I. Sprawy podatkowe.

 

1.      Rozliczenie podatku dochodowego za 2005 r.

 

Skala podatkowa w 2005 r. przedstawia się następująco:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych                         ponad                      do   

Podatek wynosi

                         37.024,- zł

19% minus 530,08 zł

  37.024,- zł       74.048,- zł

    6.504,48 zł + 30% nadwyżki ponad   37.024,- zł

  74.048,- zł    

  17.611,68 zł + 40% nadwyżki ponad   74.048,- zł

 

Z powyższej skali wynika, że w 2005 r. opodatkowaniu podlegały dochody powyżej 2.789,89 zł, zaś kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wynosiła 44,17 zł.

Informujemy ponadto, że w 2005 r.:

·        zaliczka od umów zlecenia i o dzieło wynosiła 19% , a koszty uzyskania 20% lub 50%;

·        koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynosiły:

 

o     dla pracujących na jednym etacie 102,25 zł miesięcznie i 1.227,- zł rocznie;

o     dla wieloetatowców – maksymalnie 1.840,77 zł rocznie;

o     dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania 127,82 zł miesięcznie i 1.533,84 zł rocznie;

o     dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców – maksymalnie 2.300,94 zł rocznie.

 

Niezależnie od powyższego informujemy, że:

·        rok 2005 jest ostatnim rokiem, w którym obowiązuje 3-letnia ulga remontowa, obejmująca lata 2003 ÷ 2005, w granicach limitu wynoszącego:

o     dla lokali mieszkalnych - 4.725,- zł (wydatek 24.868,42 zł);

o     dla budynków mieszkalnych oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej - 5.670,- zł (wydatek 29.842,10 zł);

o     jeżeli jednocześnie remontuje się i modernizuje instalację gazową, urządzenia eksplozymetryczne lub urządzenia gazowe - 945,- zł (wydatek 4.973,68 zł). Jeżeli ktoś dokonywał odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na remont w roku 2003 i 2004, to w rozliczeniu za 2005 r. kwotę przysługującego 3-letniego limitu musi pomniejszyć o dokonane odliczenia za rok 2003 i 2004. Minimalna kwota wydatków na remont wynosi 567,- zł.

·        jeżeli chodzi o tzw. dużą ulgę budowlaną to można z niej będzie skorzystać w tych przypadkach, gdy zabrakło dochodu lub podatku w latach poprzednich, bądź gdy dotyczy to ulgi odsetkowej (na spłatę kredytów mieszkaniowych);

·        po raz pierwszy będzie można odliczyć od dochodów za 2005 r. wydatki (udokumentowane fakturą VAT) z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika do wysokości 760,- zł.

·        limit odliczeń od dochodu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego wynosi 6% dochodu podatnika, przy czym:

o     w zeznaniu rocznym trzeba będzie wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz nazwisko (nazwę) obdarowanego i adres;

o     wysokość darowizny winna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokumentem,

 

o      z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

·        utrzymano w dalszym ciągu możliwość odliczeń wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości 1% należnego podatku dochodowego, wykazanego w zeznaniu rocznym.

 

2.      Podatek dochodowy w 2006 r.

 

Skala podatkowa w 2006 r. przedstawia się następująco:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych                         ponad                      do   

Podatek wynosi

                         37.024,- zł

19% minus 530,08 zł

  37.024,- zł       74.048,- zł

    6.504,48 zł + 30% nadwyżki ponad   37.024,- zł

  74.048,- zł    

  17.611,68 zł + 40% nadwyżki ponad   74.048,- zł

 

Z powyższej skali wynika, że w 2006 r. opodatkowaniu będą nadal podlegały dochody powyżej 2.789,89 zł, zaś kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną na podatek wyniesie 44,17 zł.

Informujemy ponadto, że w 2006 r. nadal:

·        zaliczka od umów zlecenia i o dzieło będzie wynosiła 19%, a koszty uzyskania 20% lub 50%;

·        koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy będą wynosiły:

 

o     dla pracujących na jednym etacie 102,25 zł miesięcznie i 1.227,- zł rocznie;

o     dla wieloetatowców – maksymalnie 1.840,77 zł rocznie;

o     dla pracujących na jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania 127,82 zł miesięcznie i 1.533,84 zł rocznie;

o     dla pracujących poza stałym miejscem zamieszkania wieloetatowców – maksymalnie 2.300,94 zł rocznie;

o     dla osób powołanych do zarządów, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych 102,25 zł miesięcznie, a gdy dochody są z więcej niż jednego źródła – maksimum 1.840,77 zł rocznie.

