I SPRAWY PODATKOWE


Wyjaśnienia dotyczące stosowania kas fiskalnych w 2006 r.


W związku z wątpliwościami dotyczącymi kas fiskalnych wyjaśniamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Min. Finansów. z 28.03.2006 r. /Dz. U. Nr 51, poz. 375 z 2006 r./ co do zasady obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych w 2006 r. dotyczy podatników, których przychody na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (ludności) w 2005 r. przekroczyły 40.000 zł i którzy wcześniej byli zobowiązani do prowadzenia kas. Jeżeli jednak obrót 40.000 zł zostanie przekroczony w trakcie 2006 r. kasy należy zainstalować po upływie 2 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 40.000 zł na rzecz ww. osób fizycznych.

Nowo rozpoczynający działalność w 2006 r. muszą zainstalować kasy po przekroczeniu obrotu 20.000 zł na rzecz tych osób.

Jednocześnie informujemy, że bez względu na wysokość obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej osiągniętych w 2005 r. lub 2006 r. podatnicy, którzy od 01.09.2006 r. dokonywać będą dostawy części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników, silników spalinowych, tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych, przyczep i naczep obowiązani będą do rejestrowania obrotów za pomocą kas fiskalnych.

Ponieważ przepis ten wzbudził wątpliwości wśród członków, Cech zwrócił się do Krajowej Informacji Podatkowej, w której można uzyskać podstawowe informacje o podatkach z prośbą o wyjaśnienie, czy podatnicy wykonujący usługi motoryzacyjne z użyciem części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych mają obowiązek rejestrowania obrotów za pomocą kas rejestrujących od 01.09.2006 r. niezależnie od wielkości obrotu. Mimo, że sprawa ta wzbudzała kontrowersje, ostatecznie jednak ustalono, że podatnik wykonujący usługi motoryzacyjne w wartość, których wliczana jest wartość części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych nie ma obowiązku rejestrowania od 01.09.2006 r. obrotów za pomocą kas rejestrujących bez względu na obrót. Tym bardziej, nie będą mieli tego obowiązku ci podatnicy, którzy w rachunku wykazują wartość samej usługi /części dostarcza klient albo przedsiębiorca kupuje je na rachunek klienta/.

Obowiązek instalowania kas fiskalnych będzie obowiązywał na ogólnych zasadach tj. po przekroczeniu obrotu 40.000 zł na rzecz ww. osób fizycznych. Celem ewentualnego potwierdzenia powyższego stanowiska podajemy nr infolinii Krajowej Informacji Podatkowej: 0-801-055-055, zaś z telefonów komórkowych należy dzwonić pod numer: 0 22-330-03-30.

Dla ułatwienia podajemy również, iż należy prosić o odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1008/2/VAT.

Ponadto wyjaśniamy, że zarówno producenci dokonujący sprzedaży części i akcesoriów, a także osoby trudniące się ich handlem mają obowiązek rejestrowania obrotów za pomocą kas fiskalnych od 01.09.2006 r. niezależnie od obrotu.

Jednocześnie jesteśmy obowiązani wszystkich członków poinformować, że Krajowa Informacja Podatkowa to tylko źródło podstawowych informacji podatkowych. Osoby, które chcą mieć pewność, co do prawidłowości postępowania w swej indywidualnej sprawie podatkowej, mogą wystąpić do właściwego wg miejsca zamieszkania naczelnika urzędu skarbowego o wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego.NOWE PRZEPISY W SPRAWIE PODATKU VAT


Od 1 lipca br. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE L 288/1. Przepisy te muszą być stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Rozporządzenie doprecyzowuje rozbieżne interpretacje niektórych przepisów o VAT oraz wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, nie wprowadza żadnych nowych regulacji. Określa min.:


Zmiany w świadczeniach rodzinnych od września 2006 r.


