CECH  RZEMIOSŁ

MOTORYZACYJNYCH

W WARSZAWIE

KOMUNIKAT

 

 

 


 

 

 

 

 

www.motoryzacja.home.pl

 

00-252 Warszawa, ul. Podwale 11

Tel./fax: /0 22/ 635-04-64     0 608 502 875

e-mail: cech@motoryzacja.home.pl

 

 

Warszawa, grudzień 2007 r.

 

 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne odbędzie się 4 stycznia 2008 roku (piątek)
w restauracji POD RETMANEM w Warszawie ul. Bednarska 9.
Początek spotkania o godz. 19:00.   Koszt uczestnictwa – 120 zł.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Zgłoszenia do 31.12.2007 r.:  telefon: 022 635-04-64  lub 0 608 502 875

 

 

I.  SPRAWY PODATKOWE

 

1. Obowiązki podatkowe związane z zakończeniem 2007 r.

 

            - zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika o opłacaniu podatku

            w formie ryczałtu ewidencjonowanego z tym, że jeżeli do 20 stycznia 2008  r. podatnik

            nie zgłosi likwidacji działalności lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania uważa

            się, że nadal prowadzi działalność w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Za

            prowadzących w 2008 r. działalność w formie ryczałtu ewidencjonowanego uważa się

            także tych podatników ryczałtu, którzy w 2007 r. nie przekroczyli przychodu (bez VAT)

            565.200,- zł.

         - złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego wg siedziby zakładu o zastosowaniu  

            opodatkowania w formie karty podatkowej na 2008 r. chyba, że karta podatkowa była                     

            opłacana w 2007 r.

         - złożyć oświadczenie o wyborze 19% podatku liniowego na 2008 r. chyba, że podatek w

              tej formie był opłacany w 2007 r.

 

 

    Skarbowy wg miejsca zamieszkania o wyborze kwartalnego rozliczania się z podatku

    (dotyczy to prowadzących księgi przychodów i rozchodów).

         - pracodawcy, którzy nie dokonują rocznego rozliczenia pracownika na druku PIT-40,       sporządzają informację o wysokości osiągniętych przychodów i pobranych zaliczkach na   druku PIT-11/8B (skreślając oznaczenie „8B”). Natomiast, jeżeli przychody uzyskiwane

          są wyłącznie z umów zlecenia, o dzieło, praw autorskich, informację sporządza się na

          druku PIT-11/8B ale wówczas skreśla się oznaczenie „PIT-11”. Za rok 2007 obowiązywać

          będzie nadal jeden druk PIT-11/8B.

         Powyższe informacje o osiągniętych przychodach w 2007 r. oraz pobranych zaliczkach na   podatek dochodowy,  a także składek ZUS i składek zdrowotnych  należy sporządzić w 3      egzemplarzach i w tym samym terminie przesłać 1 egzemplarz do Urzędu Skarbowego wg     miejsca zamieszkania a drugi egzemplarz wręczyć pracownikowi; 

         - pracownikom, którzy nie rozliczają się samodzielnie i złożyli oświadczenie na druku

          PIT-12 należy dokonać rocznego rozliczenia podatku na druku PIT-40 (nowy druk);

     - PIT-36- wypełniają podatnicy, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej,

        a także ci, którzy oprócz ww. dochodów osiągają równocześnie dochody z emerytury,

        renty bądź ze stosunku pracy, rozliczający się wspólnie z dzieckiem samotnie                   wychowywanym;

     - PIT-36L – wypełniają podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej

       opodatkowanej 19 % podatkiem liniowym z tym, że jeżeli osiągają również dochody z

       innych źródeł, np. z pracy, emerytury, z zysków kapitałowych, to te dodatkowe dochody

       będą rozliczane odrębnie za pomocą PIT-37 lub PIT-38, i tak:

     - PIT-37 – wypełniają podatnicy, których źródłem dochodu była umowa o pracę,

       emerytura, renta;

     - PIT-38 – jest zeznaniem o wysokości osiągniętego przychodu z zysków kapitałowych, tj.

       między innymi z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach

       mających osobowość prawną, objęcia udziałów w spółkach mniemających osobowości

       prawnej.

     - PIT-D – odliczenia mieszkaniowe /nowy druk/

     - PIT-0 – dotyczy odliczeń od dochodu z tytułu darowizn, wydatków na cele

        rehabilitacyjne, a od podatku ulgi uczniowskiej /nowy druk/:

     - PIT-M – wykazuje się w nim dochody małoletnich dzieci, podlegające łącznemu

       opodatkowaniu z dochodami rodziców /z najmu, renty rodzinnej/;

         - PIT-2K – składają odliczający odsetki z tytułu spłaty kredytu mieszkaniowego;

         - PIT-B – stanowi załącznik do PIT-36 i PIT-36L o wysokości dochodu  lub straty

           z działalności gospodarczej /nowy druk/;

         - PIT/ZG – zawiera informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku,

           stanowi załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38.

