KOMUNIKAT CECHU RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH – GRUDZIEŃ 2006


I. SPRAWY PODATKOWE


 1. Obowiązki podatkowe związane z zakończeniem 2006 r.


Obowiązek ten dotyczy zarówno opłacających podatek wg skali podatkowej (19, 30, 40%)

jak i 19% podatek liniowy;

- zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika o opłacaniu podatku

w formie ryczałtu ewidencjonowanego z tym, że jeżeli do 20 stycznia 2007 r. podatnik

nie zgłosi likwidacji działalności lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania uważa

się, że nadal prowadzi działalność w formie ryczałtu ewidencjonowanego;

- złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego wg siedziby zakładu o zastosowaniu

opodatkowania w formie karty podatkowej na 2007 r., chyba że karta podatkowa była

opłacana w 2006 r.

- złożyć oświadczenie o wyborze 19% podatku liniowego na 2007 r., chyba że podatek w

tej formie był opłacany w 2006 r.

- pracodawcy, którzy nie dokonują rocznego rozliczenia pracownika na druku PIT-40, sporządzają informację o wysokości osiągniętych przychodów i pobranych zaliczkach na druku PIT-11/8B (skreślając oznaczenie „8B”). Natomiast, jeżeli przychody uzyskiwane

są wyłącznie z umów zlecenia, o dzieło, praw autorskich, informację sporządza się na

druku PIT-11/8B ale wówczas skreśla się oznaczenie „PIT-11”. Za rok 2006

obowiązywać będzie nadal jeden druk PIT-11/8B.

Powyższe informacje o osiągniętych przychodach w 2006 r. oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy a także składek ZUS i składek zdrowotnych należy sporządzić w 3 egzemplarzach i w tym samym terminie przesłać 1 egzemplarz do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania a drugi egzemplarz wręczyć pracownikowi;

- pracownikom, którzy nie rozliczają się samodzielnie i złożyli oświadczenie na druku PIT-

12 należy dokonać rocznego rozliczenia podatku na druku PIT-40 (nowy druk);zamieszkania podatnika zeznanie podatkowe za 2006 r. oraz wpłacić różnicę między należnym podatkiem a sumą wpłaconych zaliczek na obowiązującym druku rozliczenia /NOWE DRUKI/ - PIT-36, PIT-36L, PIT -37, PIT-38


2 . Rozliczenie podatku dochodowego za 2006r.


Skala podatkowa w 2006 r. przedstawia się następująco:


Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad do

Podatek wynosi

37.024,- zł

19% minus 530,08 zł

37.024,- zł 74.048,- zł

6.504,48 zł + 30% nadwyżki ponad 37.024,- zł

74.048,- zł

17.611,68 zł + 40% nadwyżki ponad 74.048,- zł


Z powyższej skali wynika, że w 2006 r. opodatkowaniu będą nadal podlegały dochody powyżej 2.789,89 zł, zaś kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wyniesie 44,17 zł.


Informujemy ponadto, że w 2006 r.:Niezależnie od powyższego informujemy, że:


Ponadto w 2006 r. pozostawiono ulgę na rehabilitację osób niepełnosprawnych, odliczaną od dochodu (przychodu w ryczałcie ewidencjonowanym), w tym na:
Niezależnie od powyższego przypominamy, że podatnicy opodatkowani 19% stawką podatku liniowego nie mogą korzystać z ulg, ani wspólnego rozliczenia z małżonkiem ani dla matek

samotnie wychowujących dzieci z tym, że od dochodu będzie można odliczać ZUS za siebie i osoby współpracujące, a od podatku – składkę zdrowotną w wysokości 7,75%. Natomiast dochodów tych nie łączy się z dochodami z innych źródeł.


