SPOTKANIE WIGILIJNE

SPOTKANIE WIGILIJNE CZŁONKÓW CECHU odbędzie się 19 grudnia 2008 roku (piątek)  w restauracji „CHMIELNA ABC” w Warszawie ul. Chmielna 132/134.
Początek spotkania o godz. 19:00.   Koszt uczestnictwa – 110 zł.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 17.12.2008 r. – tel. 022/635-04-64 lub 0 608502875

 

I.  60-lecie Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie

 

20 września br. odbyły się obchody 60 – lecia  najstarszej organizacji branżowej w Polsce - Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, który został powołany do życia w 1948 r. 

Na uroczystości zaproszeni zostali członkowie Cechu, seniorzy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych Cechów, partnerzy Cechu. Patronat honorowy uroczystości objął – Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie – Leszek Janowski.

Jubileusz naszej organizacji zgromadził wielu znamienitych gości.  To wyjątkowe spotkanie było okazją do wyrażenia naszych zawodowych tradycji, jak również momentem podkreślenia więzi środowiska motoryzacyjnego. Rozpoczęło się przy pomniku Bohaterów  Powstania Warszawskiego złożeniem kwiatów w oprawie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami Starego Miasta do pomnika Jana Kilińskiego, gdzie przedstawiciele Zarządu Cechu złożyli kwiaty  pod pomnikiem znanego rzemieślnika. Następnie w katedrze Św. Jana Chrzciciela  celebrowana była Msza Św. w intencji rzemiosła motoryzacyjnego przez biskupa Piotra Jareckiego. Uroczysta Sesja odbyła się w Pałacu Chodkiewiczów. Oficjalnego otwarcia dokonał  Starszy Cechu Janusz Zdort . W swoim wystąpieniu Prezes przypomniał początki powstania naszej organizacji, jej rozwój i sukcesy, a także podziękował za lojalność i zaangażowanie w tworzenie organizacji wszystkim członkom Cechu.

Podczas Sesji wystąpili również zaproszeni goście: Prezes ZRP Jerzy Bartnik, Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła Leszek Janowski, poseł Marek Borowski, przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej Główny Wizytator Jadwiga Porada.

W trakcie uroczystości dokonano wręczenia wyróżnień rzemieślnikom oraz osobom współpracującym z naszą organizacją:

 

MEDAL  Komisji Edukacji Narodwej

Andrzej Gochna, Tadeusz Jabłoński, Lech Lipka, Andrzej Stępień, Krzysztof Witowski.

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego

Lipka Lech, Olejnik Zygmunt, Półtorak Beata,  Sar Janusz.

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego

Kacperek Barbara, Michałowski Marian, Nivette Michał , Cytling Jerzy, Czech Józef, Synoradzki Andrzej.

Honorowa Odznakę Rzemiosła

Kulawik Andrzej, Olszewski Tadeusz, Retka Waldemar, Skaczkowski Marek, Ufnal Zbigniew.

Złota Honorowa Odznaka Mazowieckiej Izby Rzemiosła

Kazimierz Mianowski, Andrzej Osiecki.

 

 

 

Złota HONOROWA ODZNAKA  CECHU

Dionizy Prasek, Jerzy Bartnik, Leszek Janowski, Janusz Zdort, Stanisław Lambert, Władysław Przybysz, Konstanty Połaski, Jerzy Gabryelczyk, Jerzy Brywczyński, Mirosław Krawczyk,  Józef Temporowski, Jerzy Łęczycki, Józef Czech, Roman Kantorski, Waldemar Mrówczyński, Antoni Januszewski, Zygmunt Bieliński, Andrzej Szczęścik, Izydora Kos-Górczyńska, Janusz Lisowski, Stefan Rynowiecki, Józef Tomala, Marian Ogonowski, Wanda Jedynasiak, Zenon Nojszewski, Julian Zygadło  Barbara Lulińska, Barbara Włodarczyk,  Edward Bębnowicz, Janusz Zdort.

Medal Prymasowski

Maciej Fogiel, Bogusław Kuciński, Antoni Januszewski.

 

Po oficjalnych przemowach przyszedł czas na wbijanie pamiątkowych gwoździ i wspólne fotografie i życzenia.

W imieniu Zarządu Cechu składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości. Szczególnie jesteśmy wdzięczni  Koleżankom i Kolegom, którzy podjęli się sponsoringu naszej uroczystości.

