z dniem 01-07-2010 r., o ile nie uzupełnią wykształcenia. Nowo zatrudniani pracownicy służby BHP muszą już spełniać warunki nowych przepisów. Zmianom uległ wzór protokółu powypadkowego oraz karty statystycznej wypadku przy pracy.

Numery zawodów GUS muszą być zgodne z treścią: – Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265 poz.2644 z 2004 r.). – szczegółowe informacje zostały zawarte w komunikacie Cechu marzec 2005 r.

 

EKWIWALENT ZA PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJA ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO

 

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi do Izby, dotyczącymi  zwolnienia z podatku dochodowego w 2005 r. wypłacanych  pracownikom ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej – wyjaśnia się, że:

 

Do końca 2004 r. art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określał, iż z podatku dochodowego zwolniona jest „wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego...”.

 

Od 1 stycznia 2005 r. przepis ten uległ zmianie. Obecnie z podatku dochodowego zwolnione są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

 

Te odrębne ustawy to min. Kodeks Pracy. W myśl art. 237(9) & 2 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Natomiast w myśl & 3 tegoż artykułu KP jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.

 

Jak z powyższego wynika, zmieniono jedynie redakcję przepisu art. 21 ust 1 pkt 11 ustawy o pdof, w dalszym ciągu utrzymując zwolnienie z podatku dochodowego  dla ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych pracownikom za pranie odzieży roboczej.

3.       Fundusz socjalny lub premia urlopowa w 2005 r.

      wyliczone od kwoty 1.955,32 zł (za 2004 r.) wynosi 37,5%, tj.:

 

·                   na pełny etat               -           733,25 zł;

·                   na ¾ etatu                   -           549,94 zł;

·                   na ½ etatu                   -           366,63 zł;

·                   na ¼ etatu                   -           183,31 zł.

·                   

Natomiast dla uczniów młodocianych wynosi:

·                        w   I roku 5%     -             97,77 zł;

·                        w  II roku 6%     -           117,32 zł;

·                        w III roku 7%     -           136,87 zł.

 

Przypomina się, że Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający mniejszą liczbę pracowników mogą tworzyć Fundusz na zasadach określonych w przepisach  lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego tj. w wysokości - 733,25 zł. Świadczenie urlopowe wypłaca się raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłaty dokonuje się w nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu.

 

Pracodawcy, którzy nie są zobowiązani do tworzenia Funduszu mogą również zrezygnować z wypłacania premii urlopowej, np. ze względu na trudną sytuację finansową firmy. Informacja w tej sprawie powinna być znana zatrudnionym pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego.

 

PRZEDAWNIENIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

 

W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, który oprócz urlopu bieżącego ma zaległe urlopy wypoczynkowe – przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlopy wypoczynkowy. W takich sytuacjach często powstaje spór o ustalenie liczby dni niewykorzystanego urlopu za które przysługuje ekwiwalent. Rozbieżności dotyczą określenia terminu, od którego następuje rozpoczęcie biegu przedawnienia prawa do ekwiwalentu. Czy termin przedawnienia roszczenia o wypłacenie ekwiwalentu za urlop rozpoczyna się w dniu rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, czy też nie.

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Naruszenie tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

 

Pracownik zamierzający korzystać z urlopu wypoczynkowego  powinien wykazać w podaniu o urlop inicjatywę w zakresie ustalania, jaki urlop (bieżący czy zaległy), w jakim wymiarze i kiedy powinien być udzielony. Przepisy Kodeksu Pracy o  udzielaniu urlopów wypoczynkowych nie nakładają na pracodawcę obowiązku udzielania, z własnej inicjatywy urlopu zaległego w pierwszej kolejności. Jeśli więc pracownik nie wskaże, że korzysta z urlopu zaległego, pracodawca udzielając pracownikowi urlopu może uznać, że jest to urlop bieżący. Inne rozumienie przepisów o urlopach wypoczynkowych czyniłyby zbędną instytucję przedawnienia.

