CECH RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH

 

00-252 WARSZAWA, ul. PODWALE 11        Tel.:/Fax: 635-04-64

 


L.dz. 76/04                                                                                      Warszawa, dn. 31 maja 2004 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie zwołuję Walne Zgromadzenie członków Cechu w dniu 17 czerwca 2004 r. o godz. 17.00 w I terminie, godz. 17.15 w II terminie w Warszawie w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego ul. Miodowa 14 – sala im. Kilińskiego.

 

P o r z ą d e k   o b r a d :

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewod. i Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2.      Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

4.      Wybór Komisji regulaminowych :

a)      Mandatowo-Skrutacyjnej

b)      Wniosków i Uchwał

5.      Sprawozdanie z działalności :

a)      Zarządu Cechu

b)      Kasy Wzajemnej Pomocy

c)      Komisji Rewizyjnej

6.      Przedłożenie sprawozdania finansowego Cechu za rok 2003 i preliminarza na 2004 r.

7.      Omówienie programu działania Cechu na rok 2004.

8.      Informacja o możliwościach korzystania przez rzemieślników ze środków  Unii Europejskiej

9.      Dyskusja nad pkt 5 – 8.

10.  Omówienie i uchwalenie zmian w statucie Cechu oraz tekstu jednolitego statutu.

11.  Podjęcie uchwał w sprawie prezentowanych sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu za działalność roku 2003.

12.   Przyjęcie sprawozdania finansowego Cechu za rok 2003 i preliminarza Cechu na rok 2004.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek cechowych na rok 2004.

14.  Uchwalenie kierunków działalności Cechu na rok 2004.

15.  Wolne wnioski.

16.  Zakończenie obrad.

 

Otwarcie Walnego Zgromadzenia w drugim terminie powoduje, że uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte

we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na ilość obecnych członków.

 

Uprzejmie informuję, że od dnia 3 czerwca 2004 r. w biurze Cechu wyłożone będą do wglądu materiały: projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie finansowe za 2004 r., projekty uchwał, sprawozdanie Zarządu Cechu.

 

 

STARSZY CECHU

 

    Janusz Zdort

 

 

Msza Św. w intencji członków Cechu i ich rodzin – 17 czerwiec 2004 r. godz.  16.00

w kościele o.o. Kapucynów ul. Miodowa w  Warszawie