Zasiłek rodzinny zgodnie z Rop. Rady Min. 18.07.2006 r. /Dz. U. Nr 130, poz. 903 z 2006 r./

od 1 września 2006 r uzależniony jest od wieku dziecka:

48 zł na dziecko w wieku od 0 do 5 lat, obecnie zasiłek jest wypłacany w wysokości 43 zł na pierwsze

i drugie dziecko,

64 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat, obecnie zasiłek jest wypłacany w wysokości 53 zł na trzecie

dziecko,

68 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat, obecnie zasiłek jest wypłacany w wysokości 66 zł na czwarte

i kolejne dziecko.

Okres od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r. jest okresem przejściowym. Z końcem sierpnia tego roku ma zostać przekazana wypłata wszystkich świadczeń organom właściwym. W praktyce będzie to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Pracodawcy nie będą już wypłacać świadczeń rodzinnych. Przypominamy, że dowodem potwierdzającym dochód pracownika jest zaświadczenie z urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania pracownika.

Dodatek z tytułu wielodzietności

Od września br. zaplanowano też zwiększenie wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności. To świadczenie przyznawane od 1 września 2005 r. przysługuje rodzinom, które wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci, na które przysługuje zasiłek rodzinny. Do końca sierpnia 2006 r. dodatek wynosi 50 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko. Od 1.09.2006 r. w wysokości 80 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dzieci, które rozpoczną we wrześniu br. nowy rok szkolny, na które przysługuje zasiłek rodzinny, dostaną dodatek w wysokości 100 zł, a nie jak dotychczas 90 zł. Dodatek ten przyznawany jest raz w roku na dziecko, które rozpoczyna nowy rok szkolny od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły policealnej, jeżeli dziecko nie przekroczy 21. roku życia (art. 14 ustawy).

Dodatek nie przysługuje na dziecko, które chodzi do przedszkola oraz rozpoczyna studia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

50 zł na dziecko w wieku od 0 do 5 lat do 60 zł,

70 zł na dziecko w wieku od 6 do 24 lat do 80 zł.

Dodatek ten przyznawany jest do zasiłku rodzinnego na dziecko, które jest niepełnosprawne.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Rodzice dziecka uprawnieni do zasiłku rodzinnego otrzymają od września br. również na dziecko, które uczy się w szkole dodatek:

90 zł w przypadku zamieszkania dziecka w bursie, internacie, na stancji, a nie jak dotychczas 80 zł (art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy),

50 zł w przypadku dojazdu dziecka do szkoły, dotychczas wynosił 40 zł (art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Dodatek przyznawany jest przez okres roku szkolnego, tzn. przez 10 miesięcy roku kalendarzowego.

Świadczenia opiekuńcze

Od września tego roku proponuje się podniesienie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego o wskaźnik inflacji, który wynosi 106,1%. Dlatego po zwaloryzowaniu zasiłek wynosić będzie 153 zł miesięcznie.

Pozostałe dodatki

Waloryzacją nie zostały objęte dodatki z tytułu:

urodzenia dziecka (art. 9 ustawy) 1000,00 zł.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art. 10 ustawy) – 400,00 zł

opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego przez osobę, która od 1 maja 2004 r. pobierała

podwyższony zasiłek wychowawczy w kwocie 505,80 zł, jeżeli nadal spełnia warunki (art. 59 ustawy),

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (59a ustawy)

samotnego wychowywania dziecka (11a ustawy),

samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o

znacznym stopniu niepełnosprawności (11a ustawy).

świadczenie pielęgnacyjne 420,00 zł

Te dodatki od września br. będą przysługiwały w niezmienionej wysokości.

Progi dochodowe

Zmianie nie ulegną natomiast progi dochodowe.

Tak jak do tej pory od września 2006 r. dochód rodziny w przeliczeniu na członka rodziny nie może przekroczyć:

504 zł (art. 5 ust. 1), 583 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne o umiarkowanym

albo znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 5 ust. 2).Sprawy refundacji z tytułu szkolenia uczniów młodocianych


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości poinformowała Cech, że w wyniku wystąpienia Związku Rzemiosła Polskiego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyraziło zgodę, aby wnioski pracodawców i organizacji zrzeszających pracodawców /cechów/ o zawarcie umowy o refundowanie wynagrodzeń wypłacanych uczniom młodocianym oraz składek ZUS wyjątkowo mogły być składane do dnia 15 listopada 2006 r.

