I. Z życia organizacji

 

1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

 

W dniu 31 maja  br. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Cechu za 2006 rok i udzieliło absolutorium Zarządowi Cechu za całokształt działalności w roku 2006 . Przyjęto także plan finansowy CRM  na 2007 r.  oraz plan działalności na rok bieżący. Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone uroczystym wręczeniem odznaczeń i dyplomów zasłużonym rzemieślnikom.

 

Uhonorowani zostali m. in. : przez Związek Rzemiosła Polskiego Złotym Medalem im. Kilińskiego – Zygmunt Bieliński, Janusz Hancke, Srebrnym Medalem  im. Kilińskiego – Wanda Jedynasiak, Tadeusz Szewczyk, Honorową Odznaka Rzemiosła – Krzysztof Witowski; Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie wyróżniła Kol.Kol.: Cięciara Teresa,  Fogiel Wojciech, Królikowski Mariusz, Napiórkowski Jan, Żółtek Adam,  Bala Waldemar, Brywczyński Maciej, Dąbrowski Piotr, Górski Marek, Jagielski Ryszard, Karbowniczek Krzysztof, Łagodziński Wojciech, Podobas Roman, Smorawiński Jan, Wyderka Ryszard,  Zasłona Krzysztof, Zembik Janusz. Dyplomy Cechu otrzymali: Błogowski Krzysztof, Chmurki Zdzisław, Florczyński Radosław,. Grabowski Marek,Jakacki Sławomir, Firma Calibra – Andrzej Kozdęba,   Leszek Owczarczyk i Jadwiga Owczarczyk, Michalski Jarosław, Puchniewski Ryszard, Skiba Piotr,. Więcławski Krzysztof i Guz Krzysztof, Boczkowski Piotr.

 Zaproszeni goście - Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła Leszek Janowski i Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego Andrzej Duch poinformowali zebranych na temat aktualnych działań i wystąpień dotyczących przedsiębiorców - projekt zmiany ustaw ubezpieczeniowych, kodeks pracy, zmiany w ustawach podatkowych, zmiany ustawy o rzemiośle, dotacje unijne na lata 2007-2013 i in.

XI Gala Konkursu o Złoty i Platynowy Laur

Wśród laureatów członek  Cechu p. JANUSZ SAR - SAR-CENTRUM - najstarsza firma akumulatorowa.  Dnia 25 czerwca br. w Pałacu Chodkiewiczów /budynek Związku Rzemiosła Polskiego/ wręczone zostały nagrody Złoty i Platynowy Laur 2006. Konkurs pod patronatem Związku Rzemiosła Polskiego oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu/. W tym roku kapituła wybrała 37 najaktywniejszych rzemieślników, kupców i przedsiębiorców, którzy w prowadzeniu firmy wyróżnili się osiągnięciami zawodowymi oraz umiejętnościami menadżerskimi. Liderów biznesu mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw docenił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyński, wystosowując list gratulacyjny do uczestników.

II. SPRAWY ZUS-owskie

 

1. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE i ZDROWOTNE za WRZESIEŃ-

    LISTOPAD 2007 r.

 

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących  minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 1.586,60 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia za II kw. br. – 2.644,34 zł).

 

W związku z tym składka w okresie IX,X, XI ‘ 2007 r. nie może być niższa niż:

 

             535,79 zł   RAZEM

 

2. Składka zdrowotna w  miesiącach: IX, X, XI‘ 2007 r. wyliczona od kwoty 2.109,46zł  (75% przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2007 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z

 

zysku wynoszącego 2.812,61 zł) wynosi 9 % tj. 189,85 zł natomiast odliczyć  można 7,75 % tj. 163,48  zł.

 

3. Składka na Fundusz Pracy - za okres  IX, X, XI ‘ 2007 r. wynosić będzie 2,45 %, tj.

    38,87 zł.

 

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miesiącach: IX,X,

    XI ’2007r. wynosi 0,10 %.

