I.                   Sprawy ZUS - owskie.

 

1.      Zmiana stóp procentowych składki wypadkowej.

 

Informujemy, że począwszy od 01 kwietnia 2006 r. wysokość stopy procentowej składki wypadkowej uległa obniżeniu i w zakładach do 9 ubezpieczonych wynosi obecnie 1,80%, a więc za miesiące IV i V’2006 r. wyniesie: 27,31 zł (1,80% x 1.517,17 zł).

 

Jeżeli chodzi o zakłady posiadające co najmniej 10 ubezpieczonych, to stopa procentowa składki wypadkowej jest uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności oraz stopnia ryzyka zagrożenia zawodowego, a zatem jest zróżnicowana.

 

W przypadku naszej branży naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, handel hurtowy i detaliczny oraz artykułów użytku osobistego i domowego zaliczona jest do Sekcji G Polskiej Klasyfikacji Działalności, dla której składka wypadkowa wynosi 0,93  %.

 

Informujemy ponadto, że ZUS na podstawie składanych deklaracji IWA powinien w terminie do 20 kwietnia 2006 r. poinformować zakłady zgłaszające do ZUS co najmniej 10 ubezpieczonych o wysokości opłacanej składki wypadkowej.

 

Jeżeli płatnik składek do dnia 30 kwietnia 2006 r. nie otrzymał powyższego zawiadomienia, powinien zwrócić się do ZUS właściwego ze względu na swoją siedzibę o podanie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenia wypadkowe.

 

Zmiany w wysokości stóp procentowych składki wypadkowej wynikają z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, opublikowanego w Dz. U. Nr 42 z 2006 r., poz. 283 oraz Ustawy o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199 z 1999 r., poz. 1673).

 

2.      Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za miesiące: VI, VII, VIII’2006 r. wyliczone od kwoty 1.518,11 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2006 r. wynoszącego 2.530,18 zł) wynoszą nie mniej, niż:

 

·        emerytalna          - 19,52%        - 296,34 zł;

·        rentowa                -      13%        - 197,35 zł;

·        chorobowa          -   2,45%        -   37,19 zł (dobrowolna);

·        wypadkowa         -   1,80%        -   27,33 zł (do 9 ubezpieczonych).

                                   Razem:          - 558,21 zł

 

3.      Składka zdrowotna za miesiące: VI, VII, VIII’2006 wyliczona od kwoty 1.904,66 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2006 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku wynoszącego 2.539,55 zł) wynosi 8,75%, tj. 166,66 zł, odliczyć można 7,75%, tj. 147,61 zł.

 

Uwaga!

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 82 ust. 8 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z 2004 r.) z obowiązku opłacania składki zdrowotnej zwolnione są osoby, których:

 

·        emerytura lub renta nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia (w 2006 r. jest to 899,10 zł);

·        prowadząc działalność gospodarczą lub współpracując przy niej:

 

o     uzyskują dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nie przekraczającej miesięcznie 50% najniższej emerytury (najniższa emerytura to obecnie 597,46 zł, a więc połowa to 298,73 zł) lub

o     opłacają podatek w formie karty podatkowej.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku spełniania warunków do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej zdaniem Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Zdrowia, należy w druku ZUS RCA wpisać podstawę wymiaru składki zdrowotnej, natomiast w pozycji dotyczącej kwoty składki zdrowotnej wpisać zera.

 

Należy się jednak liczyć z tym, że poszczególne lub niektóre oddziały ZUS wymagać będą dodatkowo powiadomienia ich o wysokości otrzymywanej emerytury lub renty oraz o formie opłacanego podatku (karta podatkowa) lub osiąganych przychodach (ryczałt, zasady ogólne).

 

4.      Składka na Fundusz Pracy w miesiącach: VI, VII, VIII’2006 r. wynosić będzie 2,45%, tj. 37,19 zł.

 

5.      Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miesiącach: VI, VII, VIII’2006 r. wynosić będzie 0,10%.