Jednocześnie Prezes ZRP w wystąpieniu zwrócił uwagę, że zgodnie z § 12 Rozp. Min. Gospodarki i Pracy w sprawie refundowania wynagrodzeń /Dz. U. nr 190, poz. 1951 z 2004 r./ refundacja do 31.12.2006 r. i faktycznie realizowana do 31.12.2008 r. , ale takiego zapisu nie zawiera delegacja w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20.04 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. nr 99, poz. 6813 z 2004 r./ Zdaniem ZRP Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej winno podjąć prace zmierzające do tego, aby pracodawcy, którzy zawrą umowę o pracę o przygotowanie zawodowe, mogli ubiegać się o refundację po 31.12.2006 r., a także wpłynąć na to, aby umowy o refundację w 2006 r. zawierane były nie na jeden rok, ale do końca obowiązywania przepisu, czyli do 31.12.2008 r.


ZAJĘCIA WZBRONIONE MŁODOCIANYM


Wykaz prac, przy których nie można zatrudnić młodocianych skorygowała Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 107 poz. 724) – zmiany te obowiązują od 12 lipca br.

Przepisy te wdrażają postanowienia Rady EU nr 94/33/WE z 22.06.1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych.


Młodociani pracownicy nie mogą być zatrudniani przy pracach, w warunkach mogących stanowić nadmierne obciążenie psychiczne, w szczególności:

wymagających odbioru i przetwarzania dużej liczby lub szybko po sobie następujących informacji i podejmowania decyzji mogących spowodować groźne następstwa, szczególnie w sytuacjach przymusu czasowego, w tym związane z obsługą urządzeń sterowniczych, a także wymuszonych przez rytm pracy maszyn i wynagradzanych w zależności od osiąganych rezultatów.";

.

W dalszym ciągu czas pracy młodocianych w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godz. na dobę, a mających więcej niż 16 lat – 8 godz. na dobę. Nie wolno ich zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godz., pracodawca jest zobowiązany zapewnić przerwę w pracy trwającą 30 minut. Wlicza się ja do czasu pracy.

Przedsiębiorca zatrudniający młodocianych musi opracować wykaz prac wykonywanych w jego zakładzie pracy, a zabronionych młodocianym pracownikom oraz drugi (także prac zabronionych), przy których jednak można zatrudnić młodocianego w celu odbycia przygotowania zawodowego.OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC URZĘDU PRACY


Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 z późn.zm.) nakłada na pracodawców zatrudniających pracowników określone obowiązki.

Informacja o wolnych miejscach pracy - na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy pracodawca ma obowiązek na bieżąco informować powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na jego siedzibę o wolnych miejscach pracy lub miejscach przygotowania zawodowego. Nie wykonanie tego obowiązku nie jest zagrożone żadna karą.

Oświadczenie od nowego pracownika – zatrudniając nowego pracownika, pracodawca jest zobowiązany uzyskać od niego pisemnego oświadczenia o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Oświadczenie takie powinno być złożone zarówno przez osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, jak i od zleceniobiorców.

Powiadomienie o zatrudnieniu bezrobotnego – obowiązek uzyskania oświadczenia o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy jest ściśle związany z koniecznością pisemnego zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu lub powierzeniu innej pracy zarobkowej (zlecenie) osobie zarejestrowanej jako bezrobotna. Pracodawca ma na to 5 dni od dnia zawarcia umowy. Niewypełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny w wysokości nie niższej niż 3000 zł.

Zwolnienia grupowe – na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90 poz. 844 z późn. zm.) pracodawca musi dostarczyć temu urzędowi informację którą wcześniej przekazuje działającym w zakładzie pracy związkom zawodowym lub w przypadku ich braku przedstawicielom pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy.