 

Zgodnie z art. 291 & 1 KP prawo do urlopu wypoczynkowego w naturze, a zatem i do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym w ubiegłych latach roszczenie stało się wymagalne. Rozpoczęcie biegu tego terminu następuje najpóźniej z końcem pierwszego kwartału roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym to prawo powstało, a nie z dniem rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Ma tu bowiem zastosowanie art. 168 Kodeksu Pracy w myśl którego, urlopu nie wykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 KP (tj. zgodnie z planem urlopów) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

 

W świetle powyższego pracownik, który do dnia rozwiązania umowy o pracę nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, z chwilą rozwiązania stosunku pracy uzyskuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ale jedynie w części niewykorzystanego urlopu, która nie uległa przedawnieniu, zgodnie z terminem określonym w art. 163 KP.

 

 

 

 

 

 

NOWE PROGRAMY  RABATOWE 

DLA CZŁONKÓW

CECHU RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH W WARSZAWIE

i Sieci POLSKI WARSZTAT

 

 

               INTER-TEAM Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 1

                                                                       tel. (22) 339 89 00  fax (22) 339 89 01 

                                                                       e-mail:zamowienia@inter-team.com.pl    www.inter-team.com.pl

 

Specjalne bazowe warunki współpracy:

 

1.       Rabat na części oferowane przez Inter-Team zależny od poziomu obrotu i asortymentu:

-          12 ÷ 36 % przy obrocie miesięcznym na kwotę 1 000 ÷ 5 000 zł

-          od od 15 ÷ 42 % przy obrocie miesięcznym na kwotę 5 001 ÷ 9 000 zł

-          od 18 ÷ 50 % przy obrocie miesięcznym na kwotę 9 001 ÷ 12000 zł

-          do indywidualnej negocjacji przy obrocie miesięcznym powyżej 12000 zł

2.       Rabat na wyposażenie warsztatowe oferowane przez Inter-Team zależny od poziomu zakupu części:

-          od 2 ÷ 10 % przy obrocie miesięcznym 1 000 ÷ 5 000 zł

-          od 3 ÷ 15 % przy obrocie miesięcznym 5 001 ÷ 9 000 zł

-          od 5 ÷ 20 % przy obrocie miesięcznym 9 001 ÷ 12 000 zł

-     do indywidualnej negocjacji przy obrocie miesięcznym powyżej 12000 zł

3.       Specjalne opusty na szkolenia organizowane przez Inter-Team:

-          od 10 % przy obrocie miesięcznym 1 000 ÷ 5 000 zł

-          od 15 % przy obrocie miesięcznym 5 001 ÷ 9 000 zł

-     od 20 % przy obrocie miesięcznym powyżej 9 000 zł

4.       Inter-Team bezpłatnie przekaże do Warsztatu Cechu Rzemiosł elektroniczny program do typowania i zamawiania części.

5.       Bezpłatne dostawy towarów zakupionych w Inter-Team po indywidualnym uzgodnieniu Warsztatu Cechu Rzemiosł z kierownikiem placówki Inter-Team lub opiekunem handlowym.

6.       Specjalną cenę na abonament programu warsztatowego InterData:  600 zł rocznie.

7.       Inter-Team wyznaczy do bezpłatnej opieki ze swej strony nad Warsztatem Cechu Rzemiosł doradcę handlowo-technicznego.

8.       Każdemu rozpoczynającemu współpracę z Inter-Team Warsztatowi Cechu Rzemiosł po przekroczeniu obrotu 20 000zł (od momentu rozpoczęcia współpracy) zobowiązuje się przekazać pakiet materiałów reklamowo marketingowych o wartości 500 zł

9.       Wszystkie podane wcześniej kwoty są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek.

 

KONTAKT: Karol GOŚ  tel. /0 22/ 339 89 56 lub do Cechu

 

 POLCAR PPH - 02- 619 Warszawa, ul. Wejnerta 19   tel. /0-22/ 646 22 61

                                               www.polcar.com       e-mail:rejon2@polcar.com

 

Hurtownia zobowiązała się do traktowania każdego z  Członków,  jako odbiorcy flotowego, któremu udziela rabatu na zakup części w wysokości:

 

    a/ dla Członków, którzy na dzień podpisania umowy byli klientami Hurtowni,  ich rabat od cen 

        detalicznych był mniejszy niż 25% - rabat zostanie powiększony do 25% od cen detalicznych

         towarów,

     b/ dla Członków, którzy nie posiadają historii zakupu towarów w Hurtowni rabat wyniesie również

         25% od cen detalicznych.

     c) dla Członków posiadających jeszcze przed podpisaniem niniejszej umowy rabat 25% lub

          większy rabat ten zostanie powiększony o 2%.

