1948-2008 – JUBILEUSZ 60-lecia Cechu

 

 

 

CECH  RZEMIOSŁ

MOTORYZACYJNYCH

W WARSZAWIE

KOMUNIKAT

 

 

 

 

 

 

www.motoryzacja.home.pl

 

00-252 Warszawa, ul. Podwale 11

 

Tel./fax: /0 22/ 635-04-64   0 608 502 875;      e-mail: cech@motoryzacja.home.pl

 

 

 

Warszawa, maj 2008 r.

 

I. SPRAWY ZUS-wskie

 

1. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA VI, VII i VIII 2008 R.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących  minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 1.790,39 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia za I kw. 2008 r. – 2.983,98 zł).

W związku z tym składka za VI, VII i VIII2008 r. nie może być niższa ni:

 

532,99 zł   RAZEM

 

2. Składka zdrowotna w  miesiącach:  VI,VII,VIII‘ 2008 r. wyliczona od kwoty 2.287,40 zł  (75% przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2008 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz  z wypłatami z zysku wynoszącego 3.049,86 zł) wynosi 9 % tj. 205,87 zł,  natomiast odliczyć  można 7,75 % tj. 177,27 zł.

 

3. Składka na Fundusz Pracy - za okres  VI,VII, VIII‘2008 r. wynosić będzie 2,45% tj.

    43,86 zł.

 

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miesiącach: VI,

     VII i VIII‘ 2008 r. wynosi 0,10 %.

 

5. Limit przychodów niepowodujacych zmniejszenia emerytury od 01 czerwca 2008 r.

    wynosi 2.088,80 zł.

6. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DLA PRZEDSIĘBIORCY

Sejm jednogłośnie znowelizował ustawę z 25.06.19999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31 poz. 267 ze zm.).

Zmieniła się treść art. 32, który dawał prawo do zasiłku opiekuńczego wyłącznie tym ubezpieczonym, którzy są ubezpieczeni obowiązkowo, czyli pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osobom odbywającym służbę zastępczą.

Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 6.03.2006 r. P 45/06) uznał ten przepis za niekonstytucyjny, ponieważ pozbawiał on prawa do zasiłku osób, które do ubezpieczenia chorobowego zgłaszają się  dobrowolnie tj. przedsiębiorców, osoby wykonujące pracę nakładczą, zleceniobiorców, duchownych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 32 każdy, kto jest ubezpieczony, ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje – na podstawie zwolnienia lekarskiego – na pełnienie osobistej opieki: nad dzieckiem do lat ośmiu (w wypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, porodu, choroby lub pobytu w szpitalu małżonka stale opiekującego się dzieckiem), nad chorym dzieckiem do lat 14 oraz innym chorym członkiem rodziny.

7. EMERYTURY DLA  60-LETNICH MĘŻCZYZN

17 kwietnia br. Prezydent podpisał ustawę z 28.03.2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowela przewiduje, że mężczyźni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., którzy ukończyli 60 lat oraz mają co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę. Prawo to w dalszym ciągu będą mieli mężczyźni, w tym wieku i z tą datą urodzenia, którzy mają co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy.

Nowe przepisy stawiają jednak kilka dodatkowych warunków. Chodzi przede wszystkim o to, aby cały ich staż pracy wynikał z zatrudnienia na etacie. Mężczyzna, który spełnił ten warunek w dniu wejścia nowelizacji  w życie, będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie tej emerytury.

 

Wówczas ZUS nie będzie już mógł odmówić, zasłaniając się brakiem przepisów dających podstawę do przyznania tego świadczenia.

Ci zaś, którzy do 35-letniego stażu wymaganego do uzyskania tej emerytury wliczają pięć lat studiów lub prowadzili działalność gospodarczą albo pracowali przez dłuższy okres na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, otrzymają to świadczenie, jeżeli udowodnią, że w ciągu ostatnich 2-ch lat pracowali przez sześć miesięcy na etacie. Nie muszą tego robić jedynie ci mężczyźni, którzy są na rencie bądź pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.

8. DOKUMENTY ZUS A ZWOLNIENIE LEKARSKIE PO WYPŁACIE WYNAGRODZENIA

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczamy za pracownika od wypłaconego mu w danym miesiącu wynagrodzenia. Składek na ubezpieczenie społeczne nie naliczamy jedynie od wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz przychodów wymienionych w rozporządzeniu MPiPS z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U nr 161 poz. 1106 ze zm.).

