I. Sprawy ZUS - owskie

 

1.     Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za miesiące: IX, X, XI’2006 r. wyliczone od kwoty 1.456,36 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II kwartale 2006 r. wynoszącego 2.427,27 zł) wynoszą nie mniej, niż:

 

·         emerytalna         - 19,52%      - 284,28 zł;

·         rentowa             -      13%      - 189,33 zł;

·         chorobowa         -   2,45%      -   35,68 zł (dobrowolna);

·         wypadkowa        -   1,80%      -   26,21 zł (do 9 ubezpieczonych).

                            Razem:         - 535,50 zł

 

2.     Składka zdrowotna za miesiące: IX, X, XI’2006 wyliczona od kwoty 1.936,75   (75% przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2006 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku wynoszącego 2.582,33 zł) wynosi 8,75%, tj. 169,47 zł, odliczyć można 7,75%, tj. 150,10 zł.

 

3.     Składka na Fundusz Pracy w miesiącach: IX, X, XI’2006 r. wynosić będzie 2,45%, tj. 35,68 zł.

 

4.     Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miesiącach: IX, X, XI’2006 r. wynosić będzie 0,10%.

 

5.     Limit przychodów niepowodujących zmniejszenia emerytury od 01 września 2006 r. wynosi 1,699,10 zł.

 

6.     Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2006 r. wynosi 73.560,- zł.

 

7. Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące: IX, X, XI’2006 r. wyliczone od kwoty

    2.427,27 zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2006 r.) nie

    może być niższe od:

 

·         w   I roku nauki zawodu - 4%   -  97,09  zł;

·         w  II roku nauki zawodu - 5%   - 121,36 zł;

·         w III roku nauki zawodu - 6%   - 145,64 zł.

 

8.  Minimalne wynagrodzenie pracowników od dnia 01 stycznia 2006 r. wynosi: 899,10 zł

     /brutto/ z tym, że w I roku pracy zawodowej można wypłacić 80% tegoż wynagrodzenia, tj.

     719,28 zł a w drugim – 100% (w tym przypadku do stażu pracy nie liczy się okresu nauki

     zawodu).

II. Nowe limity podatkowe na 2007 rok

         /źródło – Rzeczpospolita 5.10.2006 r./

 

W styczniu 2007 r. płaca minimalna wzrośnie o 37 złotych.

Rozporządzeniem Rady Ministrów od stycznia 2007 roku płaca minimalna wzrasta z 899,10 zł do   936,00 złotych.

 

Dla kogo ryczałt i zwolnienie z VAT

 

Wiadomo już, kto w przyszłym roku utraci zwolnienie z VAT i kto zmieni formę opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne

Znamy średnie kursy euro, według których należy obliczyć najważniejsze limity podatkowe na 2007 r. Złoty nieznacznie osłabł w stosunku do wartości z roku ubiegłego, limity idą więc nieco w górę. To dobra wiadomość dla podatników, bo z tego wynika, że więcej osób zachowa dotychczasowe przywileje (możliwość uproszczonego rozliczenia z fiskusem, korzystania ze zwolnienia z podatku czy jego niższej stawki). Ale oczywiście trzeba tu jeszcze uwzględnić, że wciąż możliwe są zmiany w przepisach podatkowych na przyszły rok, w tym dotyczące wysokości limitów.

 
Kto nie musi płacić VAT

Dla podatników VAT ważny jest średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października. W tym roku takim dniem był poniedziałek 2 października. Kurs wynosił 3,9745 zł/euro (tabela 191/A/NBP/2006). Według tego kursu, w zaokrągleniu do 100 zł, przelicza się limit wartości sprzedaży wynoszący 10 tys. euro, którego nieprzekroczenie uprawnia w 2007 r. do zwolnienia z VAT przewidzianego dla tzw. drobnych przedsiębiorców (wynika to z art. 113 ust. 14 ustawy o VAT). A więc w przyszłym roku zwolnienie obejmie tych podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w 2006 r. nie przekroczy łącznie kwoty 39 700 zł. Ten limit trzeba też będzie brać pod uwagę, badając wielkość sprzedaży w trakcie 2007 r. Zwolnienie straci bowiem moc w momencie jego przekroczenia.

