Warszawa, maj 2002 r.

 

 

INFORMACJE CECHOWE

 

 

A/ DOZÓR TECHNICZNY DŹWIGNIKÓW

 

Z dniem 01.07.2001 r. dźwigniki są urządzeniami podlegającymi przepisom ustawy o dozorze technicznym. Warunki  techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2001 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 4 poz. 43). Zgodnie z § 99 rozporządzenia –dźwigniki eksploatowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia powinny być do dnia 30 czerwca 2002 r. zgłoszone przez eksploatującego do organu właściwej jednostki dozoru technicznego w celu przeprowadzenia badań odbiorczych i dodatkowych w terminie do dnia 30 września 2002 r.

 

Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego w dniu 06.06.2002 r. podczas obrad Walnego Zgromadzenia przedstawi prezentację dotycząca szczegółów rozporządzenia i dokumentacji, jaką należy złożyć w UDT w sprawie dźwigników.

 

B/ CERTYFIKAT, LOGO CECHU

 

Zapraszamy członków do odbioru certyfikatu na rok 2002 (winna być opłacona składka członkowska za I kwartał 2002 r.) oraz logo Cechu na szyld zewnętrzny.

 

Członków, którzy jeszcze nie przekazali do Cechu Formularza rejestracyjnego 2002 (niebieski) oraz ANKIETY  2002 (żółta) oraz kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji , prosimy

o pilne przekazanie formularzy do biura Cechu.

 

 

I            INFORMACJE EKONOMICZNE

 

  1. Premia urlopowa lub fundusz socjalny w 2002 r. wynosi 37,5% od kwoty 1.756,19zł.                              (wynagrodzenie za II półrocze 2001 r.) tj.

·       na pełny etat      - 658,57 zł.

·       na ½ etatu      - 329,29 zł.

·       na ¾ etatu      - 493,93 zł.

·       na ¼ etatu       - 164,64 zł.

natomiast premia urlopowa dla uczniów młodocianych wynosi:

·       w I roku nauki      5%      -   87,81 zł.

·       w II roku nauki       6%      - 105,37 zł.

·       w III roku nauki 7%      - 122,93 zł.

 

Premia urlopowa przysługuje wówczas, gdy pracownik (uczeń) przebywa na urlopie wypoczynkowym nieprzerwanie, co najmniej 14 dni.

Od wypłaty premii nie opłaca się ZUS, natomiast potrąca się zaliczkę na podatek z wyjątkiem uczniów (aczkolwiek uwzględnia się ją w przychodach łącznych).

Jednocześnie przypominamy, że zakłady, które tworzą Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( zatrudniający powyżej 20 pracowników) zobowiązane są w terminie do 31 maja 2002 r. odprowadzić 75% naliczonego Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy, zaś resztę do 30 września 2002 r.

 

  1. Wynagrodzenie uczniów młodocianych  za m-c  VI, VII, VIII 2002 r. wynosi:

·       I rok  nauki       4%      -  86,22 zł.

·       II rok nauki      5%      -107,78 zł.

·       III rok nauki      6%      -129,33 zł.

           

 

  1. Składka ZUS za rzemieślników i osoby współpracujące za VI, VII, VIII. 2002 r. wyliczona od kwoty 1293,32 zł. ( 60% przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2002 r. wynoszący 2.155,54 zł.) wynosi co najmniej:

·       Emerytalna      19%        252,46 zł.

·       Rentowa             13%        168,13 zł.

·       Chorobowa       2,45%            31,69 zł.

·       Wypadkowa      1,62%            20,95 zł.

Razem          473,23 zł

           

Składka zdrowotna za rzemieślnika i osoby współpracujące wynosi - 100,23 zł.

            Składka na Fundusz Pracy (2,45%) wynosi - 31,69 zł.

 

  1. Limit dochodów nie powodujących zmniejszenia emerytury od 01 czerwca 2002 r. wynosi 1508,90 zł., zaś kwota bazowa do wyliczenia emerytury wynosi            - 1.775,89 zł.

 

  1. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi            - 135,96 zł.

 

  1. Zasiłek pogrzebowy wynosi             - 4.305,98 zł.

 

  1. Zasiłek rodzinny i wychowawczy.

Przypominamy, że od 01.06.2002 r. do 31.05.2003 r. zasiłek rodzinny będzie przysługiwał wówczas gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę (pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS opłacane przez pracownika tj. emerytalne, rentowe i dochodowe oraz kwotę alimentów świadczonych przez osoby w danej rodzinie na rzecz innych osób) w 2001 r. nie przekroczył 548 zł. a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego- nie przekroczył  612,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego ulega zmianie i od 01.06.2002 r. wynosi:

·       42,50 zł.- na pierwsze i drugie dziecko

·       52,60 zł. -na trzecie dziecko

·       65,70 zł.- na każde kolejne dziecko

Natomiast zasiłek wychowawczy w okresie od 01.06.2002 r. do 31.05.2003 r. będzie przysługiwał wówczas gdy przeciętny miesięczny dochód  na jedną osobę w rodzinie (netto) pomniejszony o kwotę płaconych alimentów  w roku 2001 nie  przekroczył 548,00 zł. i wynosi 318,00 zł. a dla osób samotnie wychowujących dzieci – 505,80 zł. miesięcznie.

Zwracamy uwagę, że   obecnie przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny i wychowawczy należy przedstawić w ZUS-ie zaświadczenie o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2001 r. wystawione przez urząd skarbowy, a także inne dochody i zaświadczenia potwierdzające faktycznie otrzymane dochody. Nawet osoby nie posiadające żadnych dochodów, będą musiały przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego, że nie posiadają żadnych dochodów.

