ogólnOpolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych

Związku Rzemiosła Polskiego

 

W dniu 8.11.2005r. w siedzibie ZRP przy ul. Miodowej 14 odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie członków Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych. Wybrano nowy skład 10-osobowego Prezydium OKRM, który ukonstytuował się następująco:

1.      Andrzej Duch                   -           Przewodniczący OKRMot.

2.     Jerzy Łęczycki                -          Vice Przewodniczący OKRMot.

3.     Janusz Zdort                   -           Vice Przewodniczący OKRMot.

4.     Tadeusz Dąbrowski         -           Vice Przewodniczący OKRMot.

5.     Józef Wawrowski              -          Sekretarz OKRMot.

6.     Tomasz Krajewski            -           Skarbnik OKRMot.

7.     Borys Piech                      -           członek Prezydium OKRMot.

8.     Donald Trojak                   -           członek Prezydium OKRMot.

9.     Józef Starczała                 -           członek Prezydium OKRMot.

10.   Adam Biedroń                  -            członek Prezydium OKRMot

 

 

 

 

 

 Apel Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego do PZU


Związek Rzemiosła Polskiego zaapelował do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń o wstrzymanie się ze stosowaniem nowej procedury likwidacji szkód ("Rz" z 15 października "Części nie tylko oryginalne") do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy zapytania skierowanego przez rzecznika ubezpieczonych o możliwość stosowania części nieoryginalnych w trakcie naprawy powypadkowej /Rzeczpospolita 7.11.05/, /fragment apelu/:

”W związku ze stosowaniem przy rozliczaniu szkód komunikacyjnych z OC sprawcy części nieoryginalnych oraz stosowaniem do tych rozliczeń systemu Eurotax, prosimy o natychmiastowe zaniechanie tych praktyk do czasu rozstrzygnięcia problemu przez Sąd.
Części stosowane przez nasze zakłady, kupowane we wskazanych przez PZU hurtowniach zagrażają bezpieczeństwu użytkownikom dróg, powodują utratę wartości pojazdu, a także głębsze deformacje, większą podatność na korozję, pęknięcia szwów spawalniczych, słabą wytrzymałość, niezgodność spasowania Części wg normy GVO, które można stosować w naprawach powypadkowych powinny być częściami stosowanymi na pierwszy montaż.

Po przeprowadzonych rozmowach z hurtowniami, zalecanymi przez PZU wynika, że części występujące w tych hurtowniach są substytutami nie najwyższej jakości./ ...../ więcej na stronie www.motoryzacja.home.pl

 

 

 

 

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z POLIS UBEZPIECZENIOWYCH A RACHUNEK EKONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

z uwzględnieniem zmian w ustawach ubezpieczeniowych oraz w  świetle   zmian sposobu  ustalania  wartości odszkodowania  przez towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym PZU SA od 1 sierpnia br.    

Praktyczne warsztaty  poprowadzi znany ekspert z zakresu techniki motoryzacyjnej i ubezpieczeń komunikacyjnych, publicysta prasowy, autor książki - Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych - Pan ANDRZEJ MAKOWSKI

NOWY termin:             10 styczeń 2006 r./ wtorek/               120,00 zł od osoby

 

 

I.    Sprawy podatkowe

 

1.      Podatek VAT w 2006 r. będą zobowiązani płacić podatnicy, których przychód (bez VAT) w 2005 r. przekroczy: 39.200,- zł (10.000,- Euro x 3,9158 zł – wartość średniego kursu ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października 2005 r. po zaokrągleniu do 100,- zł), na 2005 r. limit ten wynosił 43.800,- zł. Obowiązek ten będzie ciążył również na podatnikach, którzy obrót 39.200,- zł przekroczą w trakcie roku 2006, przy czym ww. podatek należy płacić od nadwyżki ponad tę kwotę. Niezależnie od powyższego informujemy, że zgodnie z art. 113 ust. 11 Ustawy o VAT (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.) podatnik, który prawo do zwolnienia z VAT lub zrezygnował z prawa do zwolnienia, może ponownie skorzystać ze zwolnienia dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, o ile wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 10.000,- Euro (aktualnie 39.200,- zł). Natomiast już od 04 października 2005 r. obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-7 (Dz. U. Nr 185, poz. 1545 z 2005 r.) z tym, że do wyczerpania nakładu, nie dłużej niż do 31 grudnia 2005 r. mogą być stosowane dotychczasowe wzory deklaracji VAT-7.

