Warszawa, wrzesień 2004 r.

 

MENU:

 

 

 

I.   SPRAWY ZUS-OWSKIE.

1.          SKŁADKA ZUS ZA WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK I  LISTOPAD  2004 R.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących  minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 1338,32 zł (60% z przeciętnego wynagrodzenia w II kw. 2004 r. – 2230,53 zł).

W związku z tym składka za okres wrzesień-listopad 2004 r. nie może być niższa niż:

·        261,24 zł     -   na ubezpieczenie emerytalne

·        173,98 zł     -   na ubezpieczenie rentowe

·          32,79 zł     -   na ubezpieczenie chorobowe

·          25,83 zł     -   na ubezpieczenie wypadkowe (1,93%)

·          32,79 zł    -   na Fundusz Pracy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż          - 1799,46zł (tj. 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku)  - a więc w okresie IX-XI wynosi ona 8,25% ww. kwoty tj. - 148,46 zł. Składka podlegająca   odliczeniu od podatku 7,5% tj. – 139,46 zł.

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za IX-XI 2004 r.  nie może przekroczyć kwoty 5.576,33 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2004 r.)

 

2.   Limit dochodów niepowodujących zmniejszenia emerytury za IX,X,XI. 2004 r.          wynosi 1561,40 zł.

 

3.      ZAWIESZANIE DZIAŁALNOŚCI – A WYREJESRTOWANIE SIĘ Z ZUS

 

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie posługuje się pojęciem zawieszenia działalności

 mówi, bowiem jedynie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorcy często w celu uniknięcia płacenia składek wyrejestrowują się z ZUS wielokrotnie zwłaszcza w okresie, gdy działalność nie przynosi dochodu. ZUS może takie przerwy w wykonywaniu działalności kwestionować. Często, więc domaga się wyjaśnień, czym były spowodowane przerwy, sprawdza czy ubezpieczony wyrejestrował się z ewidencji działalności gospodarczej, czy w okresie wyrejestrowania z ZUS płacił podatek dochodowy. Wiele tego typu spraw znajduje swój finał w sądzie.

 

Poniżej wyroki sądu w powyżej sprawie:

 

  1. „Zgłaszanie się do ubezpieczeń społecznych na kilka dni (czasami na jeden dzień) w każdym kolejnym miesiącu, a następnie wyrejestrowywanie się z tych ubezpieczeń przy prowadzeniu ciągle tej samej działalności ubezpieczeniowej nie może być oceniane jako zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej” - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie IV Wydz. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  z 4.10.2002 r.(sygn. akt IV U 3470/02).

 

  1. „Działalność gospodarcza nie polega na wykonywaniu określonych zleceń w określonym czasie. Oczywistym jest, iż są okresy lepszej lub gorszej koniunktury, jednakże nie może to uzasadniać przerw w prowadzeniu tejże działalności, np. z powodu braku zleceń(...). Poszukiwanie kontrahentów, prace przygotowawcze do przyszłych zleceń nie przynoszą dochodów, lecz mieszczą się w pojęciu prowadzenia działalności gospodarczej” – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 24.10.2003 r. (sygn. akt III Aua 1759/02).
  2. „Faktyczne niewykonywanie działalności gospodarczej w czasie oczekiwania na kolejne zamówienia lub w czasie ich poszukiwania nie oznacza zaprzestania prowadzenia takiej działalności i nie powoduje uchylenia obowiązku ubezpieczenia społecznego” – wyrok SN  z 17.07.2003 r. (sygn. akt II UK 111/03).

 

  1. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 120 i 121/2004) weszła w życie 01 lipca 2004 r.

Przewiduje ona, że:

 

a)      ostatnio, bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę byli pracownikami oraz

b)      w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu pozostawali w stosunku pracy, co najmniej 6 miesięcy, chyba, że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

Spełnienie tych warunków nie jest wymagane od ubezpieczonych, którzy przez cały okres niezbędny do uzyskania wcześniejszej emerytury byli ubezpieczeni z tytułu umowy o pracę.

 

Przypominamy, że niezależnie od powyższych zmian:

 

 

 

5.  Zmiany w przepisach o świadczeniach przedemerytalnych zostały

wprowadzone na mocy ustawy z 30 kwietnia 2004 r., (Dz. U. Nr 120, poz.1252) i weszły

 w życie z dniem 01 sierpnia 2004 r.

 

Świadczenia przedemerytalne przysługują w szczególności osobom, które przed złożeniem wniosku o ww. świadczenie pobierały przez okres, co najmniej 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych i są nadal zarejestrowane jako osoba bezrobotna. Do 6-miesięcznego okresu zasiłku wlicza się zarówno okres karencji, czyli oczekiwania na zasiłek dla bezrobotnych jak również okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych w tym okresie.

