I. SPRAWY PODATKOWE

 

1.PODATEK VAT

 Podatek VAT w 2008 r. będą obowiązani płacić podatnicy, których przychód /bez  VAT/ w 2007 r. przekroczył 50.000 zł.

Obowiązek  ten będzie ciążył  również na płatnikach, którzy obrót ten przekroczą w trakcie 2008 r., przy czym podatek ten należy płacić dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Ale uwaga!

Ponieważ w 2007 r. obowiązuje niższy limit wynoszący 39.700 zł  przedsiębiorcy, którzy go przekroczą już w 2007 r. wejdą w VAT i będą go płacić także w 2008 r., nawet jeżeli ich obroty w 2007 r. nie przekroczą 50.000 zł.

Z art. 113 ust. ust. 11 ustawy o VAT wynika bowiem, że jeżeli ktoś utracił zwolnienie z podatku VAT, może do niego powrócić ponownie dopiero po trzech latach.

W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że dotychczas limity przychodów powodujące obowiązek opłacania VAT określone były w EURO i wynosiły 10 tyś. EURO, z tym, że były przeliczane na złote według kursu NBP obowiązującego na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego.

Zmiany w tym zakresie polegające na ustalaniu limitów podatkowych od razu w złotych wprowadziła nowelizacja ustawy o VAT z 19.09.2007 r. /Dz. U. Nr 192 poz. 1382 z 2007 r./

W dalszym ciągu w EURO limity przeliczane na złote obowiązują dla tzw. małych podatników uprawnionych do składania deklaracji kwartalnych, za których w 2008 r. uważa się osoby, u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku w poprzednim roku podatkowym tj. 2007 r. nie przekroczyła 800 tyś. EURO tj. 3.014 mln zł.

Przeliczenia tego dokonuje się według średniego kursu EURO ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2007 r., w zaokrągleniu do 1 tyś. zł /tabela kursów nr 190/A/NBP/2007/.

W powołanej nowelizacji ustawy o VAT z 19.09.2007 r. Sejm przyjął, że od 01.01.2008 r.  7 % stawkę VAT będzie się stosowało do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez ww. budownictwo będzie się rozumieć obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Definicją budownictwa społecznego nie zostaną objęte domy jednorodzinne oraz lokale mieszkalne, których powierzchnia przekracza odpowiednio 300m 2 i 150 m2. Stawka 22 % będzie dotyczyć tylko powierzchni ponad limit oraz odrębnej sprzedaży lokali użytkowych. W nowelizacji określono również zasady VAT na żywność przekazaną instytucjom charytatywnym.

Jednocześnie informujemy, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 04.09.2007 r. sygn. akt P 43/06 orzekł, że stosowanie wobec tej samej osoby za ten sam czyn na podstawie art. 109 ust. 5 i 6 ustawy o VAT sankcji administracyjnej określonej przez tę ustawę jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30 % i odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe w postępowaniu karnym skarbowym narusza Konstytucję /Dz. U. nr 168, poz. 1187 z 2007 r./.

 

2. NIŻSZY LIMIT DO KSIĄG I RYCZAŁTU NA 2008 R.

 

2.1. Księga przychodów i rozchodów - kwotę progu,  od którego podatnik jest zobowiązany prowadzić  księgę rachunkową ustala się zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o pdof – który nakazuje przeliczyć wielkość wyrażoną w euro (próg 800 tys. euro) na złotówki według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponieważ w tym roku 30 września przypada w niedzielę, obowiązującym kursem jest kurs opublikowany 28 września (kurs 3,7775 zł).Oznacza to, że jeżeli przychód w 2007 r. przekroczył 3 022 000 zł, to od 2008 r. przedsiębiorca będzie musiał prowadzić księgi rachunkowe. Jest to niższy próg niż w ubiegłym roku, który wynosił 3 186 800 zł.