Złoty sponsor:

Waldemar Mrówczyński, Janusz Zdort, Zygmunt Bieliński, Antoni Januszewski, Mirosław Krawczyk, Andrzej Kulawik, Stanisław Lambert, Janusz Sar, Jacek Święćkowski, Andrzej Badowski , Lech Lipka, Zbigniew Szkatulnik , Mirosław Bator, Andrzej Bator, Leszek Dalba, Arkadiusz Kaliński, Edward Tomasz Połaski, Konstanty Połaski, Jerzy  Cytling, Andrzej Sęk, Tadeusz Jabłoński, Roman Kantorski, Andrzej Lipka, Andrzej Lipski, Jerzy Łęczycki, Jerzy Michałowski, Marian Ogonowski, Zygmunt Olejnik, Waldemar Retka, Wiesław Szczęsny, Tadeusz Szewczyk, Sylwester Szymański 

Sponsor:

Marian Abramczyk, Robert Cabaj, Józef Czech, Wacław Rogala, Zbigniew Michalak, Wanda Rogala-Marcinkowska, Anna Gajewska, Andrzej Gochna, Barbara Kacperek, Janusz Marciniak, Piotr Niedziółka, Zbigniew Ufnal, Ryszard Wyderka, Adam Żółtek, Maciej Fogiel,  Edward Bębnowicz, Piotr Borkowski, Zbigniew Burgs, Kazimierz Danielak, Sławomir Dąbrowa, Jerzy Gabryelczyk, Adam Gontarczyk, Karol Kiełbasiński, Eugeniusz Kobusiński, Andrzej Kokoszczyński, Bogusław Kuciński, Zenon Nojszewski, Leszek Owczarczyk, Jadwiga Owczarczyk, Andrzej Kozdęba, Wiesław Pietrzyk, Ryszard Puchniewski, Ryszard Rybicki, Wojciech Rzeczkowski, Andrzej Stępień, Andrzej Szczęścik, Józef Temporowski, Józef Tomala, Krzysztof Witowski, Jerzy Brywczyński, Teresa Cięciara, Radosław Florczyński, Sławomir Jakacki, Julian Januszewski, Wanda Jedynasiak,  Andrzej Kruszewski, Zbigniew Kujawski, Bogdan Malicki, Aleksander Oliszewski, Paweł Sójka, Władysław Przybysz, Krzysztof Błogowski, Zdzisław Chmurski, Ryszard Kuśmierski,  Roman Podobas, Janina Wójcik, Julian Zgadło.

Partnerzy: PIM, Castrol, Normfest, Forch, CSV – lakiery.

 

Więcej informacji o 60-leciu Cechu na stronie internetowej Cechu www.motoryzacja.home.pl -  nadesłane gratulacje, zdjęcia oraz krótki film z uroczystości.

 

Jest jeszcze możliwość wbicia gwoździa na tablicę pamiątkową z okazji 60-lecia Cechu . Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem Cechu.

 

 

 

W Cechu można zamówić – film z uroczystości jubileuszowych, zdjęcia na płycie CDR lub odbitki zdjęć, „Historię Cechu”.

 

 

 

II. SPRAWY ZUS-wskie

 

1. SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA XII‘ 2008 r. i I, II‘ 2009

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących  minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa niż 1.781,13 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia za III kw. 2008 r. – 2.968,55 zł).

W związku z tym składka za XII2008 r. i I i II2009 nie może być niższa ni:

 

530,25 zł   RAZEM

 

2. Składka zdrowotna w  miesiącach:  XII2008 r. i I i II2009 r.  wyliczona od kwoty 2.392,76 zł  (75% przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2008 r. w sektorze przedsiębiorstw wraz  z wypłatami z zysku wynoszącego 3.190,35 zł) wynosi 9 % tj. 215,35 zł,  natomiast odliczyć  można 7,75 % tj. 185,44 zł.

 

3. Składka na Fundusz Pracy - za okres  XII2008 r. i I i II2009 r.  wynosić  będzie 2,45% tj. 43,64 zł.

 

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w miesiącach: XII2008 r. i I i II2009 r.  wynosi 0,10 %.

 

5. Limit przychodów niepowodujacych zmniejszenia emerytury od 01 grudnia 2008 r.   wynosi 2.078,00 zł.

 

UWAGA!

