DOTACJE UNIJNE 2007-2013

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 31 maja br. o godz. 18.00 zostanie przekazana Państwu informacja na temat możliwości skorzystania z dotacji unijnych w latach 2007 -20013.

 

I. SPRAWY ZUS-owskie

 

1. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE i ZDROWOTNE za Czerwiec – sierpień

    2007 R.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących  minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 1625,48 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia za I kw. br. – 2.709,14 zł).

 

W związku z tym składka w okresie VI, VII, VIII ‘ 2007 r. nie może być niższa niż:

 

             597,68   RAZEM

 

2. Składka zdrowotna w  miesiącach: VI, VII, VIII‘ 2007 r. wyliczona od kwoty 2.053,34   (75% przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2007 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku wynoszącego 2.737,78 zł) wynosi 9 % tj. 184,80 zł natomiast odliczyć  można 7,75 % tj. 159,13 zł.

 

3. Składka na Fundusz Pracy - za okres  VI, VII, VIII ‘ 2007 r. wynosić będzie 2,45 %, tj.

    39,82 zł.

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miesiącach: VI, VII,

    VIII ’2007r. wynosi 0,10 %.

5. Limit przychodów niepowodujących zmniejszenia emerytury od 01 czerwca  2007 r. wynosi

   1.896,40 zł.

6. Zasiłek dla bezrobotnych od 01.06.2007 r. wynosi 538,30 zł /MP nr 29, poz. 326 z 2007 r./

 

7. KOMUNIKAT ZUS W SPRAWIE ZLECENIOBIORCÓW

 

Komunikat w sprawie zmiany zasad wyrejestrowania i  ponownego zgłaszania zleceniobiorców  z 8 stycznia 2007 r.

ZUS informuje, że nastąpiła zmiana dotychczasowych zasad wyrejestrowywania i ponownego zgłaszania zleceniobiorców, którzy z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) w związku z art. 36 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.) każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym podlega zgłoszeniu do tego ubezpieczenia, a po ustaniu tytułu do ubezpieczenia – wyrejestrowaniu z tego ubezpieczenia.

Tak więc osoba rozpoczynająca wykonywanie umowy zlecenia powinna być zgłoszona na formularzu ZUS ZZA, a po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia wyrejestrowana na formularzu ZUS ZWUA. Za każdy miesiąc wykonywania umowy powinien być przekazywany raport ZUS RZA (w przypadku braku przychodu - z wykazaną zerową podstawą wymiaru i rozliczeniem składek).

Ww. zasady należy stosować także wobec innych ubezpieczonych, którzy z danego tytułu podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

8. WAŻNY WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO – świadczenia chorobowe

 

Trybunał wydał wyrok – z dnia 6.03.2007 r. sygn. Akt P 45/06 – dotyczący różnicowania otrzymywanych świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego przez osoby podlegające temu ubezpieczeniu. Dotychczas osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegający

 

dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i płacący to ubezpieczenie, w przeciwieństwie do pracowników, nie mają prawa do zasiłku opiekuńczego na chorego członka rodziny. Wyrok Trybunału zmieni ten stan prawny.

 

A oto uzasadnienie:

„Zróżnicowanie sytuacji prawnej osób objętych ubezpieczeniem chorobowym ze względu na dobrowolność ubezpieczenia narusza konstytucję.

Ubezpieczeni opłacający składkę na tych samych zasadach mogą oczekiwać, że zakres świadczeń z tytułu ubezpieczenia będzie taki sam, niezależnie od tego, czy ubezpieczenie ma charakter dobrowolny czy obowiązkowy. Kwestionowana regulacja, wprowadzając nieuzasadnione kryterium różnicowania, oderwane od zasady przyznawania zasiłków i celu ich wprowadzenia, doprowadziła do niesprawiedliwego i dyskryminującego ograniczenia uprawnień osób ubezpieczonych dobrowolnie.”

 

II. OŚWIATA ZAWODOWA

 

1. WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH za czerwiec–sierpień 2007 r.

 

W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w I kw. br. do  2.709,14 zł - wzrasta również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu. Wynosi ono:

 

         w   I roku nauki - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia -    108,37 zł 

         w  II roku nauki - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia -    135,46zł

         w III roku nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia -   162,55zł.