 

5. Infolinia dla klientów ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydłużył godziny funkcjonowania infolinii dla swoich klientów. Od 1 sierpnia br. infolinia 0 801 400 400 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Został również rozszerzony zakres informacyjny tej infolinii, tak aby dostosować go do potrzeb klientów.

6. Składka na ubezpieczenie  rentowe.

W Dz. U. Nr 115 poz. 792 opublikowano ustawę z 15.06.2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmiany w zakresie wysokości składki na ubezpieczenie rentowe. Przypomina się , że od 1 lipca br. ubezpieczenie rentowe wynosi 10% z tego 3,5% obciąża pracownika a 6,5% pracodawcę. O 1 stycznia 2008 r. ubezpieczenie rentowe wynosić będzie 6% - przy czym 1,5 % płacić będą pracownicy a 4,5% Pracodawcy.

Obniżenie składki na ubezpieczenie rentowe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te w rozliczeniu od lipiec br. winni odprowadzić składkę rentową w wysokości 10% podstawy wymiaru.

 

III. OŚWIATA ZAWODOWA

 

1. WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH za wrzesień - listopad 2007 r.

W związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w II kw. br. do  2.644,34 zł – zmniejszy się również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu. Wynosić będzie:

 

         w   I roku nauki - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia -    105,77 zł 

         w  II roku nauki - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia -    132,22 zł

         w III roku nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia -   158,66 zł.

 

2. Refundacja za młodocianych pracowników została przywrócona na mocy Rozp. MIN.

   Pracy i Polityki Społecznej  z 26.04.2007 r. /Dz. U. nr 77, poz. 518/, i tak:

IV. SPRAWY BHP

 

Od dnia 01-07-07 obowiązują nowe zasady zatrudniania pracowników wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy a więc:

-samozatrudnieni zatrudnieni przez zakład pracy,

-pracownicy zatrudnieni na zasadzie umowy zlecenia,

-pracownicy zatrudnieni na zasadzie-umowy o dzieło,

-pracownicy-zatrudnieni na podstawie dowolnej umowy krótkotrwałej,

maja być wyposażeni w niezbędną odzież ochronną i roboczą oraz posiadać aktualnie ważne świadectwa szkoleń BHP,i badań lekarskich dopuszczające do wykonania określonej pracy.

Zawarcie umowy o pracę powinno być poprzedzone kontrolą tych dokumentów. Obowiązek uzupełnienia braku tych dokumentów w razie zawarcia takiej umowy spoczywa na zatrudniającym.

Brak tych dokumentów może spowodować ukaranie pracodawcy grzywną od 1000 do 30000 pln zmiana w treści art. 204 i 207 Kodeksu pracy zawarta w treści nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. ( Dz. U. 89 poz. 589 z 2007 r.).

Przypominamy: Ocena zagrożeń zawodowych staje się automatycznie jednym z podstawowych punktów każdej kontroli PIP.

 

 

V. SPRAWY PODATKOWE i PRAWA PRACY

1. CIEKAWY WYROK SĄDU – KIEDY ODSZKODOWANIE OC NIE JEST  PRZYCHODEM

    FIRMY

Otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia OC, w części odpowiadającej poniesionym przez podatnika wydatkom na pokrycie szkody, nie jest jego przychodem w rozumieniu ustawy o CIT. Tak wynika z orzeczeń WSA w Gdańsku z 12.06.br (I S.A./Gd357/07 i ISA/GD/358/07).

 

We wniosku o interpretację prawa podatkowego spółka pytała o obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanego odszkodowania od sprawcy kolizji drogowej. W jej wyniku uszkodzony został samochód spółki. Nie był on objęty dobrowolnym ubezpieczeniem autocasco, a zatem, zgodnie z ustawą o CIT wydatek na jego naprawę nie mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu.