2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – ROZLICZENIE 2007

Skala podatkowa na 2007 r. przedstawia się następująco /Dz. U. nr 217, poz. 1588 z 2006 r./

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych                         ponad                      do   

Podatek wynosi

                          43.405,- zł

19% minus 572,54 zł

  43.405,- zł       85.528,- zł

    7.674,41 zł + 30% nadwyżki ponad   43.405,- zł

  85.528,- zł    

  20.311,31zł + 40% nadwyżki ponad   85.528,- zł


Z powyższej skali wynika, że w 2007 r. opodatkowaniu podlegały dochody powyżej 3.013,37 zł, zaś kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wynosiła 47,71 zł.

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2007 r.:

 

W 2007 r. zaliczka od umów zlecenia i o dzieło wynosiła 19%, a koszty uzyskania 20% lub 50 %.

 

Przypominamy o odliczeniach w 2007 r.:

         - opłacanie przewodników dla osób niewidomych z I i II grupą inwalidztwa oraz osób z           niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – 2.280,- zł;

     - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej,             zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub własności podatnika mającego na                       utrzymaniu osobę niepełnosprawną I lub II grupy inwalidztwa albo dziecko do lat 16, dla          potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo                   rehabilitacyjne – 2.280,- zł;

     - utrzymanie psów przewodników przez osoby niewidome – 2.280,- zł;

     - na leki dla osób niepełnosprawnych w wysokości różnicy między poniesionym wydatkiem   a kwotą 100,- zł miesięcznie.

 

3. PODATEK DOCHODOWY w 2008 r.

 

Skala podatkowa na 2008 r. /Dz.U. Nr 217, poz. 1588 z 2006 r./ przedstawia się następująco:

 

 

 

 

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych                         ponad                      do   

Podatek wynosi

                          44.490,- zł

19% minus 586,85 zł

  44.490,- zł       85.528,- zł

    7.866,25 zł + 30% nadwyżki ponad   44.490,- zł

  85.528,- zł    

  20.177,65 zł + 40% nadwyżki ponad   85.528,- zł

 

Z powyższej skali wynika, że w 2008 r. opodatkowaniu będą podlegały dochody powyżej 3.088,68 zł, zaś kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wyniesie 48,90 zł.

Jeżeli chodzi o pracownicze koszty uzyskania przychodów to w 2008 r. będą one wynosiły:

 

Jeżeli chodzi o ulgi w podatku, to według aktualnych przepisów, będą one przysługiwały na tych samych zasadach i w tej samej wysokości jak w roku 2007.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2008 r. w związku ze zmianą kursu Euro możliwość zaliczania bezpośrednio do kosztów środków trwałych z grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych jest mniejsza i wynosi 188.000 zł /poprzednio 198.725 zł/.

 

4. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ

    OSOBY FIZYCZNE /Dz.U. Nr 202, poz. 1958 z 2003 r. ze zmianami Dz. U. nr 217, poz. 1588

    z 2006 r./

 

Informujemy, że ryczałt ewidencjonowany w 2008 r. będą mogli opłacać podatnicy, których przychody bez VAT w 2007 r. nie przekroczyły 565.200,- zł (150.000 EURO). Natomiast z możliwości kwartalnego rozliczania się z ryczałtu będą mogli skorzystać podatnicy, których

przychód /bez VAT/ w 2007 r. wyniósł 94.200,- zł (25.000,- Euro). Z opodatkowania stawką  8,5 % w formie ryczałtu od umowy najmu, dzierżawy będą mogli skorzystać w 2008 r. podatnicy, których przychód w 2007 r. z tego tytułu nie przekroczył 15.072,- zł (4.000,- Euro).

 

Jednocześnie informujemy, że wg obecnych przepisów prawo do ryczałtu tracą podatnicy, którzy w trakcie 2008 r. przekroczą obowiązujący limit 565.200,- zł i wówczas od pierwszego dnia następnego miesiąca obowiązani są przejść na książkę przychodów i rozchodów. Dotychczas podatnicy ci mieli obowiązek przejść na książkę dopiero od 01 stycznia następnego roku. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły nadal opłacać osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych, a także jawnych z tym, że obecnie wspólnikami spółek jawnych nie muszą być wyłącznie osoby prowadzące wolny zawód. Utrzymano w dalszym ciągu zasadę, zgodnie z którą osoby wykonujące wolne zawody mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, tj. lekarze, pielęgniarki, tłumacze, udzielanie korepetycji, o ile działalność nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie  posiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej  przez nie działalności gospodarczej.