Natomiast dochody osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym będą wyliczane na podstawie zadeklarowanej podstawy wymiaru składki ZUS i nie będą wymagały potwierdzenia.

 

  1. Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń uczniów.

Stosownie do przepisów ustawy z 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 6, poz. 56 z 2001 r. i Nr 154 poz. 1793) od 01 stycznia 2002 r. osoby zatrudniające uczniów młodocianych celu nauki zawodu zobowiązane będą opłacać składki na Fundusz Pracy, o ile podstawa wymiaru składek ZUS wynosi miesięcznie najniższe wynagrodzenie (obecnie 760 zł. brutto miesięcznie).

Jeżeli jednak pracodawca wypłaca uczniom wynagrodzenie według stawek określonych   Rozporządzeniem Rady Min. z 28.05.1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 278) tj. 4, 5, 6% nie ma obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy.

 

  1. Ubezpieczenie zatrudnionych na zlecenie.

Zgodnie z komunikatem ZUS z dnia 04.03.2002 r. począwszy od kwietnia 2002 r.  za pracowników mających z własnym pracodawcą zawarte dodatkowo umowy zlecenia lub umowy o dzieło nie należy dokonywać odrębnego zgłoszenia do ubezpieczenia, ale wykazywać w jednym raporcie sumując przychody z umowy o pracę i zlecenia (o dzieło).

 

II                     ZMIANY W PODATKU VAT zostały opublikowane w Dz. U. Nr 19 pod poz. 185 z 2002 r. i polegają na:

·       wydłużeniu z 25 do 60 dni terminu bezpośredniego zwrotu podatku VAT, przy czym ma to zastosowanie , gdy chodzi o zakup środków trwałych, a także w przypadkach, gdy podatek VAT  od sprzedaży jest opodatkowany niższą stawką niż od zakupu,

·       utrzymaniu 25 dniowego terminu zwrotu bezpośredniego VAT pod warunkiem złożenia wniosku przez podatnika o wcześniejszy zwrot podatku i uregulowania w całości należności wynikających z wystawionych podatnikowi faktur,

·       ograniczeniu ulgi na zakup kas rejestrujących, która będzie przysługiwać jedynie na zakup kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, a nie będzie można z niej skorzystać w przypadku wymiany kasy na nową konieczności zainstalowania dodatkowych kas w wyniku rozszerzenia działalności i uruchomienia dodatkowych środowisk sprzedaży, czy też sukcesywnego instalowania kas na dodatkowych stanowiskach pracy,

·       ograniczono zakres zwolnienia z VAT darowizn towarów używanych polegających na tym, że wolna od podatku VAT jest darowizna towarów pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony,

·       jeżeli chodzi o używanie budynku i budowle zwolnienia z VAT nie stosuje się do sprzedaży budynków i budowli wówczas, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie używania wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły, co najmniej 30% wartości początkowej a podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków oraz użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych (przepis na zastosowanie do wydatków poniesionych po 26.03.2002 r.)

·       korekta deklaracji VAT-7 w zakresie podatku naliczonego będzie mogła być dokonana nie później niż w ciągu roku licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik nabrał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,

·       zakaz odliczenia benzyny zużywanej do napędu samochodów osobowych i innych o dopuszczalnej ładowności do 500 kg rozszerzono na olej napędowy i gaz,

·       z 3% do 22% podwyższono podatek VAT na meble artystyczne, a z 7% do 22% na usługi wulkanizatorskie i bieżnikowania opon, wprowadzono 12% VAT na łyżwy i rowery dziecięce, urządzenia ogródków dziecięcych, zabawki i gry, narty i sanki dla dzieci,

·       objęto 22% podatkiem VAT sprzedaż licencji w zakresie programów komputerowych, przy czym podatek ten płacić będą również pośrednicy w obrocie programami komputerowymi. Ustalono, że przez okres 2 lat zwolnione będą licencje udzielone przed wejściem w życie nowych przepisów pod warunkiem, że w okresie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, umowy te zostaną zarejestrowane w urzędzie skarbowym,

·       umożliwiono stosowanie uproszczonego rozliczania podatku należnego VAT dla usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii dla stawki VAT 12% poprzez zastosowanie stawki 10,71% i dla sprzedaży opodatkowanej 3% stawką VAT- stawki 2,91%

 

III            RYCZAŁTY SAMOCHODOWE 

Zgodnie z Rop. Min. Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. (Dz.U.Nr 27, poz. 271) stawki za 1 km przebiegu pojazdu są takie same jak przy podróżach służbowych i wynosiły od 01 stycznia do 31 marca 2002r.

·       dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 cm3       - 0,4488 zł.

·       dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 900 cm3      - 0,7195 zł.

a od 01 kwietnia 2002 r. stawki te wynoszą:

·       dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900 cm3       - 0,4690 zł.

·       dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 900 cm3      - 0,7519 zł.

Natomiast dieta za czas podróży służbowej od 01.04.2002 r. wynosi - 19,00 zł. za dobę

 

IV      Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych od 26.04.2002 r. wynoszą 25% w stosunku rocznym

           (M.P. Nr 16, poz. 270 z 2002 r.)

   Odsetki ustawowe za zwłokę od nieterminowych zapłat należności od 15 grudnia 2001 r. nie

   uległy zmianie i nadal wynoszą 20% w stosunku rocznym.