3. Podatek dochodowy w 2007 r. – zmiany

zostały wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 16 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z 2006 r.) i polegają w szczególności na waloryzowaniu progów podatkowych i kwoty wolnej od podatku, zatem:

 

Skala podatkowa na 2007 r. przedstawia się następująco:


Podstawa obliczenia podatku w złotych                         ponad                      do   

Podatek wynosi

                         43.405,- zł

19% minus 572,54 zł

  43.405,- zł       85.528,- zł

    7.674,41 zł + 30% nadwyżki ponad   43.405,- zł

  85.528,- zł    

  20.311,31zł + 40% nadwyżki ponad   85.528,- zł


Z powyższej skali wynika, że w 2007 r. opodatkowaniu będą nadal podlegały dochody powyżej 3.013,37 zł, zaś kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wyniesie 47,17 zł.


Informujemy ponadto, że w 2007 r. nadal:

- zaliczka od umów zlecenia i o dzieło będzie wynosiła 19%, a koszty uzyskania 20% lub 50%;

- koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy będą wynosiły:

o     dla pracujących na jednym etacie 108,50 zł miesięcznie i 1.302,00,- zł rocznie;

o     dla wieloetatowców – maksymalnie 1.953,23 zł rocznie;

o    dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania 135,63 zł

miesięcznie i 1.627,56 zł rocznie;

o    dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców – maksymalnie 2.441,54 zł rocznie;

o    dla osób powołanych do zarządów, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych 108,50 zł miesięcznie, a gdy dochody są z więcej niż jednego źródła – maksimum 1953,23 zł rocznie.

 

Ponadto w 2007 r. z innych zmian wymienić należy:

1. zwolniono płatników zaliczek na podatek dochodowy z obowiązku składania do urzędów skarbowych miesięcznych deklaracji podatkowych z tytułu wypłacanych należności z umów o pracę, działalności wykonywanej osobiście, w tym umów zlecenia i o dzieło (art. 13 ust.1 pkt 2 i 4-9 ustawy o PIT) czyli składania deklaracji PIT -4. Będą oni jednak zobowiązani do przekazania w terminie do końca stycznia następnego roku /po raz pierwszy będzie to 31.01.2008 r./ do Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika będącego osoba fizyczną (zaś według siedziby w przypadku płatników nie będących osobami fizycznymi) zeznania rocznego za rok 2006;

2. uproszczono zasady przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. Darowizna będzie przekazywana, na wniosek podatnika, za pośrednictwem urzędu skarbowego w wysokości nie przekraczającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu kwoty darowizny do pełnych dziesiątek groszy (w dół). Darowizna warunkowana jest terminowym złożeniem zeznania.

3. opodatkowaniu nie będą podlegały nie tylko alimenty na rzecz dzieci, ale także alimenty na rzecz innych osób, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł;

4. wprowadzenie możliwości odliczania od podatku kwoty 120,00 zł rocznie na każde

wychowywane przez podatnika dziecko do lat 18 oraz uczące się i studiujące do lat 25.

Takie samo odliczenie będzie przysługiwać na dziecko, które otrzymuje zasiłek

pielęgnacyjny bez względu na jego wiek. Odliczenie będzie dotyczyć obojga rodziców. Jeżeli rodzice się rozwiedli albo są w separacji, skorzysta z niego ten rodzić, którym dziecko faktycznie mieszka (jeżeli dziecko mieszka u jednego z rodziców przez część roku, a przez część u drugiego) prawo do ulgi będzie dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy przebywania dziecka u danego rodzica.5. honorowi krwiodawcy będą mogli pomniejszyć swój dochód do opodatkowania w wysokości niedobranego ekwiwalentu, jaki należałby się im za oddaną krew zgodnie z przepisami o publicznej służbie krwi;

6. nadal przysługuje prawo do wspólnego rozliczania małżonków i samotnych rodziców, z tym, że jeżeli chodzi o małżonków muszą oni przez cały rok pozostawać w związku małżeńskim i musi istnieć między nimi wspólność majątkowa;