 

2.      Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2006 r. mogą opłacać podatnicy, których przychód (bez VAT) w 2005 r. nie przekroczy 979.150,- zł (250.000,- Euro x 3,9166 – wartość kursu Euro z 30 września 2005 r.) Dla chcących opłacać ryczałt kwartalnie - przychód w 2005 r. nie może przekroczyć 25.000,- Euro, czyli 97.915,- zł, natomiast w przypadku opłacania ryczałtu z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, przychody mogą być opodatkowane stawką 8,5% dopóki nie przekroczą w 2006 r. równowartości 4 tys. Euro, czyli 15.666,40 zł.

 

3.      Księgę przychodów i rozchodów w 2006 r. opłacać będą podatnicy, których przychód bez VAT w 2005 r. był niższy niż 3.133.280,- zł.

 

4.      Księgi handlowe w 2006 r. obowiązani będą zaprowadzić podatnicy, których przychód (bez VAT) w 2005 r. wynosił, co najmniej 3.133.280,- zł (800.000,- Euro x 3.9166 zł).

 

5.      Karta podatkowa na 2006 r. – tabela miesięcznych stawek podatku dochod.:

 

 

Usługi wulkanizatorskie,

z wyjątkiem bieżnikowania opon

0

378

1

650

2

949

3

                   1122

Usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdów

0

509

1

1060

2

1473

3

2014

 

Usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą

0

 328

1

618

2

866

3

1099

4

1220

5

1426

Usługi parkingowe

 

(Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia)

o liczbie stanowisk

stawka

 

do 140

5,30 złotych od każdego stanowiska

powyżej 140 do 180

742 zł + 7,90 zł od każdego stanowiska powyżej 140

powyżej 180

1.058 zł + 9,40 zł od każdego stanowiska powyżej 180

 

6.      Odsetki od zaległości podatkowych od 28 kwietnia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r. wynosiły 14% w stosunku rocznym, od 30 czerwca 2005 r. do 27 lipca 2005 r. – 13%, od 28 lipca 2005 r. do 31 sierpnia 2005 r. – 12,5%, od 01 września 2005 r. – 12% w stosunku rocznym.

 

7.      Odsetki ustawowe od 10 stycznia 2005 r. wynoszą 13,5% w stosunku rocznym.

 

8.      Dieta za czas podróży służbowej od 01 stycznia 2006 r. wzrośnie z 21,- do 22,- zł (Dz. U. Nr 186, poz. 1554 z 2005 r.).

 

9.      Zmiany zasad zaokrąglania podatków i odsetek za zwłokę zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji ordynacji podatkowej i wejdą w życie od 01 stycznia 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1199 z 2005 r.). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 63 § 1 ordynacji, podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat, wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych, przy czym końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Dotychczas podstawę opodatkowania zaokrąglało się do pełnych złotych a podatki i odsetki do pełnych dziesiątek groszy, z wyjątkiem VAT, akcyzy i podatku dochodowego od osób prawnych, które zaokrąglać należy do pełnych złotych (Dz. U. Nr 240, poz. 2063 z 2002 r.). Nowej zasady zaokrąglania nie stosuje się do opłaty skarbowej podatku od nieruchomości i opłat administracyjnych.

 

10.          Obowiązki podatkowe związane z zakończeniem 2005 r.

 

     Obowiązek ten dotyczy zarówno opłacających podatek wg skali podatkowej (19, 30, 40%) jak

     i 19% podatek liniowy;

-                zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika o opłacaniu podatku w         formie ryczałtu ewidencjonowanego z tym, że jeżeli do 20 stycznia 2006 r. podatnik nie zgłosi       likwidacji działalności lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania uważa się, że nadal          prowadzi działalność w formie ryczałtu ewidencjonowanego;   

-                złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego wg siedziby zakładu o zastosowaniu opodatkowania w            formie karty podatkowej na 2006 r., chyba że karta podatkowa była opłacana w 2005 r.

-                złożyć oświadczenie o wyborze 19% podatku liniowego na 2006 r., chyba że podatek w tej       formie był opłacany w 2005 r.

-                pracodawcy, którzy nie dokonują rocznego rozliczenia pracownika na druku PIT-40,      sporządzają informację o wysokości osiągniętych przychodów i pobranych zaliczkach na            druku PIT-11/8B (skreślając oznaczenie „8B”)

      Natomiast, jeżeli przychody uzyskiwane są wyłącznie z umów zlecenia, o dzieło, praw autorskich, informację sporządza się na druku PIT-11/8B ale wówczas skreśla się oznaczenie             „PIT-11”. Za rok 2005 obowiązywać będzie nadal jeden druk PIT-11/8B.