Stawki ryczałtu nie uległy zmianie:

·         17 % stawką ryczałtu ewidencjonowanego są objęte usługi wymienione w załączniku nr 2   do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, a w szczególności: pośrednictwo w sprzedaży       pojazdów mechanicznych, pośrednictwo w handlu hurtowym, usługi parkingowe, wynajmu     samochodów i pozostałych środków transportu;

·         8,5 % ryczałt dotyczy przychodów:

     - z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży

       napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;

     - z umów najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze,

      dotyczące składników związanych z działalnością gospodarczą oraz otrzymane                   odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku, związanych z działalnością       gospodarczą;

 

       - z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów z materiałów powierzonych przez 

        zamawiającego;

       - z umów najmu, podnajmu, dzierżawy przez osoby nieprowadzące działalności                  gospodarczej, o ile wielkość przychodu w roku podatkowym nie przekracza 4.000,-           Euro (od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie tej            kwoty  podatek wynosi 20%).

·         5,5 % - z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie  przewozu ładunków  taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton;

·         3 % : - z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 %;

      - z działalności usługowej w zakresie handlu;

      - z odsetek na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z prowadzoną

        działalnością, różnic kursowych, otrzymywanych kar umownych;

     - ze sprzedaży składników majątku, wykorzystywanych w działalności gospodarczej pod

       warunkiem, że ich zbycie następować będzie w okresie 6 lat po ich wycofaniu

       z działalności. Zasada ta nie będzie dotyczyła składników majątku, których wartość

       początkowa jest niższa niż 1.500,- zł.

 

Jednocześnie informujemy, że:

 

5. Księgi handlowe będą zobowiązani prowadzić podatnicy, których przychody /bez VAT/ w 2007 r. przekroczą 3.022.000 zł /równowartość 800 tyś. euro przeliczona na złote wg średniego kursu NBP ogłoszonego 28.09.2007 r. wynoszącego 3,7775 zł – tabela 189/NBP/2007 r.

 

6. Księgi przychodów i rozchodów mogą prowadzić podatnicy, którzy w 2007 r. osiągnęli przychód niższy niż 3.022.000,- zł.

 

7. Karta podatkowa zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2007 r. (MP nr 83, poz. 881 z 2007 r.) w 2008 r. wynosi miesięcznie:

 

 

Usługi wulkanizatorskie,

z wyjątkiem bieżnikowania opon

0

389

1

668

2

977

3

                 1155

Usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdów

0

 523

1

1091

2

1517

3

2074

 

Usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi

niezwiązane z ich naprawą

0

 336

1

636

2

891

3

1131

4

1255

5

1468

Usługi parkingowe

 

 

 

Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia)

o liczbie stanowisk

stawka

 do 140

5,50 złotych od każdego stanowiska

powyżej 140 do 180

770zł + 8,20 zł od każdego stanowiska powyżej 140

powyżej 180

1.098 zł + 9,70 zł od każdego stanowiska powyżej 180

 

Przypominamy, że;

 

8. PODATEK VAT 2008

 Podatek VAT w 2008 r. będą obowiązani płacić podatnicy, których przychód /bez  VAT/ w 2007 r. przekroczył 50.000 zł. Obowiązek  ten będzie ciążył  również na płatnikach, którzy obrót ten przekroczą w trakcie 2008 r., przy czym podatek ten należy płacić dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę.

Ale uwaga!

Ponieważ w 2007 r. obowiązuje niższy limit wynoszący 39.700 zł  przedsiębiorcy, którzy go przekroczą już w 2007 r. wejdą w VAT i będą go płacić także w 2008 r., nawet jeżeli ich obroty w 2007 r. nie przekroczą 50.000 zł.

Z art. 113 ust. ust. 11 ustawy o VAT wynika bowiem, że jeżeli ktoś utracił zwolnienie z podatku VAT, może do niego powrócić ponownie dopiero po trzech latach.

W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że dotychczas limity przychodów powodujące obowiązek opłacania VAT określone były w EURO i wynosiły 10 tyś. EURO, z tym, że były przeliczane na złote według kursu NBP obowiązującego na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego.

Zmiany w tym zakresie polegające na ustalaniu limitów podatkowych od razu w złotych wprowadziła nowelizacja ustawy o VAT z 19.09.2007 r. /Dz. U. Nr 192 poz. 1382 z 2007 r./

W dalszym ciągu w EURO limity przeliczane na złote obowiązują dla tzw. małych podatników uprawnionych do składania deklaracji kwartalnych, za których w 2008 r. uważa się osoby, u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku w poprzednim roku podatkowym tj. 2007 r. nie przekroczyła 800 tyś. EURO tj. 3.014 mln zł.