7. zlikwidowano ulgą odsetkową od kredytów mieszkaniowych od 2007 r., ale prawo do odliczania zapłaconych odsetek od dochodu zachowają osoby, którym w latach 2002-2006 udzielono kredytu (pożyczki) na cele mieszkaniowe. Odliczeń będzie można dokonywać na dotychczasowych zasadach, ale do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt czy pożyczkę, nie dłużej niż do 31 grudnia 2027roku. Corocznie minister finansów będzie określał wysokość limitu, od którego przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia odsetek. W roku 2006 kwota ta wynosi 189.000 zł(wysokość odsetek nie jest limitowana). Ww. ulga nie przysługuje, gdy podatnik lub jego małżonek korzystał lub korzysta z ulgi na kupno działki budowlanej na cele objęte dużą ulgą budowlaną /budowa, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, kupno mieszkania od developera, na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej/;

8. zniknie także ulga dla zatrudniających osoby bezrobotne jako gosposie, jeżeli umowa została zawarta przed 01.01.2007 r. i prawo do ulgi powstało przed tym dniem odliczenie będzie przysługiwało na dotychczasowych zasadach. Przypominamy, że w ramach tej ulgi można odliczyć od podatku wydatki poniesione z własnych środków na opłacenie składek na ZUS;

9. pozostawiono 6 % ulgę na darowizny i ulgę rehabilitacyjna;

10.zmieniono zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Obecnie sprzedaż nieruchomości po 5 latach od ich nabycia (wybudowania) jest zwolniona od podatku. Przeznaczenie w ciągu dwóch lat pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na inne cele mieszkaniowe dotychczas uprawniało do zwolnienia od 10-procentowego podatku od przychodu. Od 2007 roku będzie opodatkowywany, 19% podatkiem - dochód ze sprzedaży nieruchomości, a więc przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obejmujące udokumentowane koszty nabycia /lub wytworzenia/, powiększone o udokumentowane nakłady powiększające wartość nieruchomości poniesione w czasie ich posiadania.

UWAGA ! /Nowe zasady opodatkowania nieruchomości nie będą miały zastosowania, jeżeli przychód z ich sprzedaży stanowi przychód z działalności gospodarczej/ .

W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości (praw) dochód ustala się u każdej ze stron umowy. Zachowano zwolnienie dla nieruchomości zbywanych po 5 latach od daty nabycia oraz dodano zwolnienie dla sprzedaży mieszkań, w których podatnik był zameldowany na pobyt stały, co najmniej 12 miesięcy. Pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni oświadczenia, że spełnia się warunki zwolnienia. Nowe zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie do nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007r. Wcześniej nabyte nieruchomości będą opodatkowane na dotychczasowych zasadach (10% podatek od przychodów).


4. Najważniejsze zmiany dotyczące podatników prowadzących

działalność gospodarczą:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych /księga przychodów i rozchodów/:

 1. zniesiono obowiązek składania miesięcznych deklaracji; wpłacając zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2007 r. podatnicy nie będą musieli składać deklaracji PIT-5 lub PIT-5L (dotyczy to także dochodów z prywatnego najmu). Nadal do 20-tego każdego miesiąca trzeba będzie wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczkę na podatek.

 2. wprowadzono do ustawy definicję małego podatnika, definiując ją analogicznie jak w ustawie o VAT. Małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o pdof będzie podatnik, którego wartość przychodów ze sprzedaży brutto (tj. łącznie z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości kwoty 800 tys. EURO (przeliczenia dokonuje się wg średniego kursu EURO NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego). W roku 2007 małym podatnikiem będzie ten, którego przychody ze sprzedaży nie przekroczą 3.187.000 zł.

 3. mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność będą mogli wpłacać zaliczki na podatek dochodowy do dnia 20-tego miesiąca po upływie kwartału pod warunkiem zawiadomienia do 20-tego lutego 2007 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania.

 4. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność uzyskają możliwość zaliczania bezpośrednio do kosztów podatkowych - zakupu środków trwałych z grupy 3-8 KlasyfikacjiŚrodków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych - do kwoty 50 tys. EURO rocznie (198.725 zł). Przy określaniu limitu kwoty 50 tys. EURO nie będą brane pod uwagę odpisy amortyzacyjne dot. środków trwałych o wartości nieprzekraczającej kwotę 3.500 zł. Nowe zasady amortyzacji będą uznawane za tzw. pomoc de minimis i ich wysokość będzie miała wpływ na inne ulgi, o które może ubiegać się podatnik. Nowa ulga dotyczy zarówno nowych jak i używanych środków trwałych. Od 1 stycznia 2007 roku zostanie zlikwidowany 30 %, jednorazowy odpis amortyzacyjny dla przedsiębiorców nie należących do małych. Ww. przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości skorzystać z preferencyjnego, 30 % jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na zakup fabrycznie nowych środków trwałych z grupy 3-6 KRŚT.