Ponadto spółka pokrywała koszty napraw urządzeń uszkodzonych w wyniku prowadzonej przez nią działalności, jak i zakupu nowych. Następnie otrzymała od ubezpieczyciela odszkodowanie równe wartości poniesionych wydatków.

 

W ocenie spółki odszkodowania te nie będą opodatkowane, bowiem na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT zwrócone wydatki, których nie można uznać za koszty podatkowe, nie są przychodem. Ze stanowiskiem tym nie zgodziły się organy podatkowe, uznając, że otrzymany zwrot wydatków zaliczyć należy do przychodów spółki.

Sąd uchylił ich decyzje. Stwierdził, że otrzymane odszkodowanie, w części odpowiadającej poniesionym przez podatnika wydatkom, nie stanowi jego przychodu podatkowego. Stanowisko to znalazło również potwierdzenie w pismach ministra finansów.

 

2. NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO

Druga nowelizacja kodeksu cywilnego z 13 kwietnia 2007 r. (DzU nr 82, poz. 5570) weszła w życie, zmienia przepisy o umowie ubezpieczenia, przyznając ubezpieczonym sporo nowych uprawnień.

Zmian tych wymagają standardy UE, w których dominuje idea ochrony klienta i osób objętych ubezpieczeniami, np. poszkodowanych w wypadkach drogowych. Szybciej dostaniemy odszkodowanie, a opóźnienie w zapłacie składki nie będzie powodować automatycznie utraty ubezpieczenia. Nowe przepisy dotyczą nowych umów. Ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić odszkodowanie najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o wypadku. Niedopuszczalne stało się przedłużanie tego terminu w umowie, z czego do tej pory firmy ubezpieczeniowe chętnie korzystały. Nowe przepisy nie dają też możliwości uzależniania wypłaty od wyroku sądu. Ubezpieczycielom nie wolno już wypowiedzieć ani zmienić warunków ubezpieczenia tylko dlatego, że doszło do szkody i musieli wypłacić odszkodowanie. W razie skrócenia umowy ubezpieczyciel będzie musiał oddać składkę za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

 

3. UŁATWIENIA W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW

 

Z dniem 20.07.2007 r. weszło w życie znowelizowane  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.08.2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę (Dz.U. z 2006 r.  Nr  156 poz. 1116 i Dz.U. z 2007 r.

 

nr 120 poz. 824). Przepisy znowelizowanego rozporządzenia obowiązywać będą do dnia 31 grudnia 2009 r.

 

Znowelizowane rozporządzenie (& 2 pkt 27) przewiduje możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców – obywateli państw sąsiadujących z Polską (dotyczy to Białorusi, Rosji i Ukrainy) bez zezwolenia na pracę w okresie do 3 miesięcy w ciągu kolejnych 6 miesięcy, pod warunkiem posiadania przez nich oświadczenia polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Oświadczenie to jest rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy (w zależności od statusu prawnego firmy).

 

Warunkiem wykonywania legalnej pracy na zasadach określonych w & 2 pkt 27 ww. rozporządzenia jest posiadanie wizy w celu wykonywania pracy. Z powyższych uprawnień korzystać mogą także obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy przebywający już w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy (mogą zmienić pracodawcę) lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

 

Oświadczenie jest rejestrowane w celu przedłożenia przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie wymaganej wizy w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w miejscu stałego zamieszkania.

Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w & 2 pkt 27 ww. rozporządzenia. Oświadczenie powinno być złożone wraz z kopią. Powiatowy Urząd Pracy umieszcza na oryginale i kopii oświadczenia – adnotację o rejestracji. Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi.

 

Osoby, które podjęły pracę w Polsce w sektorze rolnym na podstawie oświadczeń wystawionych zgodnie z przepisami sprzed nowelizacji, mogą korzystać ze swoich uprawnień do upływu ważności wizy lub zakończenia pracy.