2.2. Ryczałtryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej /DZ.U.

 nr 217, poz.1588 z 2006 r./  w 2008 r może płacić podatnik, którego przychody /bez VAT/ za 2007

r. nie przekroczyły 150 tys. euro  tj. 565.200 zł – dotychczas limit ten wynosił 250 tys. euro , czyli

995 875 zł (w przypadku spółek limit dotyczy całej spółki). Sposób przeliczania określa art. 4 ust. 2

 

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w myśl,  którego limit na złote należy przeliczać

według średniego kursu NBP z 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy (kurs 3,7680 zł

Tabela nr 190/A/NBP/2007). Limit  na 2008 r.  wynosi więc  565 200 zł.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym prawo do ryczałtu tracą podatnicy, którzy w trakcie roku przekroczą obowiązujący limit. Zobowiązani są oni już w trakcie roku – od pierwszego dnia następującego miesiąca  po przekroczeniu ww. kwoty przejść na zasady ogólne (art. 8 ust. 6 ustawy).  Dotychczas podatnicy ci mieli obowiązek przejść na zasady ogólne od 1 stycznia następnego roku.

Natomiast z możliwości kwartalnego rozliczania się z ryczałtu będą mogli skorzystać podatnicy, których przychód /bez VAT/ w 2007 r. nie przekroczył 94.200 zł /25 tyś. euro/

2.3. Najem – przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą być opodatkowane  8,5% stawką ryczałtu  jeśli nie przekroczą 4 tys. euro - w 2008 r. jest to kwota 15 072 zł. Powyżej tej kwoty ryczałt wynosi 20%. Przeliczenia euro dokonuje się zgodnie z ustawa według średniego kursu NBP z 1 października.

2.4. Księgi handlowe będą zobowiązani prowadzić podatnicy, których przychody /bez VAT/ w 2007 r. przekroczą 302.200 zł /równowartość 800 tyś. euro przeliczona na złote wg średniego kursu NBP ogłoszonego 28.09.2007 r. wynoszącego 3,7775 zł – tabela 189/NBP/2007 r.

2.5.  Jednorazowa amortyzacja – limit składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych  podlegające jednorazowej amortyzacji w danym roku wynosi zgodnie z ustawą o pdof 50 tys. euro -  w 2008 r. kwota ta wynosi 188 tys. zł. Do przeliczenia euro na złote w myśl ustawy o pdof stosuje się  (tak jak  w ryczałcie) kurs ogłaszany na pierwszy roboczy dzień października.

 

3.WYŻSZA ULGA NA DZIECI ZA 2007 R.

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podwyższając ze 120,0 zł do 1145,08 zł ulgę na każde dziecko /Dz. U. nr 191, poz. 1361 z 2007 r./.  Nie zmienią się zasady korzystania z ulgi, co oznacza że odliczą ją tylko podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Ulgę odlicza się od podatku pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu rocznym. Ulga przysługuje podatnikom wychowującym własne lub przysposobione dzieci małoletnie, dzieci bez względu na wiek,  które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym,  jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów z wyjątkiem wolnych od podatku, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodujacej obowiązku zapłaty podatku. Kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga małżonków z tym, że może ją odliczyć jeden z małżonków lub też oboje we wspólnym zeznaniu rocznym. Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z przepisami ustawy o pdof ulga ta przysługuje jedynie podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej. Nie mogą więc z niej skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się według podatku liniowego oraz według ryczałtu i karty podatkowej. /Związek Rzemiosła Polskiego pismem z dn. 16.10.07 r. zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności ww. przepisów ustawy z art. 32 Konstytucji RP.
Zdaniem ZRP przepis ten ma dyskryminujący charakter, gdyż wyklucza z prawa do korzystania z ulgi prorodzinnej podatników opłacających podatek według stawki liniowej lub ryczałtowo./

 

4. Wzory rocznego obliczenia podatku

W Dz. U. nr 148, poz. 1044 z 2007 r. opublikowano rozporządzenie Min. Fin. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowością dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dodanie nowych rubryk, w tym m.in. należnych zaliczek płaconych w poszczególnych miesiącach lub kwartałach roku.