            Powyższe informacje o osiągniętych przychodach w 2005 r.oraz pobranych zaliczkach na       podatek dochodowy a także składek ZUS i składek zdrowotnych  należy sporządzić w 3 egzemplarzach i w tym samym terminie przesłać 1 egzemplarz do Urzędu Skarbowego wg          miejsca zamieszkania a drugi egzemplarz wręczyć pracownikowi; 

-                pracownicy, którzy nie rozliczają się samodzielnie i złożyli oświadczenie na druku PIT-12        należy dokonać rocznego rozliczenia podatku na druku PIT-40 (nowy druk);

 

II. Sprawy ZUS-owskie.

 

1.      Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za miesiące: XII’2005 oraz I i II 2006 r.  wyliczone od kwoty: 1.408,34 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale 2005 r. wynoszącego: 2.347,24 zł) wynoszą nie mniej, niż:

 

·         emerytalna           - 19,52%         -   274,91 zł;

·         rentowa                -      13%         -   183,08 zł;

·         chorobowa           -   2,45%         -     34,50 zł; /dobrowolna/

·         wypadkowa          -   1,93%         -     27,18 zł (do 9 ubezpieczonych).

        Razem:       519,67 zł

 

2.      Składka zdrowotna za miesiące: XII’2005 r. wyliczona od kwoty: 1.871,73 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku  w III kwartale 2005 r. wynoszącego: 2.495,64 zł) wynosi 8,50%, tj.: 159,10 zł, odliczyć od podatku można 7,75% podstawy naliczenia, tj.: 145,06 zł. Natomiast w I i II 2006 r. wynosić będzie 8,75 % tj. 163,78 zł odliczyć od podatku można 7,75 % tj. 145,06 zł.

 

3.      Składka na Fundusz Pracy za miesiące XII’2005 r. oraz I i II 2006 r. wynosić będzie  2,45%, tj.: 34,50 zł.

 

4.      Limit dochodów nie powodujących zmniejszenia emerytury od 01.12.2005 r. wynosi 1.643,10 zł.

 

5.      Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została dokonana na mocy Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 139) i sprowadza się głównie do:

·         wydłużenia terminu do przejścia na wcześniejsza emeryturę z 31 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. na dotychczasowych zasadach, a mianowicie pod warunkiem, że zostaną do tego okresu spełnione następujące wymagania:

 

Powyższe zasady dotyczą osób urodzonych do 31 grudnia 1948 r. natomiast, jeżeli chodzi o urodzonych w latach 1949 ÷ 68, to oprócz ww. warunków muszą spełnić dodatkowy warunek, a mianowicie nie mogły przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego.

 

Ponadto powołana wyżej Ustawa z 27 lipca 2007 r. utrzymała możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę:

- inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom, o ile ukończyli 60 lat mężczyźni i maja  

  25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, kobiety odpowiednio 55 lat i 20 lat okresów

  składkowych i nieskładkowych;

- osobom urodzonym przed 1949 r., posiadającym prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

  spowodowanej wypadkiem przy pracy lub podczas wykonywania pozarolniczej działalności

  gospodarczej, umowy agencyjnej, umowy zlecenia pod warunkiem osiągnięcia przez kobietę

  55 lat życia i co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a przez mężczyznę 60

  lat i 25 lat takich okresów. Takie same warunki wymagane są od osób uprawnionych do renty

  z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, który zdarzył się przed 2003 r. lub z tytułu

  choroby zawodowej;

- osobom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

 urodzonym przed 01 stycznia 1949 r. o ile mają 60 lat mężczyźni i 55 lat kobiety oraz

 odpowiednio 25 i 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych i 15 lat pracy w tych ww.

 warunkach z tym, że:

q       osoby urodzone w latach 1949 ÷ 1968 muszą spełnić dodatkowy warunek, a mianowicie do 31 grudnia 2007 r. osiągnąć ww. wiek i staż i nie mogą przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego;

q       szczególne uregulowanie dotyczy osób, które wiek, okres pracy w tym także w szczególnych warunkach osiągnęły do 31 grudnia 1998 r., o ile nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązały stosunek pracy.

