KOMUNIKAT CECHU RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH W WARSZAWIE - PAŹDZIERNIK 2003 r.


Sprawy ZUS | Sprawy uczniowskie | Sprawy podatkowe | Informator Motoryzacyjny


Sprawy ZUS-owskie

Składka ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za m-c IX,X,XI. 2003 r. wyliczona od kwoty 1284,61 zł. (60% od kwoty 2141,01 za II kwartał 2003 r.)
            
Emerytalna 

19,52%

250,76 zł

Rentowa

13%

167,00 zł

Chorobowa

2,45%

31,47 zł

Wypadkowa

1,93%

24,79 zł

(do 9 pracowników)

0,97%

()powyżej 9 pracowników)
Razem

474,02 zł

Składka zdrowotna /podstawa 1717,37 zł./ za rzemieślnika i osoby współpracujące

wynosi - 137,39 zł., odliczyć można 7,75% tj. 133,10 zł.

Składka na Fundusz Pracy (2,45%) wynosi - 31,47 zł.

Podstawa wymiaru składki chorobowej nie może być wyższa niż 5352,53 zł

Zmiany w drukach i kodach ubezpieczeniowych zostały wprowadzone Rozp. Min. Gosp. Pracy i Polityki Społecznej z 06.08.2003 (Dz. U. Nr 150, poz.1457) a weszły w życie 29.08.2003, i tak:

W formularzach ZUS ZCZA i ZUS ZCNA nie podajemy: danych o pozostawaniu na wyłącznym utrzymaniu osoby ubezpieczonej (blok IV, IVA pole 11)

Jednocześnie informujemy, że nie ma już druku ZUS RNA, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, bądź tylko na ubezpieczenia społeczne należy przekazywać na druku ZUS RCA.

Ponadto do wyczerpania zapasów  w/w formularzy ZUS (z wyjątkiem druku ZUS RNA) można przekazywać dokumenty wg dotychczasowych wzorów z pominięciem pól służących do wpisywania danych, których nie ma obowiązku wykazywać. Nie dotyczy to tych, którzy mają obowiązek dostarczania dokumentów drogą elektroniczną, osoby te rozliczają się z ZUS na podstawie programu Płatnik 5.01.001

Natomiast nowe kody są zawarte w załączniku Nr 20 do rozporządzenia z 06.08.2003 r stosuje się je do wypełniania dokumentów od 01.10.2003 r.

2. Limit dochodów niepowodujących zmniejszenia emerytury od 01.09.2003 r. - 1498,80    złotych (70% przeciętnej płacy w II kwartale 2003 r. wynoszący 2141,01). Nie dotyczy to   osób,   które osiągnęły wiek emerytalny

3. Zasiłki od 01.09.2003 r.

a) przedemerytalne 603,90 i 805,10 zwolnienie z przyczyn ekonomicznych

b) świadczenie przedemerytalne 603,00 zł. nie więcej jak 1006,40 zł.

c) zasiłek pogrzebowy od 01.09.2003 r. 4282,02 zł.

Sprawy ZUS | Sprawy uczniowskie | Sprawy podatkowe | Informator Motoryzacyjny

Sprawy uczniowskie

Wynagrodzenie uczniów młodocianych  za m-c IX, X, XI 2003 r. wynosi:

I rok  nauki

4%

85,64 zł.

II rok nauki

5%

107,05 zł.

III rok nauki

6%

128,46 zł.

Przypominamy, że 30.09.2003 r. minął termin składania wniosków wypłatę refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za pracowników młodocianych uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych, z którymi umowy o naukę zawodu zostały zawarte po 5 lutego 2003 r.

Jeżeli młodociany nie dokształca się w szkole zasadniczej wniosek może być złożony w innym terminie. Szczegółowe warunki i zasady wypłat refundacji tej grupie uczniów zostały podane  w komunikacie lipcowym 2003 r.

Refundacja z tytułu umów zawartych przed 05 lutego 2003 r. winny być wypłacane na dotychczasowych zasadach

Sprawy ZUS | Sprawy uczniowskie | Sprawy podatkowe | Informator Motoryzacyjny

Sprawy podatkowe

Informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawartej w ustawie z 27.06.2003 r. (Dz. U..Nr 137 poz. 1302) od 01 września 2003 r. organem podatkowym staje się naczelnik urzędu skarbowego (dotychczas był nim urząd skarbowy) jako organ I instancji, oraz dyrektor Izby Skarbowej jako organ II instancji

Zaliczki na podatek dochodowy, informacja o uzyskanych prze pracowników dochodach, zaliczki od zleceniodawców należy przekazywać na konto urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik.

Powołana ustawa o Wojewódzkich Kolegiach Skarbowych przewiduje też, że organem właściwym w sprawie podatku VAT będzie również naczelnik Urzędu Skarbowego.

Sprawy ZUS | Sprawy uczniowskie | Sprawy podatkowe | Informator Motoryzacyjny

Informator Motoryzacyjny - praktyczny informator dla branży motoryzacyjnej i kierowców

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, wydaje "Warszawski Informator Motoryzacyjny".

Zainteresowane firmy powierzchnią reklamową na okładkach informatora proszone są o indywidualny kontakt z  biurem Cechu.

Cena reklamy wewnątrz informatora:

1/4 kolumny 67,5 x 98 mm 200,00 netto,  

1/2 kolumny 400,00 zł netto,

cała kolumna 1.000,00 netto.

Zobacz cały cennik tutaj

Projekty reklam przyjmujemy w postaci elektronicznej/na CD-R, dyskietce lub przesłane e-mailem na adres: biuro@3towers.pl/  Format pliku: TIFF/na PC/, CMYK, 300 dpi. Wykonujemy również projekty graficzne reklam - ceny według indywidualnych uzgodnień. Kontakt: do biura Cechu lub bezpośrednio do Agencji Reklamy 3TOWERS tel. 022/330 87 50, fax 022/ 330 87 59

Nakład Informatora jest limitowany, wynosi 5 tys. egzemplarzy. Format A 5. Dystrybuowany będzie wśród uczestników III Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych w Warszawie w Warszawskim Centrum EXPO XXI w dniach 5-9 listopada 2003 /Cech ma patronat branżowy/, a następnie wśród najważniejszych na rynku firm związanych z motoryzacją.

Zachęcamy do zaprezentowania własnej firmy na łamach INFORMATORA. Prosimy o wypełnienie załączonego FORMULARZA i przesłanie faxem do biura Cechu  tel./fax 635-04-64

Pobierz formularz(format MSWord)


zamknij okno