 1. ujednolicono definicję samochodu osobowego, dostosowując ją do obowiązującej w ustawie o VAT, czyli pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu nie więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą z wyjątkiem samochodów, które maja otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków oraz pojazdów, które maja kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu. Pojazdy nie spełniające kryteriów samochodu dostawczego, określonych w ustawie o VAT, także na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym będą traktowane jak samochody osobowe.

 2. korzystniej zdefiniowano pojęcie kosztu uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodu będą nie tylko koszty w celu osiągnięcia przychodów, ale i także zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (koszty doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, koszty utrzymania lokalu, który czasowo nie jest wynajmowany, z wyjątkiem wymienionych w art.23 ustawy o pdof, w tym w całości wydatki na reprezentację, a wśród nich wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów /także alkoholowych/

 3. równocześnie zlikwidowano limit dotyczący wydatków na reklamę niepubliczną, co oznacza, że od 1 stycznia 2007r. wydatki reklamowe, bez względu na to, czy o charakterze publicznym, czy nie będą stanowiły koszty uzyskania przychodów

 4. określono w nowy sposób datę powstania przychodu z działalności gospodarczej - co do zasady będzie to dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania lub upływu terminu uregulowania należności, a w usługach rozliczanych okresowo (rozliczenia energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego) – ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku;

 5. przywrócono zwolnienie dla przychodów z tytułu dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanych z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego (art.21 ust.1 pkt 129). Zwolnienie dotyczyłoby m.in. dofinansowania otrzymywanego przez pracodawców z tytułu kształcenia młodocianych pracowników. Jednak, tak jak dotychczas, w dodanym w art.23 w ust.1 pkt 56) dopisano , że nie uważa się za koszty wydatków i kosztów sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa m.in. w art.21ust.1 pkt129.

10) natomiast od 2007 poważny problem mogą mieć samozatrudniający się, ponieważ

utracą oni możliwość korzystania ze statusu przedsiębiorcy. Postanowiono, bowiem, że dla

celów podatkowych za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności,

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnianie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający,

  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego,

  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Tak więc, od 1 stycznia 2007r. nie będzie przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, osoba spełniająca łącznie trzy powyższe warunki a urząd skarbowy może uznać, że wykonywane czynności odpowiadają pracy wykonywanej w oparciu o umowę o prace lub umowę-zlecenie. Wprowadzenie tego przepisu będzie skutkowało dla części osób – utratą prawa do tzw. samozatrudnienia.

11) zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.

1807 z 2004 r.) od 01 stycznia 2007 r. bezwzględnie zacznie obowiązywać przepis

nakładający na przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej (a także

do rejestru przedsiębiorców w KRS), zobowiązujący do posługiwania się numerem

identyfikacji podatkowej NIP we wszystkich pismach kierowanych w zakresie swojej

działalności do oznaczonych osób i organów.Zryczałtowany podatek od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z 2006 r.).


Informujemy, że ryczałt ewidencjonowany w 2007 r. będą mogli opłacać podatnicy, których przychody bez VAT w 2006 r. nie przekroczyły 995.875,- zł (250.000,- Euro). Natomiast z możliwości kwartalnego rozliczania się z ryczałtu będą mogli skorzystać podatnicy, których przychód (bez VAT) w 2006 r. wyniósł 99.587,50 - zł (25.000,- Euro). Z opodatkowania stawką 8,5% w formie ryczałtu od umowy najmu, dzierżawy będą mogli skorzystać w 2007 r. podatnicy, których przychód w 2006 r. z tego tytułu nie przekroczył 15.934,- zł (4.000,- Euro).