Przeliczenia tego dokonuje się według średniego kursu EURO ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2007 r., w zaokrągleniu do 1 tyś. zł /tabela kursów nr 190/A/NBP/2007/.

 

ZMIANA USTAWY O PODATKU VAT – OD 1 STYCZNIA 2008r.

W Dz. U. nr 192 poz. 1382 opublikowano ustawę z dnia 19.09.2007 r. zmieniającą ustawę o podatku VAT oraz ustawę o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przepisami to:

·         Wprowadzono pojęcie wartości rynkowej towarów lub usług – zgodnie z nowym przepisem przez pojęcie to będzie się rozumieć całkowitą kwotę, jaką w celu uzyskania w danym momencie konkretnych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby w warunkach uczciwej konkurencji zapłacić niezależnemu dostawy lub usługodawcy w kraju. Określono również co należy rozumieć przez wartość rynkową w przypadku, gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług.

·         Od 1 stycznia 2008 r. podwyższono z 10 tys. euro do 50 tys. zł kwotę limitu do VAT po przekroczeniu której, podatnik staje się automatycznie płatnikiem tego podatku. Od nowego roku zmieni się również limit dla sprzedaży wysyłkowej i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

·         Zmieniono definicję prezentów o małej wartości, których nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu VAT. Od 1 stycznia 2008 r. w przypadku, gdy podatnik nie prowadzi ewidencji osób obdarowanych, prezentem o małej wartości będzie towar którego wartość rynkowa (według nowej definicji) nie przekracza 5 zł. Zmiana definicji jest zdecydowanie niekorzystna, dla podatników rozdających gadżety. Gdy w obrocie detalicznym będą dostępne takie same lub porównywalne towary, a ich wartość przekraczałaby 5 zł brutto, podatnik dokonujący nieodpłatnego przekazania będzie musiał zapłacić podatek nawet jeśli rzeczywiście poniesiony koszt ich zakupu będzie niższy niż 5 zł.

 

·         Jeżeli należność określona jest w naturze oraz w przypadku wykonania czynności dla których nie została określona cena – podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o  podatek VAT.

·         Doprecyzowano, że w przypadku przekazania towarów na potrzeby inne niż związane z działalnością gospodarczą (np. na potrzeby osobiste) podstawą opodatkowania jest cena nabycia pomniejszona o podatek VAT.

·         Przedłużono stosowanie 7% stawki podatku VAT na dostawę, budowę, remonty, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Definicja budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określona jest w art. 41 ust. 12a-12c zmienionej ustawy. W myśl nowych przepisów od 1 stycznia 2008 r. infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu oraz  roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym opodatkowane będą 22% podatkiem VAT.

·         Zwolnione z podatku VAT będzie świadczenie usług przez techników dentystycznych oraz dostawa protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych.

·         Polski rząd wynegocjował w UE  przedłużenie okresu przejściowego na stosowanie niższych stawek podatku VAT na niektóre towary i usługi. Od 1 stycznia 2008 r. w dalszym ciągu 7% podatkiem VAT opodatkowane będą usługi gastronomiczne, 0% stawką książki i czasopisma specjalistyczne oraz 3% podatek VAT na nieprzetworzoną żywność i środki do produkcji rolnej.

 

Od nowego roku nie będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego od transakcji udokumentowanej fakturą, jeżeli  naliczono podatek VAT, a transakcja ta nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku. Dotychczas przysługiwało prawo do odliczenia takiego podatku, jeśli kwota wykazana na fakturze została zapłacona przez wystawcę faktury.

 

 9. STAWKI ZA UŻYWANIE PRYWATNYCH SAMOCHODÓW  DO CELÓW  SŁUŻBOWYCH

 

W Dz. U. Nr 201 poz. 1462 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu z 23.10.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Rozporządzenie obowiązuje od 14 listopada br.

 

W myśl nowych przepisów stawki za 1 km przebiegu pojazdu wynoszą dla samochodów

o pojemności silnika:

·         do 900 cm3                 -        0,5214 zł (było 0,4894 zł)

·         powyżej 900 cm3         -        0,8358 zł (było 0,7846 zł)

·         dla motocykla              -        0,2302 zł (było 0,2161 zł)

·         dla motoroweru            -        0,1382 zł (było 0,1297 zł).

 

10. Odsetki od zaległości podatkowych od dnia 29 listopada 2007 r. wynoszą 13 %

      w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe wynoszą nadal 11,5 % w stosunku rocznym.