 

5 Nowe ryczałty samochodowe

Od 14 listopada 2007 r. wzrastają stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu. Będą one wynosić:

            - dla samochodu osobowego do 900 cm sześc. 0,5214 zł

            - dla samochodu osobowego powyżej 900 cm sześc. 0,8358 zł

            - dla motocykla 0,2302 zł

            - dla motoroweru 0,1382 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu z 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów

 

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (DzU z 30 października 2007 r. nr 201, poz. 1462).

Stawki, obowiązujące od 1 marca 2004 r., wynosiły:

            - dla samochodu osobowego do 900 cm sześc. 0,4894 zł

            - dla samochodu osobowego powyżej 900 cm sześc. 0,7846 zł

            - dla motocykla 0,2161 zł

            - dla motoroweru 0,1297 zł

 

6. Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowań wypłaconych z polisy OC

Sąd Najwyższy w uchwale z 17.05.2007 r. /sygn. akt III CZP150/06/ rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące uwzględniania podatku VAT w przypadku odszkodowań wypłaconych z tytułu polisy OC na podstawie kosztorysu, jeżeli poszkodowany nie jest podatnikiem VAT.

 

7. Klauzula napraw – zmiana w prawie własności przemysłowej

Z dn. 1 listopada br. obowiązuje ustawa nowelizująca prawo własności przemysłowej (Ustawa z 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej - Dz. U. nr 136 poz. 958 z  2007). Najbardziej kontrowersyjnym jej przepisem jest tzw. klauzula napraw. Producenci niezależni od koncernów będą mogli podjąć produkcję części zamiennych, pod warunkiem, że te części będą użyte do naprawy. Mogą przeznaczać produkowane przez siebie części tylko do napraw konkretnego pojazdu. Nowy art. 1061 brzmi:      :

"Art.                       1.  Ochrona z tytułu prawa z rejestracji wzoru nie przysługuje wytworowi, który stanowi część składową wytworu złożonego, używaną do naprawy tego wytworu w taki sposób, by przywrócić mu jego wygląd początkowy.

        2.   Osoby trzecie mogą korzystać z wytworu, o którym mowa w ust. 1, poprzez jego wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub poprzez składowanie takiego wytworu dla takich celów”.

 

Klauzula części zamiennych w nowym prawie własności przemysłowej dotyczy wszystkich widocznych części składowych np. elementy karoserii, zderzaki, lusterka, reflektory, i  nie tylko motoryzacyjnych np. urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak pralki, zmywarki do naczyń, części do telewizorów, sprzęt DVD, radia itd. Części zamienne, które nie mają takiej cechy i są chronione jako wzory przemysłowe, nadal będą produkowane wyłącznie przez uprawnionych producentów.  Skutkiem nowelizacji zwiększy się możliwość wykorzystywania w naprawach aut części zamiennych, które pochodzą bezpośrednio od producentów, którzy nie są związani z koncernami umowami licencyjnymi.  Na wprowadzenie klauzuli napraw naciskali przede wszystkim przedsiębiorcy produkujący części samochodowe, natomiast przeciwne było Ministerstwo Gospodarki. Lobby ubezpieczeniowe argumentowało, że dzięki nowemu przepisowi stanieją zarówno części zamienne, jak i usługi, w tym także składki ubezpieczeniowe. Ministerstwo miało zastrzeżenia, gdyż uważało, że obniżenie cen części zamiennych nie zagwarantuje automatycznie zmniejszenia cen usług,  czy składek. Teraz, gdy ustawa zacznie obowiązywać, wszystko będzie zależeć od dobrej woli producentów i ubezpieczycieli. Klienci nie mogą od warsztatów usługowych skutecznie żądać obniżenia cen. /więcej informacji na stronie www.motoryzacja.home.pl/.