 

2. Refundacja za młodocianych pracowników została przywrócona na mocy Rozporządzenia MIN. Pracy i Polityki Społecznej  z 26.04.2007 r. /Dz. U. nr 77, poz. 518/, i tak:

 

PRACA  dla uczniów i pracowników w warsztatach samochodowych –

oferty o wolnych miejscach znajdziesz -

 

na stronie:      www.motoryzacja.home.pl

 

III. INFORMACJE PODATKOWE

 

1. ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI

    PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 

W Dz.U. Nr 36 z 28.02.2007 r.  poz. 229  opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.02.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Zmiany dotyczą min.:

 

·         uchylenia w całości § 22 – przepis ten korespondował z uchylonym art. 14 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof) dotyczącym możliwości ewidencjonowania przychodów w trakcie roku podatkowego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przez podatników podatku VAT w dacie wystawienia faktury. W konsekwencji uchylenia § 22 został uchylony także § 23, zgodnie z którym przepisy § 22 stosowało się odpowiednio w razie likwidacji działalności, a także w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki w ciągu roku podatkowego,

·         w związku ze zniesieniem znaków opłaty skarbowej – w § 14 ust. 2 pkt 8 dokonano zmiany porządkującej. Obecnie dowody wewnętrzne na podstawie których dokonuje się zapisów w księdze dotyczą również poniesionych opłat sądowych i notarialnych,

·         uproszczono wzór księgi poprzez rezygnację z rubryki „koszty reprezentacji i reklamy”. Fakt ten wynika ze zmiany ustawy o pdof w myśl,  której obecnie nie rozróżnia się tych kosztów, a ponadto nie ma kosztów reprezentacji i reklamy limitowanej, są tylko koszty reklamy. W myśl przepisów rozporządzenia podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia założyli księgę według dotychczasowego wzoru – mogą ewidencjonować w tej księdze zdarzenia gospodarcze również dalej. Księgi takie uznawane będą za niewadliwe.

 

W niektórych sytuacjach zmienione przepisy mogą się okazać mniej korzystne dla podatników z uwagi na wcześniejszy moment powstania przychodu i tym samym wcześniejszy moment zapłaty podatku dochodowego. W przypadku podatników VAT, którzy przesuwali obowiązek podatkowy na następny miesiąc rozliczeniowy (korzystali z 7 dniowego terminu do wystawienia faktury a więc data sprzedaży dotyczyła innego miesiąca niż data wystawienia faktury) – przychód do podatku dochodowego powstanie w poprzednim miesiącu, a do podatku VAT w dacie wystawienia faktury.

 

2. ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PROWADZENIA EWIDENCJI PRZYCHODÓW

    DOTYCZĄCEJ ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO

 

W Dz. U Nr  34 poz. 211 opublikowano rozporządzenie MF z 19.02.2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wchodzi w życie od 13 marca 2007 r.

 

W rozporządzeniu uchylono § 5 i 6 – na skutek zmian do ustawy o pdof.  Zmiana rozporządzenia skutkuje obowiązkiem ujmowania w ewidencji przychodu na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego – przychody według daty sprzedaży, wykonania usługi, a nie jak dotychczas według daty wystawienia faktury (chyba że data faktury i data sprzedaży jest taka sama).

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący – są związane z uchyleniem § 5 i 6.

 

3. HANDEL CZĘŚCIAMI DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH A OPODATKOWANIE

    RYCZAŁTEM

 

Od 1 stycznia br. w przepisach o ryczałcie wprowadzono zmianę polegającą na wyłączeniu z tej formy opodatkowania działalności w zakresie handlu częściami do pojazdów mechanicznych.

W związku z brakiem w ustawie definicji  co należy rozumieć przez pojazd mechaniczny wielu podatników ma problemy z prawidłowym stosowaniem przepisów.

 

Ministerstwo Finansów wypowiedziało się w tej sprawie – oto najważniejszy fragment pisma:

„...Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych nie definiuje, użytego w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. F, pojęcia „Pojazd mechaniczny” ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji tego pojęcia nie daje jednak możliwości dowolnego określania jego zakresu znaczeniowego. Interpretacji tego pojęcia należy dokonać w oparciu o wykładnię językową, która przy rozwiązywaniu problemów podatkowych jest metodą podstawową. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w wyroku z 7.04.2004 r. SN V KK 337/03 stwierdzając, że w procesie wykładni pierwszeństwo mają dyrektywy językowe. Według „Nowej encyklopedii powszechnej PWN” (Wydawnictwo Naukowe PWN tom 4 Warszawa 1996) pojazd mechaniczny to „pojazd wyposażony w silnik, zdolny do samodzielnego poruszania się po trasach lądowych (np. po torach kolejowych, drogach publicznych), rozróżnia się pojazdy mechaniczne szynowe oraz bezszynowe ( drogowe; do takich pojazdów bezszynowych należą: samochody (w tym autobusy), trolejbusy, ciągniki, motocykle i pojazdy specjalne (np. czołgi)”. Tym samym stwierdzić należy, że zakres przedmiotowy wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, określonego w art. 8

 

ust. 1 pkt 3 lit. F) ustawy, w przypadku handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wyznacza słownikowe znaczenie tego pojęcia ...”.

 

Takie tłumaczenie prawdopodobnie nie rozwiewa wszystkich wątpliwości, ale pozwala wykluczyć niektóre z pojazdów. Zgodnie z wyjaśnieniem MF nie są pojazdami mechanicznymi ani łodzie motorowe, ani motolotnie. Będą nimi oprócz samochodów, tramwajów i motocykli – prawdopodobnie kombajn zbożowy i motorower (bo mają silniki i mogą poruszać się po drogach publicznych).

4. PODATEK OD CZYNNOŚCi CYWILNOPRAWNYCH  PRZY ZAKUPIE SAMOCHODU  A      KOSZTY FIRMY

Czy podatek PCC zapłacony w związku z zakupem samochodu dla firmy jest kosztem bezpośrednim firmy, czy też kosztem poprzez odpisy amortyzacyjne.  Z przepisów wynika, że nie może być kosztem bezpośrednim firmy.

Z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że środkiem trwałym jest samochód kompletny, zdatny do użytku, będący własnością podatnika, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Z kolei art. 22 g mówi, że wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia, na którą składa się kwota należna zbywcy (ewentualnie pomniejszona o podatek VAT jeżeli może być odliczony) powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.  Przepis ten wymienia przykładowe koszty takie jak: opłaty skarbowe, prowizje, odsetki. Choć nie ma w nim mowy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to niewątpliwie można go uznać za koszt związany z zakupem. Nabywca samochodu od osoby fizycznej (niebędącej przedsiębiorcą) ma obowiązek go zapłacić właśnie w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Ale wartość początkową auta mamy obowiązek zwiększyć o PCC tylko wtedy, gdy podatek ten będzie „naliczony” do dnia przekazania samochodu do używania. Ustawodawca mówi o kosztach naliczonych, a nie zapłaconych. Można z tego wywnioskować, że w wartości początkowej ustawodawca nakazuje uwzględnić te koszty, które powstały przed oddaniem środka trwałego do używania.
Obowiązek podatkowy w PCC powstaje już z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Mimo że podatek należy obliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego w terminie 14 dni (składając jednocześnie deklarację), to moim zdaniem możemy uznać, że został on naliczony już w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W umowie tej strony określiły bowiem wartość auta, a więc wysokość podatku (2% tej wartości) jest już znana

 

5. NOWY WZÓR DEKLARACJI DT-1 NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

1 stycznia br. weszły w życie zmiany do ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Polegają one min. na zmianie zakresu upoważnienia dla Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych, poprzez wykreślenie z katalogu danych znajdujących się w tej deklaracji informacji dotyczącej nacisku na siodło ciągnika. W wyniku nowelizacji zmieniono także sposób płatności podatku z rat równych na raty płatne proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.

 

Spowodowało to konieczność określenia przez MF nowego wzoru deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych (DT-1) oraz załącznika do tej deklaracji (DT-1A), co zostało dokonane nowym rozporządzeniem. Zmiany w stosunku do poprzednio obowiązujących wzorów deklaracji polegają na wykreśleniu z katalogu danych znajdujących się w tej deklaracji informacji dotyczącej nacisku na siodło ciągnika (pola Nr 19), a także na aktualizacji objaśnień do części E (sposób płatności podatku).

 

Ze względu na to, że nowe rozporządzenie weszło w życie w trakcie roku podatkowego (14 lutego br.) zawiera ono przepis przejściowy umożliwiający podatnikom składanie do końca 2007 r. deklaracji również według wzoru obowiązującego do tej pory, bez konieczności  wypełniania pola nr 19.