 

11. KASY REJESTRUJĄCE - 2008

 

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie kas fiskalnych. Rozporządzenie będzie obowiązywało na okres od 1 stycznia  do 30 czerwca 2008 r. W myśl nowych przepisów zawartych w projekcie  obowiązują dotychczasowe limit stosowania kas: 40 tys. dla osób już prowadzących działalność gospodarczą i 20 tys. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku. Nadal będą obowiązywały te same zwolnienia w zakresie stosowania kas. Obowiązkiem stosowania kas nie zostaną objęte nowe grupy podatników. Bez zmian pozostaje również limit odliczeń z tytułu zakupu kasy.

 

II. SPRAWY ZUS-owskie.

 

1. Obniżka składki rentowej za pracowników, rzemieślników i osoby współpracujące. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. nr 115, poz. 792 z 2007 r./ od

 

 

dnia 01 stycznia 2008 r. nastąpi dalsza obniżka składki rentowej za pracowników, rzemieślników i osoby współpracujące do 6%. Pracownicy będą finansowali składkę rentową z

własnych środków w wysokości 1,5 %, a podatnicy składek w wysokości 4,5 %. Składka rentowa za rzemieślników i osoby współpracujące będzie wynosiła 6 %, w związku z czym osoby prowadzące jednoosobowe firmy winny za miesiąc styczeń złożyć deklarację DRA.

 

Jednocześnie informujemy, że wyliczając wynagrodzenie pracownika należy od dnia 01 stycznia 2008 r. pomniejszać je o 13,71 %.

 

2. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA GRUDZIEŃ 2007 R.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących  minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 1622,05 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia za III kw. br. – 2703,41 zł).

W związku z tym składka za grudzień 2007 r. nie może być niższa ni:

 

          547,77 zł   RAZEM

 

3. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA STYCZEŃ i LUTY  2008 R.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących  minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 1622,05 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia za III kw. br. – 2703,41 zł).

W związku z tym składka za styczeń i luty 2008 r. nie może być niższa ni:

 

          482,88 zł   RAZEM

 

4. Składka zdrowotna w  miesiącach:  XII‘ 2007 r. i I,II‘ 2008 r. wyliczona od kwoty 2.168,30

   zł  (75% przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2007 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz

   z wypłatami z zysku wynoszącego 2.891,06 zł) wynosi 9 % tj. 195,15  zł,  natomiast odliczyć 

   można 7,75 % tj. 168,04 zł.

 

5. Składka na Fundusz Pracy - za okres  XII‘ 2007 r. i I,II‘ 2008 r. wynosić będzie 2,45 %,

    tj. 39,74 zł.

 

6. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miesiącach:

    XII‘   2007 r. i I,II‘ 2008 r. wynosi 0,10 %.

 

7. Limit przychodów niepowodujących zmniejszenie emerytury od 01 grudnia 2007 r.

    wynosi 1.832,40 zł.

8. Zasiłek pogrzebowy od 01 grudnia 2007 r. wynosi 5.406,82 zł.

 

9. Obowiązkowe składki ZUS za rencistów prowadzących działalność gospodarczą.

Od dnia 01 stycznia 2008 r. renciści prowadzący działalność gospodarczą będą obowiązani do opłacania nie tylko składki zdrowotnej, ale również składki ZUS-owskiej emerytalnej, rentowej i wypadkowej /chorobowa pozostanie dobrowolna/ - art. 9 ust. 4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz. U. nr 169, poz. 1412 z 2005 r./. Obowiązek ten będzie ciążył na rencistach aż do uzyskania prawa do emerytury.

Według informacji zamieszczonych na łamach „Rzeczpospolitej” z dnia 05 grudnia 2007 r. po wpłaceniu w terminie składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej, od co najmniej 60 % przeciętnego wynagrodzenia oraz składki zdrowotnej /od 75 % przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku/ renciści otrzymają zwrot składki ZUS, ale tylko emerytalnej i rentowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych /PEFRON/. Warunkiem otrzymania zwrotu składek jest złożenie  wniosku o ich zwrot wraz z informacją o podstawie wymiaru składek na ZUS, wysokości składek oraz stopniu

 

niepełnosprawności. PERON zwraca opłacone składki w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku bezpośrednio na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Jeżeli rencista posiada zaległości przekraczające 100,- zł to wypłata refundacji zostanie wstrzymana do czasu uregulowania długu.

 

10. Przedłużenie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę do 31 grudnia 2008 r. na dotychczasowych zasadach dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed styczniem 1969 r., o ile nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego zostało dokonane na mocy ustawy z dnia 07 września 2007 r. /Dz.U. nr 191, poz. 1369/. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą bezpośrednio przed wystąpieniem o emeryturę być pracownikami przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

11. Możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę mężczyznom w wieku 60 lat i z 35-letnim stażem pracy daje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r. /Sygn. AKT P 10/07, Dz. U. Nr 200, poz. 144 z 2007 r./, o ile Sejm do dnia 31 października 2008 r. dokona stosownych zmian w ustawie o emeryturach i rentach.