 

Ponadto w 2006 r., tak samo jak w 2005 r. pozostawiono ulgę na rehabilitację osób niepełnosprawnych, odliczaną od dochodu (przychodu w ryczałcie ewidencjonowanym), w tym na:

·        opłacanie przewodników dla osób niewidomych z I i II grupą inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – 2.280,- zł;

·        używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub własności podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną I lub II grupy inwalidztwa albo dziecko do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne – 2.280,- zł;

·        utrzymanie psów przewodników przez osoby niewidome – 2.280,- zł;

·        na leki dla osób niepełnosprawnych w wysokości różnicy między poniesionym wydatkiem a kwotą 100,- zł miesięcznie.

 

Niezależnie od powyższego przypominamy, że podatnicy opodatkowani 19% stawką podatku liniowego nie mogą korzystać z ulg, ani wspólnego rozliczenia z małżonkiem ani dla matek samotnie wychowujących dzieci z tym, że od dochodu będzie można odliczać ZUS za siebie i osoby współpracujące, a od podatku – składkę zdrowotną w wysokości 7,75%. Natomiast dochodów tych nie łączy się z dochodami z innych źródeł.

3.      Zryczałtowany podatek od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 202, poz. 1958 z 2003 r.).

 

Informujemy, że ryczałt ewidencjonowany w 2006 r. będą mogli opłacać podatnicy, których przychody bez VAT w 2005 r. nie przekroczyły 979.150,- zł. Natomiast z możliwości kwartalnego rozliczania się z ryczałtu będą mogli skorzystać podatnicy, których przychód (bez VAT) w 2005 r. wyniósł 97.915,- zł (25.000,- Euro). Z opodatkowania stawką 8,5% w formie ryczałtu od umowy najmu, dzierżawy będą mogli skorzystać w 2006 r. podatnicy, których przychód w 2005 r. z tego tytułu nie przekroczył 15.666,40 zł (4.000,- Euro).

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogły nadal opłacać osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych a także jawnych, z tym że obecnie wspólnikami spółek jawnych nie muszą być wyłącznie osoby prowadzące wolny zawód.

 

Utrzymano w dalszym ciągu zasadę, zgodnie z którą osoby wykonujące wolne zawody mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, tj. lekarze, pielęgniarki, tłumacze, udzielanie korepetycji, o ile działalność nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

 

Natomiast stawki ryczałtu nie uległy zmianie i tak:

·        17% stawką ryczałtu ewidencjonowanego są objęte usługi wymienione w załączniku Nr 2 do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, a w szczególności: pośrednictwo w sprzedaży pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, motocykli i części do nich, pośrednictwo w handlu hurtowym, usługi parkingowe, wynajmu samochodów i pozostałych środków transportu;

·        8,5% ryczałt dotyczy przychodów:

o     z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;

o     z umów najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, dotyczące składników związanych z działalnością gospodarczą oraz otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku, związanych z działalnością gospodarczą;

o     z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów z materiałów powierzonych przez zamawiającego;

o     z umów najmu, podnajmu, dzierżawy przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, o ile wielkość przychodu w roku podatkowym nie przekracza 4.000,- Euro (od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie tej kwoty podatek wynosi 20%).

·        5,5% - z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton;

·        3%:

o     z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5%;

o     z działalności usługowej w zakresie handlu;

o     z odsetek na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z prowadzoną działalnością, różnic kursowych, otrzymywanych kar umownych;

o     ze sprzedaży składników majątku, wykorzystywanych w działalności gospodarczej pod warunkiem, że ich zbycie następować będzie w okresie 6 lat po ich wycofaniu z

o     działalności. Zasada ta nie będzie dotyczyła składników majątku, których wartość początkowa jest niższa niż 1.500,- zł.

Jeżeli chodzi o przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, to zostanie on opodatkowany 10% ryczałtem, jeżeli odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, chyba że przychód z tego tytułu przeznaczy się na określone cele mieszkaniowe.

 

Jednocześnie informujemy, że:

·        podatnicy, którzy w 2005 r. osiągnęli przychód nie przekraczający 25.000 Euro (109.467,50 zł), zamiast comiesięcznego opłacania ryczałtu, będą mogli go opłacać do 20-go następnego miesiąca po upływie kwartału;

·        jednocześnie ww. podatnicy obowiązani są do 20 stycznia 2006 r., zawiadomić Urząd Skarbowy wg miejsca zamieszkania o wyborze tej formy opodatkowania;

·        natomiast podatnicy, którzy w 2005 r. opłacali ryczałt i nadal chcą go opłacać w 2006 r., nie będą musieli w Urzędzie Skarbowym składać oświadczenia w tym względzie;

·        podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku, którzy nie złożą oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, będą uważani za opodatkowanych na zasadach ogólnych;

·        podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym, mają obowiązek sporządzić remanent na dzień 31 grudnia 2005 r.;

·        oprócz prowadzenia ewidencji środków trwałych od 01 stycznia 2004 r. wprowadzono obowiązek zaprowadzenia ewidencji wyposażenia

 

4.      Ponadto przypominamy, że książkę przychodów i rozchodów mogą opłacać w 2006 r. podatnicy, których przychód (bez VAT) w 2005 r. był niższy niż 3.133.280,- zł.