Jeżeli więc pracownik otrzymał w marcu wynagrodzenie za cały miesiąc, to stanowi ono podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Wynagrodzenie to rozliczamy w imiennym miesięcznym raporcie ZUS RCA dotyczącym marca.

Pracownik jest zobowiązany dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia, a pracodawca wypłacić mu wynagrodzenie chorobowe w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania.

W związku z tym zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia za marzec – rozliczamy w dokumentach rozliczeniowych składanych za kwiecień. Nie ma potrzeby w tym przypadku korygowania dokumentów rozliczeniowych za marzec.

W imiennym raporcie składanym za kwiecień ZUS RSA wpisujemy kod przerwy w pracy 331 oraz okres choroby przypadający w marcu i wypłacone wynagrodzenie z tytułu choroby. Natomiast w raporcie ZUS RCA składanym za kwiecień podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pomniejszamy o kwotę nadpłaconego wynagrodzenia.

 

II. Sprawy Uczniowskie

 

1. WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH  za miesiące: VI,VII,VIII‘ 2008 r. wyliczone od kwoty 2.983,98 zł /przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2008 r.? nie może być niższe od:

·         I roku nauki   - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia   -   119,36 zł 

·         II roku nauki  - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia   -   149,20 zł

·         III roku nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia   -   179,04 zł

 

2. Minimalne wynagrodzenie pracowników od 01.01.2008 r. – wynosić będzie 1.126,00 zł, z tym, że w I roku pracy można wypłacić 80 % tego wynagrodzenia tj. 900,80 zł, a w drugim i kolejnych latach 100 % /do stażu nie liczy się tutaj  okresu  nauki zawodu /Dz. U. 171, poz. 1209 z 2007 r./.

 

3. REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ  MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Przypominamy, że z dniem 30 czerwca 2008 r. upływa termin zawierania umów z OHP o wypłatę refundacji wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych pracowników tytułu umów o naukę zawodu, zaś realizacja rozliczeń nastąpi niepóźnej niż do dnia 31 lipca 2010 r. Mimo wystąpienia Związku Rzemiosła Polskiego o przedłużenie ww. okresów stan prawny w tym zakresie na dzień wysyłki biuletynu Cechu nie uległ zmianie.

III. SPRAWY PODATKOWE

1. ODLICZANIE PODATKU VAT OD PALIWA

Fiskus odmawia prawa do odliczania VAT od paliwa do „samochodów  z kratką”, czyli tych, które przed wejściem Polski do UE dawały takie prawo. Robi to mimo, że są już korzystne dla podatników wyroki sądów.

 

Przykładem może być odpowiedź Izby Skarbowej w Katowicach z 21.03.2008 r. nr IBPP2/443-364/08/BW/KAN-3094/12/07.

Przedsiębiorca, który wystąpił z wnioskiem o interpretację - w 1999 r. kupił dwa samochody. Spełniały one obowiązujące wówczas kryteria, które uprawniały do odliczenia VAT z faktur za paliwo. Wejście w życie od 1 maja 2004 r. nowej ustawy o VAT pozbawiło wnioskodawcę prawa

do tego odliczenia. Jego zdaniem ograniczenie to jest jednak sprzeczne z unijna dyrektywą w sprawie VAT.

Ustawodawca wprowadził bowiem bardziej restrykcyjne zasady odliczania VAT niż obowiązujące przed wejściem Polski do Unii. Tymczasem w świetle prawa europejskiego nie mógł tego zrobić.

Dlatego przedsiębiorca uważa, że nadal może odliczać VAT od kupowanego paliwa do ww. samochodów. Tym bardziej, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzecznictwie wyraźnie akcentuje zasadę neutralności tego podatku, a rozszerzenie ograniczeń odliczania VAT z faktur zakupu jest z nią sprzeczne.

Izba Skarbowa jednak nie zgodziła się z tym stanowiskiem. Wskazała, że polski ustawodawca może stosować ograniczenia w odliczaniu VAT naliczonego, jeśli istniały one w prawie krajowym w momencie wejścia w życie  VI Dyrektywy. Zdaniem Izby decydują więc ograniczenia istniejące 1 maja 2004 r. Dopiero tego dnia VI Dyrektywa stała się  w Polsce obowiązującym prawem. Ponadto Izba podkreśliła, że uprawnienie do odliczenia VAT z tytułu zakupu paliwa nie ma charakteru prawa nabytego.