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły nadal opłacać osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych a także jawnych, z tym że obecnie wspólnikami spółek jawnych nie muszą być wyłącznie osoby prowadzące wolny zawód.


Od roku 2007 wyłączono z opodatkowania w formie ryczałtu podatników osiągających w całości lub w części przychody w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. /zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie z 16 listopada 2006 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z 2006 r./.

Od nowego roku prawo do ryczałtu ewidencjonowanego stracą przedsiębiorcy handlujący częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Wykonywanie takiej działalności będzie generalnie wyłączało z tego opodatkowania. Przedsiębiorcy handlujący częściami i akcesoriami oraz prowadzący inną jeszcze działalność, gdy będą chcieli z uzyskiwanych przychodów z niej rozliczać się w formie ryczałtu, muszą zrezygnować z handlu częściami oraz winni dokonać zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.Nie ma natomiast zmian w załączniku nr 2 do ustawy, zawierającego wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Natomiast stawki ryczałtu nie uległy zmianie i tak:Jednocześnie informujemy, że:


LIMITY

 1. Ponadto przypominamy, że książkę przychodów i rozchodów mogą opłacać w 2007 r. podatnicy, których przychód (bez VAT) w 2006 r. był niższy niż 3.186.800,- zł.


 1. Księgi handlowe w 2007 r. obowiązani będą zaprowadzić podatnicy, których przychód (bez VAT) w 2006 r. wyniósł 3.186.800,- zł. (800.000.- Euro x 3.983 zł)


 1. Karta podatkowa zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. (MP Nr 81, poz. 816) w 2007 r. wynosi miesięcznie:Usługi wulkanizatorskie,

z wyjątkiem bieżnikowania opon

0

381


1

655


2

957


3

1132


Usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdów

0

513

1

1069

2

1486

3

2032

 

Usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą

0

330

1

623

2

873

3

1108

4

1230

5

1438

Usługi parkingowe

 

(Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia)

o liczbie stanowisk

stawka

 

do 140

5,40 złotych od każdego stanowiska

powyżej 140 do 180

756zł + 8,00 zł od każdego stanowiska powyżej 140

powyżej 180

1.076 zł + 9,50 zł od każdego stanowiska powyżej 180


Ponadto przypominamy, że:


W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych najważniejsze wprowadzone zmiany to:

 1. rozszerzenie słownika pojęć o definicję samochodu osobowego, małego podatnika oraz zakładu zagranicznego,
 1. analogicznie do zmian dokonanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono nową metodę jednorazowej amortyzacji (do 50tys. EURO rocznie) dla małych podatników i rozpoczynających działalność w zakresie środków trwałych z grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.

 2. wprowadzono nową definicję kosztów uzyskania przychodów, poprzez rozszerzenie istniejącej i uznanie za koszt wydatków i odpisów dokonanych ”w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów” . W miejsce dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. rozliczenia wydatków w czasie – dokonano podziału kosztów na bezpośrednie i pośrednie, przy czym zasadą ma być rozliczanie kosztów bezpośrednich w roku, w którym zostaną osiągnięte związane z nimi przychody, zaś koszty pośrednie byłyby rozliczane w roku ich poniesienia. W przypadku kosztów pośrednich wprowadzono wymóg rozliczania ich proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

 3. przywrócono zwolnienie podatkowe dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa mieszkaniowego oraz komunalnych zakładów gospodarki mieszkaniowej w stosunku do dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

 4. zlikwidowano limit wydatków na reklamę niepubliczną zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki na reprezentację w całości nie będą uznawane za koszty podatkowe (za wyjątkiem wydatków określonych przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy).

 5. umożliwiono zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie usług medycznych pracowników.


Zmiany w podatku od spadków i darowizn /Dz. U. Nr 222, poz. 1629 z 2006 r./ polegają na zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn osób najbliższych tj. przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, ojczyma, macochę. Jednym z warunków koniecznych do zwolnienia jest zgłoszenie faktu nabycia majątku nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku dziedziczenia od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.