 

Od 01 sierpnia 2004 r. świadczenia przedemerytalne będą przyznawane i wypłacane przez inspektoraty terenowe ZUS, do którego osoba zainteresowana winna złożyć wniosek o jego przyznanie w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dnia wydania przez Urząd Pracy dokumentu poświadczającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

 

Informujemy, że prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

 

·        do dnia rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona co najmniej 6 miesięcy ukończyła 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

·        do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy ukończyła, co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący, co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

·        do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie przez okres, co najmniej 24 miesięcy pozarolniczą działalność gospodarczą i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenie społeczne oraz ukończyła, co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna, a także posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

·        do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący, co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

·        do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w którym była zatrudniona nie krócej niż 6 miesięcy posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący, co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn, lub

·        zarejestrowała się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres, co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty ukończyła, co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Kwota świadczenia przedemerytalnego od 01 sierpnia 2004 r. wynosi 670,- zł miesięcznie, a dla nabywających to prawo po utracie renty z tytułu niezdolności do pracy nie może być wyższa niż ostatnio otrzymywana renta. W przypadku konieczności wypłaty za niepełny miesiąc kwotę świadczenia należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych w miesiącu, a otrzymaną wartość przemnożyć przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. O wszelkich okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego osoba zainteresowana winna zawiadomić organ rentowy wypłacający ww. świadczenie.

 

Ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego następuje w przypadku:

 

Natomiast zawieszenie prawa do świadczenia przedemerytalnego ma miejsce w przypadku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

 

W przypadku zbiegu prawa do zasiłku przedemerytalnego z prawem do renty rodzinnej wypłacane będzie jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez uprawnionego.

 

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i osiąganych dodatkowo przychodów przekracza miesięcznie kwotę 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, nie więcej jednak niż 70% tego wynagrodzenia. Zmniejszenie świadczenia następuje o kwotę tego przekroczenia, pomniejszoną o obowiązkowe składki na ZUS należne od ubezpieczonego, ustalone od kwoty tego przekroczenia. Jednakże, gdyby w wyniku zmniejszenia kwota świadczenia była niższa niż 335,- zł, świadczenie przedemerytalne jest wypłacane w tej wysokości (335,- zł).

 

Zawieszenie świadczenia przedemerytalnego zachodzi wówczas, gdy:

 

II.   SPRAWY  UCZNIOWSKIE

 

  1. Zmiany zasad przyznawania dofinansowania za wyszkolenie uczniów wprowadzone na mocy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1532) weszły w życie 10 lipca 2004 r. Polegają one w szczególności na tym, że osoby szkolące uczniów, które zawarły umowę o naukę zawodu po 31 grudnia 2003 r. bądź przed dniem 01 stycznia 2004 r., ale kształcenie zostało rozpoczęte w roku szkolnym 2004/2005 zamiast ulgi podatkowej za wyszkolenie ucznia będą otrzymywać dofinansowanie, które przyznawać będzie w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

Do wniosku należy dołączyć kopie:

 

a)      dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych;

b)      umowy o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia;

c)      dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki i zdanie egzaminu.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 

 

Jeżeli umowa o pracę w celu nauki zawodu i przyuczenia została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a uczeń kontynuuje ją u innego pracodawcy, przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się proporcjonalnie pomiędzy wszystkich pracodawców, z tym, że dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa została rozwiązana z jego winy.

Niezależnie od powyższego informujemy, że zgodnie z art. 13 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 202/2003 poz. 1956) podatnikom, którzy przed dniem 01.01.2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym za lata poprzedzające rok 2004 przysługuje prawo do odliczeń aż do wyczerpania ulgi.

Powyższe zasady dotyczą również podatników kart podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego

(art. 4 ustawy z 12.11.2003 r. Dz. U. Nr 202, poz. 1958).

Prawo do odliczenia ulgi pozostawiono w/w podatnikom także wówczas, gdy przed 01.01.2004 r. zawarli umowę o naukę zawodu oraz rozpoczęli praktyczną naukę nie później niż w roku szkolnym 2003/2004.

 

2.      Minimalne wynagrodzenie pracowników  młodocianych w okresie IX-XI 2004 r.

 

W związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale br. zmianie ulega również minimalne wynagrodzenie uczniów zatrudnionych w celu nauki  zawodu.  W okresie od września do listopada  br. wynosi ono:

 

w   I roku nauki         -             89,22 zł

w  II roku nauki         -           111,53 zł        

w III roku nauki        -           133,83 zł

 

  1. Zmiany w wypłatach refundacji zostały wprowadzone na mocy ustawy z 20.04.2004 r. o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001) oraz Rozp. Min. Gospodarki i Pracy z 31.08.2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom (Dz. U. 190, poz. 1951) która zawiera również nowe druki wniosków o przyznanie refundacji i związane z tym formularze. Wnioski o podpisanie umów o refundację od 01.09.2004 r. będą przyjmować Ochotnicze Hufce Pracy- Centrum Edukacji Pracy i Młodzieży wg miejsca odbywania nauki zawodu.

      Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach       szkolnych winien być złożony do 30. września każdego roku, przy czym w 2004 r. termin ten     został   przedłużony do 31.10.2004 r.

      Ponadto informujemy że:

·        Jednym z nowych warunków przyznania refundacji jest obowiązek zadeklarowania zatrudnienia każdego ucznia po zakończeniu przygotowania zawodowego przez okres, co najmniej 6 miesięcy

·        dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych winny być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem

·        jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych może otrzymać refundację maksymalnie za 3-ch młodocianych, a jeżeli zatrudnia pracowników w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty na czas nieokreślony z wyłączeniem pracowników młodocianych )

·        W dalszym ciągu refundacja nie przysługuje w przypadku powtarzania roku nauki. Pozostałe warunki  nie uległy zmianie.

Wszelkich informacji w sprawie refundacji udziela p. Barbara Rzemińska Mazowiecka- Wojewódzka Komenda OHP 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27. Nr telefonu 862-71-77.

