Warszawa, sierpień 2008 r.

 

1948-2008 – JUBILEUSZ 60-lecia Cechu

 

20 wrzesień 2008 r. /sobota/

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

W 2008 r. przypada Jubileusz 60-Lecia Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie - powołanego do życia w roku 1948 z inicjatywy działających w tamtym czasie rzemieślników.

Z okazji rocznicy powstania naszej Organizacji w dniu 20 września 2008 r. zostaną zorganizowane uroczyste obchody Jubileuszu, które przypomną bogate karty historii polskiego rzemiosła motoryzacyjnego.

 

Uroczystości odbędą się pod honorowym  patronatem Prezesa Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pana Leszka Janowskiego.

 

Harmonogram uroczystości: złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, przemarsz uczestników wraz z pocztami sztandarowymi w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego do Katedry Św. Jana Chrzciciela, Msza Św. w intencji rzemieślników celebrowana będzie przez biskupa, następnie odbędzie się uroczysta sesja w siedzibie ZRP na ul. Miodowej, podczas, której zostaną wręczone wyróżnienia oraz nastąpi uroczyste wbijanie gwoździ.

 

Mamy nadzieję, że zorganizowane uroczystości 60-lecia przyczynią się do dalszej integracji środowiska rzemieślniczego w Polsce oraz popularyzacji branży motoryzacyjnej.

 

Zapraszam serdecznie  do czynnego włączenia się poprzez osobiste uczestnictwo w organizowanych uroczystościach. Indywidualne zaproszenia otrzymają Państwo oddzielną pocztą.

      

w imieniu Zarządu Cechu

 

pozostaję z poważaniem


JANUSZ ZDORT 
Starszy Cechu

 

 

 

I. SPRAWY ZUS-wskie

 

1. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA IX, X i XI‘ 2008 r.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących  minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 1.770,82 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia za II kw. 2008 r. – 2.951,36 zł).

W związku z tym składka za IX, X i XI2008 r. nie może być niższa ni:

 

527,17 zł   RAZEM

 

2. Składka zdrowotna w  miesiącach:  IX, X i X ‘2008 r. wyliczona od kwoty 2.364,27 zł  (75% przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2008 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz  z wypłatami z zysku wynoszącego 3.152,36 zł) wynosi 9 % tj. 212,78 zł,  natomiast odliczyć  można 7,75 % tj. 183,23 zł.

 

3. Składka na Fundusz Pracy - za okres  IX, X i XI ‘2008 r. wynosić będzie 2,45% tj.

   43,39 zł.

 

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miesiącach: IX,

    X i XI ‘ 2008 r. wynosi 0,10 %.

 

5. Limit przychodów niepowodujacych zmniejszenia emerytury od 01 września 2008 r.

    wynosi 2.066,00 zł.

 

6. ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

W Dz. U. Nr 67 poz. 411 została opublikowana ustawa z 28.03.2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta dokonała kilku istotnych zmian w ustawie z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zamiany te to:

·         wydłużono dotychczasowy 5-letni termin przedawnienia roszczenia o zwrot nienależnie opłaconych składek do 10 lat. W myśl dotychczas obowiązujących przepisów płatnik składek mógł dochodzić od ZUS zwrotu nienależnie opłaconych składek, jeżeli od daty ich opłacenia nie upłynęło 5 lat. Tymczasem ZUS może dochodzić zapłaty należnych składek przez okres 10 lat od dnia, w którym składki te stały się wymagalne. Przepisy stawiały płatnika składek w gorszej sytuacji prawnej niż ZUS,

·         wprowadzono przepis (art. 24 ust. 6f) który reguluje kwestie zwrotu ubezpieczonemu nienależnie opłaconych składek w części sfinansowanej z jego środków wówczas, gdy brak jest płatnika składek lub jego następcy prawnego np. w przypadku przekroczenia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.. Do tej pory kwestia ta nie była wprost uregulowana i wzbudzała liczne wątpliwości. Najczęściej ZUS odmawiał zwrotu bezpośrednio ubezpieczonemu nienależnie opłaconych składek, które zostały sfinansowane z jego środków, jeżeli brak było płatnika składek lub jego następcy prawnego,