 

Jednocześnie ustawa stanowi, że przy ustalaniu okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy po 14 listopada 1991 r., za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego oraz tych okresów, w których pracownik na mocy przepisów szczególnych został zwolniony ze świadczenia pracy, za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego.

 

6.      Ustawa z dnia 01 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1412) wprowadza obowiązek opłacania od 01 lipca 2006 r. składek ZUS i składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, mimo że mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (do tego czasu obowiązani są opłacać tylko składkę zdrowotną). Powyższe obowiązywać będzie do czasu ustalenia prawa do emerytury. Z innych zmian wymienić należy:

·         zniesienie od 01 stycznia 2006 r. możliwości orzekania o trwałej niezdolności do pracy, gdyż co do zasady niezdolność do pracy (prawo do renty) orzekać się będzie na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu;

·         natomiast, jeżeli osobie uprawnionej do renty przez okres co najmniej 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy, orzeka się o prawie do renty na okres do dnia osiągnięcia tego wieku;

·         nowością jest przyznanie emerytury z urzędu renciście, który osiągnie wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) i ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (20 lat kobieta i 25 lat mężczyzna);

 

7.      Kolejne zmiany w ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą – w Dz. U. Nr 169, poz. 1412 opublikowano Ustawę z dnia 01 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

·         W myśl nowych przepisów przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie wykonujący pracę na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług – będzie podlegał obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnemu i rentowemu również z tytułu działalności gospodarczej, jeżeli podstawa wymiaru składek z tytułu zlecenia będzie niższa od najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu działalności gospodarczej. Oznacza to, że zawarta przez przedsiębiorcę umowa-zlecenie będzie zwalniała go z obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy przychód z jej tytułu będzie co najmniej równy kwocie 60% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału lub 30% minimalnego wynagrodzenia (w przypadku przedsiębiorców, do których stosuje się art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Przepis ten wchodzi w życie od 1 listopada 2005 r.;

·         Zwolnieni z obowiązku składania do ZUS comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych będą tylko ci przedsiębiorcy – opłacający składki ZUS za siebie lub osoby z nimi współpracujące – którzy deklarują do ZUS kwotę w wysokości najniższej podstawy wymiaru składki i jeśli nie nastąpiła w tym zakresie żadna zmiana. Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki do ZUS od wyższej podstawy niż minimalna, będą zobowiązani do comiesięcznego przesyłania do ZUS deklaracji rozliczeniowych za siebie lub osoby z nimi współpracujące. Przepis ten wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2006 r.

 

III. Oświata ZAWODOWA - Sprawy uczniowskie

 

1.      Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące: XII’2005 r. oraz I i II 2006 r.  wyliczone od kwoty: 2.347,24zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale 2005 r.) nie może być niższe od:

 

·          I roku nauki zawodu - 4%      -   93,89 zł;

·         w  II roku nauki zawodu - 5%      - 117,36 zł;

·         w III roku nauki zawodu - 6%      - 140,83 zł.

 

Minimalne wynagrodzenie pracowników od dnia 1 stycznia 2006 r. będzie wynosiło: 899,10 zł z tym, że w I roku pracy zawodowej będzie można wypłacić 80%  tegoż wynagrodzenia tj. 719,28 zł, a w drugim – 100% tegoż wynagrodzenia (w tym przypadku do stażu pracy nie liczy się okresu nauki zawodu), (Dz. U. Nr 157, poz. 1314 z 2005 r.).

 

IV. REFUNDACJE – zmiany w wypłatach

            Przypominamy Państwu, że zmiany w wypłatach refundacji zostały wprowadzone na mocy

           ustawy o promocji zatrudnienia z dn. 20.04.2004 r. /Dz. U. Nr 99 poz. 1001/ oraz Rop. Min.

           Gosp.i Pracy z 31.08.2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy

            wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom /Dz. U. 190, poz. 1951/, które zawiera

           również nowe druki wniosków o przyznanie refundacji i związane z tym formularze. Wnioski o

            podpisanie umów o refundację od 01.09.2004 r. przyjmują Ochotnicze Hufce Pracy –

            Centrum Edukacji Pracy i Młodzieży  wg miejsca odbywania nauki zawodu.

            Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach

            szkolnych winien być złożony do 30 września każdego roku.W ciągu roku szkolnego

            możliwe jest złożenie wniosku jedynie w przypadku, gdy z młodocianym zostanie rozwiązana

            umowa o pracę celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:

      - ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy

      - reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego

      - orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w          danym zawodzie przez młodocianego.