           

III.      Promocja zatrudnienia.

Z dniem 01 czerwca 2004 r. weszła w życie ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001)

             zgodnie z  którą:  

 

 

Ponadto w stosunku do:

 

-     mogą być stosowane dodatkowe działania, jak:

 

 

Ponadto zgodnie, z art. 53 ust. 1 powołanej ustawy starosta na wniosek lub za zgodą zainteresowanego może skierować bezrobotnego do 25 roku życia, a do 27 roku życia absolwentów szkół wyższych na staż bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. (w w/w ustawie nie funkcjonuje już pojęcie absolwenta, bowiem zastąpiono go terminem- osoba bezrobotna do 25 roku życia)

Staż będzie mógł trwać od 3-ch do 12 m-cy, zaś stażystom przysługiwać będzie stypendium w kwocie równej zasiłku dla bezrobotnych wypłacone przez starostę, a także prawo do 2 płatnych dni wolnych w każdym miesiącu. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi obecnie 504,20 miesięcznie.

Ponadto starosta może skierować zarówno bezrobotnego do 25 roku życia i tych bez kwalifikacji zawodowych a także bezrobotnych: długotrwale, powyżej 50 roku życia samotnie wychowujących dziecko do 7 lat, niepełnosprawnych na okres do 6 m-cy do odbywania przygotowania do wykonywania zawodu również bez nawiązywania stosunku pracy, za co otrzymują stypendium i prawo do 2 dni urlopu. Staż i przygotowanie zawodowe odbywają się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą na podstawie programu określonego w umowie, przy czym program ten powinien zawierać:

      1)   nazwę zawodu lub specjalności

      2)   zakres zadań wykonanych przez bezrobotnego

      3)   rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych

      4)   sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.

      5)   opiekuna osoby objętej programem przygotowania zawodowego.

Nadzór nad odbywaniem stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez bezrobotnego sprawuje starosta, natomiast pracodawca [po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię o zadaniach realizowanych przez robotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych w procesie przygotowania zawodowego.

Zaświadczenie o odbyciu przygotowania zawodowego i stażu wydaje bezrobotnemu starosta.

Niezależnie od powyższego Cech pragnie poinformować, że omawiana ustawa o promocji zatrudnienia wprowadziła nową szerszą definicję pracodawcy dla potrzeb tej ustawy niż obowiązuje w kodeksie pracy, bowiem za pracodawcę uważa się nie tylko  jednostkę organizacyjną choćby nie posiadała osobowości prawnej a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która zatrudnia pracownika, ale również tę, która ma dopiero zamiar zatrudnić pracownika.

Jest o tyle ważne, że o pomoc z Funduszu Pracy będzie mógł ubiegać się podmiot, który zamierza zatrudnić skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych, mimo iż w chwili ubiegania się o tę pomoc nie zatrudnia żadnego pracownika.

Zrezygnowano natomiast z instytucji pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy zastępując ją omówioną na wstępie instytucją doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, a także zlikwidowano pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po ukazaniu się przepisów wykonawczych będzie istniała możliwość otrzymania jednorazowej dotacji, której wysokość nie może przekroczyć 500% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

IV. SPRAWY PODATKOWE

   1. REPREZENTACJA I REKLAMA W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY VAT

Wiele niejasności w nowej ustawie o podatku VAT budzą przepisy dotyczące opodatkowania kosztów reprezentacji i reklamy. W nowej ustawie nie ma pojęcia wydanie lub zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu jest wszelkie przekazanie towarów bez wynagrodzenia, o ile jest to przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika na cele inne niż związane z tym przedsiębiorstwem, jeżeli przy nabyciu tych towarów podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części. W myśl przepisów wszystkie koszty związane z przekazaniem towarów na cele reprezentacji i reklamy firmy nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT.

Ustawodawca wyraźnie rozróżnia czynności przekazania od czynności zużycia – opodatkowując jedynie tę pierwszą i to w ww. przypadku.

 

Niestety Ministerstwo Finansów nie przychyla się do literalnego brzmienia przepisów ustawy. Na stronach internetowych zamieściło wyjaśnienie w ww. sprawie:

 

„Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku VAT nie posługuje się pojęciem reprezentacji lub reklamy. Przepisy tej ustawy odnoszą się natomiast w swej treści do przekazywania przez podatnika prezentów. Przekazanie przez podatnika prezentów w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa nie może być rozpatrywane inaczej jak działania związane i reklamą i reprezentacją. Zgodnie z art. 7 tej ustawy, przekazanie prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie jest bezpośrednio związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, nie jest traktowane jako dostawa towarów. Pod pojęciem prezentów o małej wartości należy rozumieć przekazanie (wręczenie) przez podatnika jednej osobie towarów o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 50 zł. Łączna wartość prezentów w roku podatkowym nie może przekroczyć, co do zasady 0,125% wartości sprzedaży opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym. W takim przypadku na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 2 tej ustawy podatnik ma jednak prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów stanowiących u niego prezenty o małej wartości.

 

Przekazanie natomiast towarów niebędących prezentami o małej wartości na cele reprezentacji i reklamy w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych”.