 

6.      Limit przychodów  niepowodujących zmniejszenia emerytury od 01 czerwca 2006 r. wynosi 1,771,13 zł. Powyższy limit nie obowiązuje osób, które ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).

 

Jeżeli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą to dla celów zawieszenia lub zmniejszenia emerytury przyjmuje się nie faktyczny a zadeklarowany przychód wynoszący 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

7.      Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2006 r. wynosi 73.560,- zł.

 

8.      Składki ZUS za rencistów (osoby z niezdolnością do pracy).

 

Przypominamy, że Ustawą z dnia 01 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 169 z 2005 r., poz. 1412) wprowadzono obowiązek opłacania od 01 czerwca 2006 r. oprócz składki zdrowotnej, także składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej, która jest dobrowolna) przez osoby, które mają ustalone prawo do renty inwalidzkiej (z niezdolnością do pracy) i prowadzą działalność gospodarczą. Powyższa zasada obowiązywać będzie do czasu ustalenia tym osobom prawa do emerytury.

 

Ponadto, na osobach tych ciąży obowiązek wyrejestrowania się z ubezpieczenia zdrowotnego z dotychczas posiadanym kodem tytułu ubezpieczenia (kod podstawowy 05 10, rozszerzony 05 10 20) na druku ZUS ZWUA do 07 czerwca 2006 r. i zarejestrowania w tym samym terminie na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA w zakresie wszystkich ubezpieczeń (chorobowe – dobrowolne) z kodem podstawowym 05 12, kod rozszerzony 05 12 20 (Dz. U. Nr 53, poz. 387 z 2006 r.).

Niezależnie od powyższego pragniemy poinformować, że projekt poselski przewiduje przedłużenie wejścia w życie przepisów nakładających obowiązek opłacania składek ZUS przez osoby posiadające prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (renty inwalidzkiej) do 31 grudnia 2006 r.

 

9.      Nowa wersja programu „Płatnik”.

 

Nowa wersja programu „Płatnik” ma symbol 6.04.001 i obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2006 r. Płyty CD-ROM z tą wersją winny być dostępne w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS od drugiej połowy kwietnia.

 

Wersja 6.04.001 programu „Płatnik” została uaktualniona w zakresie weryfikacji dokumentów, a także wprowadzono kilka nowości i modyfikacji. Przede wszystkim pozwoli ona na sprawdzenie, czy przekazywane przez płatników dane są ponownie zapisane w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych (CRU) prowadzonym przez ZUS. Zawiera ona także aktualną listę kodów tytułów ubezpieczeń.

 

II.                 Sprawy uczniowskie

 

1.    Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące: VI, VII, VIII’2006 r. wyliczone od kwoty 2.530,18 zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2006 r.) nie może być niższe od:

 

·         I roku nauki zawodu - 4%    -                     101,21 zł;

·        w  II roku nauki zawodu - 5%    -                     126,51 zł;

·        w III roku nauki zawodu - 6%    -                      151,81 zł.

 

2.    Przypominamy, że minimalne wynagrodzenie pracowników od dnia 01 stycznia 2006 r. wynosi: 899,10 zł z tym, że w I roku pracy zawodowej można wypłacić 80% tegoż wynagrodzenia, tj. 719,28 zł a w drugim – 100% (w tym przypadku do stażu pracy nie liczy się okresu nauki zawodu).

 

3.    Zasady i warunki przyznawania dofinansowania lub ulg podatkowych z tytułu wyszkolenia ucznia młodocianego określone zostały w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 145, poz. 1532 z 2004 r.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 53, poz. 472 z 2005 r.).

 

Przypominamy, że osoby, które zawarły umowę o naukę zawodu przed 01 stycznia 2004 r. wniosek o przyznanie ulgi w podatku za wyszkolenie uczniów składają w Urzędzie Skarbowym wg siedziby zakładu.