II. PODATEK VAT

W 2007 r. podatek VAT będą obowiązani płacić podatnicy, których przychód /bez VAT/ w 2006 r. przekroczy 39.700,- zł. Obowiązek ten będzie ciążył również na podatnikach, którzy obrót ten przekroczą w trakcie 2007 r., przy czym wówczas podatek ten należy płacić dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Uwaga!

Ponieważ w 2006 r. obowiązuje niższy limit 39.200,- zł przedsiębiorcy, którzy go przekroczyli i obowiązkowo weszli w VAT, będą płacić ten podatek także w 2007 r. nawet, jeżeli ich obroty w 2006 r. nie przekroczą 39.700,-. Z art. 113 ust. 11 Ustawy o VAT wynika bowiem, że jeżeli ktoś utracił zwolnienie, może do niego powrócić ponownie dopiero po trzech latach.


III. KASY REJESTRUJĄCE

Informujemy, że zgodnie z projektem Rozporządzenia Min. Fin. z 6.12.2006 r. w sprawie kas rejestrujących, co najmniej do 30 czerwca 2007 r. zostaje utrzymany stan obecny. Oznaczać to będzie, że obowiązek prowadzenia kas rejestrujących będą mieli generalnie podatnicy, których przychód /bez VAT/ na rzecz ludności w 2006 r. przekroczył 40.000,- zł, a także ci, którzy już mają obowiązek rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych.


IV. Sprawy ZUS - owskie


 1. Składki ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za miesiące: XII’2006 r. i I, II ’2007 wyliczone od kwoty 1.478,80 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale 2006 r. wynoszącego 2.464,66 zł) wynoszą nie mniej, niż:


Razem: - 543,75 zł 1. Składka zdrowotna za miesiące: XII’2006 i I, II ’2007 wyliczona od kwoty 1.970,65 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2006 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku wynoszącego 2.627,53 zł) wynosi w XII 2006 r. - 8,75%, tj. 172,43 zł a w I i II 2007 r. – 9,00 % tj. 177,36 zł, odliczyć można 7,75%, tj. 152,73 zł.


 1. Składka na Fundusz Pracy w miesiącach: XII’2006 r. i I i II’2007 r. wynosić będzie 2,45%, tj. 36,23 zł.


 1. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miesiącach: XII’2006 r. i I i II’2007 r.. wynosić będzie 0,10%.


 1. Limit przychodów niepowodujących zmniejszenia emerytury od 01 grudnia 2006 r. wynosi 1,725,30 zł.


 1. Zasiłek dla bezrobotnych od 01.06.2006 r. wynosi 532,90 zł.


 1. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2006 r. wynosi 73.560,- zł.


 1. Zasiłek pogrzebowy od 01.grudnia 2006 r. wynosi 4.929,32 zł.


 1. Zmiany w zasiłkach rodzinnych od 1 września 2006 r. ?Dz. U. Nr 222, poz. 1630 z 2006 r.) zostały wprowadzone w części przyznającej dodatek raz w roku, w związku z rozpoczęciem przygotowania przedszkolnego w wysokości 100,00 zł na dziecko.


10. Informujemy, że renciści prowadzący działalność gospodarczą jeszcze przez pół roku

nie muszą opłacać składek emerytalnych i rentowych, a jedynie zobowiązani są opłacać

składkę zdrowotną tj. do lipca 2007 r. Sejm w dniu 14 grudnia br. po raz drugi

przesunął termin wejścia w życie przepisu art. 9 ust. 4c ustawy o systemie ubezpieczeń

społecznych. Nowela ustawy trafiła obecnie do Senatu.


11. Minimalne wynagrodzenie pracowników od dnia 01 stycznia 2007 r. wynosi:

936,00 zł /brutto/ z tym, że w I roku pracy zawodowej można wypłacić 80% tegoż

wynagrodzenia, tj. 748,80 zł a w drugim i kolejnych latach – 100% (w tym

przypadku do stażu pracy nie liczy się okresu nauki zawodu) – (Dz. U. 171, poz. 1227

z dnia 12 września 2006 r.).