 

 

 

6. OPŁATY LOKALNE – TERMINY PŁATNOŚCI

Mimo, że 15 marca minął termin zapłaty pierwszej, kwartalnej raty podatku od nieruchomości podatnicy (osoby fizyczne), którzy nie otrzymali od organu podatkowego decyzji w tej sprawie, nie muszą płacić podatku w ww. terminie.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DZ.U. z 2006 Nr 121 poz. 844 ze zm.) podatek  od nieruchomości od osób fizycznych ustala w drodze decyzji  organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Oznacza to, że w przypadku osób fizycznych, obowiązek zapłaty podatku powstaje dopiero po doręczeniu decyzji wymiarowej. Jednak urząd może spóźnić się z wydaniem i doręczeniem decyzji przed terminem zapłaty pierwszej raty. Tymczasem zgodnie z ustawą podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:  do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatnik, który nie otrzymał decyzji do 15 marca, nie ma obowiązku zapłaty pierwszej raty w tym terminie. W otrzymanej w późniejszym terminie decyzji urząd określi podatek w rocznej wysokości, z tym że będzie rozłożony na mniej rat w wyższej wysokości.

Nie ma podstaw, by w przypadku opóźnienia decyzji domniemywać, że urząd nie ma prawa naliczyć podatku za wcześniejszy okres, jeżeli nieruchomość była przedmiotem opodatkowania. Podatnik nie będzie musiał za ten okres płacić odsetek.

 

Z podatkiem od nieruchomości nie należy mylić opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Zgodnie z art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłatę tę należy wnosić bez wezwania, z góry za cały rok, do 31 marca. Użytkownik, który zapomni o zapłacie tej opłaty w obowiązującym terminie, będzie musiał zapłacić również odsetki od zaległości.

 

7. ROZSZERZENIE KATALOGU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 

Dzięki zmianie w katalogu wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorcy mogą amortyzować więcej praw z zakresu własności przemysłowej.

 

Do tej pory art. 22b ust. 1 pkt 6 updof oraz art. 16b ust. 1 pkt 6 updop mówiły o prawie do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych. Był to katalog zamknięty. Oznacza to, że wartości niematerialne i prawne nie wymieniony w tym katalogu nie podlegały amortyzacji (min. wzór przemysłowy).

 Od 1 stycznia br. przepisy o amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych odnoszą się do wszystkich praw określonych w ustawie z 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej.

 

W związku z tym od 1 stycznia br. można amortyzować zarówno wzór przemysłowy, jak i prawa z rejestracji topografii układów scalonych, odnoszące się do wynalazków patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronne na znaki towarowe. Za wartości niematerialne i prawne można też uznać prawa wyłączne jakimi są pierwszeństwo i uprzednie pierwszeństwo do uzyskania praw własności przemysłowej. Zgodnie z art. 12 i 17 Prawa własności przemysłowej są to prawa zbywalne, a zatem mogą być nabywane przez przedsiębiorców dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

8. WNIESIENIE APORTU – OBOWIĄZEK KOREKTY PODATKU VAT

Minister Finansów wydał interpretację z dnia 27.03.2007 r. (nr PT5-033-13/EK/2006/AP-7828/7789) skierowaną do dyrektorów izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w myśl której firma która wniosła aportem towary handlowe i środki trwałe do spółki prawa handlowego lub cywilnego jest obowiązana skorygować odliczony wcześniej podatek naliczony VAT od zakupów tych towarów i środków trwałych.
Z interpretacji MF wynika, że zakupione z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży opodatkowanej towary handlowe, wnoszone następnie aportem do spółki, w żadnym momencie działalności nie posłużyły wykonywaniu działalności opodatkowanej, a jedynie stały się przedmiotem czynności zwolnionej.
Zatem warunek konieczny do uzyskania prawa do odliczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT nie zostaje w takim przypadku zrealizowany. Zgodnie z tym przepisem, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony, jedynie w takim

 

zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. To oznacza, zdaniem MF, że w takim przypadku występuje obowiązek skorygowania wcześniej odliczonego podatku.
W odniesieniu do innych towarów (w tym środków trwałych) wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, a następnie przekazanych w ramach dostawy zwolnionej od podatku (aport rzeczowy), obowiązek skorygowania odliczonego podatku nałożony jest przez art. 91 ust. 7 ustawy VAT. Podatnikowi wykorzystującemu środki trwałe wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości. Jednak zmiana przeznaczenia tych środków polegająca na wykorzystaniu ich do wykonywania czynności zwolnionych, jaką jest wniesienie aportem tych towarów do spółki, powoduje zmianę prawa do odliczenia. To zaś zobowiązuje podatnika do dokonania korekty odliczonego podatku.