 

5.      Księgi handlowe w 2006 r. obowiązani będą zaprowadzić podatnicy, których przychód (bez VAT) w 2005 r. wyniósł 3.133.280,- zł.

 

6.      Karta podatkowa zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 04 listopada 2005 r. (MP Nr 72, poz. 981) w 2006 r. – stawki podane w poprzednim komunikacie.

Ponadto przypominamy, że:

·        podatnicy, którzy opłacali kartę podatkową w 2005 r. mogą ją opłacać w 2006 r. bez konieczności składania odrębnego wniosku;

·        do 31 stycznia 2006 r. należy sporządzić informację na druku PIT-16A o wysokości zapłaconej składki zdrowotnej w 2005 r. i wysokości dokonanych odliczeń od podatku.

 

I.                   Kasy rejestrujące

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 06 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 242, poz. 2043) obowiązek rejestrowania obrotów za pomocą kas rejestrujących w 2006 r. będą mieli podatnicy, których przychody na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w 2005 r. przekroczyły 40.000,- zł i którzy przed 01 stycznia 2006 r. nie byli zobowiązani do prowadzenia kas.

Natomiast podatnicy, którzy byli zobowiązani do prowadzenia ewidencji za pomocą kas i nadal kontynuują działalność na rzecz ww. osób fizycznych, będą zobowiązani do prowadzenia kas w 2006 r. niezależnie od obrotów w 2005 r.

Podatnicy, którzy rozpoczną działalność w 2006 r. będą zwolnieni z obowiązku rejestrowania obrotów za pomocą kas do dnia przekroczenia kwoty 20.000,- zł nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2006 r.

Ponadto z ww. zwolnienia do dnia 31 marca 2006 r. będą mogli skorzystać podatnicy karty podatkowej bez zatrudnienia pracowników z wyjątkiem małżonka, m. in. w zakresie witrażownictwa, usług szewskich, cerowania i naprawy odzieży, opieki nad dziećmi, udzielania korepetycji.

Natomiast świadczący usługi rachunkowo-księgowe i prawnicze nie będą musieli posiadać kas fiskalnych w I kwartale 2006 r. pod warunkiem, że w 2005 r. udział tej sprzedaży towarów i usług w obrotach ogółem był wyższy niż 70% i wcześniej nie mieli oni obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kas.

 

II.                 Likwidacja spółek małżeńskich

 

Przypominamy, że od 01 stycznia 2006 r. ulegają likwidacji tzw. spółki małżeńskie, prowadzone na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Oznacza to, że drugi małżonek może być wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, ale pod innym numerem.

Jeżeli zatem wniosek o zmianę wpisu nie zostanie zgłoszony do 31 grudnia 2005 r. nastąpi wykreślenie z ww. ewidencji i żaden z małżonków nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej.

Ponadto informujemy, że każda zmiana wpisu do ewidencji, w tym numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wymaga zgłoszenia w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym, ul. 1-go Sierpnia 21, 02-134 Warszawa a także w Urzędzie Skarbowym.

 

III.              Sprawy uczniowskie

 

1.      Wynagrodzenie uczniów młodocianych za miesiące: XII’2005 oraz I, II’2006 r. wyliczone od kwoty 2.347,24 zł (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale 2005 r.) nie może być niższe od:

·         I roku nauki zawodu - 4%    -   93,89 zł;

·        w  II roku nauki zawodu - 5%    - 117,36 zł;

·        w III roku nauki zawodu - 6%    - 140,83 zł.

 

2. Informujemy, że zgodnie z Dz. U. Nr 229, poz. 1952 i 1954 z 2005 r. wysokość ulgi uczniowskiej od 01 stycznia 2006 r., do której podatnik nabył prawo wg dotychczas obowiązujących zasad wynosi w 2006 r.:

·              przy szkoleniu do 24 miesięcy4.852,51 zł

·              przy szkoleniu ponad 24 miesiące8.087,52 zł

 

3. Ulga uczniowska w 2006 roku.

Pomimo zlikwidowania ulgi z dniem 1 stycznia 2004 r. według przepisów przejściowych część podatników może w 2006 r. korzystać z tej ulgi. Podatnikom, którzy przed 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej, ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia jednego pracownika w 2006 r. wynosi 4.852,51 zł - przy okresie szkolenia do 24 miesięcy, oraz 8.087,52 zł - przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące .Natomiast w przypadku podatników podatku dochodowego ulga przysługuje w takiej samej wysokości na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 17 listopada 2005 r. Powyższe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Rzeczpospolita: Sposób na tańsze części zamienne

Autor: Mateusz Rzemek Data publikacji: 19.12.2005

 

Ministerstwo Gospodarki chce, aby producenci zbyt drogich oryginalnych zderzaków lub szyb musieli udzielać niezależnej firmie licencji na ich produkcję.