 

Jak z powyższego wynika według MF opodatkowane podatkiem VAT jest każde przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy – o ile nie są to prezenty o małej wartości

 

2. RYCZAŁTY Z TYTUŁU JAZD LOKALNYCH

 

W Dz.U. nr 93 poz. 894 opublikowano ustawę z 20.04.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

 

W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami zgłaszanymi w zakresie dokonanych zmian przepisów odnośnie zwolnienia z podatku ryczałtów samochodowych informuje się, że:

 

Wyżej wymienioną ustawą wprowadzono min. nowe zwolnienie od podatku dochodowego, które dotyczy zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, na potrzeby zakładu pracy w jazdach lokalnych (ryczałty).

 

Warunkiem tego zwolnienia jest to, aby obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynikał wprost z przepisów innych ustaw. Zwolnienie to zawarte  w art. 21 ust. 1 pkt 23b ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2004 r. Jednak wolą ustawodawcy nie było przywrócenie zwolnienia dla wszystkich pracowników otrzymujących ryczałty.

Uzależnienie zwolnienia od warunku, że obowiązek bądź możliwość zwrotu kosztów jazd lokalnych musi wynikać wprost z przepisów odrębnych ustaw, powoduje, że wprowadzone zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do określonych grup pracowników tj. listonoszy i pracowników służb leśnych. Tylko w ustawach dotyczących tych dwóch grup pracowników znajdują się stosowne przepisy tj. w ustawie z 28.09.19991 r. o lasach i ustawie z 30.07.1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”. Wszystkie, więc pozostałe „ryczałty” są w dalszym ciągu opodatkowane podatkiem dochodowym.

 

3.  SPRAWDZANIE NUMERU NIP KONTRAHENTA Z UNII EUROPEJSKIEJ

 

Od 2002 r. Komisja Europejska prowadzi stronę internetową o następującym adresie: http://www.europa.eu.in/comm/taxation_customs/vies/en/viehome.htm.

Strona ma na celu ułatwienie podatnikom dostępu do weryfikacji numerów identyfikacyjnych VAT swoich kontrahentów. Strona wykorzystuje dane bezpośrednio z baz danych państw członkowskich UE. Osoba pragnąca potwierdzić numer VAT podatnika we Wspólnocie musi wprowadzić jedynie kod państwa lub skorzystać z listy państw członkowskich oraz podać numer VAT kontrahenta. Za pomocą tej strony możliwe jest także dokonanie weryfikacji numerów identyfikacji polskich podatników VAT. Od 1 maja 2004 r. na stronie można zweryfikować numery VAT podatników ze wszystkich 25 państw członkowskich UE.

 

Ponadto wnioski dotyczące potwierdzania numerów identyfikacyjnych VAT zagranicznych kontrahentów można składać:

·        drogą pocztową na adres:  Ministerstwo Finansów Ośrodek Zamiejscowy Biura Wymiany Informacji o VAT w Koninie: 62-510 Konin, ul. Poznańska 46

·        telefonicznie: (0-63) 242 33 55 w godz. Od 8.15 do 18.00, faxem: (0-63) 240 19 89 lub mailem: numery.vat@mofnet.gov.pl

 

4.      PODATEK NALICZONY OD ZAKUPU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I RAT

            LEASINGOWYCH

 

 Od 1 maja 2004 r. w związku ze zmianą ustawy o podatku VAT pojawił się problem związany z zaliczaniem w koszty działalności podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu od rat leasingowych samochodów osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 86 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 5 ustawy VAT w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz umów leasingu tych samochodów – kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak  niż 5000 zł. Pozostała część podatku VAT wykazana na fakturze nie będzie stanowiła podatku naliczonego. Jest to rozwiązanie odmienne od obowiązującego do 30 kwietnia 2004 r.

 

W przypadku zakupu samochodu osobowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku VAT nie więcej niż 5000 zł. Co w tym przypadku zrobić z nieodliczonym podatkiem nie nasuwa problemu. Art. 139 ustawy o podatku VAT dokonano zmiany art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w zakresie definicji, co należy rozumieć za cenę nabycia środka trwałego. W myśl definicji, jeśli podatek VAT nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku – wówczas podatek ten podwyższa wartość początkową środka trwałego będącą podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

 

Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku leasingu samochodów osobowych. W tym przypadku podatnikowi również przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w wysokości 50%, nie więcej niż 5.000 zł (w całym okresie leasingu). Z tym, że w tej sytuacji pojawia się problem – czy kwota podatku VAT w części niestanowiącej podatku naliczonego, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku, gdy podatek ten wynika z faktury VAT wystawionej przez polskiego podatnika VAT.

 

Należy zauważyć, iż ustawodawca nowelizując updof zachował zasadę, że podatek VAT nie stanowi kosztu uzyskania. Kosztem takim jest w pewnych sytuacjach podatek naliczony i należny. W tym przypadku mamy zaś do czynienia z podatkiem VAT, który – w myśl art. 86 ust 2  ustawy VAT nie stanowi ani podatku naliczonego, ani podatku należnego. Wydaje się, zatem, iż część podatku VAT niestanowiąca podatku naliczonego nie będzie mogła być uznana za koszt uzyskania przychodu. Moim zdaniem, jest to jedynie przeoczenie ustawodawcy, który chociaż dostosował w tym zakresie wspomniany przepis art. 22g ust. 3 updof, to jednak nie dostosował przepisu art. 23 ust. 1 pkt 43 updof. Organy skarbowe mogą zająć stanowisko, że część podatku VAT niestanowiąca podatku naliczonego,  niepodlegająca odliczeniu, nie będzie mogła być  zaliczona do kosztów podatkowych.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.  VAT OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZY LIKWIDACJI FIRMY

 

Od 1 maja 2004 r. zmieniły się przepisy dotyczące ustalania podstawy naliczania podatku VAT od  towarów (tymi w myśl ustawy o podatku VAT są również środki trwałe) w przypadku likwidacji firmy lub zaprzestania działalności.