Natomiast na osobach, które zawarły umowę o naukę zawodu po 01 stycznia 2004 r. ciąży przede wszystkim obowiązek zawiadomienia Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia młodocianego, w przypadku uczniów zamieszkujących na terenie miasta Warszawa, najbardziej wskazane jest składanie zawiadomień pod adresem: Urząd M. St. Warszawy, Biuro Edukacji, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie - pokój nr 7. Tam też należy składać wnioski o dofinansowanie z tytułu wyszkolenia takiego ucznia.

Ulga w podatku i dofinansowanie przyznawane są proporcjonalnie do okresu szkolenia w każdym zakładzie w przypadku, gdy umowa o naukę zawodu została spisana z jednym pracodawcą przed 01 stycznia 2004 r. i rozwiązana z przyczyn od niego niezależnych a umowa na dokończenie nauki zawodu została spisana po 01 stycznia 2004 r., to pierwszy pracodawca składa wniosek o przyznanie ulgi podatkowej w swoim Urzędzie Skarbowym, zaś pracodawca, który zawarł umowę na dokończenie nauki zawodu składa wniosek o dofinansowanie do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w przypadku uczniów zamieszkujących na terenie miasta Warszawa, prosimy o składanie wniosków pod adresem: Urząd M. St. Warszawy, Biuro Edukacji, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie - pokój nr 7.

 

Ważne!

Ponieważ wnioski o dofinansowanie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia ukończenia przez ucznia młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia bardzo prosimy, aby w celu realnego dochowania tego terminu, dokumenty do egzaminu czeladniczego były składane w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa już na 2 miesiące przed dniem ukończenia nauki zawodu.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopie:

·        dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne;

·        umowę o naukę zawodu lub na dokończenie nauki;

·        dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu czeladniczego.

 

Przykładowy wzór zawiadomienia o zawarciu umowy o naukę zawodu z uczniem zamieszkującym na terenie Warszawy został zamieszczony w komunikacie luty 2006 lub dostępny jest w biurze Cechu.

 

III.              Sprawy podatkowe

 

1.    Podatek dochodowy w 2006 r.

 

Przypominamy, że zgodnie z Dz. U. Nr 229, poz. 1952 i 1954 z 2005 r. wysokość ulgi uczniowskiej od 01 stycznia 2006 r., do której podatnik nabył prawo wg dotychczas obowiązujących zasad wynosi w 2006 r.:

 

2.    Kasy fiskalne w 2006 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Finansów: z dnia 06 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 242, poz. 2043 z 2005 r.) i z dnia 28 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375 z 2006 r.) w sprawie kas rejestrujących, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych dotyczyć będzie tych podatników, których przychody na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2005 r. nie przekroczyły 40.000,- zł i którzy wcześniej nie byli zobowiązani do prowadzenia kas. Jeżeli jednak obrót 40.000,- zł zostanie przekroczony w trakcie 2006 r. kasy należy zainstalować po upływie 2 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 40.000,- zł na rzecz ww. osób fizycznych.

 

Noworozpoczynający działalność muszą zainstalować kasy po przekroczeniu obrotu 20.000,- zł na rzecz tychże osób.

 

Natomiast bez względu na wysokość osiągniętych obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 01 września 2006 r. kasy winni zaprowadzić podatnicy:

 

·        przy dostawie silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników;

·        sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękami i obrazem (anten – ex. PKWiU 32);

·        przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych, (w tym kaset video), dyskietek, kart pamięci;

·        przy sprzedaży sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu (ex. PKWiU 33.40.3);

·        przy sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

 

Nadal do dnia 31 grudnia 2006 r. z obowiązku rejestrowania obrotów za pomocą kas fiskalnych zwolnieni będą podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1 ÷ 39 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r., w tym m. in.: usługi wynajmowania nieruchomości na własnych rachunek – PKWiU 70.2, usługi w zakresie edukacji – PKWiU 80, jeżeli w 2005 r. udział obrotów z tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika był wyższy niż 70%.