            Składając wniosek w ciągu roku szkolnego pracodawca zobowiązany jest dostarczyć   świadectwo pracy młodocianego z poprzedniego miejsca pracy potwierdzające którąś z      wymienionych powyżej sytuacji.

 

            Wnioski o zawarcie umowy dotyczące młodocianych niedokształcających się w     formach szkolnych można złożyć w centrum edukacji do 20 każdego miesiąca.

 

            Ponadto:

            - jednym z nowych warunków przyznania refundacji jest obowiązek zadeklarowania

             zatrudnienia każdego ucznia po zakończeniu przygotowania zawodowego przez okres, co

             najmniej 6 miesięcy

            - dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych winny

 

                być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem

            -   jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych może otrzymać refundację

                maksymalnie za 3-ch młodocianych, a jeżeli zatrudnia pracowników w liczbie                                                      nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych na pełne etaty na czas nieokreślony /z                    wyłączeniem pracowników młodocianych/

            -   w dalszym ciągu refundacja nie przysługuje w przypadku powtarzania roku nauki w szkole.

            Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

 

         Mazowiecka Komenda OHP -  00-060 Warszawa, ul. Królewska 27          

         tel.: 862-71-71; 827-21-54; 827-25-82          www.mazowiecka.ohp.pl      

 

  Cech rzemiosł Motoryzacyjnych występuje w imieniu pracodawców do ohp o refundacje

  za  szkolenie uczniów młodocianych  - Przygotowujemy pełną dokumentację

 

V. Zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

1.      W Dz. U. Nr 164, poz. 1366 opublikowano Ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a mianowicie:

·         od 1 listopada 2005 r. obowiązują przepisy uprawniające do obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych o poniesione i udokumentowane wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego zatrudnionego w gospodarstwie domowym. Uprawnienie to będzie przysługiwało osobom zatrudniającym gosposie domowe lub osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, osobą starszą lub chorą. Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest zawarcie umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym. Zawarcie umowy, osoba prowadząca gospodarstwo domowe, zgłasza do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu bezrobotnego. Urząd Pracy prowadzić będzie rejestr zawartych umów. Umowa ta powinna trwać nieprzerwanie przez 12 miesięcy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzającego fakt zawarcia umowy aktywizacyjnej;

 

·         kolejną zmianą wprowadzoną od 01 stycznia 2006 r. jest możliwość otrzymania refundacji z tytułu zatrudnienia bezrobotnego pracownika, jeżeli już zatrudnia się co najmniej jednego pracownika (ostatnio z pomocy finansowej mogły korzystać nawet podmioty mające zamiar zatrudnić pracownika);

 

·         ponadto, wysokość zwrotu kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnego uległa podwyższeniu z 300% do 500% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy ze Starostą, ale nadal trzeba utrzymywać to stanowisko przez 3 lata, w przypadku dużych przedsiębiorców i 2 lata w odniesieniu do przedsiębiorców małych i średnich;

 

·         od 1 listopada 2005 r. wzrosło także dofinansowanie pracodawcom wyposażenia nowego stanowiska dla bezrobotnego powyżej 50 roku życia z 400% do 500% przeciętnego wynagrodzenia;

 

·         na wniosek gminy, Starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego z pomocy społecznej, na 10 godzin w tygodniu do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu, za którą może dostać nie mniej niż 6,- zł za godzinę;

 

·         natomiast z przygotowania zawodowego nie będą mogły korzystać osoby bezrobotne do 25 roku życia, gdyż dla nich będą zarezerwowane staże;

 

·         na przygotowanie zawodowe będą kierowane jedynie długotrwale bezrobotni, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni niepełnosprawni oraz samotnie wychowujący dzieci.

 

VI. Kodeks pracy

 

Informujemy, że nastąpiła zmiana adresów Sądów, do których może odwoływać się pracownik od wypowiedzenia umowy o pracę i które należy podawać w drukach wypowiedzeń umowy o pracę i świadectwach pracy w części dotyczącej możliwości odwołania się do Sądu

Załącznik Nr 1 do komunikatu.

 

VII. Zadatek i zaliczka

 

W spisywanych umowach między kontrahentami częsta praktyką jest, w celu zabezpieczenia wykonania transakcji czy umowy, wpłacanie pewnej kwoty. Może to być zaliczka lub zadatek. Pojęcia te są bardzo podobne, ale wiążą się z odmiennymi skutkami prawnymi.