 

12. Zmiany druków do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, deklaracji rozliczeniowych zawarte są w Dz. U. nr 220, poz. 1633 i 1634 z 2007 r. i weszły w życie z dniem 5 grudnia 2007 r. Zakłady zatrudniające do 5 osób mogą stosować stare druki aż do wyczerpania zapasów.

13. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW

 

W Dz. U. Nr 166 poz. 1172 opublikowano ustawę z dnia 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.  W myśl nowych przepisów:

1.      Nie ma już obowiązku przekazywania do NFZ miesięcznego wykazu osób, którym obniżono składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, lub też nie naliczono składki zdrowotnej z uwagi na brak zaliczki na podatek dochodowy

2.      Od 1.10.2007 r. stosownie do nowego brzmienia art. 66 ust. 1 pkt. 35 ustawy obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają członkowie rad nadzorczych (w tym również członkowie rady nadzorczej spółdzielni) posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Do 30 września 2007 r. obowiązkowi tego ubezpieczenia podlegali członkowie rad nadzorczych, którzy pobierali z tego tytułu świadczenie pieniężne. Od 1 października br. dla ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego dla członka rady nadzorczej bez znaczenia pozostaje fakt, iż z tytułu pełnionej funkcji nie ma on prawa ani do świadczeń pieniężnych ani do świadczeń rzeczowych. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej dla ww. osób jest kwota przychodu w rozumieniu przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanego z tytułu pełnionej funkcji.

3.      Zmieniono brzmienie art. 82 ust. 2 dotyczący płatności składki z różnych tytułów. Obecnie przepis ten odnosi się nie tylko do pracowników, ale również do osób prowadzących działalność gospodarczą. Z uwagi na fakt, iż przepis ten budził wiele wątpliwości interpretacyjnych „jak należy rozumieć pojęcie przychód” do celów ubezpieczenia zdrowotnego – Ministerstwo Zdrowia pismem z dnia 30.10.2007 r. znak MZ-UZ-RP-0212-9948-1/MS/07 wydało w tej sprawie oficjalną interpretację. W piśmie tym Ministerstwo poinformowało, że jeżeli przedsiębiorca, będący osobą fizyczną prowadzi działalność gospodarczą na podstawie jednego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej to mamy do czynienia z jedną formą prowadzenia działalności, a zatem uzyskuje on przychody z jednego tytułu, co oznacza że płaci jedna składkę zdrowotną. Jeśli natomiast uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5 art. 82 (tj. spółka cywilna, jawna , komandytowa, z ograniczona odpowiedzialnością, partnerska, wykonywanie wolnego zawodu, indywidualna działalność gospodarcza) – składka jest opłacana odrębnie  od każdego z ww. rodzajów działalności.

Na zakończenie Ministerstwo stwierdziło, że dla powstania obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ma znaczenie forma prowadzonej działalności, a nie jej przedmiot określony na podstawie PKD.

 

14. Nowy wzór formularza ZUS IWA (ubezpieczenie wypadkowe)

Weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej wprowadzające nowy wzór formularza ZUS IWA - Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie

wypadkowe. Płatnicy składający formularze elektronicznie lub jako wydruk z programu powinni przed 31 stycznia 2008 r. zaopatrzyć się w najnowszą wersję programu PŁATNIK 7.01.001.

 

Informacja ZUS IWA jest przekazywana do ZUS do 31 stycznia każdego roku przez płatników składek, którzy spełniają łącznie warunki:

Dla tych płatników składek właściwy oddział ZUS, na podstawie złożonej informacji na formularzu ZUS IWA, ustala wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowej. Wysokość stopy procentowej ZUS ma obowiązek przekazać płatnikowi nie później niż do 20 kwietnia danego roku.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków wprowadza nowy wzór formularza ZUS IWA. Z nowego wzoru od 31 października 2007 r. (moment wejścia w życie nowych przepisów) muszą korzystać płatnicy składek, którzy składają formularze ZUS IWA elektronicznie lub jako wydruk z programu. Pozostali płatnicy, składający formularze w formie pisemnej, mogą korzystać ze starych druków do wyczerpania posiadanych zapasów. Oznacza to, że do końca stycznia 2008 r. płatnicy składający ZUS IWA w formie elektronicznej lub w formie wydruku muszą przekazać formularz według nowego wzoru. Pozostali płatnicy mogą korzystać z formularzy (nawet według starych wzorów), w które zaopatrzyli się wcześniej, do wyczerpania zapasów.
Podstawa prawna: § 3 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2007 r. nr 195, poz. 1408).