 

·         na mocy art. 50 ust. 1 ustawy ZUS w terminie do 31 sierpnia każdego roku jest zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. informacje o zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach na ubezpieczenie emerytalne (za wyjątkiem składek odprowadzonych do OFE) według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.  Podatnicy, którzy na dzień 31 grudnia poprzedniego roku ukończyli 35 lat oprócz ww. informacji winni otrzymywać z ZUS także informację o wysokości hipotetycznej emerytury tj. emerytury jaką uzyskaliby w wieku emerytalnym. Do tej pory ZUS tej informacji nie przekazywał. Z art. 5 ust. 3 ustawy nowelizującej wynika, że pierwszą informację o wysokości hipotetycznej emerytury, obliczonej w sposób

 

przewidziany w przepisach, ubezpieczeni otrzymają w informacji o stanie konta przesłanej w 2009 roku.

 

7. NOWA WERSJA PŁATNIKA W ROZLICZENIACH Z ZUS

ZUS na swoich stronach internetowych udostępnił uaktualnioną wersję Płatnika (7.03.001). Dokumenty rozliczeniowe począwszy od tych za lipiec 2008 r. płatnicy składek mogą tworzyć wyłącznie w wersji uaktualnionej.

 

Nowa wersja uwzględnia zmiany niektórych kodów i ich opisów, które przewiduje obowiązujące od 1 lipca 2008 r. rozporządzenie MPiPS z 24.06.2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 112 poz. 717).

 

Od tego miesiąca pojawiły się nowe kody dla osób, które pobierały refundacje składek za niepełnosprawnych pracowników na starych zasadach, a nie nadesłały do końca czerwca korekty dokumentów rozliczeniowych. Zmiana ta wynika z art. 11 ustawy z 15.06.2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115 poz. 791). Zgodnie z tym przepisem dofinansowanie do składek za osoby niepełnosprawne za okres do 31.12.2007 r. nie przysługuje, jeśli korekta dokumentów rozliczeniowych  z wynikającą do dopłaty kwotą składek wpłynie po 30.06.2008 r.

 

Zmienione kody to: 01 13 - dla pracownika za którego płatnik wziął dofinansowanie przed 1 stycznia 2007 r., a ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po 30.06.br dokumenty korygujące za okres do grudnia 2007 r.,  02 13 - dla wykonującego pracę nakładczą i 05 13 - dla niepełnosprawnego, który po raz pierwszy podjął pozarolniczą działalność gospodarczą i skorzystał z dofinansowania. Jednocześnie zlikwidowano następujące  kody: 155, 211, 333, 334, 337, 338.

 

II. Sprawy Uczniowskie

 

1. WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH  za miesiące: IX, X ,XI ‘2008 r. wyliczone od kwoty 2.951,36 zł /przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II kwartale 2008 r./ nie może być niższe od:

 

-  I roku nauki   - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia   -   118,05 zł 

-  II roku nauki  - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia   -   147,57 zł

-  III roku nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia   -   177,08 zł

 

2. Minimalne wynagrodzenie pracowników od 01.01.2008 r. – wynosi 1.126,00 zł, z tym, że w I roku pracy można wypłacić 80 % tego wynagrodzenia tj. 900,80 zł, a w drugim i kolejnych latach 100 % /do stażu nie liczy się tutaj  okresu  nauki zawodu /Dz. U. 171, poz. 1209 z 2007 r./.

3. Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

Z dniem 24 czerwca 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom ( D.U. Nr 112 poz. 716).

Na podstawie wyżej wymienionego rozporządzenia pracodawca może złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację na rok szkolny 2008/2009 do dnia 15 listopada 2008 r. W poniższych przypadkach ostatecznym terminem składania wniosków o zawarcie umowy jest dzień 31 grudnia 2008 r.:

·         młodociany dokształca się w formach pozaszkolnych,

·         ogłoszono upadłość lub likwidację dotychczasowego pracodawcy

·         nastąpiła reorganizacja zakładu pracy dotychczasowego pracodawcy uniemożliwiająca kontynuowanie przygotowania zawodowego,

·         młodociany posiada orzeczenie lekarskie zawierające przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie.