Trzeba też pamiętać, że już uchwalona i czekająca na podpis prezydenta nowelizacja ustawy regulującej sposób opłacania składek do ZUS przesądza, że podstawa ich naliczania będzie ogłaszana tylko raz w roku na cały kolejny rok, a nie jak obecnie cztery razy w roku (na okres marzec-maj, czerwiec-sierpień, wrzesień-listopad, grudzień-luty). Oznacza to, że składki w nowej wysokości przedsiębiorcy zapłacą tylko za grudzień, a nie jak dotychczas za cały okres grudzień-luty. Składki za cały 2009 rok powinny  zostać ogłoszone  w grudniu br.

 

6. ZMIANA USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUS 

W Dz. U. nr 192 opublikowano ustawę z dnia 4.09.2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2009 r. 

W myśl nowych uregulowań w przypadku obliczania podstawy wymiaru świadczeń, jeśli nie można przedłożyć odpowiednich dokumentów świadczących o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia udokumentowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami np. RP-7, wpisami w książeczce ubezpieczeniowej, podstawę stanowiła będzie kwota obowiązującego w tym okresie najniższego wynagrodzenia za pracę – proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

Dotychczas w okresach, w których nie można było udokumentować wynagrodzenia przyjmowano za podstawę przy ustalaniu podstawy emerytury lub renty „zero”. 

Osoby, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty, a którym do ustalenia podstawy wymiaru tych świadczeń przyjęto za okresy dla których nie można było udokumentować wynagrodzenia - „zero” mogą wystąpić z wnioskiem o przeliczenie świadczeń z uwzględnieniem nowych uregulowań prawnych. Wniosek należy złożyć w

 

 

ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wówczas świadczenie w nowej wysokości przysługiwać będzie od dnia wejścia w życie ustawy.

Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – wówczas świadczenie w nowej wysokości przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. 

Przepis stosuje się odpowiednio do przeliczenia kapitału początkowego, obliczonego od podstawy wymiaru ustalonej z uwzględnieniem okresu pozostawania w stosunku pracy, za który nie można ustalić podstawy wymiaru składek.

 

 

III. PODATKI

 

1. Obowiązki podatkowe związane z zakończeniem 2008 r.

 

         - zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania podatnika o  

        opłacaniu podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego z tym, że

jeżeli do 20 stycznia 2009  r. podatnik nie zgłosi likwidacji działalności lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania uważa się, że nadal prowadzi działalność w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Za prowadzących w 2009 r. działalność w formie ryczałtu ewidencjonowanego uważa się także tych podatników ryczałtu, którzy w 2008 r. nie przekroczyli przychodu (bez VAT) 565.200,- zł.

- złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego wg siedziby zakładu o zastosowaniu  opodatkowania w formie karty podatkowej na 2009 r. chyba, że karta podatkowa była opłacana w 2008 r.

- złożyć oświadczenie o wyborze 19% podatku liniowego na 2009 r. chyba, że podatek w tej formie był opłacany w 2008 r.

 

 

 

    (dotyczy to prowadzących księgi przychodów i rozchodów).

- pracodawcy, którzy nie dokonują rocznego rozliczenia pracownika na druku PIT-40, sporządzają informację o wysokości osiągniętych przychodów i pobranych zaliczkach na      druku PIT-11. Natomiast, jeżeli przychody uzyskiwane są wyłącznie z umów zlecenia, o dzieło, praw autorskich, informację sporządza się także na druku PIT- 11. 

     

Powyższe informacje o osiągniętych przychodach w 2008 r. oraz pobranych zaliczkach na          podatek dochodowy,  a także składek ZUS i składek zdrowotnych  należy sporządzić w 3          egzemplarzach i w tym samym terminie przesłać 1 egzemplarz do Urzędu Skarbowego wg          miejsca zamieszkania a drugi egzemplarz wręczyć pracownikowi; 

- pracownikom, którzy nie rozliczają się samodzielnie i złożyli oświadczenie na druku PIT-12 należy dokonać rocznego rozliczenia podatku na druku PIT-40;

- PIT-36- wypełniają podatnicy, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, a także ci, którzy oprócz ww. dochodów osiągają równocześnie dochody z emerytury,  renty bądź ze stosunku pracy, rozliczający się wspólnie z dzieckiem samotnie                 wychowywanym;

- PIT-36L – wypełniają podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej 19 % podatkiem liniowym z tym, że jeżeli osiągają również dochody z innych źródeł, np. z pracy, emerytury, z zysków kapitałowych, to te dodatkowe dochody będą rozliczane odrębnie za pomocą PIT-37 lub PIT-38, i tak:

- PIT-37 – wypełniają podatnicy, których źródłem dochodu była umowa o pracę,  emerytura, renta;

- PIT-38 – jest zeznaniem o wysokości osiągniętego przychodu z zysków kapitałowych, tj.  między innymi z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, objęcia udziałów w spółkach niemających osobowości prawnej.