 

Dostęp do rynku pracy ułatwiono też dla cudzoziemców zasiadających w zarządach osób prawnych. Chodzi w tym wypadku o obywateli spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z nowymi przepisami min. Prezesi spółek czy członkowie zarządów mogą pełnić swoje funkcje przez trzy miesiące w ciągu pół roku. Do tej pory okres ten wynosił 30 dni w ciągu roku kalendarzowego.

 

4. KURS WALUTY PRZY ROZLICZANIU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rozliczania kosztów delegacji zagranicznych pracowników – niniejszym informuję, że:

do przeliczania na złote kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika poniesionych w euro należy zastosować kurs średni ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu przez zakład tj.  dzień zaksięgowania kosztów np. paliwa, noclegów – na podstawie przedstawionych przez pracownika faktur.

Ustalenie wysokości kosztów związanych z podróżą służbową poniesionych bezpośrednio przez pracownika możliwe jest dopiero po zakończeniu podróży służbowej i po przedłożeniu przez pracownika odpowiednich dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów. Koszty związane z podróżą służbową poniesione w walucie obcej, jako koszt pracodawcy, powinny być przeliczane na złote według ogólnej reguły wyrażonej w art. 22 ust. 1 updof tj. według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.  W związku z powyższym dzień zaksięgowania będzie tożsamy z dniem rozliczenia delegacji przez pracownika.

Jeśli pracownik na delegację nie otrzymał zaliczki – nie nastąpi rozbieżność czasowa między dniem zapłaty (dzień wypłaconej zaliczki) a dniem zarachowania wydatku w koszty (dzień rozliczenia delegacji). Oznacza to, że w tym przypadku nie powstaną różnice kursowe. Jeśli pracownik otrzymał zaliczkę w walucie obcej – wówczas należy rozliczyć różnice kursowe.

VI. INFORMACJE RÓŻNE

1. Od dnia 28 czerwca 2007 r. odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wynoszą 12,00% w stosunku rocznym (M.P. Nr 42 poz. 483).

 

2..W Dz. U. Nr 123 poz. 854 opublikowano rozporządzenie MF z 20.06.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie określa wzory formularzy zaświadczeń wydawanych przez urzędy skarbowe min. wzór zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Podatnik ubiegający się o wydanie takiego zaświadczenia będzie zobowiązany złożyć częściowo wypełniony formularz do Urzędu (dane identyfikacyjne, adres siedziby lub zamieszkania).

 

3. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Zmiany, które zostaną wprowadzone do ustawy umożliwią stosowanie 7% stawki VAT na nowe mieszkania o pow. użytkowej do 120 m2 i domy jednorodzinne do 220 m2. Wyższa 22% stawka VAT będzie obowiązywać za każdy dodatkowy metr powierzchni użytkowej. Preferencyjna stawka ma także objąć budowę noclegowni, domy dla bezdomnych i hospicjów, budynków domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków wsparcia i interwencji kryzysowej oraz ośrodków dla ofiar przemocy w rodzinie. Niższym podatkiem mają być również objęte wymiany okien i drzwi wejściowych w budynkach wielomieszkaniowych, domach jednorodzinnych, noclegowniach i domach dla bezdomnych. Obejmie także remonty części wspólnych budynków wielorodzinnych, np. dachy, elewacje, klatki schodowe, instalacje. W przypadku domów jednorodzinnych – 7% stawka VAT ma być stosowana w przypadku takich usług jak: remonty przyłączy, fundamentów, elewacji budynków. Projekt zmian ustawy nie przewiduje 7% stawki VAT na usługi konserwacyjne w zakresie usług budowlanych dla tzw. mieszkaniówki.

 

4.. Komitet Stały Rady Ministrów rozpatrywał projekt nowej ustawy – prawo budowlane. Projekt ten zakłada min. możliwość budowy domów jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę, wystarczy samo zgłoszenie do starosty. Wprowadza również szereg ułatwień w realizacji inwestycji koniecznych, czyli budowy stadionów, lotnisk oraz inwestycji liniowych, jakimi są drogi i autostrady.