Dotychczas większość urzędów skarbowych uważała, że po wniesieniu aportu nie trzeba oddawać odliczonego podatku VAT. Taką interpretację potwierdzały również wyroki NSA. Niestety interpretacja MF wydana w trybie art. 14 ordynacji podatkowej nie zostawia złudzeń, wszyscy którzy wnieśli aportem towary czy środki trwałe do spółki muszą  podatek skorygować. Korekty towarów handlowych dokonuje się wstecznie - w miesiącu ich zakupu, a środków trwałych w miesiącu wniesienia ich aportem do spółki.

9. ZASKARŻENIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PRZEZ BYŁEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O.

Czy odwołanemu przez wspólników członkowi zarządu spółki z o.o. służy prawo do zaskarżenia uchwały dotyczącej jego odwołania?

Nie. W myśl art. 250 i art. 252 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników przysługuje:
1. Zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz ich poszczególnym członkom,
2. Wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
3. Wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników,
4. Wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu  - jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników albo powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad
5. W razie pisemnego głosowania – wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie 2 tygodni zgłosił sprzeciw.

Zagadnienie, czy prawo do zaskarżenia uchwały wspólników przysługuje także byłemu, odwołanemu już z tej funkcji członkowi zarządu – niebędącemu wspólnikiem, było dotychczas przedmiotem rozbieżności zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie. Jednakże uchwałą składu 7 sędziów z 1 marca 2007 r. sygn. Akt III CZP 94/06 Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że osobie odwołanej ze składu organu spółki z o.o. nie przysługuje legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą (art. 252 § 1 w związku z art. 250 pkt 1 ksh). Uchwale tej została nadana moc zasady prawnej.


10
.SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET- REGULACJE PRAWNE

Z uwagi na fakt rozwoju  sprzedaży za pośrednictwem internetu poniżej podaje się najważniejsze uregulowania prawne w tym zakresie.

Podstawowe kwestie dotyczące sprzedaży na odległość, w tym przez internet, zostały określone w ustawie z 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
Zgodnie z przepisami tej ustawy, umowy zawierane z konsumentem bez jednostronnej obecności

 

obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – w tym min. poczty elektronicznej – są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.

Konsument powinien zostać poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy m.in. o:
         • Imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz   organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze pod   którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
         • Istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
         • Cenie i zasadach jej zapłaty,
         • Kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
         • Prawie odstąpienia od umowy,
         • Terminie w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący
         • Miejscu i sposobie składania reklamacji.

Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia tych informacji konsumentowi na piśmie, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej,  zasadą jest, że przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Jednakże – w razie braku potwierdzenia przez przedsiębiorcę informacji, o których mowa powyżej – termin ten wynosi 3 miesiące od dnia wydania rzeczy (jeżeli konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ten ulega skróceniu do 10 dni od tej daty).

Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak konsumentowi w przypadkach dotyczących m.in. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, a także świadczeń, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.


11. KRADZIEŻ A KOSZTY PODATKOWE

Kradzież może stanowić koszt podatkowy w firmie, ale tylko w tedy, gdy straty nie są wynikiem zaniedbań, które do kradzieży doprowadziły.
Kradzież w firmie to nie tylko straty finansowe, ale również konkretne konsekwencje podatkowe. Będą one uzależnione od tego, czy skradzione zostaną towary handlowe, środki trwałe czy na przykład aktywa obrotowe (pieniądze).

Strata towarów

Najprostsze będą zasady rozliczania kradzieży towarów handlowych. Zgodnie z ogólną zasadą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23

 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub odpowiednio art. 16 ustawy o podatku od osób prawnych.
Nie każda jednak strata może zostać zakwalifikowana do kosztów podatkowych. Kosztem nie będą straty powstałe wskutek zaniedbań podatników. Zaliczenie konkretnych strat wywołanych kradzieżą może umożliwić na przykład brak należytego nadzoru na sklepem, zakładem. Konieczne będzie również odpowiednie udokumentowanie strat poniesionych w wyniku kradzieży. Niezbędny może okazać się protokół policji albo dokumentacja sporządzona przez firmę ubezpieczeniową.
Należy przy tym pamiętać o przeksięgowaniu skradzionych towarów z kolumny „zakup towarów handlowych i materiałów” do kolumny „pozostałe wydatki”. Operacja ta nie wpłynie na wysokość dochodu i podatku.