 

Najczęściej zaliczką nazywamy uiszczenie pewnej kwoty na poczet wykonania umowy (np. część wyceny). Zalicza się, więc ją na świadczenie strony, która ją dała i jest po prostu uwzględniania przez kontrahentów, jako już zapłacona część należności.

 

Zadatek natomiast dodatkowo wywołuje skutki prawne przewidziane w art. 394 kodeksu cywilnego. Na podstawie tego przepisu, jeśli w umowie nie ma odmiennego zastrzeżenia albo w stosunkach danego rodzaju nie ma innego zwyczaju, to zadatek wręczony przy zawarciu umowy w razie jej niewykonania przez jedną ze stron powoduje, że druga strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek. Jeżeli sama go wręczyła, wówczas wolno jej żądać sumy dwukrotnie wyższej. Możliwość zachowania zadatku przez stronę, która go otrzymała, bądź żądanie sumy dwukrotnie wyższej w razie niewykonania umowy przez kontrahenta wystąpi tylko wówczas, gdy zadatek wręczono przy zawarciu umowy.

 

Jeżeli strony chcą nadać skutek zadatku zaliczce wręczonej w późniejszym terminie, powinny to zaznaczyć w umowie. Zaliczka, jeżeli wyraźnie tego kontrahenci nie zaznaczą w umowie, nie wywoła takich skutków prawnych.

 

VII.  ZMIANY PRZEPISÓW BHP

 

Na podstawie – Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 sierpnia 2005 r. z dnia 15 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157 poz.1319 z 2005 r.) zmianie ulega dopuszczalny poziom hałasu, obniża się go z 85 dB do 80 dB jest to znaczna obniżka dopuszczalnego poziomu natężenia dźwięku.

 Z dniem 1 lipca br. przestał obowiązywać dotychczasowy przepis dotyczący szkoleń BHP, zlikwidowane zostały szkolenia podstawowe. Zmieniony został czas szkoleń,  ulega on skróceniu zgodnie z treścią – Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z 2004 r.). Zmienił się druk szkoleń wstępnych, wzór druku podano w treści powyższego Rozporządzenia / stanowił załącznik do komunikatu Cechu kwiecień 2005 r./

 Od dnia 1 lipca br. pracownik służby BHP musi mieć ukończone technikum BHP lub studia wyższe kierunkowe albo podyplomowe. Pracujący bhpowcy tracą swoje uprawnienia z dniem 01-07-2010 r. o ile nie uzupełnią wykształcenia. Nowo zatrudniani pracownicy służby BHP muszą już spełniać warunki nowych przepisów. Zmianom uległ wzór protokółu powypadkowego oraz karty statystycznej wypadku przy pracy.

Uwaga!!!! dotyczy to w szczególności osób zgłaszających się z chęcią przeszkolenia pracowników – muszą te osoby spełniać warunki wykształcenia wymagane dla specjalistów ds. BHP tj. studia wyższe lub podyplomowe oraz przeszkolenie pedagogiczne  zgodnie z treścią – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 poz. 704 z 1997 r., zm. Dz. U. Nr 246 poz. 2468 z 2004r., i Dz. U. Nr 116 poz. 972 z 2005 r.).

Numery zawodów GUS muszą być zgodne z treścią: – Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265 poz.2644 z 2004 r.).

 Zmianie uległy również przepisy dotyczące najwyższych stężeń i natężeń czynników  szkodliwych dla zdrowia-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z 2002 r., nowe przepisy są zawarte w- Dz. U. Nr 212 poz. 1769 z 2005 r.).Wprowadzono szereg nowych związków i uległy zmianie  wartości dopuszczalnych stężeń benzenu. Uwaga ! -  przepisy są ostrzejsze.

Pojawiły się dwa bardzo ważne akty prawne dotyczące prac w warsztatach samochodowych:

                 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2005 r. w sprawie                                     szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych substancji organicznych

       powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach,

       lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów ( Dz. U. Nr 216 poz.1826 z 2005 r.).

 

               – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów

      wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża

     bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko ( Dz. U. Nr 215 poz.

     1666 z 2005 r.) – obowiązuje z dniem 1 listopada 2005 r.:

 

            WYKAZ PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI WYMONTOWANYCH Z POJAZDÓW,         KTÓRYCH PONOWNE UŻYCIE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB  

            NEGATYWNIE WPŁYWA NA ŚRODOWISKO

 

Lp.