WYDATKI NA WNIOSEK O DOTACJE NIE SĄ KOSZTEM – WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA FINANSÓW


Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśniło, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Zgodnie zaś z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Polski lub zagranicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione z podatku dochodowego.

Jak wskazuje MF wolne od podatku dochodowego są dotacje, subwencje, dopłaty, nieodpłatne lub częściowe odpłatne świadczenia określone w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47d lub pkt 114. Tak więc jeżeli wniosek dotyczy dotacji (dochodów) spełniających te kryteria, to wydatki na sporządzenie wniosku o takie dofinansowanie nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

Zdaniem MF analogicznie należy traktować także wydatki poniesione przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi na sporządzenie wniosku o dotację, która wolna jest od podatku dochodowego np. SAPARD czy PHARE. Również wydatki poniesione na opracowanie wniosku o uzyskanie dotacji z funduszy strukturalnych nie będą stanowiły kosztów podatkowych.


OPŁATA ŚRODOWISKOWA


Do końca lipca 2006 r. przedsiębiorcy muszą rozliczyć się z opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze br.

Do 31 lipca br. przedsiębiorcy muszą:


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY


Od 1 lipca 2006 r. zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495) sklepy detaliczne i hurtowe muszą odbierać od klientów zużyty sprzęt przy zakupie nowego (sztuka za sztukę). Od tego dnia każda osoba musi stosować się do ww. przepisów, jeśli tego nie zrobi grozi mu grzywna. Lista wyrobów, które trzeba będzie zbierać osobno znajduje się w załączniku Nr 1 do ustawy.


Ponadto, aby klient nie miał wątpliwości które wyroby podlegają odrębnemu składowaniu, producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą znakować podlegające przepisom wyroby znakiem przekreślonego kosza na śmieci. Jeżeli urządzenie jest bardzo małe, to można taki znak zamieścić na opakowaniu zbiorczym, w instrukcji użycia lub gwarancji. Do urządzenia musi też być dołączona informacja o: zakazie umieszczania zużytego wyrobu łącznie z innymi odpadami, potencjalnych skutkach dla zdrowia ludzi i środowiska wynikających z obecności składników niebezpiecznych, masie sprzętu.


Od 1 lipca br. nie będzie więc można wyrzucić do kosza razem z innymi odpadami zużytego sprzętu gospodarstwa domowego typu: lodówka, radio, zapalarka, komputer, wiertarka, kosiarka itp. Każdy ma obowiązek oddać go zbierającemu zużyty sprzęt. Będą nimi sklepy sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jednak jeśli klient zamierza kupić nowe urządzenie, to sprzedawca ma obowiązek przyjąć tylko jeden egzemplarz w zamian za jeden tego samego rodzaju sprzedany klientowi np. pralka za pralkę. Sprzedawca nie musi odbierać od klienta sprzętu własnym transportem. Natomiast klient może odwieźć sprzedawcy sprzęt, który faktycznie stał się odpadem, swoim pojazdem mimo że nie ma zezwolenia na transport odpadów.


Zbiórką sprzętu powinny zająć się też gminy. Mają one zorganizować punkty zbierania odpadów i podać do wiadomości, gdzie się one znajdują.

Od 1 października 2006 r. dane o zbierających zużyty sprzęt mają się znaleźć na stronie internetowej gminy oraz w miejscu, w którym zwyczajowo podawane są gminne informacje. Gmina powinna opublikować nazwy firm bądź nazwiska przedsiębiorców oraz adresy punktów zbierania, w tym adresy sklepów handlujących takim sprzętem.


Obarczanie użytkowników sprzętu AGD obowiązkiem jego odrębnego zbierania to nie wszystko. Praktycznie to każdy obywatel zapłaci za unieszkodliwienie zużytych sprzętów. Już dzisiaj niektóre firmy doliczają do swoich wyrobów tzw. opłatę recyklingową, a wprowadzenie tej opłaty zapowiadają także producenci artykułów gospodarstwa domowego.