 

Powyższe zwolnienie obejmuje również podatników karty podatkowej z tytułu działalności wykonywanej bez zatrudnienia pracowników z wyjątkiem małżonka m. in. w zakresie: witrażownictwa, usług krawieckich, cerowania i naprawy odzieży, ślusarstwa, mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych.

 

Jednocześnie informujemy, że:

Zgodnie z art. 111 ust. 4 Ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach mogą odliczyć od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku VAT). Nie więcej niż 2.500,- zł. Powyższe odliczenie może być dokonane w rozliczeniu podatku VAT za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za miesiące następne z tym, że kwota odliczenia nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej kwoty, która jednak nie może przekroczyć równowartości 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem, jeżeli podatnik składa deklaracje miesięczne (w sytuacji, gdy podatnik składa deklaracje kwartalne – 50%). Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, która nadto winna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 04 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948).

 

Natomiast podatnicy, wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT lub zwolnione z tego podatku z powodu nie przekroczenia obrotu 10 tys. Euro (w 2005 r. 39.200,- zł), mogą otrzymać jak już zaznaczono zwrot 50% kwoty wydatkowanej na zakup kasy (bez VAT) nie więcej jak 2.500,- zł. Zwrotu dokonuje Urząd Skarbowy w terminie 25 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek bankowy podatnika, przy czym wniosek ten powinien zawierać imię i nazwisko, dane adresowe oraz numer NIP.

 

Do ww. wniosku należy dołączyć:

1)     dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy;

2)     oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę;

3)     informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

 

Ponadto informujemy, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy:

1)     w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania, lub

2)     nie dokonują w obowiązujących terminach zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis;

3)     zaprzestaną działalności;

4)     nastąpi otwarcie likwidacji;

5)     ogłoszona zostanie upadłość;

6)     dokonają odliczenia z tytułu zakupu kasy z naruszeniem przepisów rozporządzenia.

 

3.    Interpretacja Ministerstwa Finansów dotycząca podatku dochodowego od przychodów z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia i refundacji za szkolenie uczniów młodocianych.

 

Odpowiadając na wystąpienie Związku Rzemiosła Polskiego Ministerstwo Finansów w piśmie znak: PBZ/MW-033-0464-1930/05 z dnia 22 lutego 2006 r. wyjaśniło, że dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (z którymi umowy zawarto od 01 stycznia 2004 r.) jest wolne od podatku dochodowego.

 

Natomiast, jeżeli chodzi o wypłaty refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za młodocianych pracowników to są one opodatkowane podatkiem dochodowym z tym, że w przypadku osób opodatkowanych na zasadach ogólnych wydatki związane z wynagrodzeniami wypłacanymi młodocianym pracownikom oraz składkami na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika, stanowią koszty uzyskania przychodów.

 

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego należy opłacić od refundacji podatek w wysokości 3% (art. 12 ust. 1 pkt. 5 lit. e Ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz. U. Nr 144, poz. 930 z 2000 r.).

 

Przepisy ww. ustawy zawierające również uregulowania dotyczące karty podatkowej nie przewidują obowiązku opłacania podatku ani z tytułu dofinansowania ani z tytułu refundacji przez podatników karty podatkowej.

 

IV.             Koszty sądowe

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1389 z 2005 r.) od 02 marca 2006 r. zmianie uległy zasady wnoszenia opłat w sporach z zakresu prawa pracy i w sprawach cywilnych.

 

Jeżeli chodzi o spory pracownicze to pracownik wprawdzie nie będzie ponosił opłat za pozew przeciwko pracodawcy wniesiony w I instancji, ale za wniesienie apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł.

Jeżeli jednak żądanie pracownika przekracza 50.000,- zł musi on wnieść od pozwu tzw. opłatę stosunkową. Wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30,- zł i nie więcej niż 100.000,- zł.