 

Przed dokonaniem pierwszego zakupu Członkowie Cechu i sieci Polski Warsztat  zobowiązani

są skontaktować się w celu nadania NOWEGO numeru z: p. Wojtek Dubiński tel. /0-22/ 646 22 61.

 

 

                   Audatex Polska Sp. z o.o. 60-324 Poznań ul. Marcelińska 90

                                                              tel. (61) 88-62-470   fax  (61) 88-62-488   e-mail:audatex@audatex.pl 

 

Oferta na oprogramowanie:

- 10 % zniżki za wynajem oprogramowania AudaStation,

- dwie spośród wszystkich kalkulacji w ciągu miesiąca nie będą objęte opłatą ryczałtową za bazę

  danych dla podmiotów korzystających z oprogramowania AudaStation,

- 33 % zniżki na opłatę za korzystanie z usługi AudaUpdate (aktualizacja bazy danych przez Internet),

- 20 % zniżki za szkolenia z obsługi programów organizowane przez Audatex Polska,

- bezpłatne trzy miesiące wynajmu oprogramowania dla nowych użytkowników Audatex Polska.

            Rabaty nie będą się sumować z innymi, które pochodzą z innych promocji.

 

            Każdorazowo użytkownik musi przedstawić potwierdzenie z Cechu oraz podpisać odpowiedni

            aneks do umowy.

 

 

                        ARIPOL" Spółka z o.o. ul. Chełmżyńska 5, 04 - 247 WARSZAWA

                                                           tel.: (0-22) 879-92-81  tel/fax: (0-22) 879-78-13

                                                           e-mail:biuro@aripol.com.pl      www.aripol.com.pl

 

Środki ABEL - AUTO

(najwyższa profesjonalna jakość po konkurencyjnych cenach)

Cech wynegocjował dla swych Członków specjalny upust cenowy.Tak więc produkty o najwyższej profesjonalnej jakości i skuteczności można będzie nabyć po bardzo konkurencyjnych cenach.

Zaletą tych środków jest to, że praca nimi odbywa się rzeczywiście na sucho. Przypadkowe zabrudzenia uszczelek z łatwością wykrusza się na sucho.

Ten kto pracuje tradycyjną pastą na mokro wie jak "wgryza się" ona we wszystkie elementy gumowe i plastikowe. Po polerowaniu wszystko trzeba dosłownie szorować co pociąga za sobą dodatkową pracę, zużycie wody i energii. Jak wiadomo woda to ogromna niedogodność w lakierni, zwłaszcza w okresie zimowym.

Tych wszystkich niedogodności nie ma przy stosowaniu środków ABEL - AUTO. Dodatkową sprawą jest efekt pracy polerskiej. Pastami ABEL - AUTO można doprowadzić lakier do idealnego połysku bez konieczności ukrywania niedoróbek poprzez nakładanie wosku. Odnośnie chemii warsztatowej firma rekomenduje 3 środki, których zastosowanie pozwala zaspokoić gros potrzeb warsztatowych, jeśli chodzi o tzw. aerozole techniczne oraz środki czystości. Szczegółowa oferta w załączeniu.

 

Zamówienia na środki ABEL - AUTO można składać w Cechu /0 22/ 635 04 64  lub bezpośrednio w firmie ARIPOL- podać hasło: „CECH”, która towar dostarcza na własny koszt oraz przeprowadza szkolenie tel./0 22/ 879 78 13 lub 879 92 81

 

SZKOLENIA

 

 

Problemy polityki cen w usługach motoryzacyjnych, a w szczególności w procesie likwidacji szkody objętej umową ubezpieczenia w świetle regulacji prawnych rynku ubezpieczeń  - 

14 czerwiec 2005 r.