 

8. Zmiany w rejestracji pojazdów sprowadzanych z UE

Ministerstwo Transportu informuje, że od 25 grudnia 2007 r. do wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściciel pojazdu będzie zobowiązany przedłożyć dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany. Z tym dniem dla ww. pojazdów nie będą mogły być uznawane inne (niż dowód rejestracyjny) dokumenty stwierdzające rejestrację pojazdu, wydane przez organy właściwe do rejestracji pojazdów w państwie członkowskim UE. Do postępowań wszczętych a niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem 25 grudnia 2007 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przepis ten stanowi wdrożenie wymagań Art. 5 Dyrektywy 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów. Stosowna ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 176, poz. 1238 w dniu 25.09.2007 r.. Podstawą zmian procesu rejestracji pojazdów jest zmieniona w Art. 11 ww. ustawy ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w której uchylony został art. 72 ust. 2 pkt 4 i dodany w tym artykule ust. 2a. Ministerstwo Transportu informuje, że niektóre państwa

 

członkowskie wydają dowód rejestracyjny składający się z dwóch części: I i II. Według posiadanej wiedzy obecnie dwuczęściowy dowód rejestracyjny jest stosowany przez Niemcy, Austrię, Holandię, Szwecję, Bułgarię, Luksemburg, Finlandię i Norwegię.
W powyższym przypadku, zgodnie z ww. Artykułem Dyrektywy 1999/37/WE i wykonawczym §3 ust. 2a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 122, poz. 1123, z późn.zm.), wnioskujący o rejestrację pojazdu sprowadzonego z takiego państwa powinien dołączyć obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli właściciel pojazdu nie dołączył II części dowodu rejestracyjnego to tylko w szczególnych przypadkach - jej utraty, zgubienia lub zniszczenia - organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim. Ponadto informujemy, że dla użytkowników pojazdów w ruchu drogowym ważny jest również wprowadzony w ustawie - Prawo o ruchu drogowym - przepis art. 71 ust. 5a, który określa, że w przypadku, gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w ust. 5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo. Podstawa do żądania okazania takiego dokumentu dla organów kontroli wynika z art. 129 ust. 2 pkt 2a Prawa o ruchu drogowym. Przepis ten wszedł w życie 10 października 2007 r. źródło:Ministerstwo Transportu 29.10.2007 r.

 

II. SPRAWY ZUS-owskie

 

1. Informujemy, że zgodnie z ustawą z 07.09.2007 r. /Dz. U. nr 191, poz. 1369 z 2007 r./ do 31.12.2008 r. będzie można nabywać prawo do wcześniejszych emerytur na dotychczasowych zasadach. Dotyczy to osób urodzonych po 31.12.1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., o ile nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa. Zupełną nowością jest natomiast wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23.X.2007 r. z którego wynika, że nie tylko kobiety w wieku 55 lat i z 30-letnim stażem mogą przejść na wcześniejszą  emeryturę, ale z tego przywileju będą mogli skorzystać również mężczyźni, którzy skończą 60 lat i osiągną 35-letni staż pracy. do tej pory oprócz wieku i stażu niezbędne było posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy.

Nowy przepis jednak zacznie obowiązywać dopiero po upływie 12 m-cy, bo tyle czasu dał Trybunał Sejmowi, aby zmienił niekorzystne przepisy obecnej ustawy emerytalnej – ww. publikacja ukazała się na łamach Rzeczpospolitej – Prawo co dnia z 24.10.2007 r.

2. W kolejnej ustawie z 7.09.2007 r. /Dz. U. nr 191, poz. 1368 z 2007 r./ dotyczącej również emerytur, zagwarantowano emerytom coroczną waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1.03.2008 r. Wskaźnikiem waloryzacji ma być średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym.

 

III. Zmiany w kodeksie pracy /Dz. U. nr 181, poz. 1288 z 2007 r./ polegają w szczególności na wprowadzeniu możliwości zatrudnienia pracowników w formie telepracy.

Telepracownikiem jest taki pracownik, który wykonuje pracę regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i przekazuje pracodawcy wyniki swojej pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Warunki stosowania telepracy określa pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę, że praca może być wykonywana w formie telepracy może nastąpić w trakcie zawierania umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia, z tym, że w trakcie zatrudnienia zmiana warunków wykonywania pracy może nastąpić na mocy porozumienia stron.