2. ZMIANA WŁAŚCIWOSCI URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ

Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego zasięg terytorialny dwóch Urzędów Kontroli Skarbowej (UKS) – UKS z Warszawy i Białegostoku.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów część podatników z Warszawy będzie podlegała pod UKS z Białegostoku tj. podatnicy mający siedzibę na terenie Warszawy  w dzielnicach: Praga-Południe, Praga-Północ, Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła oraz w powiatach ostrołęckim, wyszkowskim i wołomińskim.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej przed wydaniem decyzji organ wyznacza  podatnikowi 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Żeby jednak się wypowiedzieć, podatnik powinien najpierw się z tym materiałem zapoznać, a to może oznaczać, że zamiast na ul. Stawki w Warszawie (obecna siedziba UKS) podatnik będzie musiał pojechać do Białegostoku tj. do siedziby UKS, którego kontroli będzie podlegał.

3. WAŻNOŚĆ PEŁNOMOCNICTW UPOWAŻNIAJĄCYCH DO PODPISYWANIA DEKLARACJI

Pełnomocnictwo złożone w urzędzie skarbowym przed 1 stycznia 2007 r. zachowuje ważność, gdy jednoznacznie z niego wynika, że pełnomocnika umocowano do podpisywania określonych deklaracji.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 983) wypowiedziało się w sprawie podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Wątpliwości posłów dotyczyły tego, czy organy podatkowe powinny akceptować pełnomocnictwa złożone przed 1 stycznia  2007 r.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że istotny jest tutaj nie moment złożenia pełnomocnictwa do organu podatkowego, lecz zakres i treść udzielonego pełnomocnictwa.

Resort podkreślił, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Oznacza to, że powinno z niego jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisywania określonego rodzaju zeznań (deklaracji) podatkowych. W szczególności do podpisywania deklaracji przez pełnomocnika nie jest wystarczające szerokie pełnomocnictwo procesowe udzielone na podstawie art. 137 ordynacji podatkowej.

Jak poinformowało MF, pełnomocnictwa złożone przed 1.01.2007 r. są zatem akceptowane przez organy podatkowe, pod warunkiem, że z ich treści wynika wyraźnie, że pełnomocnik umocowany został do podpisywania określonego rodzaju deklaracji podatkowych.

Jednocześnie przypomina się, że wątpliwości co do możliwości podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika jednoznacznie rozstrzygnął art. 80a Ordynacji podatkowej obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z wprowadzonym przepisem, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

 

 

4. WYDATKI POKRYTE Z DOTACJI -  KOSZTEM FIRMY

Tak wynika z interpretacji wydanej przez Izbę Skarbową w Katowicach 7.04.2008 r. nr IBPB1/415-16/08/TK/KAN-130/01/08/KAN-3183/03/08.

Podatnik, który wystąpił z pytaniem w grudniu 2007 r. otrzymał z powiatowego urzędu pracy jednorazowo środki na  rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zamierza przeznaczyć je na remont siedziby firmy oraz zakup sprzętu, który ze względu na niską wartość nie będzie amortyzowany. Podatnik wskazuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o pdof przyznana kwota jest zwolniona od podatku i ten fakt nie budzi jego wątpliwości. Nie jest jednak pewny, czy w tej sytuacji wydatki może zaliczyć do kosztów w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów.

Izba Skarbowa potwierdziła, że taka możliwość istnieje. W uzasadnieniu wskazała na ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów, która zawarta jest w art. 22 ust. 1 ustawy o pdof. W myśl tego przepisu są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 tej ustawy. Aby zatem wydatek uznać za koszt podatkowy, muszą być spełnione określone przesłanki. Poza celem istotne jest jeszcze jego odpowiednie udokumentowanie oraz fakt, że nie jest on wymieniony w wykazie zawartym w art. 23 ustawy.

Izba stwierdziła, że fakt sfinansowania wskazanych wydatków ze środków przyznanych osobie bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej nie wyklucza zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Nie zmienia tego to, że przyznane środki korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy. To dlatego, że przepis ten nie został wymieniony w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o pdof, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów) o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46,47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129.

Izba podkreśliła jednocześnie, że warunkiem tego zaliczenia jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkami a przychodami z prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.