 

Przed 1 maja 2004 r. - podstawą opodatkowania przy likwidacji firmy była – zgodnie z art. 6a ust. 8 starej ustawy o VAT – wartość towarów własnej produkcji oraz towarów, które po nabyciu nie zostały odprzedane obliczona według cen sprzedaży stosowanych w obrotach z głównym odbiorcą, a w razie braku odbiorcy według przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku z dnia przekazania, zamiany lub darowizny, zmniejszona o kwotę podatku należnego.

 

Od 1 maja 2004 r. - na podstawie art. 14 ust 8 ustawy o podatku VAT za podstawę opodatkowania takich towarów przyjmuje się cenę nabycia towarów, a gdy ta nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie likwidacji działalności spółki lub zaprzestania działalności przez osobę fizyczną.

 

Różnica w opodatkowania jest, więc dość istotna: do 1 maja br. środek trwały kupiony za 5000 zł przy likwidacji firmy podlegał opodatkowaniu od wartość uwzględniającej jego zużycie. Jeśli jego wartość w danej miejscowości wynosiła np. 1000 zł – to właśnie ta kwota stanowiła podstawę do naliczenia podatku VAT. Od 1 maja br. podatek VAT naliczać będziemy od ceny zakupu tj. 5000 zł, nawet wówczas, gdy rynkowa wartość tego środka trwałego wynosi „0”.

 

6.  DEKLARACJE INTRASTAT

 

Obowiązek dostarczania danych do systemu INTRASTAT obejmuje osoby fizyczne i prawne, które realizują wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej i które są podatnikami VAT. Są one zobowiązane do deklarowania wartości wewnątrzwspólnotowych dostaw bądź wewnątrzwspólnotowych nabyć.

 

Nie wszyscy podatnicy mają jednak obowiązek wypełniania tej deklaracji. Z obowiązku tego zwolnione są osoby fizyczne, które nie są podatnikami VAT – mimo prowadzenia wymiany handlowej z krajami UE.

Ponadto dodatkowe zwolnienia podmiotów z obowiązku składania deklaracji wynikają z określonych wartości progów statystycznych. W Polsce wprowadzone są dwa progi statystyczne: asymilacji i specyficzny. Wysokość tych progów jest wyznaczana oddzielnie dla przywozu i oddzielnie dla wywozu.

Jeśli wartość statystyczna przywozu/wywozu  zrealizowanego przez podmiot w całym poprzednim roku sprawozdawczym przekracza próg asymilacji, wtedy podmiot objęty jest obowiązkiem sprawozdawczym w całym bieżącym  roku kalendarzowym. Jeśli podmiot w poprzednim roku nie przekroczył progu asymilacji, a przekroczył go w roku bieżącym, wtedy również objęty jest obowiązkiem sprawozdawczym, począwszy od miesiąca, w którym przekroczenie progu miało miejsce.

 

Na 2004 r. (od 1 maja do końca roku) obowiązują następujące progi statystyczne dla podmiotów realizujących obroty z krajami UE:

próg asymilacji:

·        dla przywozu                -          300 000 zł

·        dla wywozu                  -          500 000 zł

próg specyficzny:

·        dla przywozu                -          16 000 000 zł

·        dla wywozu                  -          28 000 000 zł

 

Podmioty sa zobowiązane od 1 maja 2004 r. do wypełniania deklaracji INSTRAT, jeżeli wartość ich obrotów towarowych z krajami UE w 2003 r. lub w ciągu 4 miesięcy 2004 r. będzie wyższa niż wartość progu asymilacji. Jeżeli w ciągu kolejnych miesięcy suma obrotów, poczynając od stycznia 2004 r. przekroczy wartość progu asymilacji, wówczas podmiot będzie zobowiązany do składania deklaracji od następnego miesiąca, w którym zaistniało to przekroczenie.

 

Podmiot, którego wartość obrotów przekroczyła próg specyficzny, będzie zobowiązany wypełniać wszystkie pola na deklaracji. Podmiot, którego wartość obrotów będzie się zawierać między wartością progu asymilacji a wartością progu specyficznego, nie będzie zobowiązany do wypełnienia pola nr 12 i 20 deklaracji.

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że oprócz deklaracji INSTRAT na podatnikach realizujących obroty z krajami UE (nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa) nałożono oprócz wypełniania deklaracji INSTRAT również obowiązek składania,  w urzędzie skarbowym, informacji podsumowującej. Informację tę składa się za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z ww. tytułu (na druku VAT-UE).  Informację składa się bez względu na wysokość obrotów osiągniętych z tytułu handlu z krajami UE.