Unia Europejska promuje tzw. klauzulę reparacji umożliwiającą niezależnym producentom wytwarzanie konkurencyjnych dla oryginalnych tzw. części zewnętrznych (błotniki, zderzaki czy szyby). Tymczasem przeciwne tym rozwiązaniom polskie Ministerstwo Gospodarki proponuje zmiany do ustawy prawo własności przemysłowej. Zainteresowani przedsiębiorcy mogliby za pośrednictwem Urzędu Patentowego wystąpić do producenta zbyt drogich części oryginalnych o udzielenie terminowej i odpłatnej licencji na konkurencyjną produkcję.

Ponad rok temu Komisja Europejska przyjęła projekt nowelizacji art. 14 dyrektywy o ochronie wzorów przemysłowych (98/71/EC), uniemożliwiający producentom samochodów patentowanie kształtu zewnętrznych części samochodowych. Z opatentowanym wzorem przemysłowym danej części mogli zakazać kopiowania ich przez niezależnych producentów, a także sprzedaży zamienników na rynku.

Zgodnie z modelem przyjętym w Unii wraz ze zniesieniem możliwości blokowania przez koncerny samochodowe produkcji i sprzedaży konkurencyjnych części, klient musiałby być obowiązkowo informowany o tym, że kupuje część nieoryginalną. Ideą jest pozostawienie użytkownikowi samochodu swobodnego wyboru, co do jakości i ceny.

Prace w Unii Europejskiej wykazują pewne niekonsekwencje. Podczas gdy w trosce o pieszych nakłada się na koncerny samochodowe wyśrubowane wymogi jakościowe, to wytwórcy części alternatywnych mogą produkować swoje części poza jakąkolwiek kontrolą. Z doświadczeń właścicieli warsztatów wynika np. że pokrywy pochodzące od niezależnych producentów bywają za krótkie i nie wpasowująsię w przewidziane dla nich miejsce.

- Niezależni producenci nie muszą wykonywać bardzo kosztownych badań i np. testów zderzeniowych, a chodzi przecież o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów oraz pieszych - mówi Jakub Faryś ze Związku Motoryzacyjnego SOIS, zrzeszającego importerów samochodowych. - Zgodnie z dyrektywami pokrywa silnika podczas zderzenia musi składać się w odpowiedni sposób, co wymaga sporych nakładów technologicznych.

Unia ostatnio rozważa także wprowadzenie wymogu, by przy najechaniu przez samochód na pieszego maska uginała się w określony sposób, amortyzując uderzenie.

Wątpliwości ministerstwa wynikają właśnie z zastrzeżeń co do jakości nieoryginalnych części, a także obaw przed otwarciem rynku na produkty nieokreślonej jakości napływające spoza UE. Dlatego wmiejsce wolnego rynku proponują kontrolę nad nim. Bez możliwości weryfikacji jakości i bezpieczeństwa części nieoryginalnych w modelu proponowanym przez Komisję Europejską ma to odbywać się na podstawie licencji przyznanej po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron i pod kontrolą sądów administracyjnych.

Zdaniem ministerstwa taka procedura daje realną podstawę obniżenia cen części zamiennych, nie łamiąc przy tym ochrony, jaka przysługuje twórcom innowacyjnych produktów.

- Jeśli niezależni producenci będą musieli spełnić warunki techniczne wynikające z licencji i wnieść opłatę, działalność przestanie im się opłacać - mówi Andrzej Wilk, dyrektor generalny Związku Motoryzacji, zrzeszającego firmy samochodowe i producentów części. - Produkowane przez nich części będą musiały po prostu spełniać te same wymogi techniczne i jakościowe co oryginalne.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z POLIS UBEZPIECZENIOWYCH A RACHUNEK EKONOMICZNY PRZEDSIĘBIORSTWA z uwzględnieniem zmian w ustawach ubezpieczeniowych oraz w  świetle   zmian sposobu  ustalania  wartości odszkodowania  przez towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym PZU SA od 1 sierpnia br.    

Praktyczne warsztaty  poprowadzi znany ekspert z zakresu techniki motoryzacyjnej i ubezpieczeń komunikacyjnych, publicysta prasowy, autor książki - Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych - Pan ANDRZEJ MAKOWSKI

NOWY termin:             10 styczeń 2006 r./ wtorek/                120,00 zł od osoby