 

5. W 2009 r. resort zdrowia zamierza wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie

pielęgnacyjne. Z tych środków ma być finansowana opieka pielęgnacyjna nad osobami starszymi. Składkę na to ubezpieczenie – w wysokości 2,5% -płaciłaby każda osoba osiągająca dochód.

6. Nowelizacja ustawy o rzemiośle w ramach programu Solidarne państwo Sejmowa Komisja Nadzwyczajna przygotowała projekt nowelizacji ustawy o rzemiośle. Projekt zawiera istotne zmiany w stosunku do poprzedniej nowelizacji, której Sejm nie zdołał uchwalić. Projekt zakłada obok definicji rzemiosła wprowadzenie również definicji rzemieślnika. Rzemieślnik to osoba wykonująca działalność gospodarczą w obrębie zawodów rzemieślniczych. Lista zawodów rzemieślniczych obejmuje ponad 100 zawodów i stanowi załącznik do projektu. Zawody rzemieślnicze zostały podzielone na dwie grupy. Pierwszą stanowią zawody, które można byłoby wykonywać bez posiadania rzemieślniczego certyfikatu. Aby wykonywać zawód zaliczony do drugiej grupy, rzemieślnik musiałby się wykazać świadectwem kwalifikacji.Wymóg ten dotyczy ponad 50 zawodów /w tym wszystkie zawody motoryzacyjne/ - uzasadnienie konieczność ochrony praw konsumentów, którzy sami nie zweryfikują, czy osoba wykonująca usługę dysponuje odpowiednią wiedzą i praktycznymi umiejętnościami.

„ Wymóg kwalifikacji został przewidziany tylko dla tych zawodów, których wykonywanie stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia obywateli, dla mienia znacznej wartości bądź ze względu na ochronę środowiska - mówi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.” Większość rzemieślników posiada ww.  kwalifikacje i nie będzie musiała ponownie ich weryfikować .. /źródło własne i  art. Gazety Prawnej  3.08.07/.

7. Ministerstwo Pracy chce, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 1126 zł. Obecnie   wynosi ono  936 zł. Zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia o 190 zł od początku 2008 r. to koszt dla budżetu w wysokości 163,1 mln zł w skali roku - ocenia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

8. Nowelizacja kodeksu drogowego (ważne dla kierowców) – jedną z ważnych zmian wprowadzonych przez ustawę z 7.03.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 57 poz. 381) jest dodanie w art. 19 nowych ust. 4-5. Przewidują one, że poza obszarem zabudowanym w tunelach o  długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 m (jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem) lub 80 m (jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym powyżej). Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości. Inną ważną zmianą jest to, że kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

 

VII. SZKOLENIA – REKLAMA - OGŁOSZENIA

 

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców  Zapraszamy właścicieli zakładów na  kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat. - NOWY TERMIN !!! – ZAPISY  -koszt 140,00 zł –F. VAT

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO –  zapisy  -jesień 2007

Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki zawodu, przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami. .Cena kursu: 250,00 zł dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/. Termin rozpoczęcia kursu: uzależniony od ilości zgłoszeń  - jesień 2007 r.

 

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA   CECHU                tel./ 00 22/  635-04-64

 

 Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy poniedziałek  w godz. 14.00 – 16.00   również w sprawie zmian w ustawach podatkowych

Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego –    w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 –16.00    w tym, -ocena ryzyka zawodowego, szkolenia pracowników w firmie pracodawcy

 

W imieniu Zarządu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zwracam się do Państwa o regularne wnoszenie opłat członkowskich- co kwartał, co w znacznym stopniu ułatwi Zarządowi planowanie i realizację zadań statutowych.

 

 

Starszy Cechu                                                                                    

                                                                                           DOŁĄCZ DO NAS

Janusz ZDORT                                                                       www.polskiwarsztat.pl