     - PIT-D – odliczenia mieszkaniowe /nowy druk/

- PIT-0 – dotyczy odliczeń od dochodu z tytułu darowizn, wydatków na cele  rehabilitacyjne, a od podatku ulgi uczniowskiej /nowy druk/:

- PIT-M – wykazuje się w nim dochody małoletnich dzieci, podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców /z najmu, renty rodzinnej/;

 

- PIT-2K – składają odliczający odsetki z tytułu spłaty kredytu  mieszkaniowego;

- PIT-B – stanowi załącznik do PIT-36 i PIT-36L o wysokości dochodu  lub straty z działalności gospodarczej /nowy druk/;

- PIT/ZG – zawiera informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku, stanowi załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38.

 

2. Skala podatkowa na 2009 r. przedstawia się następująco:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

 

14 839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Jeżeli chodzi o pracownicze koszty uzyskania przychodów to w 2009 r. będą one wynosiły:

 

3. LIMITY PODATKOWE 2009

 

W 2009 r. zmaleje większość limitów podatkowych. Niższe progi w VAT, ryczałcie czy jednorazowej amortyzacji to efekt tańszego niż rok wcześniej euro. Do przeliczania bierzemy kurs z 1 października, a tego dnia w bieżącym roku 1 euro kosztowało 3,3775 zł (tabela kursów średnich NBP nr 192/A/NBP/2008).

4. Księgi rachunkowe i księgi przychodów i rozchodów

Wyjątkiem jest limit uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych, który przelicza  się według kursu euro z 30 września. W tym roku 1 euro kosztowało tego dnia 3,4083 zł. Więcej firm będzie mogło pozostać na księdze przychodów  i rozchodów w związku ze wzrostem limitu w euro z 800 000 do 1 200 000. To oznacza, że w 2009 r. księgi rachunkowe będą musiały założyć tylko te firmy, których przychody w 2008 r. wyniosły co najmniej 4 089 960 zł. Chodzi tu wyłącznie o firmy osób fizycznych, spółki cywilne i jawne takich osób, a także spółki partnerskie. Niezależnie od wielkości przychodów, księgi rachunkowe będą musiały prowadzić spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

 

 

 

 

 

5.  Ryczałt ewidencjonowany
 
Podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro. Przeliczenia tego limitu dokonuje się także przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień października poprzedniego roku podatkowego. Limit ten na rok 2009 wyniesie zatem:150 000 euro x 3,3775 zł = 506 625 zł (w roku 2008: 565 200 zł).

 

Ryczałt od najmu wynosi 8,5 proc. jedynie do momentu, aż uzyskany z tego tytułu przychód osiągnie 4 000 euro w danym roku. Powyżej tej wartości stawka podatku zwiększa się do 20 proc. Limit ten na 2009 r. wyniesie:
4 000 euro x 3,3775 zł = 13 510 zł (w roku 2008: 15 072 zł).

 

6.  LIMITY DLA MAŁYCH PODATNIKÓW 

Zarówno ustawa o PIT jak i o CIT definiuje małego podatnika – jako podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 tys. euro (przeliczonej wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł).

 

O ile w 2008 r. małym podatnikiem był podmiot, którego przychód w złotych nie mógł przekroczyć 3.014.000 zł, o tyle na rok 2009 będzie to podatnik, którego przychód nie będzie mógł przekroczyć 2.702.000 zł. 

 

Przychód ten jest  istotny, ponieważ mały podatnik może korzystać z przywilejów określonych w obecnie obowiązujących przepisach podatkowych:

·        jednorazowej amortyzacji środków trwałych

·        składania kwartalnych deklaracji w zakresie podatku VAT.

 

W 2009 r. zmniejszyła się również kwota jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Równowartość 50 tys. euro wynosi obecnie - 169 tys. zł na dany rok.

                     
7. Karta Podatkowa na 2009 r. (MP nr 88, poz. 771).

 

 

 

IV. Sprawy Uczniowskie

 

1. WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH  za miesiące: XII2008 r.

     i I i II2009 r. wyliczone od kwoty 2.951,36 zł /przeciętne wynagrodzenie w gospodarce

    narodowej w II kwartale 2008 r./ nie może być niższe od:

 

I roku nauki   - nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia   -   118,74 zł 

II roku nauki  - nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia   -   148,43 zł

III roku nauki - nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia   -   178,11 zł

 

2. Minimalne wynagrodzenie pracowników od 01.01.2009 r. – wynosić będzie  1276,00 zł, z tym, że w I roku pracy można wypłacić 80 % tego wynagrodzenia tj. 1020,80 zł, a w drugim i kolejnych latach 100 % /do stażu nie liczy się tutaj  okresu  nauki zawodu /Dz. U. 171, poz. 1209 z 2007 r./.