7. OPŁATA PROLONGACYJNA JAKO KOSZT

 

Opłata prolongacyjna może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. Nie stosuje się, bowiem w tym przypadku art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego, że nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. W przepisie tym jest, bowiem mowa o nieterminowych wpłatach. Wpłaty dokonywane zgodnie z harmonogramem określonym w decyzji o rozłożeniu zobowiązania podatkowego na raty nie można uznać za nieterminowe. Taką interpretację potwierdza pismo Ministerstwa Finansów z dnia 25.01.1996 r. nr PO 2/11-9607-01545/95. Co prawda zostało ono wydane jeszcze w okresie obowiązywania, kiedy opłata prolongacyjna wynikała z ustawy o zobowiązaniach podatkowych, ale przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie. W piśmie tym czytamy min. „...W przypadku wydania decyzji odraczającej termin płatności lub rozkładającej płatność podatku na raty wydatki na zapłatę odsetek z tego tytułu stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały wymienione w art. 23.”

 

 8. WYROKI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

    

     1.    W wyroku z 4.05.2004 r. TK orzekł, że art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim pozbawia prawa do łącznego opodatkowania małżonków podatników, którzy zmarli w ciągu roku podatkowym lub po upływie roku podatkowego, lecz przed podpisaniem wspólnego zeznania rocznego, jest niezgodny z Konstytucją.

Wskazana wyżej regulacja, zaskarżona przez Rzecznika Praw Obywatelskich, uzależniała łączne opodatkowanie małżonków od pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Konsekwencja tego wyroku powinna być zmiana w ww. zakresie przepisów ustawy.

 

     2.    W wyroku z 11.05.2004 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie orzekł, że art. 24b § 1 oraz art. 14 § 2 ordynacji podatkowej są niezgodne z Konstytucją. Wyrok jest ostateczny.

Przepis art. 24b § 1 dawał organom podatkowym prawo ingerencji w czynności prawne podatnika również wówczas, gdy nie następowało obejście prawa. Natomiast art. 14 § 2 mówił, że interpretacje przepisów dokonywane przez Ministra Finansów kierowane do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej wiążą te organy. Przepis ten, zdaniem Trybunału, ograniczał swobodę orzekania urzędów skarbowych oraz izb skarbowych, sprawujących nadzór na urzędami.

 

  9. VAT - ZMIANA PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH

 

W Dz.U. nr 97 poz. 970 opublikowano rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT. Rozporządzenie obowiązuje od 25 czerwca 2004 r.

Zmiany wprowadzone tym rozporządzeniem to min.:

·        ustalenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla opłat za ustanowienie wieczystego użytkowania gruntów, którym jest dzień terminu płatności poszczególnych opłat,

·        ustalono miejsce świadczenia  dla usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego i usług w zakresie oprogramowania tak, aby zasady opodatkowania tych usług były tożsame ze stosowanymi w innych państwach UE,

·        rozszerzono zakres stosowania opodatkowania 7% stawka VAT na makuchy i inne pozostałości po ekstrakcji tłuszczów lub olejów pochodzenia roślinnego, mąkę i grysik z nasion i owoców oleistych, produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Polski bez konieczności uzyskania pozwolenia przewidzianego w Prawie farmaceutycznym,

·        zwolniono z podatku VAT min. usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci w zakresie, w jakim są one wykonywane w ramach działalności statutowej organizacji pożytku publicznego oraz obozów i kolonii organizowanych przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty,

·        do 31.12.2004 r. obniżoną do 0% stawkę VAT stosuje się do tej części wartości dostawy na terytorium Polski używanych samochodów osobowych i innych o ładowności do 500 kg, która jest równa cenie nabycia samochodu,

·        także do końca roku zwolniono z VAT sprzedaż dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, nabytych przez podatnika przed 1 maja 2004 r.

 

10. ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH od 26.08.2004 r. wynoszą 16% W stosunku

     rocznym, zaś odsetki ustawowe od 25.09.2003 r. wynoszą 12,25 % w stosunku rocznym.

 

    PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

     Przypomina się, że z dniem 1 stycznia 2004 r. ustawą z 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Prawo   działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. Nr 217 poz. 2125 ). -      znowelizowano ustawę Prawo działalności gospodarczej.

 

Znowelizowana ustawa reguluje min. zagadnienia dotyczące ewidencji działalności       gospodarczej oraz danych jakie powinno zawierać zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejsce zamieszkania zostało zdefiniowane jako miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.

Ponadto, stosownie do art. 7b ust. 2 zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

·        oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, jeśli taki posiada,

·        oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału

·        określenie przedmiotu wykonywanej działalność gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)

·        wskazanie daty rozpoczęcia działalności.

 

Zatem obok określenia miejsca prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, ustawodawca nakazuje od 1 stycznia 2004 r. przy składaniu zgłoszenia o dokonanie wpisu, by przedsiębiorca określił przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z PKD.

W myśl art. 8 znowelizowanej ustawy obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorców wpisanych już do ewidencji działalności gospodarczej, którzy pod rygorem odmowy wydania zaświadczenia o wpisie przez organ ewidencyjny powinni uzupełnić te dane do 31.12.2004r.

Tak więc podatnicy prowadzący działalność gospodarczą powinni do dnia 31 grudnia 2004 r. uzupełnić wpis do ewidencji działalności gospodarczej poprzez zgłoszenie do urzędu gminy, w którym jest wpisany do ewidencji działalności, zmiany dotyczącej określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z PKD.

W przypadku podatników, którzy zgłoszenie do ewidencji składali w urzędzie gminy według miejsca prowadzenia działalności, a nie według miejsca zamieszkania – dotychczasowy urząd gminy dokona weryfikacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej organu, w którym ta ewidencja powinna być prowadzona i prześle zaświadczenie o wpisie do urzędu gminy właściwego ze względu na  miejsce zamieszkania podatnika.