Nowe umowy o refundację będą obowiązywały od 1 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., natomiast realizacja podpisanych umów nastąpi nie później niż do 31 lipca 2010 roku.

 

III. SPRAWY PODATKOWE

 

1. Wyższy limit przychodów w ustawie o rachunkowości. Zwiększony limit

    umożliwi powrót na księgę podatkową

 

22 sierpnia 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 144, poz. 900).

W wyniku nowelizacji podwyższono z 800 000 euro do 1 200 000 euro limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, którego przekroczenie w przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich powoduje powstanie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oprócz przepisów zmieniających ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) ustawa nowelizująca zawiera regulacje dotyczące osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, które na dzień 1 stycznia 2008 r. były obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w związku z podwyższeniem limitu przychodów, o którym wyżej mowa, nie są obowiązane do ich prowadzenia. Podmioty te mogą dokonać w 2008 r. zamknięcia ksiąg rachunkowych na 31 sierpnia 2008 r., a od 1 września 2008 r. prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 

2. Wzrost płacy minimalnej w 2009 r.

Od stycznia 2009 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 1276 zł brutto - takie ustalenia zapadły na posiedzeniu Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalana corocznie kwota wynagrodzenia, jaka przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca nie może wypłacać pracownikowi pensji niższej niż gwarantują to przepisy prawa. Jedynie w pierwszym roku pracy wysokość wynagrodzenia pracownika nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę minimalne wynagrodzenie (art. 6 i 8 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U nr 200, poz. 1679 ze zm.).

 

3. ZWROT AKCYZY Z TYTUŁU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA

    SAMOCHODU

 

W Dz.U. nr 118 z 4.07.2008 r. opublikowano ustawę z 9.05.2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.

 

Ustawa szczegółowo określa zasady zwrotu części akcyzy podatnikom, którzy sprowadzili do Polski samochód osobowy w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listopada 2006 r. Kwota akcyzy do zwrotu stanowi różnicę kwoty akcyzy obliczonej zgodnie z zasadami obowiązującymi przed 1 grudnia 2006 r. (stawki zależne od wieku samochodu) oraz kwoty podatku akcyzowego obliczonego według stawki akcyzy – 13,6% dla samochodów osobowych

o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 oraz 3,1% dla pozostałych (bez względu na wiek), z uwzględnieniem wartości rynkowej pojazdu. W odniesieniu do pojazdów używanych

 

zarejestrowanych w Polsce jako nowe, stawka rezydualnego (krajowego) podatku akcyzowego zawartego w wartości takiego pojazdu pozostaje niezmienna. Kwotę akcyzy podlegającą zwrotowi oblicza się według wzoru podanego w ustawie.

 

Ustawa przewiduje, że w przypadku gdy organ podatkowy dokonał zwrotu podatku w odniesieniu do danego samochodu w kwocie niższej niż wynika to z obliczeń na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy, podatnik może ubiegać się o zwrot części akcyzy która nie została zwrócona, zgodnie z powyższą zasadą.

Ustawa przewiduje, że w zakresie nieuregulowanym, ustawą, do zwrotu nadpłaty akcyzy stosuje się przepisy – ordynacja podatkowa. Jedyne odstępstwa dotyczą braku konieczności składania korekty deklaracji. W związku z tym dokonano stosownej zmiany przepisów ustawy ordynacja podatkowa – wprowadzając tryb postępowania oraz regulując kwestie zwrotu odsetek wynikających z nadpłat.

 

Ustawa wprowadza również zmiany do ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany polegają na możliwości określenia podstawy opodatkowania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej samochodu osobowego. Jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tego samochodu organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w ramach czynności sprawdzających wezwie podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyny uzasadniającej podanie jej wysokości znacznie odbiegającej od notowanej wartości rynkowej samochodu osobowego.

 

4. DOTACJE UNIJNE A OPŁATY NA ŚRODOWISKO

 

Wszystkie przedsiębiorstwa, które emitują zanieczyszczenia (zanieczyszczają powietrze, wodę lub w inny sposób negatywnie wpływają na środowisko – wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód, składowanie odpadów) mają obowiązek raz na pół roku zapłacić opłatę środowiskową oraz złożyć sprawozdanie w tym zakresie do marszałka województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

Obowiązek ten dotyczy w zasadzie każdego przedsiębiorcy. Wystarczy, że ma choćby jeden samochód czy piec grzewczy.