W przypadku kradzieży towarów handlowych nie zachodzi konieczność korygowania podatku VAT.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Co do zasady kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z przepisów tych nie wynika, że jeżeli podatnik utraci na skutek kradzieży towary, których sprzedaż podlega opodatkowaniu, to utraci również prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie. Ustawa o VAT przewiduje metodę bieżącego odliczenia podatku. Podatnik jest uprawniony do takiego odliczenia w rozliczeniu bieżącym, w związku z otrzymaniem faktury lub dokumentu celnego, bez konieczności oczekiwania na moment sprzedaży. Jeżeli więc nabywca kupił towary w związku z prowadzoną działalnością handlową, to fakt że później je skradziono i nie zostały one ostatecznie wykorzystane zgodnie z celem, nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem.

Kradzież auta

Kosztem podatkowym nie są straty w środkach trwałych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych.
W przypadku aut kosztem nie są straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeśli samochody te nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Jeśli zatem auto nie zostało objęte ubezpieczeniem, kosztem nie będzie nawet jego niezamortyzowana część.
W przypadku kradzieży samochodu, jeśli był on ubezpieczony, kosztem będzie niezamortyzowana wartość samochodu. Natomiast otrzymane odszkodowanie będzie przychodem do opodatkowania.

Podatek od otrzymanego odszkodowania muszą odprowadzić także przedsiębiorcy opłacający ryczałt ewidencjonowany. Bez względu na to, jaką stawkę podatku stosują do wykonywanej działalności, od odszkodowania muszą odprowadzić 8,5% podatek.

Aby móc koszty strat powstałych w wyniku kradzieży towarów, czy środków trwałych zaliczyć do kosztów podatkowych trzeba  zachować należytą staranność zabezpieczającą przed kradzieżą. Organy podatkowe podchodzą bowiem do tego zagadnienia bardzo rygorystycznie. Potwierdza to wyrok NSA z 14.03.2000 r. syg. Akt III S.A. 1095/99 mimo iż dotyczy środków obrotowych firmy, to należy brać go pod uwagę również przy kradzieży towarów handlowych i środków trwałych.
„Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zostawił w aucie teczkę z pieniędzmi otrzymanymi od kontrahenta. Teczka została skradziona. Powstała w ten sposób strata nie będzie kosztem podatkowym. Nie została bowiem zachowana należyta staranność przeciwdziałająca kradzieży. Zdaniem sądu kradzież nie jest w takim przypadku zdarzeniem losowym.”


12. ROZLICZENIA W EURO

28 marca br. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2007 r. wprowadzające zmiany w rozporządzeniu z 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U. Nr 154 poz. 1273 z późn. zm.). Zmiany do rozporządzenia opublikowano w Dz.U. nr 53 poz. 355.

 

Zmianie uległa min. treść § 12a rozporządzenia. Obecnie zezwala się na dokonywanie w kraju, między rezydentami rozliczeń w euro w zakresie:
• środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
• innych środków przeznaczanych na współfinansowanie projektów realizowanych przy udziale powyższych środków
jeżeli dokonywanie takich rozliczeń jest zgodne z procedurami, o których mowa w art. 208 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz umowami międzynarodowymi, odrębnymi przepisami lub deklaracją dawcy (o których mowa w art. 202 ust. 1 tej ustawy i w innych jej przepisach).

Należy zaznaczyć, że zmieniony przepis & 12a, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem ma zastosowanie od 29 grudnia 2006 r.


13. DOPŁATA DO WYPOCZYNKU

28 marca br. został rozpoznany przez Trybunał Konstytucyjny wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju, jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji (wyrok sygn. akt K 40/04).

Przypomina się, że kwestionowanymi przepisami ustawodawca wprowadził dodatkowe kryterium korzystania z ulgowych usług i świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jakim jest miejsce korzystania ze świadczeń – musi nim być Polska. Trybunał stwierdził, że wprowadzenie takiego kryterium prowadzi do sytuacji, że osoby, które były uprawnione do korzystania z dopłat ze względu na swoją sytuację życiową i materialną, nie będą mogły z nich skorzystać jedynie z tego powodu, że spędzą urlop poza granicami Polski. W praktyce prowadzi to do znacznego ograniczenia wolnego wyboru miejsca spędzania wypoczynku.
Ponadto ograniczenie to jest szczególnie dotkliwe w przypadku cudzoziemców pracujących na terenie Polski. Uniemożliwia bowiem tym osobom korzystanie z usług i świadczeń z funduszu, jeśli wypoczynek urlopowy spędzają w ojczystym kraju.