 

Pracodawca występujący z roszczeniem majątkowym przeciwko pracownikowi, zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30,- zł i nie więcej niż 100.000,- zł.

 

Natomiast w sprawach cywilnych istotną zmianą jest obniżenie opłat o prawa majątkowe z 8% do 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30,- zł i nie więcej niż 100.000,- zł.

 

Podrożały natomiast sprawy spadkowe, a najwięcej wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z 20,- zł do 50,- zł.

Osoby, które nabyły mieszkanie własnościowe, za wpis do księgi wieczystej uiszczą opłatę stałą w wysokości 200,- zł.

 

W przypadku pozwu o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika za spółki, uchylenie uchwały organu spółki opłata wyniesie 2.000,- zł.

 

V.               SPRAWY BHP

 

1. Wchodzą w życie nowe zaostrzone przepisy:

·        Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa, z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających  badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 40 poz. 275 z 2006 r.).

·        Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa, z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep (Dz. Ministra. Nr 42 poz.291 z 2006 r.).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa, z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie określenia wzoru formularza do  przekazywania danych dotyczących stanu technicznego pojazdu Dz. U. nr 47 poz. 343 z 2006 r.

         

          Przepisy ww. wymagają od wszystkich pracodawców:

·        Stosowania wyłącznie urządzeń posiadających atesty bezpieczeństwa  (dotyczy to także środków ochrony indywidualnej jak kaski, obuwie, szelki i odzież ochronna),

·        atesty muszą być regularnie  kontrolowane co do ważności i jej terminów,

·        maszyny i urządzenia powinny mieć pełna dokumentację techniczną (wszystkie),

 

 

·        urządzenia elektryczne muszą mieć świadectwa aktualnie ważnych badań ochronnych,

 

·        Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. Nr 191 poz.1596 z 2002 r., zm. Dz. U. Nr 178 poz. 1745 z 2003 r.) , w związku treścią tych przepisów każda maszyna i urządzenie zakupione przed 01-05-2004 r. ma mieć przeprowadzoną atestację  i powinna zostać zaopatrzona w załączone do informacji dokumenty. Brak świadectwa dopuszczenia do eksploatacji spowoduje wyłącznie maszyny z eksploatacji przez inspekcję pracy.

              

   Przepisy ww. wymagają od wszystkich pracodawców:

·        Stosowania wyłącznie urządzeń posiadających atesty bezpieczeństwa lub protokoły zgodności.

·        dokumenty te muszą być regularnie  kontrolowane co do ważności terminów,

·        maszyny i urządzenia w  warsztatach powinny mieć pełną dokumentację techniczną (wszystkie). A w szczególności DTR i instrukcję obsługi.

 

Przypominamy o konieczności dostosowania nazw zawodów i ich nr GUS do zgodności z treścią: Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265 poz. 2644 z 2004 r.).

 

        VI. S Z K O L E N I A     Z A W O D O W E -   EKSPERCI - PROGRAMY

 

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA   CECHU                tel./ 00 22/  635-04-64

 

 Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy poniedziałek  w godz. 14.00 – 16.00   również w sprawach rozliczeń podatku dochodowego – rozliczeń rocznych PIT

 

Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego –    w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 –16.00

 

             Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie   występuje  w    imieniu    

           pracodawców   do OHP o refundacje za szkolenie uczniów młodocianych –

                                             przygotowujemy pełną dokumentację

                                    

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców  Zapraszamy właścicieli zakładów na  kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat.                                       NOWY TERMIN !!!

 

Koszt szkolenia 140,00 zł (termin-  koniec czerwiec 2006 r. ) cena od uczestnika dla grupy 20 osobowej. Zajęcia planujemy w godz. popołudniowych,  w sali wykładowej Cechu na ul. Podwale 11, Warszawa. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.

Zgłoszenia telefoniczne 0 22 635-04-64

 

PROGRAMY RABATOWE DLA CZŁONKÓW –   na  www.motoryzacja.home.pl