 

Mimo, że 21.08.2004 r. weszła w życie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, która spowoduje iż utraci moc ustawa Prawo działalności gospodarczej – to jednak przepisy dotyczące ww. zagadnień  tracą moc 31.12.2006 r. 

 

 

VI. USTAWA O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  z 02.07. 2004 r.  oraz

       przepisy wprowadzające w/w ustawę ( Dz.U.Nr 173, poz. 1807 18080) przewidują m. innymi.

- za mikroprzedsiębiorcę uważać  się  będzie  przedsiębiorcę, który, w co najmniej jednym z

dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników  oraz

osiągną roczny obrót netto nieprzekraczający 2 miliony euro lub sumy aktywów jego

     bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 2 miliony euro.

      - za małego przedsiębiorcę  uważa się przedsiębiorcę, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny netto nieprzekraczający równowartość 10 mln euro lub suma aktywów jego bilansu na koniec jednego tych lat nie przekroczyła 10 mln euro.

      -    za  średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął obrót roczny netto nieprzekraczający równowartości 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu nie przekroczyły równowartości 43 mln euro.

            Średnioroczne zatrudnienie określa się przeliczeniu na pełny etaty, z tym, że przy jego obliczaniu nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, macierzyńskich i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

            Natomiast wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kurs ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

·        Ponadto od 01.01.2007 r. zaczną obowiązywać przepisy zcentralizowanej Ewidencji Działalności Gospodarczej i możliwość posługiwania się w obrocie jedynie numerem NIP.

·        Ponadto wprowadzono zakaz prowadzenia jednocześnie więcej ni ż jednej kontroli w firmie oraz postanowiono, że małych i średnich przedsiębiorców nie można kontrolować dłużej niż przez 4 tygodnie.

 

VII. NOWELIZACJA PRZEPISÓW KODEKSU PRACY

 

Od 1 czerwca 2004 r. weszły w życie dwie zmiany przepisów Kodeksu Pracy:

·        pierwsza z nich dotyczy treści art. 39 KP, czyli ochrony przysługującej pracownikom w wieku przedemerytalnym – dokonana została na mocy art. 13 ustawy z 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120 poz. 1252),

·         

·        druga zaś art. 91 KP - czyli zakresu potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonywanych za zgodą pracownika – dokonana na mocy art. 126 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001).

 

Nowelizacja art. 39 KP w sposób istotny zmienia czasookres ochrony jaka przysługuje pracownikom w wieku przedemerytalnym, zmienia także krąg osób podlegających ochronie.  Dotychczasowa, obowiązująca od 1 stycznia br. regulacja stwierdzała, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do nabycia prawa do emerytury z FUS. W stosunku do przepisu obowiązującego do 31.12.2003 r. przepisy rozszerzały ochronę przewidzianą w przepisie także na pracowników uprawnionych do tzw. wcześniejszej emerytury.

Zgodnie z nowym, obowiązującym od 1.05.2004 r. brzmieniem przepisu pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ochronie nie będą podlegać pracownicy uprawnieni do tzw. emerytur wcześniejszych.

 

Przepis art. 91 KP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. stwierdzał, że należności inne niż wymienione w art. 87 & 1 i 7 KP mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. W takim przypadku wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia. Zapis taki uniemożliwiał pracodawcy dokonanie potrącenia, jeżeli wynagrodzenie pracownika równe było minimalnemu wynagrodzeniu (np. z tytułu składek na tzw. ubezpieczenia grupowe, spłata pożyczki z ZFŚS). Pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie za pracę musiał dokonać tych wpłat samodzielnie, po otrzymaniu wynagrodzenia.

 

Nowelizując art. 91 KP zachowano zasadę, w myśl, której w przypadku potrąceń dokonywanych za zgodą pracownika istnieje kwota wynagrodzenia za pracę wolna od potrąceń. Od 1 czerwca br. pracodawca może za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, dokonać potrąceń w taki sposób, aby kwota pozostająca do wypłaty nie była niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia netto, czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zasada ta dotyczy jednak jedynie potrąceń dokonywanych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca. Nawet w przypadku, gdy pracownik wyraźnie wskaże, że wyraża zgodę na dokonanie potrąceń bez zachowania wskazanych wyżej obostrzeń, zgoda ta nie upoważnia pracodawcy do naruszenia przepisu art. 91 KP.

 

 

 

 

VIII. SZKOLENIA

 

Obsługa likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle nowych przepisów regulujących rynek ubezpieczeń w Polsce –  praktyczne warsztaty dla serwisów motoryzacyjnych

                        NOWY Program 1-dniowego szkolenia w godz. 10.00 – 17.00

      28 wrzesień 2004 r.     lub   21 październik  2004 r.

1.   Przygotowanie merytoryczne pracownika serwisu mające na celu odpowiednie ukierunkowanie

      działań Klienta w kontaktach z towarzystwem ubezpieczeń.

2. Główne zasady aktów prawnych regulujących zawieranie i wykonywanie umów

      ubezpieczeniowych.

3.   Analiza porównawcza ogólnych warunków ubezpieczeń autocasco wybranych towarzystw 

      ubezpieczeniowych w świetle nowych zasad kształtowania założeń warunków ogólnych.