Przedmioty wyposażenia i części

1

Poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi, jednostkami kontroli elektronicznej i czujnikami

2

Klocki, szczęki hamulcowe

3

Przewody i uszczelnianie układu hamulcowego

4

Tłumiki układu wydechowego

5

Przeguby układu kierowniczego i zawieszenia

6

Fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa lub poduszkami powietrznymi

7

Układ blokady kierownicy

8

Immobilisery wraz z transponderami sterowania elektrycznego

9

Urządzenia przeciwwłamaniowe i alarmowe

10

Elementy elektryczne i elektroniczne układów bezpieczeństwa jazdy (w szczególności: ABS, ASR)

11

Przewody paliwowe

12

Filtry jednorazowe i wkłady filtra

13

Zawory recyrkulacji spalin

14

Instalacje zasilania gazem silników

15

Automatyczne i nieautomatyczne zestawy pasów bezpieczeństwa, łącznie z częścią pasa wykonaną z materiału, klamrami, mechanizmem służącym do zwijania pasów, aktywatorami pirotechnicznymi i mechanicznymi

16

Pióra wycieraczek szyb

17

Płyny eksploatacyjne, w szczególności: olej silnikowy, olej przekładniowy, olej do przekładni hydraulicznych, olej do układów hydraulicznych, płyn chłodzący, płyn odmrażający, płyn hamulcowy, płyn do układów klimatyzacyjnych

18

Konwertory katalityczne (katalizatory)

19

Kondensatory zawierające PCB

 

 

Starszy Cechu

Janusz Zdort

 

 

 

 

 

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA   CECHU                tel./ 00 22/  635-04-64

 

 Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy poniedziałek  w godz. 14.00 – 16.00   również w sprawach rozliczeń podatku dochodowego – rozliczeń rocznych PIT

 

Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego –    w I i III poniedziałek miesiącaw godz. 15.00 – 16.00

 

            

                 DYŻUR EKSPERTA – BIURO PRAWNE  w  poniedziałek w godz. 17.00 – 18.00  

 

  Jak uzyskać pełne odszkodowanie od Ubezpieczycieli? Jak uzyskać stawkę 100,00 zł za rbg?

 

 Na te i inne wątpliwości  bezpłatnych wyjaśnień udzielać Państwu będzie w biurze Cechu –  p. Sebastian      Sadowski – pracownik Kancelarii Radcy Prawnego Juliusza Janasa – należy  telefonicznie umówić spotkanie

 

NOWOŚĆ

 

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Nowe przepisy BHP

Z dniem 1 lipca 2005 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. - Dz.U. Nr 180 poz. 1860). Zgodnie z Kodeksem pracy art.237 11 pkt.1,2, pracodawca zatrudniający do 20 pracowników wykonujący zadania służby bhp, zobowiązany jest do ukończenia szkolenia według nowo obowiązujących przepisów.

Wyciąg z KP: art. 27311 „Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:1) zatrudnia do 10 pracowników albo 2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych”.

Termin: styczeń 2006 r. (szkolenie obejmuje 64 godziny lekcyjne ,w dniach uzgodnionych przez uczestników szkolenia). Miejsce: CRM w Warszawie  Cena: 600,00 zł – preferencyjna dla członków

Kontakt: tel/fax: 0 22 635 04 64   tel. kom. 0 608 502 875

 

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców  Zapraszamy właścicieli zakładów na  kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat.   NOWY TERMIN !!!

 

Koszt szkolenia 140,00 zł (termin-  styczeń 2006 r. ) cena od uczestnika dla grupy 20 osobowej. Zajęcia planujemy w godz. popołudniowych,  w sali wykładowej Cechu na ul. Podwale 11, Warszawa. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.

Zgłoszenia telefoniczne 22 635-04-64

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO W ZAWODACH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ – Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki oraz pracowników - kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami –

 UWAGA!!!  wydłużony czas oczekiwania na zorganizowanie grupy tylko, jeden kurs w roku

Cel kursu: przygotowanie do części pisemnej i etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego pracowników posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum /lub świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej/.

Planowany termin rozpoczęcia: MARZEC 2006 r. Koszt - członkowie Cechu  – 250,00 zł.