Opłatę przekazuje się marszałkowi województwa tylko w tedy, gdy za pół roku przekracza ona 400 zł za dany rodzaj korzystania ze środowiska. Jeżeli jest niższa, firma jej nie płaci. Nie zwalnia jej to jednak ze składania wykazów, które sporządza się na podstawie prowadzonej we własnym zakresie ewidencji.

 

Jaki jest związek tej opłaty z dotacjami unijnymi.

 

Otóż opłata środowiskowa jest należnością budżetową  taką samą jak podatki czy składki ZUS. W związku z tym przedsiębiorca, który jej nie płaci nie może ubiegać się o unijne środki.

 

Składając wniosek o dotacje unijne przedsiębiorca ma obowiązek złożyć min. oświadczenie że nie zalega z żadnymi należnościami wobec budżetu państwa. Jeśli okaże się, że nie uiszcza opłaty środowiskowej musi liczyć się nie tylko z karami za brak tej opłaty, ale również z koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami.

 

Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że podczas kontroli realizacji  projektu będzie weryfikowana także jego zgodność z przepisami ochrony środowiska i sprawdzane opłaty środowiskowe. Urzędnicy Komisji Europejskiej już prowadzą podobne kontrole w przypadku inwestycji transportowych.

 

5. INTRASTAT W 2008 ROKU

Przypomina się, że podmioty których obroty z państwami członkowskimi Unii Europejskiej przekroczyły w poprzednim roku sprawozdawczym oraz te, które w bieżącym roku

 

 

sprawozdawczym przekroczą statystyczny próg podstawowy o wartości 500.000 zł w przywozie lub 800.000 zł w wywozie - zobowiązane są do podawania dla tego rodzaju obrotu dla którego próg został przekroczony -określonego zakresu danych na deklaracji INTRASTAT.

 

Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi Unii Europejskiej przekroczyły w poprzednim roku sprawozdawczym oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą statystyczny próg szczegółowy o wartości 33.000.000 zł w przywozie lub 49.000.000 zł w wywozie – zobowiązane są do wypełnienia dla tego rodzaju obrotu dla którego próg został przekroczony - wszystkich pól deklaracji INTRASTAT. Podstawa prawna: rozp. Rady Ministrów z 9.10.2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na  2008 r. (Dz.U. nr 210 poz. 1521 ze zm.).

 

6. FAKTURY VAT PRZESYŁANE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Podatnicy obecnie coraz częściej  zawierają transakcje za pośrednictwem internetu. Transakcje te dokumentowane są Fakturami VAT przesyłanymi niejednokrotnie drogą elektroniczną. Czy są one ważne. Odpowiedź na to pytanie zawiera interpretacja MF na interpelację poselską w powyższej sprawie.

 

Interpelacja nr 2835 Posła Jacka Tomczaka do Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur VAT pocztą elektroniczną:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. Akt III S.A./Wa 1341/07) w Warszawie potwierdził wcześniejsze interpretacje Urzędów Skarbowych, iż wysyłanie faktur pocztą elektroniczną bez zachowania warunków dotyczących faktur elektronicznych pozbawia prawa do odliczenia VAT. Sąd w swoim wyroku uznał, że wystawienie kontrahentowi faktury przez system elektroniczny bez zachowania przepisów regulujących przekaz faktur z systemów komputerowych skutkuje brakiem formy prawnej takiego dokumentu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

·         Czy faktury VAT przesyłane pocztą elektroniczną przed wydaniem rozporządzenia z dnia 14.07.2005 r. w sprawie faktur elektronicznych posiadają formę prawną?

·         Czy odbiorca faktury, która nie spełnia warunków rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych może odliczyć kwotę wykazaną na tej fakturze?

·         Czy fakturę, która została wystawiona bez spełnienia warunków wykazanych w rozporządzeniu w sprawie faktur elektronicznych, można uznać za nieważną?