4.   Rozliczanie szkód komunikacyjnych metodą szkody całkowitej, jako efekt kalkulacji opłacalności

      naprawy w przypadku szkody z tytułu OC i AC

5.   Stawka za rbg, jako narzędzie generowania zysku w działalności warsztatu naprawczego

 

Warsztaty poprowadzi znany ekspert do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych - autor książki  „Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych” –Pan ANDRZEJ MAKOWSKI

Koszt szkolenia 100,00 zł brutto -obejmuje: 7 godzin wykładów, materiały szkoleniowe ze wzorami pism, lunch, przerwy kawowe.  Uczestnik szkolenia otrzymuje „Zaświadczenie o Ukończeniu Szkolenia”.

Szczegóły na stronie www.motoryzacja.home.pl

 

IX. OGŁOSZENIA INNE

 

 AUTOonline Sp.z o.o.  w Warszawie, Al. Krakowska 2 prowadzi od roku 2003 internetową giełdę uszkodzonych pojazdów. /www.autoonline.pl/

Zainteresowane firmy przystąpieniem do programu AUTOonline na preferencyjnych warunkach cenowych proszone są o kontakt z biurem Cechu. Każda firma otrzyma swój własny klucz ID do wejścia na giełdę, co umożliwi składanie ofert z własnego komputera /minimalne wymagania techniczne do korzystania z giełdy pozostałości Autoonline to komputer z dostępem do Internetu oraz oprogramowanie udostępnione przez AUTOonline, które działa na zasadzie   popularnych systemów operacyjnych Windows. Za korzystanie z giełdy pozostałości wnoszone są opłaty. W zależności od ilości chętnych firm Cech podpisze na preferencyjnych warunkach umowę korporacyjną z AUTOonline. Firmy nie będą obciążone opłatą za przyłączenie do systemu w wysokości 2099,00 zł, a jedynie opłatami za bezpośrednie składanie ofert kupna

i abonamentem według cennika.

 

 

  Miło nam poinformować o powstaniu grupy zainteresowanych warsztatów samochodowych w ramach organizowanej przez Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie  -   sieci POLSKI WARSZTAT.

Koszt uczestnictwa w pierwszym roku wynosi 400,00 zł netto. Firma otrzymuje w ramach opłaty – certyfikat Polskiego Warsztatu , szyld zewnętrzny z logo Sieci do wyboru o wymiarach: 1/    100 cm x 200 cm lub 2/  70 cm x 100 cm, pakiet materiałów reklamowych, w tym: książki gwarancyjne, karta obsługi, zlecenie  naprawy,  wspólny  marketing.

 

 

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców                             

Zapraszamy właścicieli zakładów na  kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 6 lat.

Koszt szkolenia 140,00 zł (2 spotkania ) dla grupy 20 osobowej. Zajęcia planujemy

w godz. popołudniowych,  w sali wykładowej Cechu na ul. Podwale 11, Warszawa. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.

 

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO W ZAWODACH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki na kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bhp i ppoż., podstawowe zasady ochrony środowiska, przepisy prawa pracy, problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Cel kursu: przygotowanie do części pisemnej i etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego pracowników posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum /lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej/.

Cena kursu: 250,00 zł dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/,  Planowany termin rozpoczęcia kursu: 29 wrzesień 2004 r.

 

 „ŻÓŁTY TELEFON” – 94-94 – specjalna oferta dla firm zrzeszonych

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie podpisał umowę  korporacyjną z firmą YELLOWTEL POLSKA Sp. z o.o. ul. Gizów 6,  na rok 2004. „Żółty Telefon”  udostępnia Klientom dokładne informacje telefoniczne o szerokiej gamie produktów i usług, umieszczonych w bazie danych. Ta specjalna linia jest odpowiedzią na rosnące wymagania klientów i menadżerów. Żółty Telefon ułatwia dostęp do informacji. Dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu operator błyskawicznie odnajduje produkt lub usługę, której właśnie szuka klient. Operatorzy kierują klienta do firmy, która umieściła w Żółtym Telefonie informację o swoim produkcie. Centrala „Żółtego Telefonu” jest czynna całą dobę, siedem dni w tygodniu.

 

Umowa oferuje firmom zrzeszonym w Cechu pakiet usług „Żółtego TELEFONU” na okres 12 miesięcy za jedyne – 120,00 zł netto.

 

W skład pakietu wchodzi:

- całodobowy serwis telefoniczny

- prosta w obsłudze wyszukiwarka internetowa

- możliwość wybrania dowolnej ilości słów kluczowych opisujących działalność  Państwa

  Firmy

- bezpośrednie połączenie osoby dzwoniącej do Żółtego Telefonu z Państwa Firmą

- specjalna ekspozycja Państwa Firmy w internetowej wyszukiwarce Żółtego Telefonu

- natychmiastowa aktualizacja danych przez fax, e-mail

- przesyłanie raportów dotyczących ilości skierowanych klientów do Państwa  Firmy

- bezpośredni link do Państwa strony www ze strony www.9494.pl

- bezpośredni link do Państwa skrzynki e-mail ze strony www.9494.pl

Dlaczego twoja firma powinna zamieścić informacje w Żółtym Telefonie?  Ponieważ ma on dla ciebie klientów!

             Podpisanie umowy: zgłoszenia prosimy kierować  do biura Cechu