5. USTAWA O RACHUNKOWOŚCI – ZMIANY

W Dz. U. nr 63 poz. 393 opublikowano ustawę z dnia 18.03.2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.Ustawa rozszerza odpowiedzialność za sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności na rady nadzorcze. Zmiana odnosi się już do sprawozdań sporządzanych za 2008 rok. Ponadto od przyszłego roku księgowi będą mogli dla celów rachunkowości korzystać z analogicznego sposobu przeliczania operacji w walutach obcych do tego, który jest stosowany dla celów podatku dochodowego. Po 30 czerwca 2010 r. certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydawany będzie wyłącznie po zdaniu egzaminu. Wykluczy to możliwość ubiegania się o certyfikat poprzez zdobycie odpowiedniego wykształcenia.

6. POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG – PRZEDŁUŻONO JEJ STOSOWANIE

 

W myśl dotychczas obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 6.04.2004 r. w sprawie PKWiU (Dz.U. Nr 89,poz. 844 ze zm.) – PKWiU do celów podatkowych należało stosować nie dłużej niż do 31 grudnia 2007 r.

Termin ten został przedłużony do dnia 31 grudnia 2008 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.12.2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie PKWiU, które zostało opublikowane w Dz.U. Nr 243 poz. 1785.

Przypomina się, że PKWiU ma zastosowanie do celów: podatku VAT, poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy, a także opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych oraz opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym i kartą podatkową.


POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2008 R.

 

Od 1 stycznia 2008r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji działalności (Dz. U. Nr 251 poz. 1885).

Od 1 stycznia br – w statystyce, ewidencji i dokumentacji, rachunkowości, w urzędowych rejestrach - wprowadza się nową klasyfikację zwana PKD 2007. W związku z tym wpis

 

 

 

podmiotów do Ewidencji Działalności Gospodarczej i KRS następować będzie już według nowej klasyfikacji.

 

W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. sukcesywnie zostanie dokonane przekwalifikowanie według PKD 2007 działalności podmiotów pisanych do „rejestru REGON”. Jednocześnie nastąpi wydanie nowych zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON.

 

Prezes GUS przekaże Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Finansów i ZUS zaktualizowany zbiór rejestru REGON oraz udostępni zbiory informatyczne REGON organom prowadzącym ewidencję działalności gospodarczej  o podmiotach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez dany organ.

 

IV. WSPÓŁPRACA CECHU I SZKOŁY SAMOCHODOWEJ na ul. Jana Pawła II

 

Praktyki dla uczniów

 

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych nawiązał stałą współpracę z Zespołem Szkół Samochodowych na ul. Jana Pawła II w Warszawie - technikum i szkoła zawodowa - mechanik pojazdów. Zainteresowanych przedsiębiorców przyjęciem uczniów na praktyki zawodowe od nowego roku szkolnego 2008/2009  prosimy o zgłoszenia do biura Cechu do dnia 29 maja br. z podaniem ilości uczniów, których firma może przyjąć. Mistrzowie szkolący: dyplom kwalifikacji, kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kurs bhp.  Uczniowie na praktykach  przebywają 6 godzin dziennie. Szczegółowe informacje w biurze Cechu.

 

 

V. DOSKONALENIE ZAWODOWE – OFERTA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

 

Nowe konstrukcje i rozwiązania  w motoryzacji  stawiają przed mechanikami coraz wyższe wymagania. Aby pracownicy w naszych firmach mogli sprostać nowym rozwiązaniom technicznym proponujemy Państwu możliwość skorzystania ze szkoleń technicznych.

Chcemy, aby  zakres usług wykonywanych  w serwisach  stale się  powiększał i aby baza Państwa klientów również zwiększała się.

 

Planujemy zorganizowanie 1 dniowych  szkoleń z zagadnień: układów ABS, klimatyzacji , układów hamulcowych i In. Grupy uczestników w szkoleniu - 10 osób. Koszt szkolenia

300 zł. Zapewniamy doświadczonych wykładowców, specjalistów od lat zajmujących się szkoleniami z zakresu motoryzacji. Pierwsze szkolenie planujemy zorganizować w drugiej dekadzie czerwca br. Prosimy o zgłoszenia ilości osób do 5 czerwca br. oraz interesującego Państwa  tematu szkolenia.

 

Zachęcamy do zdobywania aktualnej wiedzy serwisowej. Oczekujemy również od Państwa informacji jakimi tematami szkoleń jesteście zainteresowani.

 

 

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA   CECHU                tel./ 00 22/  635-04-64

 

Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy poniedziałek  w godz. 14.00 – 16.00   również w sprawie zmian w ustawach podatkowych – rozliczenia podatku PIT i in.

 

Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego –    w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 16.00,    w tym - ocena ryzyka zawodowego, szkolenia pracowników

 

 

STARSZY CECHU

JANUSZ ZDORT