Ale uwaga, ponieważ w 2006 r. obowiązuje niższy limit - 39 200 zł, przedsiębiorcy, którzy go przekroczyli i obowiązkowo "weszli na VAT", będą płacić ten podatek także w 2007 r., nawet jeśli ich obroty nie przekroczyły kwoty 39 700 zł. Tak wynika z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że jeśli ktoś utracił zwolnienie, może do niego powrócić ponownie dopiero po trzech latach.

Kto małym podatnikiem

Za małego podatnika VAT - uprawnionego do kasowego rozliczenia i składania kwartalnych deklaracji - będzie w 2007 r. uważany ten, u kogo wartość sprzedaży nie przekroczy w 2006 r. równowartości 800 tys. euro (art. 2 pkt 25 ustawy o VAT). Tu również przyjmuje się średni kurs euro ogłoszony na pierwszy roboczy dzień października, z tym że kwotę zaokrągla się do 1000 zł. Małym podatnikiem będzie więc ten, którego sprzedaż za 2006 r. nie przekroczyła 3 mln 180 tys. zł. Z tym że dla prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze istotna jest wartość prowizji (lub innych postaci wynagrodzenia). Mogą być oni małymi podatnikami w 2007 r., jeśli prowizja nie przekroczyła równowartości 30 tys. euro (także w zaokrągleniu do 1000 zł), czyli 119 tys. zł. Te limity trzeba też brać pod uwagę w trakcie 2007 r., bowiem ich przekroczenie powoduje utratę statusu małego podatnika, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym to nastąpiło.

Kto na ryczałcie

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej może płacić przedsiębiorca, którego przychody za poprzedni rok nie przekroczą równowartości 250 tys. euro (w wypadku spółek limit dotyczy przychodów całej spółki). Jeśli Sejm nie uchwali projektowanych zmian w przepisach podatkowych, limit ten będzie obowiązywał także w przyszłym roku.

O sposobie przeliczania go na złote mówi art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z nim stosować należy średni kurs euro NBP obowiązujący w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponieważ 1 października przypadał w tym roku w niedzielę, a tego dnia NBP nie ogłasza bieżących kursów walut, do wyliczeń trzeba przyjąć kurs ogłoszony w piątek 29 września, wynoszący 3,9835 zł/euro (tabela 190/A/NBP/2006).

Zatem przedsiębiorca, którego przychody (lub przychody spółki, której jest wspólnikiem) za 2006 r. przekroczą 995 875 zł, utraci w 2007 r. prawo do ryczałtu i będzie musiał przejść na zasady ogólne (płacić podatek według skali lub 19-proc. podatek liniowy).

Kwartalne rozliczenie i najem

Według kursu obowiązującego 1 października przelicza się też inne limity obowiązujące "ryczałtowców". I tak zgodnie z aktualnymi przepisami:

- płacenie ryczałtu co kwartał będzie w 2007 r. możliwe, jeśli przychody przedsiębiorcy z działalności prowadzonej samodzielnie (albo przychody spółki) nie przekroczą w 2006 r. równowartości 25 tys. euro, czyli 99 587,50 zł;

- przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą być opodatkowane w 2007 r. stawką 8,5 proc., dopóki nie przekroczą równowartości 4 tys. euro, czyli 15 934 zł (od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 proc.).

      Księgi handlowe

Zgodnie z ustawą 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), przepisy tej ustawy stosuje się do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Kurs średni euro wyniósł w tym dniu 3,9835 zł. Oznacza to, że limit przychodów zobowiązujący do założenia ksiąg rachunkowych wynosi 3 186 800 zł (w ubiegłym roku było to 3 133 280 zł). Wymienione jednostki, które taki przychód uzyskują w 2006 roku, muszą je założyć od 1 stycznia 2007 r.

Księgi przychodów i rozchodów

 

Przedsiębiorca, który roku 2006  uzyska przychód /bez VAT/ mniejszy niż 3 186 800 zł, może prowadzić księgę przychodów i rozchodów w 2007 r.

 

źródło – Rzeczpospolita 5.10.2006 r.

 

III. KRADZIEŻ LEASINGOWANEGO AUTA

 

Pismem z 7.02.2006 r. /PB2AD-033-051-51/05/ Ministerstwo Finansów uregulowało kwestie związaną z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych płaconych na podstawie umowy – po kradzieży leasingowanego samochodu.

Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, że w takiej sytuacji płacone raty nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, ponieważ przedmiot leasingu nie jest wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej.