III. Sprawy Uczniowskie

 

1. WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ZA GRUDZIEŃ 2007R. oraz   STYCZEŃ-LUTY 2008 R.

W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w III kw. br. do  2703,41 zł - wzrasta również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu. Wynosi ono:

·         I roku nauki   - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia   -   108,14 zł 

·         II roku nauki  - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia   -   135,17 zł

·         III roku nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia   -   162,20 zł

 

2. Minimalne wynagrodzenie pracowników od 01.01.2008 r. – wynosić będzie 1.126,00 zł, z tym, że w I roku pracy można wypłacić 80 % tego wynagrodzenia tj. 900,80 zł, a w drugim i kolejnych latach 100 % /do stażu nie liczy się tutaj  okresu  nauki zawodu /Dz. U. 171, poz. 1209 z 2007 r./.

IV. KODEKS PRACY i  INNE

 

1. Nowy wzór zaświadczenia o ukończeniu okresowego szkolenia bhp

Pracownicy, którzy po 24 listopada 2007 r. ukończą okresowe szkolenie bhp, otrzymają już nowe zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia. Zaświadczenia te będą obowiązywały zarówno pracodawców, jak i jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w zakresie bhp.

Obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie wstępne - ogólne i stanowiskowe oraz szkolenie okresowe) spoczywa na każdym pracodawcy. Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym jest potwierdzane zaświadczeniem, którego odpis pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych pracownika.

 

 

Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego do tej pory określony był w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 października zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wprowadzono nowy wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego, który można stosować do wszystkich wymienionych form szkolenia.
W rozporządzeniu tym wprowadzono jeszcze jedną istotną zmianę. Obecnie egzamin sprawdzający przyswojenie wiedzy objętej programem szkolenia okresowego oraz umiejętności wykonywania, a także organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp powinien być przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Z dotychczasowych przepisów nie wynikała konieczność powoływania takiej komisji.

Podstawa prawna: § 6, § 16 oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860), § 2 ust. 1 oraz załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006 r. nr 31, poz. 216), § 1 pkt 1, pkt 8 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 października zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 r. nr 196, poz. 1420).

 

2. Wymiar czasu pracy w 2008 r.

Jak wyliczyć czas przypadający do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2008 r. dla pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy? Pracownicy świadczą pracę codziennie od poniedziałku do piątku. Dniem wolnym od pracy z tytułu rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy jest sobota, a okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.

Wymiarem czasu pracy jest liczba godzin i dni przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Sposób ustalenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy dla wszystkich oprócz ruchu ciągłego systemów czasu pracy reguluje art. 130 Kodeksu Pracy. Wobec zatrudnionych w ruchu ciągłym stosuje się zasady wynikające z art. 138 K.p.

Według art. 130 K.p. czas przypadający do przepracowania w okresie rozliczeniowym oblicza się:

Niekiedy zdarza się, że w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy przypada święto. W takiej sytuacji pracodawca musi wskazać inny dzień wolny od pracy w okresie rozliczeniowym. W przypadku bowiem gdy np. w sobotę (wyznaczoną jako dzień wolny) wypada święto, to wówczas ta sobota nie jest już dniem wolnym od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, tylko jest dniem wolnym ze względu na święto. W takim tygodniu pracownicy nie korzystają z dnia wolnego od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, zatem pracodawca musi wskazać dzień wolny w innym terminie. Taka sytuacja w 2008 r. wystąpi dwukrotnie - 3 maja i 1 listopada (Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz Wszystkich Świętych przypadają w sobotę).

Obliczony zgodnie z podanymi regułami wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2008 r. dla jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2008 r.

 

Lp.

Miesiąc

Wyliczenie czasu pracy

Liczba
godzin

Liczba dni

1.

Styczeń

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) - (8 godz. x 1 dzień)

176

22

2.

Luty

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień)

168

21

3.

Marzec

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 dzień)

160

20

4.

Kwiecień

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

5.

Maj

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni) - (8 godz. x 3 dni)

152

19

6.

Czerwiec

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień)

168

21

7.

Lipiec

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni)

184

23

8.

Sierpień

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) - (8 godz. x 1 dzień)

160

20

9.

Wrzesień

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 2 dni)

176

22

10.

Październik

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni)

184

23

11.

Listopad

(40 godz. x 4 tyg.) - (8 godz. x 2 dni)

144

18

12.