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA

 

30 kwietnia 2007 roku weszła w życie ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493).

Ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku. Nakłada nowe obowiązki na podmioty korzystające ze środowiska, których działalność stwarza ryzyko szkody w środowisku albo zagraża gatunkom chronionym lub chronionym siedliskom przyrodniczym. Będą one musiały podejmować działania zarówno profilaktyczne jak i służące naprawieniu spowodowanych szkód oraz ponosić koszty tych działań.

            Do działalności stwarzającej takie ryzyko ustawa zalicza m. in.:

V. SZKOLENIA – REKLAMA - OGŁOSZENIA

 

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców  Zapraszamy właścicieli zakładów na  kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat. - NOWY TERMIN !!! – ZAPISY – czerwiec br.

koszt 140,00 zł – faktura  VAT

 

REKLAMA  NA STRONIE INTERNETOWEJ CECHU

Chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość zamieszczania reklam w naszym serwisie

internetowym  www. motoryzacja.home.pl. Możemy zaoferować Państwu trzy formy

reklamy.Zapraszamy do przedstawienia Państwa ciekawych ofert, promocji, nietypowych usług. 

 

Banery reklamowe w formacie gif o wielkościach:

1. 150 x 75             - cena netto  50,00 zł za emisje przez 30 dni

2. 150 x 150          - cena netto 70,00  zł za emisje przez 30 dni

2. 468x60 -            - cena netto 100,00 zł za emisje przez 30 dni

Dofinansowane warsztaty dla przedsiębiorców

„Firma XXI wieku. Program szkoleń wspierających rozwój e-biznesu.” to praktyczne szkolenia dla właścicieli i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, z których skorzystało już prawie 2000 osób! Realizowane do końca września 2007 w całej Polsce w 2 obszarach:

„Zastosowanie Internetu w działalności gospodarczej” (e-biznes) – 3 dni oraz „Zastosowanie podpisu elektronicznego” (e-podpis) – 1 dzień. Są to oddzielne szkolenia, można wziąć udział w dowolnym lub w obu. Zajęcia w godzinach 9.00 – 17.00 w dni powszednie.

1.       Szkolenia (warsztaty) prowadzone są dla właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednak nie więcej, niż dla 2 osób z jednej firmy. .

2.       Liczebność grupy: min. 15, maks. 20 osób. Każdy uczestnik przy swoim komputerze, w Internecie, z czytnikiem kart do e-podpisu. Praktyczny warsztat.

3.       Koszt: 60 PLN/ dzień, więc 180 PLN lub 60 PLN w zależności od modułu. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską. Normalnie takie szkolenia kosztują nawet 800 PLN/dzień.

4.       W cenie: szkolenie, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie (przerwy kawowe i obiad), pakiet promocyjny (torba, notatnik, długopis, smycz, pendrive). Po szkoleniu: hosting (utrzymanie strony www na serwerze) przez rok oraz możliwość skorzystania z konsultacji specjalisty (8 godzin).

5.       Dla dojeżdżających – zwrot kosztów podróży. Dla ewentualnie nocujących – cena noclegu 30 PLN, .

6.       Bogata oferta promocyjna partnerów projektu, w sumie o wartości ponad 800 PLN/uczestnika (bezpłatne lub bardzo tanie programy, podręczniki, szkolenia).

7.       Jeśli zbierze się grupa lub grupy – zorganizujemy szkolenie/a specjalnie dla Państwa

       ZGŁOSZENIA – oczekujemy do 6 czerwca br.

 

Termin szkolenia dla grupy CECHU zostanie ustalony indywidualnie. W razie pytań prosimy o kontakt do Cechu 0 22/635 04 64 lub 0 608 502 875.

Dodatkowa informacja na stronie projektu: www.rozwijamyebiznes.pl.

 

Starszy Cechu                                                                                    

                                                                                           DOŁĄCZ DO NAS

Janusz ZDORT                                                                       www.polskiwarsztat.pl