 

W swoim piśmie Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że „opłaty leasingowi zapłacone przez korzystającego po rozwiązaniu umowy z powodu kradzieży przedmiotu leasingu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów”. Decydujące znaczenie dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodów ma zamiar /cel/, z jakim został poniesiony. Z przepisów ustaw o podatkach dochodowych nie wynika natomiast obowiązek pozytywnego efektu w postaci faktycznego osiągnięcia przychodu.

 

Jeśli opłaty leasingowe uznamy za koszt firmy, to jak wyjaśnia MF w powołanym piśmie, cała kwota otrzymanego przez nią odszkodowania będzie przychodem firmy z działalności gospodarczej. Przychodem takim jest bowiem u osób fizycznych min. otrzymane odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Otrzymane odszkodowanie nie korzysta z wyłączenia z przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6 updof (jako zwrot wydatków nieuznanych za koszt uzyskania przychodów), bo raty leasingowi są takimi kosztami.

 

IV. LIKWIDACJA FIRMY A OPODATKOWANIE PODATKIEM VAT SAMOCHODU

      OSOBOWEGO UJĘTEGO W REMANENCIE LIKWIDACYJNYM

 

Przepis rozporządzenia Ministra Finansów z 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT  /Dz. U. nr 97 poz. 970/  zwalnia z podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których podatnik odliczył część podatku naliczonego, o ile są one towarami używanymi /były używane co najmniej 6 m-cy/.

Zwolnienie to dotyczy więc wyłącznie dostawy towarów. Przy likwidacji firmy nie mamy do czynienia z dostawą towarów. Opodatkowana jest wartość towarów (w tym również środki trwałe/ pozostałych na dzień likwidacji firmy, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Prawo takie przysługuje podatnikowi w związku z zakupem

samochodu osobowego, choć  tylko częściowo. Biorąc pod uwagę powyższy przepis wartość auta będzie opodatkowana na dzień likwidacji firmy. Podstawą opodatkowania będzie pełna cena nabycia samochodu mimo, że podatnikowi przysługiwało tylko częściowe odliczenie podatku naliczonego. Żaden przepis nie przewiduje specjalnych zasad opodatkowania takich aut przy likwidacji firmy, w takim więc przypadku należy stosować zasady ogólne.

 

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY

 

Ustawa z 23.06.2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem w UE /Dz. U. Nr 133 poz. 935/ znowelizowała liczne ustawy, w tym Kodeks Pracy.

Nowe przepisy  przewidują konieczność uzupełnienia i uszczegółowienia informacji o podstawowych warunkach  zatrudnienia przekazywanych pracownikowi. Pracodawca realizując swój obowiązek powinien uzupełnić i uszczegółowić informacje przekazywane pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

- obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

- częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

- wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

- obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę

- informowania dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty

  wynagrodzenia oraz przyjętym w zakładzie sposobie potwierdzenia przez pracowników 

  obecności i usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

 

V. S Z K O L E N I A     Z A W O D O W E -   EKSPERCI - PROGRAMY

 

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA   CECHU                tel./ 00 22/  635-04-64

 

 Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy poniedziałek  w godz. 14.00 – 16.00  

 

Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego –    w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 –16.00

w tym, -ocena ryzyka zawodowego, szkolenia pracowników

                                  

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców  Zapraszamy właścicieli zakładów na  kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat. - NOWY TERMIN !!! – listopad 2006 r. - koszt 140,00 zł – faktura  VAT

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z POLIS UBEZPIECZENIOWYCH A RACHUNEK EKONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Nowe szkolenie z uwzględnieniem zmian w ustawach ubezpieczeniowych oraz w świetle zmian sposobu ustalania wartości odszkodowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Praktyczne warsztaty poprowadzi znany ekspert z zakresu techniki motoryzacyjnej i ubezpieczeń komunikacyjnych, publicysta prasowy, autor książki - Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych - Pan ANDRZEJ MAKOWSKI. TERMIN: 17 październik 2006 r. /wtorek/ - koszt 120,00 zł dla członków Cechu.

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO W ZAWODACH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ –  zapisy  - jesień 2006

Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki zawodu, przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami. .Cena kursu: 250,00 zł dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/. Termin rozpoczęcia kursu: uzależniony od ilości zgłoszeń