W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy, każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy  w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy telepracy i przywrócenie poprzednich  warunków wykonywania pracy. Pracodawca obowiązany jest:

- dostarczyć pracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy,

- ubezpieczyć sprzęt;

- pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,

 

- zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu, chyba że strony postanowią inaczej w odrębnej umowie.

Jednocześnie pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy, w tym w domu telepracownika za jego uprzednią zgodą.

Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, ponadto może przebywać na terenie zakładu pracy, korzystać z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy.

 

IV. Sprawy Uczniowskie

Informujemy, że zgodnie z art.70 bust.3  ustawy o zmianie ustawy o systemie  oświaty /Dz. U. nr 145, poz. 1532 z 2004 r./ aktualna kwota dofinansowania z tytułu wyszkolenia ucznia młodocianego, z którymi umowa została zawarta po 31.12.2003 r. wynosi:

- przy okresie kształcenia 36 miesięcy – 8.080,77 zł

- przy okresie kształcenia 24 miesiące – 4.848,46 zł

Za każdy miesiąc przyuczenia do wykonywania pracy – 240,00 zł.

 

Natomiast zgodnie z Dz. U. Nr 218, poz. 1594 i 1595 z 2006 r. ulga w podatku  dochodowym w odniesieniu do uczniów, z którymi umowy o naukę zawodu zostały zawarte przed 01.01.2004 r. wynosi:

            - przy szkoleniu do 24 miesięcy – 4.896,18 zł

            - przy szkoleniu ponad 24 miesiące – 8.160,31 zł.

 

V. Minimalne wynagrodzenie pracowników od 01.01.2008 r. – wynosić będzie 1.126,00 zł, z tym, że w I roku pracy można wypłacić 80 % tego wynagrodzenia tj. 900,80 zł, a w drugim i kolejnych latach 100 % /do stażu nie liczy się tutaj  okresu  nauki zawodu /Dz. U. 171, poz. 1209 z 2007 r./

 

VI. Zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego wprowadziła ustawa z 11.05.2007 r. /Dz. U. Nr 127, poz. 880/, przy czym:

 

VII. BHP

 

W treści Dz. U. Nr 196 poz.1420 z 2007 r. pojawił się nowy wzór zaświadczenia dotyczącego szkolenia BHP. Wzór dokumentu jest dostępny w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych oraz załączamy do niniejszego komunikatu. Szkolenia takie mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające ściśle określone przez ten przepis kwalifikacje. Pracodawca nadal przeprowadza szkolenia wstępne w dotychczasowy sposób. Zlikwidowano jedynie pojęcie szkolenia okresowego i zastąpiono go pojęciem szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, wprowadzono również drobne korekty do dotychczasowego wzoru dokumentu. Nowy druk zaświadczenia obowiązuje od ..24 listopada 2007 r.

 

 

 

S Z K O L E N I A     Z A W O D O W E -   EKSPERCI - PROGRAMY

 

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA   CECHU                tel./ 00 22/  635-04-64

 

 Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy poniedziałek  w godz. 14.00 – 16.00   również w sprawach rozliczeń podatku dochodowego – rozliczeń rocznych PIT

 

Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego –    w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 –16.00

 

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców  Zapraszamy właścicieli zakładów na  kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat.   NOWY TERMIN !!!

 

Koszt szkolenia 150,00 zł (zapisy do końca listopada br.) cena od uczestnika dla grupy 15 osobowej. Zajęcia planujemy w godz. popołudniowych,  w sali wykładowej Cechu na ul. Podwale 11, Warszawa. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.

Zgłoszenia telefoniczne 0 22 635-04-64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKLAMA  NA STRONIE INTERNETOWEJ CECHU

Chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość zamieszczania reklam w naszym serwisie

internetowym  www. motoryzacja.home.pl. Możemy zaoferować Państwu trzy formy

reklamy.Zapraszamy do przedstawienia Państwa ciekawych ofert, promocji, nietypowych usług. 