PRAKTYCZNE WRSZTATY DLA SERWISÓW MOTORYZACYJNYCH

 

Warsztaty poprowadzi znany ekspert z zakresu techniki motoryzacyjnej i ubezpieczeń komunikacyjnych, autor artykułów do Gazety Ubezpieczeniowej i Giełdy Samochodowej, autor książki - Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych - Pan ANDRZEJ MAKOWSKI.

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO W ZAWODACH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ –  1 czerwiec 2005 r.

Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki na kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bhp i ppoż., podstawowe zasady ochrony środowiska, przepisy prawa pracy, problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Cel kursu: przygotowanie do części pisemnej i etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego pracowników posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum /lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej/.

Cena kursu: 250,00 zł dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/. Planowany termin rozpoczęcia kursu: rozpoczęcie 1 czerwiec 2005 r.  /następny kurs zostanie zorganizowany za rok lub w zależności od ilości zgłoszeń/.

EGZAMIN CZELADNICZY – Mechanika pojazdowa  

Rozdanie sztuki w dniu 13 czerwca br., egzamin teoretyczno-pisemny w dniu 29 czerwca br. Osoby zainteresowane  wniosek na egzamin składają w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 w Warszawie tel. 838 – 32- 11. Następny termin egzaminu planowany jest na jesień 2005 r.

 

STAWKA za RBG w warsztatach regionu mazowieckiego

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości , w porozumieniu z Komisją Motoryzacyjną, podjęła decyzję, że warsztaty samochodowe zrzeszone w cechach regionu mazowieckiego od

4 kwietnia br. stosować będą stawkę 100 złotych za roboczogodzinę (netto) na wszelkie usługi  motoryzacyjne w systemach rozliczeniowych Audatex i Eurotax. Jest to pierwsza od siedmiu lat podwyżka stawek, jaką zmuszone są  wprowadzić zakłady motoryzacyjne. Stale rosnące koszty związane z zatrudnieniem pracowników, podwyżki czynszów, podatków od nieruchomości, składek ZUS, energii – powodują, że w obecnej chwili zakłady  nie są już w stanie pokryć tych kosztów przy stosowaniu dotychczasowej stawki 85 złotych za roboczogodzinę Do tego dochodzą wysokie koszty związane z utylizacją odpadków wytwarzanych w zakładach naprawczych i szkoleń. /w załączeniu treść wystąpienia do towarzystw ubezpieczeniowych/. Wszelkie problemy związane z tematem należy zgłaszać do biura Cechu będziemy reagować na niestosowanie  zalecanej stawki. Problemy rozliczania szkód komunikacyjnych i stawki  pomoże rozwiązać również prawnik  - informacja poniżej.

 

 

NOWOŚĆ !!!               DYŻUR EKSPERTA – w każdy poniedziałek w godz. 17.00 – 18.00

 

Pierwszy dyżur w dniu  6 czerwca 2005 r. - poniedziałek

 

  Jak prawidłowo likwidować szkodę komunikacyjną?

  Jak uzyskać pełne odszkodowanie od Ubezpieczycieli?

 

  Na te i inne wątpliwości  bezpłatnych wyjaśnień udzielać Państwu będzie w biurze Cechu

  p. Sebastian Sadowski – pracownik Kancelarii Radcy Prawnego Juliusza Janasa.

 

 

 

Prosimy pamiętać o terminowym wnoszeniu opłat członkowskich raz na kwartał – w załączeniu blankiet z opłatami za II kwartał 2005 r. oraz zawiadomienie na Walne Zgromadzenie Członków naszego Cechu w dniu 9 czerwca 2005 r.

 

 

Starszy Cechu                                                           

 

Janusz Zdort                                                                                       

 

 

§          e-mail: cech@motoryzacja.home.pl , więcej informacji:  www.motoryzacja.home.pl

§          e-mail:biuro@polskiwarsztat.pl,  www.polskiwarsztat.pl

§          adres: Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie ul. Podwale 11, 00- 252 Warszawa

§          pon. godz. 11.00 – 18.00, wtorek – piątek 9.00 – 16.00