Grudzień

(40 godz. x 4 tyg.) + (8 godz. x 3 dni) - (8 godz. x 2 dni)

168

21

Razem

2.016

252

 


3.
UMOWY MIĘDZY POLSKIM FIRMAMI – A CENY W WALUTACH OBCYCH

Obowiązujące od 21 kwietnia 2007 r.  przepisy prawa dewizowego (Dz.U. Nr  141 poz. 1178 ze zm.) zakazują nie tylko dokonywania rozliczeń w walutach obcych między polskimi firmami bez uzyskania zezwolenia dewizowego, ale również zawierania umów powodujących lub mogących powodować dokonywanie w kraju rozliczeń w walutach obcych między rezydentami.

Nawet niewielki błąd polegający na zapisaniu w umowie ceny w walucie obcej bez wyraźnego wskazania, że sama zapłata nastąpi w złotych polskich może spowodować, że taka umowa zostanie uznana za nieważną.

Te obostrzenia zawiera art. 9 pkt. 15 Prawa dewizowego który stanowi, że bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia dewizowego zabronione jest:

zawieranie pomiędzy dwoma polskimi firmami umów powodujących lub mogących powodować dokonywanie w kraju rozliczeń w walutach obcych, a także dokonywanie między nimi w kraju takich rozliczeń. Indywidualne zezwolenia dewizowe wydaje Prezes Narodowego Banku Polskiego.

W naszym prawie obowiązuje tzw. zasada nominalizmu. Jest ona zawarta w art. 358(1) & 1 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, że jeśli w umowie zapisano, że przedmiotem zobowiązania jest podana suma pieniężna, to spełnienie świadczenia (zapłata) następuje przez uiszczenie sumy nominalnej. Zgodnie z tym przepisem, jeśli np. cenę podano w euro to zapłata też powinna nastąpić w euro. Tyle że to z kolei narusza wskazany wcześniej zakaz zawarty w ustawie Prawo dewizowe.

Czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna – tak stanowi art. 58 & 1 Kodeksu cywilnego. W efekcie cała umowa może zostać uznana za nieważną.

Aby więc unikną kłopotów w umowach w których zapłatę określono w walucie obcej należy zapisać, że zapłata nastąpi w złotych polskich, po przeliczeniu waluty obcej na złote według wskazanego w umowie kursu.

 

4. Podatek od nieruchomości w 2008 r. W MP nr 47 z dnia 3.08.2007 r.  poz. 557  opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 26.11.2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. Stawki te od 1 stycznia 2008 r. wynoszą min:

 

·         od gruntów związanych z działalnością gospodarczą  - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni (było 0,69 zł);

·         od budynków lub ich części mieszkalnych  -   0,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( było 0,57 zł);

·         od budynków lub ich części związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

      -  19,01 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (było 18,60 zł)

·         stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 631,94 zł dziennie. (było 618,33 zł)

·         od 1 stycznia 2008 r. przepisy dotyczące podatku od posiadania psów zostały uchylone, a w to miejsce wprowadzono przepisy dotyczące opłaty od posiadania psów. Górna granica stawki tej opłaty wynosi w 2008 r. 100 zł od jednego psa (art. 19 pkt. 1 lit. f ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Niezbędnym warunkiem obowiązywania opłaty jest podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty na terenie gminy.

 

 

5. W MP Nr 68 z dnia 3.10.2007 r.  poz. 754 opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska

    z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze

    środowiska na rok 2008 .

 

6. W MP Nr 76 z dnia 19.10.2007 r. poz. 813 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z

   10.10.2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących

   w 2008 r. (dotyczy min. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej

   3,5 tony).

 

 

SZKOLENIA – REKLAMA -

 

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO –  zapisy  - 2008

Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki zawodu, przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami. .Cena kursu: 250,00 zł dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/. Termin rozpoczęcia kursu: uzależniony od ilości zgłoszeń.

 

REKLAMA  NA STRONIE INTERNETOWEJ CECHU

Możemy zaoferować Państwu trzy formy reklamy.

Zapraszamy do przedstawienia Państwa ciekawych ofert, promocji, nietypowych usług.  

Banery reklamowe w formacie gif o wielkościach:

1. 150 x 75 - cena netto  50,00 zł za emisje przez 30 dni

2. 150 x 150 -  cena netto 70,00  za emisje przez 30 dni

3. 468x60 -  cena netto 100,00 zł za emisje przez 30 dni

 

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA   CECHU                tel./ 00 22/  635-04-64

 

Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy poniedziałek  w godz. 14.00 – 16.00   również w sprawie zmian w ustawach podatkowych – rozliczenia podatku PIT, PIT 28 i in.

 

Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego –    w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 –16.00    w tym, -ocena ryzyka zawodowego, szkolenia pracowników

 

STARSZY CECHU

JANUSZ ZDORT