 

Prosimy pamiętać o terminowym wnoszeniu opłat członkowskich raz na kwartał –

w załączeniu blankiet z opłatami za IV kwartał

 

 

§         INFORMACJE:         tel./fax (0 22) 635-04-64                       0 608 502 875

§          e-mail: cech@motoryzacja.home.pl ,                             więcej informacji:  www.motoryzacja.home.pl

 

 

PROGRAMY  RABATOWE  2005

DLA CZŁONKÓW

CECHU RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH W WARSZAWIE

 

       INTER-TEAM Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 1

                                                      tel. (22) 339 89 00  fax (22) 339 89 01 

Specjalne bazowe warunki współpracy:

Rabat na części oferowane przez Inter-Team zależny od poziomu obrotu i asortymentu:

Rabat na wyposażenie warsztatowe oferowane przez Inter-Team zależny od poziomu zakupu części i inne upusty.

KONTAKT: Karol GOŚ  tel. /0 22/ 339 89 56 lub do Cechu 635-04-64

 

               POLCAR PPH - 02- 619 Warszawa, ul. Wejnerta 19   tel. /0-22/ 646 22 61

 

   Grupy rabatowe na części i wyposażenie w zależności od obrotów firmy - szczegóły w Cechu

Przed dokonaniem pierwszego zakupu Członkowie Cechu zobowiązani są skontaktować się w celu nadania NOWEGO numeru z: p. Wojtek Dubiński tel. /0-22/ 646 22 61.

 

                              BHMD -  01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 10    tel. 864 04 64

Umowa współpracy z BHMD dotyczy dodatkowych rabatów na zakupione części dla  warsztatów zrzeszonych w Cechu  oraz organizowania szkoleń i obowiązuje od 1 kwietnia 2003 r.

 

Grupy rabatowe na części i wyposażenie w zależności od obrotów  - szczegóły w Cechu.

 

       Audatex Polska Sp. z o.o. 60-324 Poznań ul. Marcelińska 90    tel. (61) 88-62-470  

Oferta na oprogramowanie:

- 10 % zniżki za wynajem oprogramowania AudaStation,

- dwie spośród wszystkich kalkulacji w ciągu miesiąca nie będą objęte opłatą ryczałtową za bazę

  danych dla podmiotów korzystających z oprogramowania AudaStation,

- 33 % zniżki na opłatę za korzystanie z usługi AudaUpdate (aktual. bazy danych przez Internet),

- 20 % zniżki za szkolenia z obsługi programów organizowane przez Audatex Polska,

- bezpłatne trzy miesiące wynajmu oprogramowania dla nowych użytkowników Audatex Polska.

            Rabaty nie będą się sumować z innymi, które pochodzą z innych promocji.

Użytkownik musi przedstawić potwierdzenie z Cechu oraz podpisać odpowiedni aneks do umowy.

 

     ARIPOL" Spółka z o.o. ul. Chełmżyńska 5, WARSZAWA tel.: (0-22) 879-92-81 

Środki ABEL – AUTO    - najwyższa profesjonalna jakość po konkurencyjnych cenach.

Cech wynegocjował dla swych Członków specjalny upust cenowy. Tak więc produkty o najwyższej profesjonalnej jakości i skuteczności można będzie nabyć po bardzo konkurencyjnych cenach.

Zaletą tych środków jest to, że praca nimi odbywa się rzeczywiście na sucho. Przypadkowe zabrudzenia uszczelek z łatwością wykrusza się na sucho.Odnośnie chemii warsztatowej firma rekomenduje 3 środki, których zastosowanie pozwala zaspokoić gros potrzeb warsztatowych, jeśli chodzi o tzw. aerozole techniczne oraz środki czystości. Szczegółowa oferta w Cechu.

Zamówienia na środki ABEL - AUTO można składać w Cechu lub bezpośrednio w firmie ARIPOL- podać hasło: „CECH”, która towar dostarcza na własny koszt oraz przeprowadza szkolenie tel./0 22/ 879 78 13 lub 879 92 81

LINDSTROM  - wynajem i serwisowanie odzieży roboczej i mat

Informujemy Państwa  o podpisaniu porozumienia z firmą Lindstrom Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 24 o podpisaniu porozumienia w ramach,  którego firma Lindstrom  gwarantuje  zakładom zrzeszonym w Cechu:

- 20% upust od obowiązujących cen na usługi związane z wynajmem odzieży roboczej i mat podłogowych oferowane przez Lindström sp. z o.o.  

Kontakt: Lindstrom Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214; 02-486 Warszawa Tel.  335 98 59