V. Sprawy uczniowskie


1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące: XII ’2006 r. i I, i II’2007 wyliczone od kwoty 2.464,66 zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale 2006 r.) nie może być niższe od:


2. Natomiast od 01.01.2007 r. wysokość ulgi uczniowskiej, do której podatnik nabył

prawo przed 01.01.2004 r. wynosi zgodnie z Dz. U. nr 218, poz. 1594 i 1595 z

2006 r.:

przy szkoleniu do 24 miesięcy – 4.896,18 zł

przy szkoleniu ponad 24 m-ce - 8.160,31 zł


Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA CECHU tel./ 00 22/  635-04-64


Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej - każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00 również w sprawie zmian w ustawach podatkowych – rozliczenia podatku PIT, PIT 28 i in.


Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego – w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 –16.00 w tym, -ocena ryzyka zawodowego, szkolenia pracowników

Więcej i taniej nie w każdym banku


Czy wasza firma ma już rachunek firmowy? Jeśli tak, to dobrze. Może być jednak jeszcze lepiej i to nie tylko w przypadku kosztów prowadzenia rachunku. Trzeba bowiem pamiętać, że rachunek nie służy jedynie do regulowania zobowiązań i otrzymywania środków od kontrahentów. To swoiste centrum dowodzenia własną firmą i podstawa do skorzystania z bardziej zaawansowanych produktów - inwestycyjnych, kredytowych, czy rozliczeniowych. O tym, co może dać firmie dobry rachunek bankowy rozmawiamy z Michałem Zielke, dyrektorem ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Banku Zachodnim WBK.


- Czy małe i średnie przedsiębiorstwa to dobrzy klienci dla banków?

- Jedni z najlepszych. To wyjątkowo dynamicznie rozwijający się segment rynku, a każda firma potrzebuje rachunku, możliwości rozliczania się z kontrahentami i kredytów. To właśnie z myślą o tych firmach wprowadziliśmy ostatnio wiele zmian w naszej ofercie kredytów.

- Ale przecież otrzymanie kredytu w banku to strasznie trudna sprawa – zabezpieczenia, biznes plany... Nawet jeśli jakiś bank z nich rezygnuje, to tylko po to, aby pożyczyć niskie kwoty.

- Nie u nas. Wprowadziliśmy właśnie na rynek kredyt bez zabezpieczeń do 100 tys. złotych i kredyt bez biznes planu do 500 tys. złotych. To jedne z najwyższych progów dla tego rodzaju kredytów na polskim rynku. Każdy klient może przy tym wybrać rodzaj kredytu, który odpowiada mu w tym momencie: na działalność bieżącą, obrotowy, inwestycyjny lub na refinansowanie inwestycji w ramach funduszy strukturalnych. Z pomocą naszych kredytów można teraz sfinansować do 100% wartości inwestycji.

- Przy takich kwotach i warunkach pewnie stosują Państwo zawiłe procedury, wymagacie wielu zaświadczeń, itp.?

- Ufamy naszym klientom. Firmy, które mają u nas rachunek od przynajmniej roku nie muszą przedstawiać aktualnych zaświadczeń z ZUS, KRUS i Urzędu Skarbowego. Staramy się, aby procedura przyznawania kredytów była równie przyjazna także dla innych firm. W efekcie wszyscy, bez względu na posiadanie u nas rachunku, mogą liczyć na otrzymanie środków z kredytu nawet po 24 godzinach od podjęcia decyzji kredytowej.

- Wyraźnie jednak faworyzują Państwo swoich stałych klientów, a co z innymi firmami? Przeniesienia konta z banku do banku to kosztowna operacja. Czy firmy, które decydują się na korzystanie z usług BZWBK mogą liczyć na jakąś rekompensatę?