 

Banery reklamowe w formacie gif o wielkościach:

1. 150 x 75                  - cena netto  50,00 zł za emisje przez 30 dni

2. 150 x 150               - cena netto 70,00  zł za emisje przez 30 dni

2. 468x60 -                 - cena netto 100,00 zł za emisje przez 30 dni

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO –  zapisy  - jesień 2007

Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki zawodu, przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami. Cena kursu: 250,00 zł dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/

 

PROGRAMY RABATOWE DLA CZŁONKÓW –   na www.motoryzacja.home.pl/Cech/services.htm

 

 

GIEŁDA OFERT PRACY

Na stronie internetowej Cechu zamieszczane są ogłoszenia o wolnych miejscach pracy – giełda ofert – zgłoszenia prosimy nadsyłać według załączonego wzoru.

Zasady współpracy: oferty pracy dla uczniów i pracowników są zamieszczane bezpłatnie; zamieszczenie oferty nastąpi po przesłaniu wypełnionej ankiety;  Cech nie bierze odpowiedzialności prawnej za pośredniczenie w Giełdzie ofert;  każda oferta będzie zamieszczona w serwisie www na okres ważności oferty wpisanej w ankiecie. /Ankieta zgłoszeniowa dostępna w biurze Cechu lub na stronie www.motoryzacja.home.pl/.

 

PRACA  dla uczniów i pracowników w warsztatach samochodowych –

oferty o wolnych miejscach znajdziesz -

 

na stronie:      www.motoryzacja.home.pl

 

 

STARSZY CECHU

JANUSZ ZDORT

 

 

 

…………………………….

 (nazwa organizatora kursu)

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE

 

o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

Pan ..... .........................................................................................................................................

(imię, imiona i nazwisko)

 

urodzony/a/  dnia .......................................... r.  w ........................................................................

 

ukończył  ......................................................................................................................................

(pełna nazwa szkolenia podać rodzaj szkolenia i grupę osób, dla których jest przeznaczone)

 

zorganizowane w formie ................................................... przez ................................................

 

......................................................................................................................................................

(nazwa organizatora szkolenia)

 

w okresie od dnia ........................................ r. do dnia ........................................ r.

 

Celem szkolenia było ...................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

Zaświadczenie wydano na podstawie § 16 ust. 3 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z 2004r. z późniejszymi  zmianami ).

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................ dnia ............................................ r.

 ( miejscowość )                                 (data wystawienia zaświadczenia )

 

 

 

 

 

 

Nr zaświadczenia wg rejestru ....................................

 

 

 

 

 

                                                                                       .................................................................

                                                                                        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez              

                                                                                         organizatora szkolenia )

 

 

 

 

 

 

 

Tematyka szkolenia

 

 

Lp.

 

 

Temat szkolenia

Liczba godzin zajęć tematycznych

 

Liczba godzin zajęć praktycznych

 

1

Kodeks Pracy, ogólne przepisy BHP

 

2

 

 

2

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w warsztacie mech. samochodowej

 

2

 

 

3

Wiedza o pracy  i człowieku

1

 

 

4

Bezpieczeństwo pracy przy pracach spawalniczych

 

3

 

 

5

Ochrona przeciwpożarowa

1

 

 

6

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

               10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA GIEŁDY OFERT PRACY

dla firm poszukujących uczniów i pracowników

 

 

prosimy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI

 

* W wybraną odpowiedź prosimy wstawić X

 

Imię i nazwisko: .................................................................................

 

Nazwa FIRMY:    .................................................................................

 

Adres:             .................................................................................

 

tel. kontaktowy           .................................. e-mail: ....................................

 


Poszukiwany:             * uczeń                                  

 


                                               * pracownik

 

w zawodzie:    .................................................................................

 

wymagania/oczekiwania:

 

.........................................................................................................

 

.........................................................................................................

 

Oferta ważna do:  ...............................................................................

 

Jestem zainteresowany/a/ umieszczeniem mojej oferty w biuletynie elektronicznym

i wersji papierowej oraz na stronie internetowej www.motoryzacja.home.pl Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Umieszczenie ofert jest bezpłatne.

 


         *tak                                                                               *nie

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 97 r., Nr 133 poz. 883).

 

.......................................                                ................................................

             Miejscowość, data                                                Pieczątka i podpis właściciela firmy