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Pani Elżbiety Chojna-Duch z 19.05.2008 r.  – z upoważnienia Ministra:

W polskim  systemie podatku VAT zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych określają przepisy rozporządzenia MF z 14.07.2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133 poz. 1119).

 

Zgodnie z & 4 ww. rozporządzenia faktury mogą być wystawione, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy z 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130 poz. 1450 ze zm.) weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

 

Z ww. przepisu wynika, że dla uznania czy faktura w formie elektronicznej została wystawiona i przesłana zgodnie z zasadami ww. rozporządzenia, nie ma co do zasady decydującego znaczenia sposób jej przekazania (nośnik), natomiast istotne znaczenie ma zachowanie autentyczności pochodzenia faktury i integralność jej treści w sposób wskazany w przepisach ww. rozporządzenia. Jeżeli zatem faktura wystawiona w formie elektronicznej została przekazana za pomocą poczty elektronicznej przy zachowaniu ww. warunków określonych w cytowanym rozporządzeniu, to podatek naliczony wynikający z takiej faktury przy zachowaniu

 

pozostałych warunków przewidzianych dla odliczenia podatku podlega odliczeniu na zasadach ogólnych.

 

Należy również poinformować, że przyjęty przez polskiego ustawodawcę poziom wymagań i zabezpieczeń stawianych podatnikom wystawiającym oraz przesyłającym faktury w formie elektronicznej nie odbiega od przyjętych zasada w innych państwach członkowskich UE i jest zgodny z dyrektywą 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPÓŁKI

 

Jednym z często zadawanych pytań jest, czy wstępując na prawach wspólnika do spółki jawnej odpowiada się za jej zobowiązania powstałe przed dniem wstąpienia?

 

Odpowiedź jest twierdząca. Osoba przystępująca do spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia. Jest to przy tym odpowiedzialność szeroka, bo rozciąga się na cały majątek nowego wspólnika. Dlatego warto jest przemyśleć decyzję, jeśli spółka jest zadłużona na duże kwoty. W wykonywaniu normalnych handlowych zobowiązań nie kryje się bowiem poważniejsze niebezpieczeństwo.

 

Potwierdzeniem powyższego może być wyrok S.A. w Białymstoku z 12.09.2006 r. (sygn. Akt I Aca 340/06) w którym stwierdzono: odpowiedzialność subsydiarna wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki trwa tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie spółki. Będąc pozwanymi przez wierzycieli spółki, mogą wprawdzie bronić się zarzutem przedawnienia roszczenia z tytułu zawartej przez spółkę umowy sprzedaży, ale tylko wówczas, gdy przysługuje on spółce (art. 35 k.s.h.). Wspólnik, który przystąpił do spółki jawnej, odpowiada solidarnie z pozostałymi wspólnikami i ze spółką za zobowiązania spółki jawnej powstałe w okresie funkcjonowania spółki cywilnej i przejęte przez nią na mocy art. 553 & 1 k.s.h. (obecnie art. 26 & 4 k.s.h.), jak też powstałe w okresie, gdy był wspólnikiem spółki jawnej.

 

 

IV. WSPÓŁPRACA CECHU i  SZKOŁY SAMOCHODOWEJ

Praktyki dla uczniów

 

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych nawiązał stałą współpracę z Zespołem Szkół Samochodowych na ul. Jana Pawła II w Warszawie - technikum i szkoła zawodowa - mechanik pojazdów. Zainteresowanych przedsiębiorców przyjęciem uczniów na praktyki zawodowe od nowego roku szkolnego 2008/2009 prosimy o zgłoszenie ilości uczniów.

 

Kwalifikacje mistrzów szkolących: dyplom mistrzowski lub dyplom techn., kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kurs bhp.  Uczniowie na praktykach  przebywają 6 godzin dziennie. Szczegółowe informacje w biurze Cechu.

 

 

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA   CECHU                tel./ 00 22/  635-04-64

 

Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy poniedziałek  w godz. 14.00 – 16.00   również w sprawie zmian w ustawach podatkowych.

 

Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego –    w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 – 16.00,    w tym - ocena ryzyka zawodowego, szkolenia pracowników

 

 

STARSZY CECHU

JANUSZ ZDORT