- Tak, i to nawet pięćdziesięcioprocentową. O tyle właśnie – o połowę – obniżamy dla firm, które założą teraz rachunek w BZWBK opłatę za jego prowadzenie. Konto firmowe w BZWBK dla nowych klientów kosztuje teraz 15 złotych miesięcznie. To kolejna z obniżek, jaką wprowadziliśmy w tym roku, nieco wcześniej radykalnie zmieniliśmy np. opłaty za przelewy zagraniczne - całkowicie zrezygnowaliśmy z opłat za płatności przychodzące do Polski i obniżyliśmy prowizję za wysyłanie środków za granicę. Obecnie można to zrobić już za 9,50 zł, to o ponad 25 zł mniej niż przed zmianami. To szczególnie ważne dla firm, które utrzymują częste kontakty z kontrahentami zagranicznymi.

- Na opłatach obsługa bankowa się jednak nie kończy. Czy udzielają Państwo swoim klientom także innego wsparcia poza obniżkami?

- Ostatnio bardzo mocno rozbudowaliśmy sieć doradców w naszych oddziałach. Teraz o interesy naszych firmowych klientów dba 800 specjalnie przeszkolonych pracowników oddziałów. Ich zadaniem jest pomoc w tworzeniu finansowych przedsięwzięć  inwestycyjnych, znajdywanie najlepszych rozwiązań przy obsłudze bieżącej, zarządzanie płynnością  i wolnymi środkami swoich klientów. Atutem doradców BZWBK jest też bezpłatne i profesjonalne tworzenie kompleksowej oferty dla firm i przeprowadzanie profesjonalnej i co najważniejsze, szybkiej analizy kredytowej przedsiębiorstwa.

- Czyli teraz każda firma w BZWBK ma swojego doradcę?

- Każda, nawet najmniejsza. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że kontakt z doradcą zabiera cenny czas, dlatego wdrożyliśmy niedawno system internetowy, pozwalający na szybki kontakt ze specjalistą z wybranej dziedziny. W połączeniu z bezpłatnymi usługami bankowości elektronicznej, które dają możliwość całodobowego zarządzania swoimi środkami, tworzymy centrum usług bankowych dla każdego klienta firmowego w jego biurze.

- Rozumiem, że te wszystkie usługi dostępne są w wybranych oddziałach banku.

- Ależ skąd. Wszystkie usługi BZWBK dostępne są wszędzie i dla każdego, bez względu na wielkość oddziału i firmy. Każdy z naszych oddziałów oferuje wszystko, czego do działania potrzebuje nowoczesna firma. Te mniej nowoczesne też zresztą zapraszamy. O interesy każdej z nich zadbamy, jak o własne.

Rozmawiał Andrzej Michalski


ZMIANY w KODEKSIE PRACY


Zmiany w Kodeksie Pracy zostały wprowadzone


KOMISJA MOTORYZACYJNA

przy Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

Została powołana przez Zarząd Mazowieckiej Izby Rzemiosła Komisja Motoryzacyjna przy Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie na okres czteroletniej kadencji na lata 2006 -2010. Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie reprezentują: Jerzy Łęczycki – Przewodniczący Komisji, Edward Tomasz Połaski – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Janusz Zdort – członek Komisji
SZKOLENIA – REKLAMA -


Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców Zapraszamy właścicieli zakładów na kurs: BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 5 lat. - NOWY TERMIN !!! – styczeń 2007 r. - koszt 140,00 zł – faktura VATKURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO W ZAWODACH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ – zapisy - jesień 2006

Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki zawodu, przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami. .Cena kursu: 250,00 zł dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/. Termin rozpoczęcia kursu: uzależniony od ilości zgłoszeń - luty 2007 r.REKLAMA NA STRONIE INTERNETOWEJ CECHU

Chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość zamieszczania reklam w naszym serwisie internetowym www. motoryzacja.home.pl

Możemy zaoferować Państwu trzy formy reklamy. Zapraszamy do przedstawienia Państwa

ciekawych ofert, promocji, nietypowych usług.

Banery reklamowe w formacie gif o wielkościach:

1. 150 x 75

cena netto  50,00 zł za emisje przez 30 dni

2. 150 x 150

cena netto 70,00  za emisje przez 30 dni

2. 468x60

cena netto 100,00 zł za emisje przez 30 dni

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z naszym biurem.


STARSZY CECHU

JANUSZ ZDORT


12