 

V. BHP

W dzienniku Ustaw Nr 199 poz. 1228 z października 2008 r. ogłoszono nowy przepis dotyczący wszystkich maszyn i urządzeń używanych w Polsce.

Przepis ten wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2009 r. Długi okres wejściowy jest niezbędny, aby dostosować maszyny i ich dokumentację do zgodności z przepisami Unii, o które jest oparty.

Zgodnie z jego treścią każda maszyna i urządzenie ma mieć pełną instrukcję obsługi i dokumentację w języku polskim. Obowiązek jej dostarczenia spoczywa na wytwórcy lub importerze. Jeśli czynniki te nie posiadają instrukcji oryginalnej do nich należy dostarczyć tłumaczenie tej instrukcji z zaznaczeniem w tytule, że jest to tłumaczenie z oryginału. Przepis bardzo szczegółowo wyjaśnia jakie treści ma zawierać taka instrukcja. Szczegółowo także omawia wyposażenie maszyn i urządzeń, takie które spełnia wymogi Unii. Ponieważ jest to 32 strony druku należy zapoznać się z nim we własnym zakresie. Zakupujący maszynę lub urządzenie zobowiązany jest wymagać od dostawcy tego rodzaju dokumentów. Sprzedaż lub kupno urządzeń nawet prototypowych nie spełniających wymogów tego przepisu jest niedopuszczalne i grozi wysokimi karami.

 

 

VI. FISKUS OTRZYMA DANE O AUTACH

Organ rejestrujący pojazd będzie informował o ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu w celu poboru podatku.

 

Rozszerzenie informacji przekazywanych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o datę czasowego wycofania pojazdu z ruchu i jego ponownego dopuszczenia do ruchu po tym wycofaniu przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MF z 24.12.2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. nr 240 poz. 2061 z późn. Zm.).

 

Zmiana ma na celu usprawnienie wykorzystania przez organy podatkowe informacji o pojazdach na potrzeby weryfikacji prawidłowości uiszczenia podatku od środków transportu.

 

W myśl obowiązujących obecnie przepisów, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych powstaje także od pierwszego dnia miesiąca

 

 

 

następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

 

Zmiany pozwolą na pozyskanie danych, które usprawnią czynności sprawdzające przez naczelników urzędów skarbowych w zakresie wywiązania się podatników z obowiązku zapłaty podatków z tytułu nabycia lub zbycia pojazdów oraz umożliwią skuteczniejszą kontrolę wobec podatników niewywiązujących się z tego obowiązku

 

 

 

 

SZKOLENIA – REKLAMA

 

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO –

                                           zapisy  - 2009

Organizujemy kurs dla uczniów zawodu na II i III roku nauki zawodu, przygotowawczy do egzaminu czeladniczego zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami. .Cena kursu: 250,00 zł dla firm zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie /obejmuje materiały/. Termin rozpoczęcia kursu: uzależniony od ilości zgłoszeń.

 

REKLAMA  NA STRONIE INTERNETOWEJ CECHU

Możemy zaoferować Państwu trzy formy reklamy.

Zapraszamy do przedstawienia Państwa ciekawych ofert, promocji, nietypowych usług.  

Banery reklamowe w formacie gif o wielkościach:

1. 150 x 75 - cena netto  50,00 zł za emisje przez 30 dni

2. 150 x 150 -  cena netto 70,00  za emisje przez 30 dni

3. 468x60 -  cena netto 100,00 zł za emisje przez 30 dni

 

Bezpłatny DYŻUR EKSPERTA   CECHU                tel./ 00 22/  635-04-64

 

Dyżur radcy prawnego p. Barbary Lulińskiej  - każdy poniedziałek  w godz. 14.00 – 16.00   również w sprawie zmian w ustawach podatkowych – rozliczenia podatku PIT, PIT 28 i in.

 

Dyżur inspektora ds. bhp p. Andrzeja Osieckiego –    w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 15.00 –16.00   

w tym, -ocena ryzyka zawodowego, szkolenia pracowników.

 

STARSZY CECHU

JANUSZ ZDORT